Budapesti Hírlap, 1883. december (3. évfolyam, 331-359. szám)

1883-12-01 / 331. szám

BUB&PJKJOT HIBLAP. (331. sa.) 1883. december 1 Eégen volt midőn Phaedrus megírta meséjét „rana nipta“, ezt tessék Horvátor­szágban elolvasni. A országgyűlés két házának ülésezése a karácsonyi ünnepek előtt — december 14-ig, legfeljebb 15-ig fog tartani, minthogy úgy a főispá­nok megyéikbe, mint a képviselők haza készül­nek kerületeikbe, miután a megyei választások december második felében mennek végbe. Ez ok­ból a jelenleg tárgyalás alatt levő adótörvényja­vaslaton kívül az indemnity törvényjavaslat fog tárgyalás alá vétetni. Az uj bán. A király, mint a „B. C.“ jelenti, kinevezte Győrmegye főispánját, gróf H é d e r- v á r y-K hűen Károlyt, Horvát-Szlavon és Dal- mátországok bánjává. Ő felsége legfelsőbb kéziratai, melyekkel gr. Kimen bánná kineveztetik és br. Ramberg lovassági tábornok kir. biztosi állásáról meleg elismerő szavakkal felmentetik, a „Budapesti Közlöny“ vasárnap reggeli számában fognak meg­jelenni. Az uj bán a jövő hét első napjaiban lemegy Zágrábba, helyét elfoglalandó és legközelebb össze fog hivatni Zágrábba a horvát tartománygyülés. Gróf Héderváry-Khuen rövid idő alatt előterjesztést fog tenni egy uj belügyi és igazságügyi osztályfőnök kinevezése tárgyában. Voncina valószínűleg megma­rad közoktatásügyi osztályfőnöki állásában. — Khuen-Belasi Hederváry Károly gr. 1849. máj. 23-án született Nustáron, Szlavóniában s 1880. szept. 6-án vette nőül Teleki Margit grófkisasszonyt. Az uj bán apja Khuen Belasi Antal gr. volt, s ő női ágon jutott a Héderváry névhez, s 1874. dec. 3 án kelt királyi pátens hatalmazta fel a Khuen-Belasy-Hederváry név viselésére. — K hűen- Héderváry Károly grófnak horvát bánná való kineveztetésével egyidejűleg, egy leg­magasabb kézirat fog megjelenni, melylyel Bedeko- vich Kálmán újból kineveztetik horvát minisz­terré. Khuen-Héderváry gróffal soha sem folytattat- tak tárgyalások egy osztályfőnöki állásnak a hor­vát országos kormánynál való elvállalása iránt; erre egy oldalról sem gondoltak s e gróffal annak idején megindított tárgyalások már eredetileg a báni méltóság átvételére vonatkoztak. — A horvát országgyűlési képviselők legtöbbje már holnap Bu­dapestre érkezik s igy alkalmuk lesz az uj bánnal már itt a fővárosban érintkezésbe léphetni. Oroszország katonai készülődései. A „Dziennik Varsavszki“ e cim alatt: „I s- mótlődő szenzációs hi rek“, cikket tesz közzé, melyben a következőket mondja : A „G a- zeta N arodova“ 259-dik számában egy varsói levél jelenti, hogy a Visztula vidékén hadikészülő­dések vannak folyamatban. E hir minden alapot nélkülöz. Ivangrodban nem gyűjtöttek készleteket egy hadtest számára. Kielceben, Oklucsban, Ostro­eraberi nem tökéletesedése folytán a balról jobbra irás lett általánossá. A bötük tehát a tárgyak neve helyett puszta érthetetlen jegyek lettek, melyeknek el­nevezése csak a régi nyelvekben fejezte ki bi­zonyos tárgyak nevét is. Az érthetetlen jegyek azonban az emberi szellem leghatalmasabb fegy­verei lettek, melyek a nyelvek törvényei sze­rint szavakká füzhetők s a legbámulatosabb szellemi müveket őrzik meg a jövő századoknak. Tehát amilyen fokozatosan fejlődtek, olyannyira eszközeivé váltak az emberiség fokozatos fejlő­désének. Mi már kis korunkban tanuljuk meg, ho­gyan írjuk le s hogyan fejtsük meg a fekete „szarkalábakat“, alig tudjuk felfogni a bennük rejlő nagyszerű találmányt. Azért érdekes, ha megfigyeljük, milyen hatása lebet az Írásnak a vad népekre. Erre nyílt alkalma Villiamsz angol hittérítőnek, aki valamit otthon felejtvén, ácso­lás közben egy darab forgácsra irt üzenetet fe­leségének. Elképzelhető az oda futtatott benn­szülött elámulása, mikor az asszony szó nélkül átadta a kívánt tárgyat, »szája se volt a for­gácsnak, mégis elmondott mindent“. Az együgyü vad el is rejtő mellére talizmánul a »beszélő“ faszilánkot. A fölolvasást élénken megéljeneztük. —di. vieczben. Dombrovában, Konskban, Andrejevben és j Tomasovban a készleteket nem szaporították meg. A 15-ik hadtest nem a varsói katonai kerületben van helyőrségen, hanem a volgai kormányzóságban s megérkezésére nem vártak s nem is várnak. Ha­sonlóképen nem történtek különös hadi készülődé­sek a Visztulán és az ivangrodi vasútnál. A 14-ik hadtest létszáma nem hadi, hanem békalábon áll. Az újoncok behívása a szokott módon s nem meg­nagyobbított mértékben történt. A katonai haszná­latra szánt lóállomány nam nagyobb, mint béke ide­jében szokott lenni. EGYESÜLETEK ÉS INTÉZETEK. — A magyar jogászifjuság orsz. egyesülete helyiségében (nemzeti szálloda 132 — 133. sz.) december hó 1-én dr. Buch Adolf felolvasást tart a jogos védelemről. A felol­vasás esti 7 órakor kezdődik s a szakközönségből az egyesület szívesen lát vendégeket. A választmány f. évi december hó 5-én tart rendes ülést. — A budapesti (budai) tanító­egyesület f. évi december 2 án d. e. 11 óra­kor a II. kér. medve-utcai közs. iskola tornatermé­ben tartja évi közgyűlését. A napirend tárgyai : 1. Folyó ügyek s bejelentések. 2. Választmányi javas­lat a tanítók árvaháza egyesületbe s az Eötvös- alapba alapitó tagul való belépés iránt 50—50 fo­rinttal. 3. Alapszabályok módosítása. 4. Trajtler Károly beszámolása a II. orsz. tanitógyülósen való működéséről. 5. A pénztárrizsgáló bizottság jelen­tése. 6. A könyvtárnok jelentése. 7. Jelentés az egyesület ez évi működéséről. 8. Évi költségvetés tárgyalása. 9. Tisztujitás. — A budapesti 1818—49k i honvéd- egyesület dec. 2 án délután 4 órakor a IV. kér. reáltanoda egyik termében választmányi ülést tart, melyre az egyesület tagjai meghivatnak. TUDOMÁNY és IRODALOM, * (A „M agyar Gyorsír ó“-t) a Stolze- Fenyvessy iskola szaklapját dr. Lutter Nándor kir. ■ tanácsos és az országos gyorsírói vizsgálóbizottság elönke és dr. Faludy Géza a „Magyar gyorsiró-kör“ elnökének beleegyezésével a budai gimnázium gyors­író köre fogja ezentúl kiadni, felelős szerkesztőül Gyurmán Andor tanár kéretvén fel. Nevezett kör tehát felkéri a rendszer tanítóit és tanulóit a válla­lat pártolására. Az első szám az uj kiadásban már megjelent. * (Pályázati ügy.) A kormány egy „Vezér­könyv az életmentés és egészségtanhoz“ cimü nép­szerű orvosi műre pályázatot hirdetett. A kitűzött határidőig a közoktatásügyi miniszterhez négy pá­lyamű érkezett be, melyek megbirálás végett az or­szágos közegószsógi tanácsnak adattak ki. — Az országos közegészségi tanács kebelében alakult bíráló bizottság megbizatásának már megfelelt s a pályá­zat eredményéről jelentést tett. Mint halljuk — e pályázat nem marad meddőn — amennyiben a bíráló bizottság a pályaművek közül egynek kiadatását s jutalomdijban való részesítését hozta javaslatba. * (Zola Emil,) a naturalista francia regényíró a „Pot-bouille“ cimü regényének színpadra alkalmazása s „Az élet örömei“ cimü nagy regényének befejezése közben is ráért egy kötetre való novellát írni, mely a napokban látott Párisban napvilágot. Az öt darab elbeszélést magában foglaló novellagyüjtemóny cime „Nais Micoulin“ s ezt a címet viseli a legelső novella is. Nais Micoulin egy kis provencei csinos szolgáló, aki rajongó szerelemre gyullad az uraság fia, egy könnyelmű, csinos jogász- gyerek iránt. Jól érzi, hogy ő csupán a fiatal diák pillanatnyi szeszélyének tárgya, de megadja magát sorsának s minden ambiciója az, hogy őt a szünidők végéig, a meddig a diák szüleinél marad, magához fűzze. A Nais apja, egy durva bérlő, tele azzal a gyű­lölettel, melylyel a falusiak gyakran viseltetnek a vá­rosaik iránt, megtudja a titkot s elhatározza, hogy a csábitót agyonüti, még pedig olyan ravasz módon, hogy senki se tudja, ki volt a gyil­kos ; ekkor Nais valódi kutyaliüséggel meg­menti kedvesét s büszke lemondással engedi őt to­vább menni utján anélkül, hogy sejtetné kedvesével, hogy mily iszonyú veszedelemtől szabadította meg az életét. — Elmondjuk egy másik novella meséjét is, egy novelláét, mely egesz regénynek képezhetné alapját. „Nantes“ egy fiatalember, aki teljes biza­lommal csillagához, küzd a létért, de végre szegény­ség és nyomor földhöz sújtják. A szenvedésektől ki­merítve, s fásulttá téve végre egy gyalázatos alkura lép. Elvesz egy fiatal, gazdag leányt s a magáénak ismeri el a más gyermekét, akit ez a nő szive alatt hordoz. Hidegen és elhatározottan leteszi az esküt, hogy nejének csak névszerint lesz a férje. Ettől kezdve a szerencse beköszöntött a házba. Gazdago­dott, hiresedett, merész terveit megvalósította. De legbüszkébb álmai megvalósulásának küszöbén fel­ébred benne a szerelem felesége iránt. A nő hideg I megvetéssel utasitja vissza s a szerető férj lassan- | i kint összetörik a szenvedések alatt. * (Ráth Mór) kiadásában ismét igen becses- könyvek jelentek meg. Arany János összes mun­káiból beküldettek a 12-ik és 13-ik füzet. E füze­tekben van „Bolond Istók“ második éneke, mely az eddigi kiadásokba nem volt főlvéve, és mely azon körülménynél fogva is rendkivüli érdekkel bir, mert azon önéletirási vallomásokat tartalmazza, melyekre E r c s e y „Arany életéből“ cimü mü­vében oly gyakran hivatkozik. E végleges teljes ki­adás egy-egy füzetének ára 60 kr. - A családi könyvtár cimü vállalat, mely nem csupán mú­landó becsű mulattató olvasmányt, hanem irodalom- történeti érdekkel biró müveket ölel föl keretébe, — ismét két értékes munkát juttat olvasóinak. Egyik Goethe „Faust“ ja D ó c z i Lajos fordítá­sában ; a másik Arany János Buda halála. Egy­nek-egynek ára 80 kr, diszkötésben 1 frt 60 kr. — Báró Hübner Sándor volt külügyminiszter és nagy­követnek „Séta a világ körül“ cimü nagy­hírű müvéből is megjelent a második füzet. Ára 40 kr. Meg kell emlékeznünk még Ráth Mórnak egy ujabh vállalatáról is. Ez uj, b. Eötvös József ösz- szes munkáinak első teljes diszkiadása 15 vaskos kötetben vagy 60 füzetben. Egy-egy füzet ára 50 kr. Minden mü külön is kapható. Az utolsó kötet­hez a szerző arcképe lesz kapható. Az első kötetet a nagy Írónak „G ondolatok“ cimü müve képezi. * (Költők lugasa.) Ily címmel jelent meg Mehner Vilmos kiadásában az ujabbkori magyar költészet termékeinek képekkel díszített gyűjteménye. E hönyvet őszintén ajánlhatjuk olvasóinknak kará­csonyi ajándékul. Már maga a kötés is rendkívül díszes. Halványsárga vászon díszes aranyozással, a szélen finoman rajzolt fekete arabeszkekkel. A köl­teményeket egész sora a szép képeknek kiséri, me­lyeket G r e g u s s János, A g g h á z y Gyula, Gyulai László, G r e g u s s Imre és mások raj­zoltak és M o r e 1 1 i Gusztáv metszett. Az egész mü teljes elismerésre érdemes és díszére válik a legelegánsabb szalonnak is. Ára diszkötésben, arany- metszéssel 4 frt. SZÍNHÁZ és MŰVÉSZET. * (Filharmóniai hangverseny.) A nemzeti szinház zenekarának tagjaiból alakult filharmonikusok egyesülete harmadik hangversenyét december hó 5-én este fél 8 órakor a vigadó nagy­termében Erkel Sándor karnagy vezetése és I s a y e hegedűművész közreműködése mellett fogja megtartani. A műsor a következő: 1. Egmont-nyi­tány Beethoventől, előadja a zenekar. 2. Második hegedűverseny (először) Wieniawsky Henriktől, előadja Isaye. 3. Második Suite (először) Essertől, előadja a zenekar. 4. a) Prelude Bach S. 1.-tól, b) Scherzo-Étude Lauter- b a c h t ó 1, előadja Isaye. 5. D-moll szimfónia Schumanntól, előadja a zenekar. * (Éljen Temesmegye!) Temesvárról távirják ; Temesmegye mai közgyűlésén a temesvári magyar szinügygyámolitó egyesület javára hétszáz forint megszavaztatott. * (Charles Lecocq) egy uj operett zené­jét fejezte be. Cime „A kék madár“, szövege Duru és Chivotól. * (A dalmüszinház festményei.) V a s t a g h György most festi az utolsó jobboldali két alakot Bachus diadalmenetét ábrázoló nagy­szabású plafond-festmónyón, melynek befejezte után hozzá fog a menyezetet környező 12 hatszögü fül­kébe jövő képletes alakok megfestéséhez. E munká­lat mintegy 3 hetet fog igénybe venni, mely után szétszedik az állványokat, melyek F e s z t y Árpád festőművészt az oldalfalakra jövő nagy festmények végleges befejezésében gátolják. Feszty Árpád már 7 festményt végzett be nagyjából, melyeket az em­lített állványok eltávolítása után végleg be fog fe­jezni. L o t z Károly már teljesen befejezte a néző­tér menyezetét, mig Székely Bertalan a Vesti­bül festményein az utolsó ecsetvonásokat teszi. K o- v á c s Mihály az udvari lépcsőház ivezeteibe jövő festmények közül tizenkettőt már elkészített és még csak 5 van hátra, melyekkel körülbelül egy hó alatt szintén elkészül. * (Isaye) hires helga hegedűművész legutóbb Genfben hangversenyezett nagy sikerrel. Bécsi hang­versenyét elhalasztotta és csak a budapesti hangver­seny után fogja megtartani. Itteni, H e g y e s i gor- donkamüvészszel rendezendő hangversenyén Deutsch Willi, zongoraművész is megígérte közreműködését, mely esetben Saint-Saens trióját fogják előadni. Jókainé juMlétuna. I. A függöny mögött. Mig kívül a nézőtéren lassankint gyülekezett az ünnepi közönség, addig a szinpadon a függöny mögött ép oly megható, mint lélekemelő ünnep folyt le. Zöld posztóval letakart asztalkákon volt kitéve az ajándékok egy része. Ott volt a ne m- .zeti szinház igazgatóságának gyö- | nyörü babérkoszorúja nemzeti szinü nehéz selyem.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék