Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1946 (45. évfolyam, 1-12. szám)

MUTATO Borsod-Gömör vármegye Hivatalos Lapja 1946. évi XLV. évfolyamának 1.-12. számához. ld. Barta Mihály ny. th. íitőr özvegyének ellátása 20. Bejelentés az üzemben tartott gépkocsikról 15 Id. Bonde Kde vm. irodaigazgató nyugellátása 60-a Özv. Birinvi Istvámié eirfödi lakos kgi. Írnok özvegyének ellátása - ' 38 Bíró György közig, gyakornok nem rendszeres minőségben eltöltött szolgálati idejének be-, beszámíts sa 66/g Birtokossági közös és községi közlegelők kar­bantartásának és a legeltetési szabályrendele­tek megalkotásának szabályozása és fokozása' 56 Bodolav Margit miskolci lakos II. o. irodatiszt nyugellátása - - 78 Bodnár Elemér, oki. tanítónak a tiszadorogmai - anyakönyvi kerületbe helyettes anyakönyv­vezető kinevezése 63'a Bogácsi kéményseprőmesteri állásra pályázati hirdetmény 64/a Bogácsi kéményseprőkerület ideiglenes betöltése 64/a Özv. Borhv Kálmánné budapesti lakos kegydí­jának felemelése 27 Dr. Bónis Bertalan vm. árv. elnök soron kívüli előléptetése 8 Boros János vm. I. o. -altiszt sajőszentpéteri la­kos nyugellátása 60/a Borsodgeszt községhez tartozó - Mocsolyástelep Lakói egy részének kérelme 'Kisgyőr községhez leendő visszacsatolása iráút 12 Borsod-Gömör vmi mezőgazdasági munkabérek megállapítása 71 ­•Borsod-Gömör vmi és Miskolc városi áll. köz- munkaügyi hivatal vezetőjének kinevezése 78 Burgonya forgalmának szabályozása 43 c. Cseke István noszvaji lakos, községi vezető- jegyző nyugellátása 17 D. i Dósa János napszámos, útőr özvegyének kegv- díja ' 27 Özv. Dósa Jánosné ny. th. útőr özvegye részére nyugdíj megállapítása 61/a A. . A miskolci m. áll. közmunkaügyi hivatal felállítása 51 A polgári réven gyakorolt vámszedési jog érvé­nyesítésénél alkalmazandó vámdíjak újbóli megállapítása ' 55 A-szabadforgalomban kapható védekezőszerek 61 A'vm. fizetőképességének biztosítására rö’vidle- járatrv kölcsön felvétele .53 Ä vm. készpénzfeleslegeinek gyümölcsöző eilie­r lyezése 1946. évre 54 Az IM‘6. évi kgi. költségvetések előkészítése és összeállítása 34 Az 1946—47—48. évek tartamára újonnan ala­kítandó adófelszólamlási bizottság megvá-- lasztása - i 14 Az 1945. és az azt megelőző évi zárszámadások összeállítása és beterjesztése 41 Az 1945. évi th. költségelőirányzat megálla­pítása - 45 Az árvaszék nyilvántartásában lévő kiskornak és gondnokoltak szántó ingatlanainak meg­művelése 48 Ajánlat mezőgazdasági kocsik, szekerek és kész kocsikerekek szállítására 50 Állatbetegségek állásáról kimutatás 29, 48, 51, 58, 62, 69. 78 állattenyésztési díjak és erdőőrzési járulék ésedelmes befizetése 34 Als'.l|rány kgi. körszülésznői állásra pályázati mSnény 64/a An,\u.'. • . jy^gQdpéldánvok beterjesztése ’ 3 An>a .^zytő helyettesek kinevezése 35, 68 An\a^n„ ^ utasítása, 62/a, 67 ’írvaV'^vánip vm- kisegítő nyugdíjazása "16 irvaszéki elnökelhelyezése az 1946. évre 54 ' ;tegének megáUalályöztatása esetére helyet­. Dr Balogh Ferenc alispán ^ . k * "Kívüli elolep* pl'mtf »*» i- W*™* ’ .... 7 léptetése "* 8

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék