Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1947 (46. évfolyam, 1-14. szám)

Erzsébet közkótház 1945. évi zárszámadása 22 Erzsébet közkórház műszáki altiszti állás műszaki tiszti állássá, vaTó szrevezése 20 Erzsébet közkórház 1947/48. évi költségvetése 41 r l alusi épület helyreál i ítási akció 64 Farkas Mária nevelési járulékának megállapítása 27 Fejér vm. hat. orsz. közmunkakötelezettség beve­zetése tá rgyában 49 Felsőzsolcai 48-as honvédemlékmű restaurálásának segélyezése ' • 49 Di'. Fekete László h. j. főjegyző nem renszeres. minőségben eltöltött idejének beszámítása 27, Fodor János th. útőr részére családi pótlék enge ­délyezése 26 özv. Fogarassy Gyuláné özv. nyugdíjának újbóli folyósítása 44 Fuvarozási gépjárművállalati engedélyek kiadása 43, 58, 65 Fűrész János részére kegydíj megállapítása 27 G Dr. Gedeon István vm. árvaszéki tiinök* fizetési osztályba való sorolása 26 H Hajdúböszörmény m. város területén született ismeretlen helyen tartózkodó 1925. évfolyam- beliek körözése 33 Hajdúböszörmény' m. város területén .született is­meretlen helyen tartózkodó 1924—25. évfo­lyambeliek körözése 36 Hámor községben szülésznői állásra pályázati hir­detmény’ . . - 9 Hasány községben községi szülésznői állásra pá­lyázati hirdetményv 5 Hazatérő -hadifoglyok orvosi kezelése, kórházi ápolása és gyógyszerellátása 7 Hegyközségek és hegyközségi tanácsok működésé-, n'ek előmozdítása 4 Hejőszalónta községbe szülésznői állásra pályá­zati hirdetmény 27 Holló Zoltán j. főjegyző nyugállományba helyezése 5 Holló Zoltán j. főjegyző nyugellátása 43 Holló Zoltán j. főjegyző tényleges fizetőkének • visz- szamenőleges kifizetése 44 • > • 1 Igásállatok és fogatos jráművek igénylése bér­munkára a közellátási felügyelőségek által 63 Ismeretlen helyen tartózkodó állításkötelezettek országos körözése ' 50 Ivanics Gyula községi jegyző anyakönyvvezetö- helvettesi kinevezése 49 J Józan István községi jegyző nyugellátása 44 Juhász Béla kgi. jegyző nyugellátása . 44 K Kánya Gábor körözése, - 50 Dr. Katona Zoltán j. főjegyző szabadpályán eltol! tött szolgálati idejének beszámtíása 4*4 Dr. Katona Zoltán j. főjegyző nem rendszeres mi­nőségben eltöltött szolgálati idejének beszámítása 27 Kemény Ferenc közs.égi jegyző nyugellátása 44 Kéményseprő munkakerületek megosztása ' 22 Kerezsi József vm. irodafőtiszt nyugellátása • 43 Keresztespüspöki községben községi szülésznői ál­lásra pályázati hirdetmény 6 Kertészetben fizethető munkabérek megállapítása. , 22 Kertészetben fizethető munkabérek módosítása. 30 Kertészetben fizethető munkabérek megállapítása 42 Kistokaji községi szülésznői állásra pályázati hirdetmény ' ' 61 Ki ss József községi jegyző nyugellátása 44 Özv. Kolozs Józsefné nyugdíjának újbóli folyó­sítása 26 Kórházi altiszti állások műszaki állássá való át­szervezése /26 Özv. Kofán Felencné nyugdíjának újbóli folyó­sítása 26 Özv. Kovács Jánosné járadékának újbóli megálla­pítása 26 Özv. Kovács Jánosné járadékának jóváhagyása 32 Dr. Kovács Lóránd vm. főjegyző nem rendsberes minőségben eltöltött szolgálati idejének beszá­mítása 27 Körösztös István illetőségének megállapítása 32 Községi közmunkaváltság mérvének megállapítása 1947/48. évre ........~ ' 41 Közmunkakötelezettek nyilvántartásának és a köz- munkáváitság kezelésével felmerülő költségek megtérítése , ■ 59 Dr. Kubinyi László rehabilitációja : 27 Dr. KubiSs Géza községi jegyző nyugellátása 44 Kuttor József anyakönyvvezetői megbízatása 27 L t * , Légrádi László 1924: évfolvambeli állításköteles körözése .56 Léber János rehabilitációjának jóváhagyása 27 Lóápolók fizetéséhez hozzájárulás 22 Lótenyésztési ügyek érdemi elintézése 35 kk. Lukács Antónia nevelési járulékának megál­lapítása 44 Lukovich Olivér nyugdíjának újból megállapítása 44

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék