Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1949 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-15 / 1. szám

Tárgymutató Borsod—Gömör vármegye Hivatalos Lapja 1949. XLVIH. évfolyamának 1—12. számához A Alacska község pályázati hirdetménye szülésznői állásra 22 Alsó- és Felsőábránv községek egyesítése 58 Alsózsolca község' pályázati hirdetménye szülész­női állásra 19 Apaállatok tenyésztési és állategészségügyi vizs­gálata 46 Apaállatbiztosítási alap 1947—48. évi zárszám­adása 35 Apaállatgondozók fizetésének megállapítása 25 Apaállatgondozók járandóságának megállapí­tása 35, 53 Apaállatgondozók járandóságának felemelése 45 Apaállatgondozók járandóságának rendezése 45 Állatbetegségek állásáról kimutatás 5, 10, 13, 20, 22, 29, 49, 55, 08 Állattenyésztési alap 1947/48. évi költségvetése 35 Állattenyésztési alap 1949 évi költségvetése 2 Állattenyésztési bizottság újjáalakítása 2 Árvízvédelem ellátásával felmerült kérdések ren­dezése 36 B Bakos Endre községi jegyző nyugdíjazása 3 Balázs Bertalan és Koinjáti József tiszabábolnai lakosok gyalogrév vámszedési engedélye 32 Bari Kálmán elveszett munkásigazolványának megsemmisítése 22 Bánhorvát körjegyzőség pályázati hirdetménye. körbábai állásra 20 Bánréve—ózd—bélapátfalvai th. út ideiglenes elzárása 41 Bánszállásbányatelepen postamesteri hivatal léte­sítése 58 Bárány Ferenc th. útőr szabadpályán eltöltött idejének beszámítása 5 Bendzsel Ferenc elveszett marhalevelének meg­semmisítése 33 Bertha Lajos vm. irodafőtiszt nyugellátása 37 Özv. Bodnár Imréné vm. kórházi kapus özvegyé­nek ellátása 38 Bodnár Jánosné körözése 9 Bokbola József királdi lakos honosítása 28 Ifj. Bordás András elveszett marhalevelének megsemmisítése 55 Buday László községi irodatiszt nyugellátása 37 c Centeri postahivatal átalakítása postaügynök­séggé 58 Csejószki Pálné őstermelői igazolványának meg­semmisítése 42 Cséplőgépek felajánlása gépállomások részére 32 Csincsetanya_l£lepülési hellyé való kijelölése 58 Csipke Pál ny. községi jegyző nem rendszeres minőségben elöltött szóig, idejének beszá­mítása 38 Csorba Viktor ny. th. útőr kát. szóig, idejének beszámítása 39 Özv. Csurilla Istvánná közs. segédjegyző neje özvegyi ellátása 38 néhai Csurilla István közs. s.-jegyzö rehabilitása 39 í) Debreceni államügyészség új beszeigetési rendje 21 Debreceni törvényszéki fogház új beszélgetési rendje 28 Dédesi Antal vm. irodatiszt nyugellátása 8 Dénes József ny. közs. jegyző nem rendszeres minőségben eltöltött szóig, idejének beszá­mítása • - • 4 Doszpoly János közs. altiszt nyugellátása 37 E Ebadóalap 1947—48. évi zárszámadása 35 Eledényi járásban bábaáilások végleges betöltése 18 Egerfarmos község pályázati hirdetménye szü­lésznői állásra 20 Ernőd községben II. szülésznői állás pályázata 28 Emődi községi állatorvosi állás körállatorvosi állássá szervezése . 2 Erzsébet-kórház 1947—48. évi zárszámadása 35 Erzsébet-kórház letéti alapjának 1947—48. évi zárszámadása 35 Erzsébet-kórház tanyagazdaságának 1946—47. évi zárszámadása 31 Erzsébet-kórház tanyagazdaságának 1947—48. évi zárszámadása 35 Erzsébet-kórház 1949. évi költségvetése 1 Erzsébet-kórházbart 30 ágyas idegosztály szerve­zése 2 É. K. M -nél alkalmazottak kíiiöndíjának keze­lése 3 Építkezéseknél engedményezési nyilatkozatok el­fogadásának megtiltása 21 F Farkas Ottóné községi irodatsszt végelbánása 38 Fedeztetési pótdíj címén befolyt összeg felhasz­nálása 8 Filip Mária születési helyének és idejének meg­állapítása 42 Fodor Márta életjáradék iránti kérelme 4 Fogyasztási adókezeléssel kapcsolatban szállítási jegyek visszaküldése 51 Fűrész János egyet, halig, életjáradéka 38 G Gaál Ferenc útőr nyugellátása 4 Dr Gaál Sándor közs. irodatiszt nyugellátása 38 Gazdasági albizottság hatáskörének megváltoz­tatása 12 Gerstenmayer Tibor vm. altiszt családi pótlék iránti kérelme 5 Gém Borbála körözése 9 Gyárfás Ferenc th. útőr szabadpáiyán töltött idejének beszámítása 5 Gyenes János th. útőr nyugellátása 4 Gyenes János th. útőr szabadpályán eltöltött ide­jének beszámítása 5

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék