Borsod - Gömör Vármegye Hivatalos Lapja, 1950 (49. évfolyam, 1-5. szám)

1950-01-15 / 1. szám

XLIX évfolyam Miskolc, 1950 január 15 1 szám K. Ü. Sz. 73. §.: „A községi jegyző a vármegyei Hivatalos Lapot megérkezése után gondosan áttanulmá­nyozza és megteszi mindazon intézkedéseket, melyeket a lapban közölt rendeletek és határozatok a községi elöljá­róság vagy a jegyző kötelességévé tettek.“ Tekintettel a magas előállítási költségekre és a papír- hiányra, a közérdekű voltuknál fogva közzéteendő, illetve kihirdetendő határozatokat egyelőre csak egészen rövid kivonatban közölhetjük. Az, aki a közérdekű határozat teljes tartalmáról akár az igénybeveendö jogorvoslat, akár más célból tájé­kozódni kivan, a lap megjelenését követő 3 héten belül a hivatalos órák alatt az iratokat a vm. irattárban vagy az ügy eeöadójánál megtekintheti. I. II. I. Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok. A th. kisgyűlés 21.636/ai. 1949. sz. véghatározatával a sajópüs- pöki Sajóhid építési munkáinak felülvizsgálásával kapcsolatban történt azon alispáni bejelentést, hogy a híd építési munkáit a Közlekedésügyi Minisztérium és vármegye szakértőiből alakult felülvizsgáló bizott­ság felülvizsgálta és jóváhagyfiatónak találta, jóvá­hagyólag tudomásLilvette. ad 20.163/ai. 1949. sz. véghatározatával a th. út­alap 1949. költségvetési évre vonatkozó IV. sz. pót­előirányzatát a th. útőrök természetbeni ruházatára 48.760 Ft. szükséglettel, 1948. évi számadási felesleg­ből mutatkozó fedezettel megállapította és jóvá­hagyta. 18.714/ai. 1949. sz. véghatározatával a th. útaiap 111. sz. pótköltségvetését 1949. évi költségvetési évi többletbevétel terhére 1,100.000 Fit. összegben I. fedezet a th. útalap 1948. évi költségvetés; évi többletbevétele, II. felhasználás új utak és hidak építésére 10.000 m' homok beszerzésére, irodai bútorok vásárlására és tatarozására 1,100.000 Frt. kiadással megállapí­totta és jóváhagyta. Borsod-Gömör megye alispánjától. 23 114. ai. 1949. sz. Tárgy: A tiszaecseg—ároktői komp új díj - szabályzatának közzététele. Közlekedés és Postaügyi Miniszter. Szedhető vámdíjak a következők: 1. Gyalogszeméfy után 0.40 Ft 2. Kisebb állatok után (juh, kecske, sertés, kutya és hasonló állatok után db-ként 0.40 Ft 3. Közönséges kerékpár után 0.40 Ft 4. Könnyű járművek (targonca, talicska stb. után üresen, db-ként) 0.40 Ft 5. Nagyobb állatok után (borjú, csikó, sza­már után db-ként) 0.60 Ft ö. Könnyű járművek (targonca, talicska és kerékpár után) teherrel 0.60 Ft 7. Nagyobb állatok (szarvasmarha, ló, ösz­vér és hasonló nagyobb állatok után) szabadon hajtva vagy befogva, db-ként 1.00 Ft 8. motorkerékpár után (szóló) 1.50 Ft 9. Oldalkocsis motorkerékpár után 2.50 Ft 10. Üres szekér, kocsi, hintó után (befogott igavonó állat külön a 7. tétel szerint) 1.50 Ft 11. Tértiéit szekér, kocsi, hintó után (befo­gott igavonó állat külön a 7. tétel sze­rint) " 2.50 Ft 12. Üres stráfkocsi után (befogott igavonó állat után a 7. tétel szerint) 2.60 Ft 13. Terhelt stráfkocsi után (befogott iga­vonó állat külön a 7. tétel szerint vá­molandó el) 4.00 Ft 14. Üres személyautó után 8.00 Ft 15. Üres teherautó után 8.00 Ft 16. Terhelt teherautó után 8 Ft + tonnán­ként 2.00 Ft 17. Nagy önsúllyal bíró magánjáró gépek (cséplőgépek, traktor, lokomobil stb.) .15.00 Ft Fogatos járművek, motorkerékpárok, gépkocsik hajtói, illetve vezetői, valamint az azokon utazó sze­mélyek az 1. tétel szerint vámolandók el. Budapest, 1949. évi december hó 14-én. A miniszter rendeletéből: Uilrich Zoltán sk. mi­niszteri tanácsos. TARTALOM: Sajópüspöki Sajóhíd építési munkáinak felülvizsgálata. — Állami útőrök 1949. évi természetbeni ruházati ellátása. — Th. útalap 1949. évi Ili. sz. pótköltségvetéséhez hozzájárulás meg­adása. — Tiszaecseg—ároktői komp” új díjszabályzata. — Közellátási tiszteletdíjak rendszeres utalvá­nyozásának megszüntetése. — Marhalevelek átírásának korlátozása. — Szovjet hősi- sírok gondozása — Magasépítési szerződéspéldányok megküldése. — Személyi hírek. — Pályázatok, hivatalos hirdetmé­nyek, körözvények. — Vegyes közlemények. Hivatalos közlemények és eset­leges felszólamlások a lap szer­kesztőjéhez a vármegyeházára küldendők. Az előfizetési dijak pedig Borsod vármegye ház­tartási alapja javára a 401.002 számú postatakarékpénztári csekkszámlára fizetendők be. BORSOD.GÖMÖR VARMEGYE HIVATALOS LAPJA Megjelenik egyelőre havonként egyszer Szerkeszti ; Dr. MENNER GÁBOR vm. jegyző Egyes szám ára 5 forint Évi előfizetési díj 60 forint

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék