Budapesti Hírlap, 1855. május (709-733. szám)

1855-05-08 / 715. szám

3955 utóbbi Franczia- s Angolország elé terjesztett, s melyek — mint némelyek állítják. — Oroszország által helybenhagyatván, s a párisi kabinet által elég jól fogadtatván, ellenkezőleg Londonban igen heves ellenzésre találnának. Azonban mind­ezek igen bizonytalan hírek. Azt is állíták, mikép a Krímből érkezett összes tudósítások újólag re- ményt gerjesztenek az iránt, hogy Szebasztopol ostroma a szövetségesekre nézve kedvező en d- rnényre vezetend, mi ez utóbbiakat arra bírná, hogy ezen ostromot ezentúl csak az expeditio má­sodrendű czéljának tekintvén, a Krim belsejében kezdjenek hadjáratot egy legújabban megállapí­tott terv szerint. Az „Indép beige“levelezője szerint, aPia- n o r i ügyébeni vizsgálatból nem derült ki, hogy neki bűntársai lennének, semmi oly fölfedezés sem tétetett, mely arra mutatna, hogy bűnténye valamely titkos társulatnak előre elhatározott müve lenne. Ellenkezőleg méltán hinni lehet, mi­kép ezen bűntény egy egyéni' fanatismus elhatá­rozása által terveztetett s hajtatott végre. Pianori fogházában folyvást hallgatag s komor, hidegen s röviden válaszol a kérdésekre. Merényére gon­doláskor semmi felindulás vagy megbánás nyo­mát sem lehet észrevenni. Constatirozva van, mi­kép midőn az Orgyilkos a két pisztoly-lövést té­vé, a fegyver csöve alig volt 3 metre nyíre a császár személyétől, kinek lova ezen perczben lépést haladott. Németország. Berlin, april 25. A tegnapi napon az első kamrának, vagy mint most nevezik az urak házának politikai ülése volt. A napirend tár­gya volt a pénzügyi bizottmány tudósítása azon törvényjavaslat felől, mely a május 20-n 1854- ben kelt törvény kiegészítéséül a mondott évre kivántató katonai szükségleteket és ezek fedezé­sére szolgáló pénzöszvegeket tárgyazta. A bizott­mány nem látta szükségesnek vagy a kamra ál­lásához illőnek ez alkalommal politikai vitatko­zásba bocsátkozni, és a törvényjavaslatnak a má­sodik kamrának végzése szerint feltétlenül elfo­gadását egyértelemm ;1 inditványozá. Legelőbb szót emelt ministerelnök báró Manteuffel. s a bizottmányi javaslathoz járulást ajánlá. Fájda­lom, úgymond, a béke még nincs biztosítva, s a ház méltányolni tudandja, ha nyilvánítom, hogy épen Poroszország feladata politikai magatartá sában óvatosságot és tartózkodást tanúsítani. Below tagadja a bizottmány azon állítását, mintha a ház nem bocsátkozhatnék politikai tár­gyalásokba ; egyébiránt nem akar a kormánynak zavart okozni. Ezután Stahl következőleg szó­nokolt : A kérdés, vájjon a porosz kamrák a po­litika tárgyába bocsátkozzanak-e, ma már fölös­leges, miután a kormány állása most határozott és világossá lön — azon állás, melyet ő és politi­kai barátai már egy év előtt szükségesnek kije­löltek. Ezért neki s véleménytársainak köteles­ségük, a kormányt bel- és külrőli megtámadások ellen védelmezni. Adná Isten, hogy a többi eu­rópai nagyhatalmak politikájáról ugyanazt le­hetne mondani, a mit a porosz politikáról, mely mindenki által megérthető, ha nem illik is oly „kategoriatáblázatba“, minőt a második kamra bizottmányi jelentése tartalmaz. Poroszország ál­lása, kétségkívül nem fényes, de érdemteljes, mert politikája mindenekelőtt a méltányosság po­litikája. Poroszországnak mindaddig nincs oka az Oroszország elleni háborúra, mig ez támadó­lag föl nem lép. Feladata ép oly kevéssé lehet Oroszországot Szebasztopol netaláni bukásáért megboszulni, mint másfelől Oroszország gyengí­tésében egy harmadiknak érdekében részt venni. Vájjon Anglia, mely a bécsi congressusi okmá­nyokat szintén aláírta, szükségesnek látta-e an­nak minden megsértése ellen föllépni? Ha Po­roszország a bécsi értekezletekben részt vett, mi­vel Oroszországnak nem volt igaza, az még nem bizonyítja, hogy Oroszországnak most sincs a fe­jedelemségek elhagyása után igaza. Midőn Po­roszország szabadon és igazságosan méltányolja a körülményeket, a becsület és méltóság útját követi. Kíméletlenség és ellenségeskedés Orosz­ország ellen, netn czikke az aprilszerződésnek, de Austria igenis e szerződésnek köszöni, hogy Oroszországgali háborútól a fejedelemségekben megovatott, mert Poroszország és Austriával e- gész Németország Oroszország ellenségéül nyi­latkozott azon esetre, ha ez a fejedelemségekből ki nem menne. Austria Poroszország tudta nél­kül kötötte a szerződést a nyugati hatalmakkal, Poroszország tehát nem oka Austria valamely zavarának, s mindamellett kormányunk bizonyo­san nem fog vonakodni, ha Austria államjogilag méltánylandó érdekei nem csupán saját hátrá­nyára lennének veszélyeztetve, egész hatalmával föllépni. Ö nem védi, de még kevesbbé roszalja az april-szerződést, annál inkább, mert abban a Poroszországra nézve kedvező kötvények hiányát nem kell képviselnie. De a porosz kormány po­litikája sem vezetett Poroszország becsületlen állására, mert becsületteljesb a jogért izoláltan állani, mint megforditva. Poroszország kizárása a bécsi értekezletekből egyenes feloldoztatása az april-szerződésbeii általában csak negativ köte- leztetései alól (?) Még igazolatlanabb pedig azon szemrehányás, hogy Poroszország nagyhatalmi állását elvesztette, sőt inkább azt politikája által fényesen megótta. Sokkal magasabban áll hatal­mának Európában megőrzésénél hivatásának Eu­rópára nézve teljesítése, mivel azóta a békét meg­tartó. A franczia császárság nem a béke, hanem a hóditás, leverte ugyan az anarchiát, de azzal egyszersmind minden szabadságot. I rancziaor- szág most ura a helyzetnek; ha akarja az eu­rópai békét , az megvan; ha európai hábo­rút akar. meglesz. A czárság veszély ugyan Németországra n< ve, de távolabbi, ellenben az Imperialismus gen közeli (tetszés). Mi nem mondunk le azcu reményről, hogy Austriá- ban e veszélyek elhárítására a legbatalmasb se­gélyt találandjuk. Isten ugyan elszólítá Oroszor­szág magaslelkii Uralkodóját, de Oroszországnak épen jelenleg van szüksége különös támpontra önmagában ,saját megtartására. Azért az Porosz- ország által Európának tett szolgálat , ha a nél­kül hogv Oroszországnak túllépéseket engedne, az ez'-.eli tökéletes szakítást kerüli. Oroszország történeti patriarchalismusa által a monarchiái elv támasza, ellentétben Nyugateuropa forradalmi eszméivel; Németországnak Oroszországgali ősz- szetartása azért épen annyit tesz , mint a forra­dalom fékentartása. Ha Oroszország Austriát és- Poroszországot támogatja , annak viszont maga részéről szüksége van e hatalmakra belviszonyai biztosítása végett A vallási kérdésbe ma bocsát kozni nem akar, s igy ő és barátai köszönetét nyilvánítanak a kormánynak eddigi magatartá­sáért, azon kéréssel, hogy rendületlenül marad ­jon a választott ösvényen. Lehet , hogy ez ut ép úgy szomorúsághoz vezet, mint az ellenkező; de Poroszország mellén viseli az igaz ügyérti har- czolás jelét — a közvélemény gyűlöletét. Lelkis- merete tiszta s kezei tiszták : nem kíván idegen vagyont, azért nyugton bízhatik azon mondatban: „Ha Isten velünk, ki ellenünk?“ — Arnim gr.: A kormány állásáról a jelen európai kérdésekben kétségbe nem vonható Ítéletet mondani nem le­het; annálinkább minden igaz hazai! főfeladatá­nak kell lenni, minden pártállást félretenni, hogy minden ellenség ellenében legnagyobb egységgel lehessen föllépni. De hogyan gondolható egység, ha az előtte szóló politikai barátai , mindazt , ki korábban azon nézetet mondá ki, hogy Poroszor­szág tartozott volna Oroszországot — mely leg­hűbb barátunk volt, s ha Isten akarja az is ma­rad — épen mint barátja egész határozóitsággal, s még hadesettel fenyegetve is visszatartóztatni azon komoly lépéstől, mely a mostani háború nagy dimensióit okozd , — félholdbarát és fesz- imádónak mondták volna Azon szerencse mellett, a joggal izoláltan állani, a politikában nem lehet szavazni; sőt inkább azon nézet csak egy parányi párté , mely magát egyedül véli a jog birtokában lenni. De ha ő nem szavaz is a boldog izoláltság mellett, ép oly kevéssé szavaz azok mellett, kik mindazt, ki nem akar Oroszország ellen tüstént kérdőt rántani, a despotismus barátjának mond­ják. Miután Oroszország határozott lebeszélése meg nem kisértetett, vagy sikertelen volt, előtte a nyilt és szigorú semlegesség mindig a legjobb útnak látszott, minthogy a keleti kérdés eddig Poroszország érdekeit valódilag nem érinti. El­lenben eleitől fogva kétely t támasztott benne Tö­rökország fennállásának garantiája . noha annak az oroszok visszavonulása óta gyakorlati jelentése többé nem volt. A conservativ elveknek egy po­litikai kérdéssel azonosítása ellen legbensőbb lé­nye fellázad; a legeonservativabb férfi is Porosz- országban hajolhat a keleti kérdésben a nyugati hatalmakhoz. 1813-ban sem tettek különbséget , < vájjon egyik csupán gyülölségből karczolt e a francziák ellen, vagy a másik tán a mellett a sza­badelvű intézményekre is gondolt, melyeknek a háborúból következniük kelle. „Az ember nincs mindig kisebbségben ha igaza van, hamindjárt az izoláltságtól! félelemből az igaz ügyet elhagynia nem szabad is. — Legkevésbbé szabad e he­lyen , hol az ember minden kimondott szóért felelős, olyat mondani , mi nem helyes.“ — 6 Francziaország mindenhatóságát el nem is­merheti , és szavazatát, a nélkül hogy kér­dené , kik ellen fogja a kormány ama milliókat fordítani, azon szilárd meggyőződésben adja,hogy ha Poroszországra néízve a háború elkerülhetetlen, királya, ki trónraiéptekor uralkodását békésnek jelölé, legkevesbbé fogja kardját üres hirnév és trombitaharsogásért kivonni , s akkor ő s vele minden porosz uj milliókat örömmel szavazand meg! Miután Stahl még némi tényleges hely - reigazításokat tett, s Senfft a ministeriumnak a takarékosságért köszönetét szavazott, a hitel nagy többséggel megszavaztatott. Spanyolország. Madrid. A c or tes-gy ülés april 30-ki ülésében megkezdé a sajtó-szabadságra vonatko­zó 3 ik alkotmány-alap tárgyalását. A követek, az Aranjuezből érkezett fontos tudósításokkal le vén elfoglalva, nem igen nagy figyelemmel kísér­ték a vitákat. Két szónok, Sanchos Ulloae- melt szót; az utóbbi különös hévvel nyilatkozott a föltétien sajtó szabadság mellett. Tökéletesen valósult azon közlés, mikép a királynő, hosszas tétovázás után 29-én este végre szentesíté az egyházi s nemzeti javak eladatására vonatkozó törvényt. Máj. 3. (Távird. sürg.) A cortes-gyülés mai ülésében Ordax Avecillának egy oly indít­ványa olvastatott föl, miszerint a Black War­rior ügyre vonatkozó diplomatiai okiratok közzé tétessenek. Luzuriaga ellenzé a java-latnt, a- zon okból, mivel még némely más követelések függőben vannak, s mikép ennélfogva ezen köz­zététel korszerűtlen lenne. Az indítvány vissza- vonatott. Távirati táflrgftnyök. Pár is, máj. 6. A „Moniteur“ jelenti, hogy a császár szombaton a Parisban tartózkodó kül­földiektől egy feliratot fogadott el, a gyilkosme- rény alkalmából. A börze-nyerkémek nyugtala­nok voltak. Máj. 7. A mai „Moniteur“ jelenti: a coburg- gotbai herczeg szombaton ide érkezett, ugyané napon császár ő felségénél a tuileriákban ebédelt stegniap császár ő flge látogatása által tisztelte- tett mieg. A „Constitutionnel“ szerint az árbocz- bástya.elfoglaltatott volna. T úrin, máj. 5. Több szárdiniai képviselők újabban a kormány által Szárdinia szigetre nézve követett politika, s az ottani részletes ostromálla­pot ellen nyilatkoztak. A „Queen“ gőzös tegnap Genuából a 2-dik dandár főhadiszállásával és a második ezred törzskarával, elment. Oorfu, máj. 1. A gubna-administratio eltö­röltetett, a gabnakereskedés augustus 15-től fog­va ismét teljesen fölszubadíttaiott. Síz. P é t e r v á r, april 23. (május 5.) Hg. Gorcsakoff jelenti ai>ril 18 (3<0-ról: lő (27) től 18 (3 ») ig estve semmi nevezetes nem történt. Az ellenség általában gyengén tüzelt s vesztesé­günk ép oly csekély mint az előbbi napokon; a legnagyobb az 5 sz. bástya előtti uj futóárkaink­ban, melyek ellen az ellenség tüzelését öszponto- sítja. Ma két lőaknát teljes sikerrel fölvetlettünk. A félsziget más pontjain semmi uj sem történt. Napi hírek és események. Pest, május 8. * A Sz. István társulat azon megtiszteltetés­ben részesült, hogy Bartakovics Béla egri ér­sek ö excja Esztergomból visszaérkezvén m. hó 26 án nagyszámú tagok jelenlétében tartott rend­kívüli választmányi ülésen elnökölni szív-skedett, miután helyettes-elnök ur érsek ö excját üdvözölte s a társulat iránt tanúsított jótéteményeit megkö­szöntei, több a társulat körébe tartozó tárgyak vé­tettek elő és határoztattak el. A kisebb népiroda­lom ügyében kiküldött bizottmány elnöke jelenté, hogy az illető felszólításra több rendbeli dolgozat érkezvén, s azok közöl, melyeknek szabályszerű bírálata befejeztetett, leginkább „Ozorai sz. Já­nos képe“ és az ,,A g g f ö 1 d m í v e s“ czimü dol­gozatok vonták magukra a bizottmány figyelmét. A többi dolgozat még bírálat alatt van. A B. Szűz szeplőtlen fogantatásának ünne­péhez még utólagosan a következőket sorolhatjuk. A belvárosi plebánia-templomban a városi tekin- télyesibek, a ezéhek és testületek is megjelentek. Az ünnepélyes járdalat után lengő zászlókkal főt. Szántóffy prépost ur nagy misét tartott, sa Credo után az uj dogma kihirdettetett. A nagymise zenei részét Bräuer Ferencz ur szerzetté s ve­zetése alatt több jeles művészünk által adatott elő. * Mint halljuk, aHildegard föherczegné ő cs. fensége magas pártfogása alatt álló bölcsőde mintá­jára, a szomszédos Sz. Endre mezővárosban hason­ló intézet fog felállíttatni. Erre rézve egy saját bi­zottmány fog Pestre jőni, hogy a szükséges belső rendezést szemügyre vegye. * A budai keserűvizeket a közönség már igen kedvező fogadtatásban részesíti, s az itteni fű­szerkereskedők észrevehetőig látják csökkenni az idegen ásványvizek keletét. Hausner ur itteni áruhelyein kívül Becsben is nyitott egy raktárt, mely az első lendület után indulva, hasonló jó iiz- , letre számolhat. * A Raczek művész testvérek (két fiú, egy leány}, kiknél zsenge korukat tekintve, valóban bámulni lehet, hogy mikor szerezték meg e hosszas időt igénylő gyakorlottságot hangszerükön, s mi­csoda erő lehet az a gyermeki értelemben, mely őket a művészetben ily szép fokra képesíti, — e cso- dagyeirmekek mielőtt külföldre visszaindulnának, a két búzában egy kis körutat fognak tenn’, s meg­látogatják Arad, Temesvár, Nagy-Várad és Kolozs v á r városokat. E városok ismert mü- vészetkedvelő közönsége bizonyosan egypár estve gyönyörködni fog e ritka gyermekek hegedüjá- tékában. * Pest kiterjedésében mindig n így városibb jellemet ölt magára, s nevezetesen a közlekedési eszközök, t. i. bérkocsik, comfortablek, a vitelbért illetőleg sehogy sem elégíthetik ki a közönség igé­nyeit. Rendszeres omnibus-járatok fölállítása tehát napiszükséggé vált. Ennélfogva egy társaság a vá­rostanácshoz kérvényt akar benyújtani egy ily in­tézet életbeléptetésére. Eddigelő minden terv hajó - törést szenvedt a bérkocsisok ellenv >tésein; azon­ban remélni 1 hét, hogy a szükségesség most már győzni fog rajtuk, miután végre is nem a közönség van a. bérkocsikért, hanem ezek a közönségért. * Pepita de Oliva assz. hatodik és bucsu- előadása a nemz. színházban, f. hó 7-n bérszünettel ment végbe, is ismét tele ház előtt. A sennora ezúttal az „Arragonaist“ és az „El Ole“-t lejté; utóbbit zajos kivanatra, szokásszerint ismét kétszer; az előadás végén egy fűzérkét kapott elragadott nézői vala­melyikétől, melyet mint a közönség nevében nyert virág emléket kebléhez szorított A függöny legör­dült és Pepita eltűnt. Statistikai adatuképen érde­kes lesz feljegyezni, hogy az egész világon alkal­masint e spanyol sennora azon művésznő, ki legke­vesebb idő alatt keresi nagy színpadi jövedelmei!. Két tánczát az ismétlésekkel együtt egy negyed­órára téve, hat fellépés : 6 negyedóra ; tehát Pe­pita má-fel óra alatt 1800 pftot szerez magának. Már most csak azt lenne érdekei kiszámolni, ez összegben mennyi része van azoknak , kik a sen­nora tánczára haragusznak ? . . * Mint halljuk, Eri udv. operai énekes a né­met színház igazgatósága által vendégszerepekre hivatott meg, hogy Draxlerrel közösen léphes­sen föl, s igy a játékrend nagyobb változatosságot nyújthasson a közönségnek, miután M e y e r ur meg kevés dalművet tud, és egyéhkint sem el ő teno>- szerep-kre való. Beck vendégjátéka f. hó 18-kán kezdődik. * Mily nagy lehet még mindig a dunai fejede­lemségekben összehalmozott különböző gabona, ab­ból következtethető, hogy egy itteni kereskedőház­nak az utóbbi napokban 8 vontatóhajót küldtek bi- zómánfbnn gabonával. Ha az alsó állomáshelyeken valami kilátás lenne, e gabonán még aratás előtt tovább adni, akkor a tulajdonosok bizonyosan nem fognának kétesre bizományi kü clényzéseket tenni. * A Józseftér körüli kettős fasor ültetése szi­lárdan elhatárzottnak tekinthető; a város ezáltal lé­nyeges szépülést nyerne. * Mint haliik, a legközelebbi községtanácsi ülések egyikében tárgyalások fognak fólvéte ni, egy városi tűzoltó-, vagyis szivattyus-kar felállítása iránt. Öabár Pesten a közönség minden tűzvész alkalmával kész segédkezet nyújtani, mindaziUtal egy állandó tűzoltó-szolgálat szervezése örömmel fog fogadtatni. * Grill énekes hazánkfia, ki egy ideig nemz. színpadunk szorgalmas tagja volt , mint la­pok Írják, külföldön igen 3zép haladást tett művé­szetében. A „Muse“ czimü lap Grill urnák a darm- stadti nagyhgi udv. színházban felléptéről a többi köz* így nyiiaikozik : „Martha“ daljáték előadása m. hó 19-én ritka élvezetet nyújtott. Grill ura brünni városi szinháztól, mint „Lyonéi“ először lépett fel, s a hatás az idegen közönség előtt is igen kedvező volt Grill szép tenorral bír, melyet művészi biztossággal és meleg kifejezéssel használ. 3 dik felvonási dallamát szűnni nem akaró tapsok után ismételnie kellett. A nagyherczegi színház benne jeles erővel gyarapodnék stb.“ * Felsőbb meghagyás folytán Magyarország­ban a szőlőkor figyelésére, azon vidékeken, hol e kór mutatkoznék, külön bizottságok fognak hatály­ba lépni. * Pécsről Írják : Ujfalussy ur szakértő igazgatása alatt egy magyar szinésztársaság köz- megelégedésre működik. Emelte p müélveket a nem­zeti színház jeles tagjának Egressynek ottani megjelenése, ki f. hó 5-én mint vendég „Hamlet“ czimszerepében lépett fel, s a közönségnek műél­vezetteljes estét szerzett. ■fr S z. Régen röl írják a „Sieb. Bote“-nak, a minap lapunkban ugyané kutforrás után emlí­tett telepitvényesekről: ,,Az ön lapja 75. számában jelentett átköltözők Morvaország hohenstüdti ke­rületéből, Faragó helységben a tekei kerületben 4 órányira Sz. Régentől, számra mintegy 300-an a legnagyobb szánalmat gerjesztő állapotban meg­érkeztek. Faragón azonban telepedhetésük meghiú­sult és így tovább költöztek Szasz-Régenbe , hol íelebaráti szeretetből szívesen fogadtattak és a hontalanokról most már némileg gondoskodva van.“ * B ra s s ó , april 26. April 16-án 4- és 5 óra közt délután a fogarasi kerületben Breaza hely­ségben tűz támadt, mely 46 lak- és48 gazdasági é- pületet hamvasztott el, temérdek gabnával és gaz­dasági készülettel együtt. Az összes kár 11,418 pft 20 krra rúg. * A „New-York-Times“ szerint az aranybe­vitel Kaliforniából New-York és Philadelphiába 1852:51,045,000, — 1853: 53,260,000, - 1854: 52.871, 000 d. volt. Hivatalos táblázat szerint Kaliforniából a kivitel 1851:34,492,000, — 1852: 45,779,090, — 1853: 54,905.000, — 1854: 51, 429,000 dr. A pesti szegéDy gyermekkórházi egyletnek 1855. április 30-kán tartott közgyűlésén követ­kező választások történtek. Egyleti el­nök Ürményi Ferencz ő excellentiája. Egyleti a 1 e 1 n ö k: báró Prónay Gábor. Választ­mányi elnök: Simoncsics János. Választ­mányi alelnök: Várady Károly. Pénztár- nők: Jurenák Pál. Titkár: Czanyuga József. Ügyész: Muraközy László. Választmányi tagok: Bohus János, Boskovitz József L„ Deák Ferencz, Hirschler Salamon, Holitscher Farkas, Jó­kai Mór, Karácsonyi Guido, Kern Jakab, dr. Kovács S. Endre, Kozmovszky Antal, Marczibányi Lőrincz, Merényi Henrik, b. Podmaniczky László, Rotten- biller Lípót, Szendeffy József, Sztupa György, Tóth Lőrincz, Ürményi József. Pesten 1855 május 6-án. Közli Czanyuga József, egyleti titkár. Színházi előadások. Nemzeti színpadon: „Vid.“ Eredeti drama 4 felv. írta Szigligeti. — Molnár (vidéki színész) első fellépteül. Pesti német színpadon: „Der Sohn des Wucherers’“ Drama in 4 Aufz. Pohle ura hannoverai k. udv színháztól, C o re n s Amanda k. a. és Frioke Rudolf balletmester a dessaui udv. színháztól, mint vendégek. Pesti német nyári színkörben dél­után 5 órakor : „Die falsche P e p i t a.“ Gelegeu- lieits-Schwank mit Gesang und Tanz in 2 Aufzügen und einem Vorspiele. Bécsi börze május 7-ről, Státus kötelezvény..........................................80*/« 4'/»% (lto ..................................................95 18 34-ki sorsegyek 100 ftos . . . .218 l«39-ki „ 100 ..... 117% Bankrészvény ........................................986 És zaki vaspálya 1000 .......................U6 Da nagőz hajózás ..................................6:8 Am sterdam, lOO.............................................104% Augsburg 100 ....... 127*/a Hamburg .............................................— Lo ndon............................................. . 12 — 27 Al lamvasutrészvény 500 ft..........................I39l/a Nem zeti kölcsön ...................................847/i* Bécs, máj. 7. Agio arany: 311/*, ezüst 273/4. Dunavizallág. Május 8. (reggeli 7 óra) T 11" 0"' 0"Tölött.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék