Budapesti Hírlap, 1883. március (3. évfolyam, 60-89. szám)

1883-03-01 / 60. szám

9 BUDAPESTI HÍRLAP. (60. sz) zanul ? Olaszországnak nincs választása, mert Európa nem oszlik két táborra. Vagy igen, mégis : a konzervatív hatalmak és a forradalmi elemek táborára. Ez hát jelentősége az irredentának, hogy forradalmi párt. De akkor a királyságra és a pápaságra veszedelmes inkább, mint Ausztria- Magyarországra. Nagyon jól tudják ezt a Kvirinálban bomba nélkül is. Még jobban tudják most. Az irredenta Viktor Emánuel trónját akarja légbe röpíteni s s ott füstölög a petárda kanóca a királyi szék alatt. Bovio az irredentisták főnöke nagy esemé­nyeket helyezett kilátásba. Ferry — mikor még nem volt miniszterelnök — azt irta barátjának Milánóba, hogy Straszburg és Trieszt a jelszó. A francia respublika szükségét érzi az olasz köztár­saságnak s a forradalmárok nemzetközi szövet­sége dolgozik Rómában az irredenta által. Bel­giumban is szétpattant egy dinamitbomba, mely felfedte az aknát, melylyel a jelen társadalmi és állami rend alapján alá ásatott, az orosz forra­dalmárok is jelt adtak, az olaszok szintén. Mind­azon által a világ olyan jól meg van teremtve, hogy összedőlni nem fog. Nem, mert a francia köztársaság nem arra való, hogy a kísérlet utánzására csábítson. Mért legyen Crispi király Rómában, azután félévvel később, Nicotera, s az év végén Cairoli, jobb mindjárt megtartani Umbertót, ki szintén van olyan tisztességes ember és jó hazafi, mint az, ki ablakai alatt a petárdát elsütötte. Egységes Olaszország és disszolutus parla­menttel respublika nem férnek össze ; vagy monarchia és egység, vagy respublika és föde­ralizmus. S hátha a respublikát megverik Trentinó- ban ? Mi lesz akkor ? Erre a feleletet megad­hatják az irredentának Bourbon Ferenc, TosKá- nai Lipót és Este Ferdinánd. Mindevvel az irredenta keveset gondol, neki csak demonstráció kell, összeesküvés, orv­támadás és nemzetközi bonyodalom. A zavaros­ban halászni szeretne, ezért csinálja a zavart. Jó, ha Umbertó kormányának ez tetszik, ha meg nem unta az irredentista merényleteket, ha tűri az irredentát s nem mer ellene tenni: nekünk nincs kifogásunk az ellen; mi csak őriz­kedni fogunk Italiától. Legfelebb önmagunk iránt tartozó becsületből, és nehogy olcsó al­ABC-ét útközben megtámadják a vad boorok és legyük—, de nem, hisz akkor a „szerencsétlen­ség országáéról szóló könyv meg nem születik s mi mitsem tudunk Lady Florence et Comp, viselt dolgairól. De mi itt széltiben beszélünk Lord ABC- ről, anélkül, hogy őt bemutatnák a nyájas olva­sónak. Igaz, hogy a bájos lady is igen keveset törődik az ő himnemü függelékével, a nemes lorddal, mit törődjünk tehát mi! Atnyit azonban mégis érdemesnek tartunk elmondani, a mennyi ismertetést a szép ladytól férjéről nyerünk. Lord A.B.C, Dixie elkísérte bájos nejét ez utón. Udvariasságból, kötelességérzetből, una­lomból, bajos eldönteni. Ez utóbbi indokból aligha, mert akkor Lady Florence-szal ellenkező irányban keresett volna szórakozást. Másodrangu szerepét, melyet Tom nevű szolgával együtt kell megosztania, valódi parlamenti méltósággal játsza e könyvben. Az erdemes baronet külömben, neje könyvének tanúsága szerint, teljesen érvényesíti tehetségeit, melyekkel meg van áldva. Mert bár a bájos lady maga vásárolja a hosszú lovaglás­hoz szükséges paripákat, rendeli meg a hotelt, szidja a cselédséget, vásárolja be az élelmi sze­reket, szóval ő a vállalat lelke, de azért a lord is érvényre emeli tudományát, egy nem épen je­lentéktelen téren. 0 lordsága ugyanis szakács- tehetséggel van megáldva, s miután a kis tár­saság utaiban az étkezés mindig első rangú sze­repet visz, a baronetnek elegendő alkalma nyí­lik önmaga hasznosítására, élete jobb felének szája ize szerinti lakomákat tákolván össze. Bi­káimat nyújtsunk nemzetközi komolyabb bonyo­dalmakra, visszahívjuk Olaszországból követsé­geinket s konzulátusainkat. Megélhetünk mi a nélkül. Erre gondolunk mi a Chigi-palota előtt történt demonstráció alkalmából. Hogy mit csi­nál Olaszország az irredentával, az legyen a Depretis kormány gondja. FŐVÁROSI ÜGYEK. ■*— A fővárosi közoktatás- ügyi bizottság reál- és szakiskolai al­bizottságának mai üléséből a következőket közöljük: Miután a külvárosi iparrajziskolák- n a k — a budavárinak és III. kerületinek kivéte lével — megszüntetését kimondotta a közgyü.és, a közoktatási bizottság, mint egyúttal iparrajzis- kólái iskolaszék részéről felügyelő látogatókul kiküldetni ajánltatnak a belvárosi vagyis köz­ponti iparrajziskolához Ballagi és Ney Ferenc, a budavárhoz dr. Lutter Nándor és S a y Móric, a III. kerületihez Rostaházy Kál­mán és F r e y József. — A IV. kér. főreáltanoda saját ösztöndíjaira ajánltatnak M e 11 y Géza ésAlsenberger Gyula VIII. oszt- tanulók, amaz az Áldássy féle, emez e királyi látogatás emlék ösztöndíjakra. — Az iparrajziskola újabb szervezésnek vagyis kibővítésnek s talán külön építendő saját iskolaház birhatásának néz eléje. E célból a központi intézet igazgatója V i d é k y János utasítást nyert, hogy beterjesztett tervezeti jelentését bővítse ki azzal: mennyibe fogna kerülni az újon szer­vezendő tanári és segédtanári állomások költ­sége ? Kik volnának a jelenlegi rajztanárok kö­zül továbbra is alkalmazandók, kik nyugdijazandók, — és miért ? S végre : minő alapokra é3 statisztikai adatokra lenne az emelendő uj tanház építési pro­gramúja fektetendő ? — Azon kérdés előle­ges megvitatása : vájjon célszerű és időszerű volna-e a községi reáltanodákban a tandíj is- m«é tii fölemelése, az illető tanártestü­letekhez utasittatott. Emeltetett ugyan néhány figyelmeztető szó, mely a mostani (24 frt) tandijat is sok középsorsu szülőre nézve terhesnek ta:álja ; mindazáltal elvárandónak tartatott a tanártestüle­teknek tapasztalati adatokon alapítandó indokolt vé­leménye. *—*. —A nádorszigeti artézi fürdő oly szerencsés vállalata a városnak, hogy a rá fel­ügyelő házi bizottság szükségesnek látja mindnagyobb beszerzések és C3Ínositások által felelni meg a kö­zönség fokozódó igényeinek. A bizottság kéri a taná­csot, hogy miután a társas női fürdő mindig annyira tele van, hogv a rendelkezésre álló fehérnemű ke­zonyára tekintélyes foglalkozás egy parlementi tag számára. A derék ur nem is panaszkodhatik az ellen, hogy kellő alkalma ne nyilnék szakácsi becs­vágya érvényesítésére. Nejének azonban gyakorta van panasza kötelességmulasztása miatt, midőn nem bírja elég készséggel talpraállítani reggelen- kint, mi, tekintetbe véve azt, hogy Lord ABC kétszáz fontnyi sulylyal nehezedik fekhelyére, nem is csoda. Arról is értesülünk, hogy Lady Florence csak félannyit nyom anyagilag, mint férjeura, de szellemileg, úgy látszik, mégis ő a nyomatékosabb. A szép lady olykor igen bőbeszédű, de e közben a legjelentékenyebb szerepet mindig az evés játsza. Reggeli, villásreggeli, vacsorák, min­den kalandnak oroszlánrészét képezik. Sokkal jobban ösmerjük a női gyöngéd lelket, hogysem ezt falánkságnak tulajdonítsuk, mi ebben a férj tehetségeinek méltánylását látjuk. Midőn Lady Florence azt beszéli el, hogy ekkor ezt s ezt ettek, és az jól esett, mi azt a gyöngéd elégté­telt látjuk, melyet a lady szeretett férjenek szolgáltat, kit más téren, fájdalom ! ki nem emelhet. Érzi ezt maga a nemes hölgy is, midőn az evésért önmagát paródizálva, az evés kifejezés helyett mindenütt csak „etetést“ használ, s az étkeket csak „elnyeli“, s a mi e falánkságért kárpótol bennünket, az a férj tehetségeinek meg­hatóan gyöngéd méltánylása. Ne méltóztassanak félreérteni, csak a szakácsi tehetségekre célzok. De ne csak gáncsoljuk folyton Lady Flo­1883. március 1. vés, újabb, nagyobb mennyiségű női inggel lássa el a fürdőt. Azután a fürdőhelyiségek ajtai, farészei újból kifestendők, a fürdő környéké csinosítandó, vi­rágágyakkal, növényzettel lesz ellátandó a tavaszra. Átalában a fürdő környékét rendezni, szépíteni kell, mert az uj hidak által uj útvonalak keletkeztek a fürdőhöz. EGYLETEK és INTÉZETEK. — A „P esti szegény gyer­mekkórház-egylet“, mely Stefánia trónörökösné ö fenségének védnökségé alatt áll, né­pes választmányi ülést tartott tegnap gr. Zichy Ágost egyesületi elnök elnöklóse mellett, melyben dr. B ó k a i János egyetemi tanár 8 intézeti igaz­gató-főorvos bejeienté, hogy az ülői-uti uj gyermek- kórház főépülete teljesen lakható állapotban van már ugyan, de a beköltözködést részint a hosszabb időt igénylő belső felszerelés, részint a ragályos betegek részére épült két baraque-nuk — melyek az ősz óta fedél alatt állanak — hosszabb időre terjedő teljes kiszáradása — akadályozzák, ugyannyira, hogy noha a jelen évi közgyűlés már az uj gyógyintézet­ben lesz megtartható, mindamellett a kór­ház átköltözése s az ünnepé­lyes megnyitás szeptember hóra marad. — A kórházat a lefolyt év­ben oly számosán látogatták a beteg gyermekek s oly magas volt az ápolt betegek száma, mint még az intézet fennállása óta soha sem. — Ezen gyógyinté­zet irányában a nagy közönség áldozatkészsége is folyton nagyobb mértékben nyilvánul, a rendes tagok szama immár a nyolcszázat is túlhaladja, mioen leg­nagyobb érdeme van a kórház egyik aleínöke T ö- r ö k József gyógyszerész urnák. — Dr. Ágai Adolf urnák buz^ólkodása folytán a „K i s Lap“ olvasói körében 1000 frtnyi kórházi alapítvány gyűlt egybe az építkezésre ; — az e címen tett adakozá­sok főösszege jelenleg 20,703 irtot tesz. Az uj épít­kezésre 137,000 irtot túlhaladó összeg adatott ki már. — Az uj gyógyintézetet a Weil és Knopp cég ingyen látja el aranyozott cink-betűs következő fel­írással : „Stefánia szegény gyer­mekkórház.“ — A budapesti kereskedő ifjak társulat vasárnap, f. é. március 4 ón d. u. 4 órakor saját helyiségében (Gizellatér 2.) tartja évi rendes közgyűlését, melyre t. tagjait tisz­telettel meghívja. — Am. orsz. méhészeti egye­sület csütörtökön március 1 ón délután 6 óra­kor méhészeti estelyt tart a Köztelken a következő programmal : 1. Experto credité — Kühne Ferenctől. 2. Emlékirat a magyar méhtermények exportja tár­gyában Drach és Therman budapesti cégtől. 3. A szerb tövis ; valami a spekmativ etetésről. Abend Andrástól. 4. Toldy József eredeti kéziratát a múlt század közepéből — bemutatja Kriesch János TUDOMÁNY és IRODALOM. Kisfaludy társaság. A társaság ma délután 5 órakor Gyulai Pál elnöklete alatt felolvasó ülést tartott. Az ülés meg­nyitása után Beöthy Zsolt jelenti, hogy Karsai Al­bert 200 frtta! a társaság alapitó tagjai sorába lé­renceot, ösmerjük el lelkének nemes tulajdonsá­gait is. Valódi angol szeretettel viseltetik az ökrök és egyéb négylábú állatok iránt. A gyön­gédség után ítélve valóban, mit férje iránt ta­núsít, ezt egészen érthetőnek találjuk. Az igás- ökrök és öszvérek iránti kegyetlen bánásmód, melyet száz meg száz fuvaros tanúsít, midőn ha­lálra kergeti és éhhalálnak dobja martalékul a szerencsétlen állatokat, a lady érzékeny szivét vérzi. Saját állatai iránt, Afrikában még eddig ösmeretlen gyöngédséget tanúsít; ha valami ké­pes sajat becses, énjének etetését felfüggeszteni, az csak a kedves „Punch“ és „Nancy“, a kőt gyönyörű pony iránti aggódó gond. Egy este a nemes angol hölgyet ismeretlen vadvidéken, el­hagyatott majorban látjuk, amint egy halálra zaklatott szegény öszvér utolsó perceit valódi anyai gyöngédséggel édesiti meg és teszi elvi- selhetőkké. Csak akkor, midőn már üveges sze­mek bizonyítják, hogy az előbb még vonaglott állatnak örökre vége van, engedi meg magának a lady az éji nyugalom élvezetét. S mit szóljunk Blobbs iránt tanúsított gyön­gédségéről ? Blobbs a lady kedvenc ujfoundlandi ebe, melynek azon föladat jut az expedíció alatt, hogy az előlnyargaló lady s a hátulcammogó élelmi szekér között folyton az összeköttetést föntartsa. Irigylendő jogai közé pedig az tarto­zik, hogy pihenések alkalmával úrnője apró lá­bacskáira telepedve, hideg éjeken hatalmas bo­zontos bundájával melegitgeti azokat. Tehát, egyiz- ben, a mely mellett haladnak, a folyó megdagad s Blobbs véletlenül benne van, az ár által ragad­tatva. Mylady saját élete és paripája kockázta-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék