Budapesti Hírlap, 1883. december (3. évfolyam, 331-359. szám)

1883-12-23 / 352. szám

1883. december 23. BUDAPESTI HÍRLAP. (352. sz.) 7 ban a folytonos ingadozásban keresendő, mely a gabnapiacot állandóan uralja. Mindenki az árak javulását várja s végre is arra a meggyőződésre jut, bogy az üzlet még mindig hanyatló irányban van. A jövőre nézve ily körülmények mellett még követ­keztetéseket sem lehet vonni és igy a reményen kí­vül misem szolgálhat vigasztalásunkra. Napi árak következők: 0 1 2 3 4 5 6 19.50 18.90 18.20"” 17.50 16.60 15.70 14.80 7 8 8'/, 8*', 9 147= lSTlÖ ÍL6Ö &8Ö 7ÄÖ Dara 20.10. Korpa F. 4.50, G. 4.80 (méter- mázsánkint.) — Hüvelyesek. Bab. Az üzlet jelentéktelen volt. A hozatal csekély, a kereslet gyenge. Fehér fájok megtartották árukat, ellenben a színes fajták 25 krral olcsóbbodtak. Nagyban fehér 10—10.25 frton nagyszemü fehér dunavidéki 9.75—10, törpe bab 11.50— 11.75, tarka bab 7—7.25, barna bab 10— 10.25 frton kelt el. Lencse kis mennyiségben ke­rült forgalomba és bár lasyka irányzatot követett, megtartotta árát ; kisebbszerü magyar 10.50—11 frton, nagyszemü magyar 11.50-12 frton és morva­országi 25—26 frton adatott el. Bükköny jó ke­resletnek örvendett és szilárd irányzat mellett 7— 7.25—7.50 frton adatott el. Lenmag' kis tételek­ben 12—12.25 forinton adatott el. Kendermag állandóan jó keresletnek örvendett. A felho­zott tételek 13.50—13.75 forinton keltek el ekszport célokra. Gomborka üzlettelen, jegy? zési ára 14—14.50. Tatárka hiányzik a piacról, a felhozott tételek 9—9.25—9.50 frton keltek. Kö­mény gyenge készletek és ki nem elégítő hozatal mellett igen szilárd irányzatot követett; magyar 29—30 frton, lengyel a minőséghez képest 26—27 frton, hollandiai 36 — 38 frton kelt. Mohar el volt hanyagolva és 25 krral lanyhult; jegyzési ára 9— 9 25. Uák e héten jó keresletnek örvendett és igen szilárd árakon kelt. Kék színű 30.50—31, szürke 28.50— 29 frton adatott el. Dió e héten csökkenő irányzatot követett, mivel a készletek jó?al túlha­ladták a keresletet. Az árak 2.50 frttal csökkentek; magyar vókonyhéju 15.50—15—14—13 írtig fizette­tett, alárendelt minőségű 12 írtig fizettetett. — Termények. Disznózsír a hét kezdetén lanyha irányzatot követett és ára 1.50 frttal csök­kent; a hót közepe felé ára ismét javult és zárul 61—61.50 frton. Szalonna szintén olcsóbbodott teleintén, de utóbb sem javult az ára, úgy hogy 1.50 frtttl olcsóbban zárul, mint a múlt héten. Paraszt­szalonna 49.50—50 frttal, I. min. asztali szalonna 52.50— 53 frttal, füstölt szalonna 60—61 frttal je­gyeztetett. Repceolaj változatlanul szilárd volt és jó keresletnek örvendett. Kész áru hiányában szíve­sen fizettek kétszer finomitottért 45 irtot. Lenolaj nem részesült figyelemben; lanyha irányzat mel­lett 32 frton kináltatik, de csak 30 irtot ajánlottak. Olajpogácsa valamivel szilárdabb, 1000 méter­mázsa vasútra szállítva 6.60 forinton adatott el. Szilva. A forgalom mérsékelt és az üzlet irány­zata csendes volt. Az árak a hét folyamában 12 krral olcsóbbodtak. Boszniai szokványminősógü 9*/* frton, Szerbia 9vg frton köttetett; kész áruból boszniai I. min. 12.75 és (100 db fél kilónk.) 11% frton; szerbiai jobb min. 93ls frton adatott el; ugyanaz tavaszi szállításra 9% frton köttetett 56 kilónkint. Szllvalz. A készletek megfogytak úgy, hogy helyben, mint mondják, alig van több mint 1000 mm. készletben. A hét folyamában 600 méter­mázsát adtak el; tótországi 23.50—23.75 frton, bán­sági 22.50—23 frton kelt. Méz e héten is lanyha irányzatot követett, miután nem igen van kereslet. Csurgatott áru 39—39.50 frton köttetett. Viasz. Néhány kisebb tétel rozsnyói hozatott piacra, mely 135—136 frton adatott el; másodkézből rozsnyói 140-141 frton, finom 142—143 frton kelt. — Élelmi szereb. Baromfi. A közeledő ün­nepek és a kellemes időjárás folytán igen élénken fejlődött az üzlet a hét vége felé és ezzel nagyobb mérvű áremelkedés járt karöltve. A szállitmányok nagyok voltak és a forgalom ennek minden tekin­tetben megfelelt. Libákban, (vágott állapotban) az árak szilárdak, voltak sőt az élénk kereslet foly­tán egyes esetekben 1—2 frttal többet fizettek. — Tojás A hét közepéig vásárunk a külföldi lanyha iránytól Óva maradt; de a további ársülyedés, a nagy szállitmányok és a sürgős kínálat itt is nyomasztó hatást gyakorolt az árra, és a csökkenés 6%-ra tehető; a hét zárlatkor árak szilárdultak. — Vaj. Az ünnepek e cikkre mindeddig csak csekély módon gyakoroltak jótékony hatást, és ámbár a kereslet élénk, az árak mégis csak cse­kély mérvben emelkedtek. — Burgonya. Az élénk szállitmányok okozták, hogy a fogyasztás nagyobb engedményeket követelt, mi meg is adatott. — Jegyzéseink a következők : Liba vágott I. Tendü 58—60 frt, II. rendű 56—58 frt mmázsánkint, élő 6 —7 frt, kacsa 1.60—2 frt, csirke, tyuk és kappan 1 — 2.50 frt, pulyka 4—5 frt pár­jával ; tojás, száraz kosár áru 3 frt, láda áru 31.50— 32 konzervált 38.50—40 írtjával, vaj 90— 120 frt ; sós vaj 60 — 65 frt, olvasztott vaj 90—95 frt, burgonya 2.30—2.50, métermázsánként ; nyúl 1.50—1.60 frt, fogoly nagy fiatal 2 frt, kö­zép 1.40—1.60 frt, öreg 1.50 frt, fácán nagy 4.50 —5 frt, közép 3.60 frt, ő z nagy 16 18 frt, közép 14 frt, kicsi 8—10 frt; átlag 90 kr. kgrmként, egyéb vad átlag 55 — 70 kgramként. — Sertésüzlet. Az ünnepek miatt az áruke­let csekélyebb volt, ezért az üzlet, különösen könnyű áruban lanyhább, ami az árak hanyatlását is maga után vonta. Mivel a hét végén nehéz áruban élén- kebb kereslet mutatkozott, ekként azonban a piaci készlet csekély, az árak emelkedtek és a hét végén a jegyzett áron nem lehetett vásárolni. Hetiátlag árak : magyar válogatott áru 290—320 kilogramm 48—49 krajcár, 180- 260 kgr súlyú nehéz 50—50% kraj­cár, öreg 300 kilogrammon fölül 47 krajcár, vi­déki sertés 43—46 krajcár. Átmenetileg szerbiai 43%—46% krajcár, romániai 44—46 krajcár, tüskés — krajcár kilogrammonként tiszta súlyban. Helybeli sertésállomány: dec. 14-ón ma­radt 106.216 darab. Felhajtatott: az alvidék- ről hízott 4573 darab, hizlalni való — darab, Szer­biából 2824 darab, Romániából — darab, a magyar államvasuton át: hízott 3731 darab, hizlalni való 804 darab; a budai vámon át: —.— darab, hajón (szerémi) —.— darab, a vidékről —.— darab, össze­sen felhajtatott 8932 darab, lett az állomány 115.148 darab. Elhajtatott: a felvidékre 66 da­rab, Bécsbe 2830 darab, Csehországba 288 darab, Bodenbachon át 836 darab, Rutkán át 1278 da­rab, Délnémetországba 239 darab, budapesti fogyasz­tás 2375 darab, kültelki fogyasztás 150 darab, kőbányai hentesek fogyasztása 300 darab, a magyar államvasuton át — darab, összesen 8357 darab ; állományban maradt: 106,791 darab. A rósz vény szál­lásokban van 24,386 darab sertés. Az egészségügyi és átviteli szállásokban december 14-én maradt 21,952 darab sertés. Felhajtatott szerbiai 2824 db, romániai — darab, összesen: — darab. Elhajtatott 2690 db, maradt az állományban 22,285 db és pedig 11,231 db szerbiai, 11,054 db romániai. Az egész­ségügyi vizsgálatoknál január 1. óta 2531 db vona­tott el fogyasztás alól. — A szab. osztrák-magyar államvasut gőzhajóival való szállításra a személyek, utipodgyász gyorsáruk, pénzteheráruk és élőállatok számára 1880. év ápril hó 1-től érvényben lévő dijszabási határozmányok és díjszabásokhoz 1884 évi januárhó 1-ón egy I. pótlék lép érvénybe. E pótlék tartal­mazza a dijszabási határozmányok módosítását és kiegészítését, ugyszinte uj áruosztályozást. A pél­dányok a nevezett igazgatóságnál Teréz-körut 50 kaphatók. — UJ kivételes dijfetabások. 1884. január 1-ével egyrészt Hamburg, Brejra, Bremerhaven, Har­burg, Geestemünde, Lübek, '/Stettin és Svinemünde illetőleg Amsterdam, Rotterdam, Dortrecht, Middel­burg, Ylissingen, Antwerpen, Bruges, Bruxelles, Gand, Lonvám, Hiénport, Ostende, Termonde, Ter- nenzen, másrészt Budapest stb. állomások között uj kivételes díjszabások lépnek életbe, melyek különféle árucikkek : u. m. kávé, gyapjú, dohány, aszalt szilva, cseranyag, stb. stb. szállítására mérsékelt díjtétele­ket tartalmaznak. Ezen díjszabások életbeléptetése által, az 1880. év január 1-től érvényes német-ma­gyar kötelék díjszabásban az 1880. év január 1-től érvényes német-alföld-osztrák-magyar kötelék dijsza- básban s végül az 1881-ik év október 1-től érvé­nyes kötelék díjszabásban illetőleg az ezek pótlékai­ban foglalt ugyanazon viszonylatokra és árucikkekre szóló díjtételek a jelen díjszabás érvény tartalmára hatályon kívül helyeztetnek. Ezen díjszabások pél­dányai a részes vasutaknál kaphatók. — Az osztrák-magyar bank közgyűlése. Az osztrák-magyar bank 1884-ik évi közgyűlésének tagjai a bankalapszabályok 14-ik cikkéhez képest ezennel értesittetnek, miszerint a közgyűlés VI. évi ülése kedden, 1884. évi február 5-én este, 6 és fél órakor, a bécsi banképületben, Freiung 2. sz. II. emelet, fog megtartatni. — A vámilletékeknek ezüstben történő fize­tésénél vagy biztosításánál a törvény értelmében szedendő arany-árkeletpótlék 1884. évi január hóra (20) százalékban állapíttatott meg. — Magyar országos bank. Lederer Sándor lovag lemondott a magyar országos bank vezérigazgató helyettesi állásáról. — Bakay Nándor kötélgyárát, mint biztos forrásból értesülünk — legközelebb egy részvénytár­saság fogja átvenni. Az uj részvénytársaság vezér- igazgatója valószínűleg maga Bakay Nándor ur lesz. — Budapest—zimonyi-vasat. A magyar kir. államvasutak Zimony állomására rendelt s on­nan tovább Nándorfehérvárra (Belgrádba) vagy valamely hajózási állomásra cimzett oly gyors és teheráru küldemények, melyek utánvéttel terhelve nincsenek s melyek átszállítása iránt feladó a fu­varlevelén a közvetítés más módjának vagy vala­mely közvetítőnek határozott megnevezése által egyébként nem rendelkezett, a közönség kényelmére való tekintetből alólirt igazgatóság megbízottja ál­tal 100 klgként 19 kr illeték felszámítása mellett a pályaudvarból a dunagőzhajózási társulat kikötő­jébe szállíttatnak, megjegyezvén, hogy az illetékben az esetleges vámkezelésért járó jutalék is benne fog­laltatik. A m. kir. államvasutak a fentiilleték fel­számítása mellett hasonlókép az áruknak a kikötő­ből a vasúti állomásra való átszállítása felől is gondoskodik, ha azok a zimonyi állomási főnök­ségre cimeztetnek. — Az áruszállítás megszüntetése a Du­nán. A dunagőzhajózási társaság értesítése szerint az árufelvétel a dunai állomásokra Bécstől Orsováig — a Száva és a szerb állomások belforgalmának kivételével — a mai napon beszüntettetett. E na­pokban innen egy utolsó teherhajó indul, melylyel még a feladott áruk az illető rendeltetési állomásra szállíttatnak. Ameddig még személyszállító hajók köziekédnek, gyorsszállitmányok felvétetnek. — Budapesti gabnatőzsde, december 22. Ma nagyon szűk korlátok között mozgott az üzlet minden ága, miután a küszöbön álló ünnepek miatt nem vásároltak. Árak és irányzat nem változtak. A határidöüzletben igen lanyha irányzat uralkodik, árak átlag néhány krral olcsóbb, búza tavaszra 6—8 krral. Búza tavaszra eladatott 9.72, 9.70, 9.71 frton, őszre 10.13 frton, tengeri május— júniusra 6.64 frton, zab tavaszra 7.15 frton. Jegye­zünk : Szokványbuza tavaszra 9.70—9.72. — Bánáti tengeri május—júniusra 6.64—6.66. — Szokványzab tavaszra 7.13—7.15. Az esti tőzsdén lanyha volt az üzlet. Búza tavaszra 9.70—9.73, tengeri 6.67—6.69, zab 7.12—7.15 árakon köttetett. — Budapesti terménytőzsde, december 22. Nyers te rményekben nem jegyezhetünk fel változást. Boszniai szilva zsákáru (100 db. fél klgramm) márc.—ápr. 11 lL írtjával köttetett 56 klgkint. — Bécsi gabonatőzsde december 22. Kész­áruban semmi kereslet. Búza lanyha majdnem elad­hattam Jegyeztetnek : búza tavaszra 10.03 frt ; búza május—junius 10.20 frt ; búza őszre 10.42 frt; tengeri május—junius 7.— frton kináltatik. A többi áruban nem volt üzlet. — Budapesti értéktőzsde, december 22. Az előtőxsdén 4 száz. magy. aranyjáradék 88.60— 88.70. — 5 százalékos magy. papirjáradék 85.80— 85.90. — Magyar hitelbankrészvény 292—292.50. — Osztrák hitelbankrészvény 293—294.50. — Le­számitolóbank--------.—. — A déli tőzsdén 4 szá­zalékos aranyjáradék 88.70—88.80 — 5 százalékos papirjáradék 85.80—85.95. — Osztrák hitelbankrész­vény -----.--------r. — Magyar hitelbankrészvények 2 92.50—294. — Leszámitolóbank 88.25. — Húsz frankos arany 9.59. Német bir. márka 59.25. — A zárlat 1 óra 80 perckor: 4°/,-kos magyar aranyjáradék 88.85, 5°/0-kos magyar papirjáradék 85.95, magyar hitelrószvények 294, osztrák magyar államvasuti részvények 323, osztrák hitelrészvények 295, leszámítoló bankrészvények 88.25. — Az esti tőzsdén lanyha irányzat mellett osztrák hitel­részvény 294.80-ról 292.80-ra hanyatlott és 293.10-ea záratott, magyar hitelrószvény 293.50—292.25,4°/„-kos aranyjáradék 88.75—88.60, 5%-kos papirjáradék 85.90 85.67%, leszámitolóbank 88.50 árakon köttetett. — A bécsi értéktőzsde zárlati árfolyama- dec. 22. (Távirat.) (Magyar értékek zárlata.) M. fóldteherm. kötv. 100.25. Erdélyi föld. kötv. 99.25, 5’,% magyar fóldh. int. záloglevél 101.—. Erdélyi vasut-részvény 169.75. 1876. m. k. v. áll. el. köti?. 97.—. Magyar nyer. k. sorsjegy 112.75 Szőlődézsma- válts. kötv. 97.50. 6 száz. aranyjáradék. 120.60. Tisza és szeg. köles, sorsjegyek 110.50. 4 száz. aranyjáradék 88 80. M. orsz. bank-részvény —.—. Magyar vasúti kölcsön 139.—. Magyar hitelbank-részvény 294.25. Alföldi vasut-részvény 169.75. Magyar északkel, vasut-részv. 92.25. 1869. m. k. v, áll. els. kötv, 250.—. Tiszai vasut-részvény 88.50. M. lesz. és vál­tóbank rószv. 145.25. Kassa-oderbergi vasút réssv, 85.95. 5 száz. papirjáradék —.—. M. jelzálog hitelb. részv. —.—. Adria m. teng. gőzh. részvény —.—, (Osztrák értékek zárlata.) Osztrák hitelrészvény 295.10. Déli vasut-részvény 143.80. 4 száz. aranyjárs- dék 98.30. Londoni váltóár 120.90, Károly-Lajos v.- részv. 294.75. 1864. sorsjegy 167.25. 4.2% ezüst­járadék 79.75. 1860. Borsjegy 135.25. Török sorsjegy 20.25. Angol-osztrák bank-részv. 110.25. Osztrák államv.-részvény 321.70. 20 frankos 9.60. 4.2% papir­járadék 79.27. Osztr. hitelsorsjegy 173.—. Osztrák- magyar bank-részv. 843.—. Cs. k. arany (vert) 5.71. Német bankváltók 59.30. Nemzetközi vaggonkölc . —.—. Kedvező. — Budapesti sertésvásár. Kőbánya, dec. 22. (A „sertóskereskedelmi csarnok“ távirati jelentése.) Az üzlet változatlan. — Magyar urasági ö. nehéz 45.----­— .47.—, fiatal nehéz 49.-----49.50, közép 49.—50.50, k önnyű —.----.—.------Szedett nehéz 46.—47.—, közé p 45.-----46.—, könnyű, 44.------45.—. Romániai b akonyi nehéz 48.-----49.—, átmeneti, közép 46.-----­47. —, bakonyi könnyű 45.—46—.—, átmeneti. Ere­deti nehéz —.------—.—, átmeneti, közép —.-----------, á tmeneti. Szerbiai nehéz 48.-----49.50, átmeneti, kö­zép 45.-----47.—, átmeneti, könnyű 44.-45.— átme­neti. Hízó 1 éves élősúlyban 4% —.-----—.—, két év es —.--------.—, öreg —.---------.—, Debreceni v ásár. Felhajtás 15,000 db. 160 kilogramm párja Kőbányára szállítva 56, 170—200 kilogramm párja Kőbányára szállítva 57. Határidő üzlet: Ju­lius második és augusztus első felére magyar, fiatal nehéz 58 krral kilója. Az árak hizlalt sertéseknél páronkint értendők. — Romániai és szerbiai serté­seknél, melyek mint átmenetiek adattak el a vevő­nek, páronkint 3 arany vám fejében téríttetik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék