Budapesti Hírlap, 1884. március (4. évfolyam, 60-90. szám)

1884-03-23 / 82. szám

6 BUDAPESTI HÍRLAP. (82. n.) 1884. március 23. tetMMtMBammammmmmmmBmmammmmmmmmmmBammmmmammaammammmmammmmcmaaaBimmmmami — ('KVÍZ. Lajos és örökösei.) N a u n- | d o r í f örököseinek a pőre, — ki tudvalevőleg XVII. Lajos Franciaország és Navarra királyá­nak adta ki magát, — a Bourbon-család ellen njra megkezdődött. A legutolsó tárgyalás — mint Páriából írják — 1874-ben volt, amikor az „el nem is­mertének Jules F á v r e volt az ügyvédje. A pör- ben legfőbb szerepet játszik „Amélie hercegnő“, Nanndorff legidősebb leánya, fivérével, aki „Normandia hercegének“ nevezi magát. „Amélie hercegnő“ jelenleg Párisban van s nagyszámú ki­váncsi látogatókat fogad. — (Magyarok a korlnthusi csatornán.) A kiránduláson résztvevők közül számosán azzal a kérdéssel fordultak a rendező bizottsághoz, hogy mi­ként cimeztessék leveleiket és távirataikat, melyeket útközben várnak. Erre a következő felvilágosítást adja a rendező bizottság : Minden sürgöny vagy le­vél „Eicursiva hongroise“ megjelöléssel látandó el. A közelebbi adatok a következők: april 3-án és 4-én Florence Hotel de Rome. 5-én, 6-án és 7-én Rome, Hotel de la Minerva. 8-án, 9-én és 10-én : Naples, Grand Hotel. 11-én: Brindisi, Agentie du Lloyd. 14-én: Ealamati Gréce, Bureau Canal Co- rinthe. 15-én: Pyraens, Agentie du Lloyd. 17-én és 18-án és 19-én ; Constantinople, Agentie du Lloyd. 20-án : Bucurest, Grand Hotel du Boulevard. — A nyert kedvezményes jegyek szétküldését már meg­kezdették. — (A világ kincse.) Az országos régészeti és embertani társulat legközelebbi ülését az ötvös- mükiállitás alkalmából, kedden, f. hó 25 én dél­után 4 órakor a kiállítás helyiségében tartja és igy azok, akik a ötvösmükiállitást kedden délután te­kintik meg, jelen lehetnek Pulszky Ferenc, P u 1 s z k y Károly és Radisich Jenő elő­adásain, akik a kiállítást a közönségnek bemutatni és megismertetni fogják. — A kiállítást látogatók száma még mindig nem csökkent és különösen az intézetek részéről nagy az érdeklődés. A húsvéti ünnepek alatt úgy Bécsből, mint az ország minden vidékéről kéjvonatok fognak jönni Budapestre. — (Iparosok gyűlése) Az ipartörvényjavas­lat uj szövegének, különösen az ipartestületek ala­kítására vonatkozó határozmányai ellen való állás- foglalás végett, a budapesti ipartársulatok képvi­selői a legközelebbi napokban ülést tartanak, mely­nek összehi vására és vezetésére küldöttségileg Ráth Károly kéretett fel, mint az ipartársulati megbízot­takból alakult iparegyesületi szakosztály elnöke. — (A lutrizó ismeretlen.) Következő nyi­latkozat közzétételére kérettünk föl: „A nemzeti színház igazgatóságához néhány nap óta „A nemzeti színház sorsoló bizottságának“ cimezve, több levél érkezett, amelyekben az illetők tiltakoznak az ellen, hogy sorsjegyeket kaptak s hogy azokért 5 írttal tartoznak. Minthogy a nemzeti színháznak semmi­féle sorsoló bizottsága nincs, mely sorsjegyeket küld­hetett volna: világos, hogy vagy tévedés, vagy misztifikáció forog fönn. Lehet az is, hogy valamely vidéki színház vette föl a nemzeti címet és ez okozza a protestálók tévedését. — A nemzeti szín­ház igazgatósága.“ — (Hasvét n&gyhete az udvarnál.) Mint Bécsből jelentik, a nagyhéten a burgbeli plébánia- templomban a következő rendben tartják meg az is­tentiszteletet : Zöldcsütörtökön a titkos tanácsosok, kamarások és asztalnokok fekete öltönyben jelennek meg szines (aranyozott) karddal, a katonák díszben, tábori öv és fátyol nélkül, úgy a szentbeszédre, mint a misére, a szegények megvendégelésére s a lábmosásra 9 órakor. — Nagypénteken: a titkos ta- tanácsosok, kamarások s asztalnokok fekete öltöny­ben jelennek meg befuttatott karddal, a katonák díszben, tábori öv nélkül és fátyollal karukon a szentbeszédhez, a passióhoz, a kereszt imádásához s a többi szertartásokhoz az esteli misével együtt 9 órakor. — Nagyszombaton a viselet ugyanaz, mint nagypénteken. A litánia- és misére 10 órakor kell megjelenni. Ugyané nap délutánján kötelező a dísz­ruha, katonáknál a tábori öv a 4 órai feltámadás­kor, de a rendjelek nagy szalagjai nem viseltetnek. Husvét hétfőjén: diszegyenruha, katonáknál tábori öv, a rendjelek nagyszalagjai nélkül. Megjelenés a szentbeszódhez és miséhez tél 11-kor.-v (Pávai dr Vájná Albert), mint biztos forrásból értesülünk, — pénzügyi tanácsosssá és a fiumei m. kir. pénzügyigazgatóság főnökévé nevezte­tett ki. — (Kathollkus templom Szerajevóban.) Mint a „Bosn. Post“ Írja, még e nyár folyamán megkezdik Szerajevóban a kath. templom építését, ez által eleget teve a folyton növekvő kath. hitköz­ség igényeinek, minthogy a jelenlegi kis kápolna teljesen elégtelennek bizonyult. A templom tervét — góth stílben gazdag díszítéssel — hir szerint Schmidt bécsi építész készítette, és anyagát a Bosznia fővárosa közelében található szürke és vörös kőbányákból fogják venni. — (Elcsapott miniszter.) Krisztianiából | távirják tegnapi kelettel, hogy a birodalmi törvény­szék H o 1 m b o c államtanácsost miniszteri hiva­tala elvesztésére Ítélte. — (Oazló-foazló magyar birtokok.) A ma­gyar földbirtokok ugyancsak serényen cserélnek gazdát. Tegnap közöltünk néhány szomorú „cserét“, s ma ismét több ilyet jegyezhetünk fel. így a ka­szinói affaire miatt sokat emlegetett G á 1 y Lajos jász nagykun-szolnokmegyei pusztáit megvette G r ó s z Zsigmond, Tóth Jenő korbesti és topái birtokait, amelyek legalább ötvenezer frt értéket képvisel­nek, Kern Lipót nagyváradi lakos vásárolta meg; végre B u d a y Albertné zemplénmegyei kereplyei jószága W einberger Herman kereplyei lakos tulajdonába ment át. — (A ceglédi botrány.) A Cegléden tör­tént botrányos dolgok megvizsgálásában, amivel tudvalevőleg Bellaágh Imre Pestmegye tiszti főügyésze van megbizva, az első teendő az lesz, hogy Bába Molnár Sámuel polgármester, ki tegnap itt járt a fővárosban, rendkívüli közgyű­lést hívjon egybe, mely a felfüggesztett városi kapi­tány helyettesítéséről gondoskodik. Remélhető, hogy néhány nap alatt a kedélyek teljesen lecsillapodnak és akkor több sikerrel lehet a március 15-iki ese­mények tanúit kihallgatni és tőlük a zavargás elő­idézőinek szerepléséről tüzetesebb adatokat beszerezni. Bellaágh tiszti főügyész — mint hírlik — szer­dán megy le Ceglédre a vizsgálatott megindítani. — (A nagyszebeni rémtett.) Az ország­szerte ismert rablógyilkossági bünpörben, a vizsgá­lat újabb részleteket derített ki. Ugyanis, mint Nagy-Szebenből írják, a G ö c k e 1 asszonytól el- rablott tárgyak legnagyobb része megkerült. A meg­került értéktárgyak részben M... . s aranyművesnél voltak elzálogosítva, igy egy aranyóra, s két gyűrű. Az utóbbiakról azonban nem bizonyos, hogy G ö- ckelnétől származtak. Mariin Róbert tette zálogba őket. — Mariin Rudolf még folyton erősiti ártatlanságát; Kleeberg azonban a leg­apróbb részletek előadásával teszi valószínűbbé vád­ját, igy pl. elbeszélte, hogy az első (s meghiúsult) kísérletnél, febr. 16-án Mariin Rudolf, mikor őket Friedenwanger a kapuig kisérte, a szomszédos L ö w-féle ház kapuja alatt állott, s őt a doktor kutyája megugatta, mígnem Frieden­wanger a házba nem hívta az ebet stb. — (2000 frtos ágy-alapítványt) tett özv. Bulyovszky Gyulánó,szül.Szilágyi Lilla urhölgy az uj Stefánia-kórházban, hálából, hogy mint gyermek­nek, az akkor még ősz utcában lévő gyermekkórház­ban meggyógyították a szemét. Az alapítványt a nemeslelkü urhölgy azzal az óhajtással tette, hogy annak élvezésére első sorban szegény szí­nészek, színésznők és Írók gyerme­kei legyenek jogosítva. — Az alapitvá- nyi ágy következő fóliratot nyer: „Bulyovszky Lilla alapitá 1884. márc. 21-én, fia, Gyulafalvai Bulyov­szky Aladár nevére. — (Nagyszerű alapítvány.) Esterházy Miklós, Tata nemeslelkü grófja, — mint a „M. Ál­lamiban olvassuk, 10,000 forintos alapítványt tett, hogy azon Tatában egy kisdedóvó intézet létesittes- sék. Ez intézet fölött a fólügyeletet a tatai nő­egyesületre bizta, mely egyesület az intézet vezeté­sére 8z. Vince leányait kérte föl. A 10,000 forint kevésnek mutatkozott. Azért a kifogyhatatlan jóté- konyságu gróf még egy egészen uj, kiválóan cél­szerű és ízléses épületről is gondoskodott. Az intézet f. évi májusban kezdi meg működését. A ne­mes gróf bőkezűségéből Tata városa kórházzal, leányiskolával is dicsekedhetik még. — (BSJti prédikációk Madridban.) M o n jezsuita atya, a híres egyházi szónok a böjt kezdete óta prédikációkat tart a madridi Jézus szivéről ne­vezett kápolnában, kizárólag arisztokrata nőközön­ség előtt. F. hó 5 iki prédikációja a szalonokban s a színházakban látható fényűzésről s toilettekről szólt 8 élesen kifakadt a nők élvezetvágya s az el­len, hogy délelőtt misét hallgatván s meggyónván, este elmennek oly színdarabok előadására, amelyek, mint Dumas Demimonde-ja, aláássák a keresztény erkölcsöt. Később megjelenvén a templomban a ki­rály nővére, Eulalia infánsnő is, jónak látta a merész szónok ismételni a mondottakat s egész hév­vel fűzte a megkezdett thémát tovább. Felháborodva távozott a templomból az egész hallgatóság, a ki­rály még az este kifejezte nővérei előtt óhajtását, hogy ne menjenek többé a kérdéses templomba s a spanyol bibornok-primás értekezvén a királylyal s minisztereivel, szigorúan megdorgálta M o n atyát s meghagyta neki, hogy 24 óra alatt távozzék Mad­ridból. Amint hire ment a dolognak, mély részvét váltotta fel a társaság hölgyeinek felháborodását ; egymást érték a látogatások a lakásánál, M o n azonban nem fogadott el senkit, csak a gyóntató­f székben baszélhettek másnap vele. ■■■■■■Ili—!■■■<■ ...I Sllll.l ■HUSII I ■ MII I Ilii I - - ------------------------­— (A nemzetközi titkos rendőrség.) Mint Londonból jelentik, a londoni titkos rend­őrséget újraszervezik sa testületbe 50 titkos rendőrt vesznek föl, és pedig : 12 angolt, 8 irt, 8 amerikait : a többiek Orosz-, Német-, Francia- Ausztria-Magyarország, Olasz-, Spanyolországból és Kanadából kerülnek ki — (Kirabolt templom.) Komárommegyében a szomódi r. kath. templomot tegnap éjjel feltörték s kirabolták. Az elrablóit tárgyak jegyzékét táv­irati utón tudatták a budapesti államrendőrséggel. Elraboltak két aranyozott kelyhet, a cibóriumot, aranyozott olajedényt, a pluviálóról egy ezüst csa­tot, a szentségtartóból az arany holdat s az oltár előtt égő örök lámpát. — (Kraszevszky — vád alatt.) K r a­szevszky lengyel költőt a lipcsei törvényszék vád alá helyezte az államügyész vádinditványa alap­ján H e n t s c h-csel együtt. A vád azon alapul, hogy Kraszevszk y Hentsch közvetítésével, olyan iratok birtokába jutott s juttatott idegen kor­mány kezei közé, melyek a hadügyminisztériumból tulajdonittattak el és a honvédelemre vonatkoznak. Illetékes helyen jelenleg nyomozások folynak, hogy e vádak mennyire alaposak. E vádhatározattal á*szefüggésben áll az, hogy Kr aszevszky vagyonát lefoglalták. A pör májusban kerül tár­gyalásra. — (A csendőrség fölállítása) és szer­vezése körül szerzett érdemek elismeréséül, a király: Schatz Lajos, az 1. sz. m. kir. csendőrparancs­nokság számf. állományába tartozó ezredesnek és a m. kir. honvédelmi minisztérium IV. ügyosztálya fő­nökének a Ferenc József-rend középkeresztjét; S t e s s e r György 3. sz. m. kir. csendőrparancsnok- ságbeli 1. oszt. százados parancsnoki helyettesnek a Ferenc József-rend lovagkeresztjét, és Entresz Kornél 3. sz. m. kir. csendőrparancsnokságbeli I. o. százados-számvivőnek a koronás arany érdemkeresz­tet k. adományozta és megengedte, hogy ugyanez alkalomból Török Ferenc 3. sz. m. kir. csendőr­parancsnokságbeli ezredesnek, Tisóczky László 4. sz. m. kir. csendőrparancsnokságbeli alezredesnek, Neugeboren Gusztáv 2., beauforti br. du Mont-Várhegyi Lajos 1. és S ö r s e r Nándor 6. sz. m. k. csendőrparancsnokságbeli őrnagyoknak, to­vábbá Újhegyi Béla 4. sz. m. kir. csendőrpa­rancsnokságbeli 1. o. százados-parancsnoki helyettes­nek és Kovács Béla 2. sz. m. k. csendőrparancs­nokságbeli II. o. századosnak a legfelső dicsérő elis­merés nyilvánittassék. — (Hamis pénzverő banda) nyomára buk­kant a szegedi rendőrség, melynek már egész gyűj­teménye van hamis egyforintosokból és húsz krajcá- rosokból. Egyik rendőrbiztos éppen akkor fülelt le egy h.-m.-vásárhelyi cigányasszonyt, midőn ez hamis húszasokkal akart fizetni a vasúti pénztárnál. A ci­gányasszony három jegyet akart venni, kettőt két más cigányasszony részére, de ezek megneszelték a ve­szedelmet és elinaltak. A lefülelt dádéné persze leta­gadná a csillagot is, de két társának a megszökése s az a körülmény, hogy a papirospénzen kívül csak hamis húszasai voltak, erősen ellene bizonyítanak. Szegedről sürgönyöztek Vásárhelyre s a vizsgálatot szigorúan megindították. — Tudvalevőleg az alfól- dön, újabb időben, nagy forgalomba jött a ha­mis pénz. — (Gyilkosság szerződés utján.) A bécsi lapok, egy épp oly különös, mint a maga nemében páratlan bűntettről beszélnek. Penzigben bizo­nyos Kämpfer Anna nevű asszony, aki gyógyfuvek- kel kereskedik, nemrég megismerkedett Hauska Annával, egy lakatossegéd nejével. Az utóbbi idők­ben H a u s k a A. gyakrabban fölkereste barátnőjét s hosszasabban beszélgetett vele. Modorából, titok­zatos célozgatásaiból, Kämfer A. azt következtette, hogy barátnője titkot rejteget, melyet közölni sze­retne vele, de ahhoz bátorsága nincs. H a u s k a A. rendszerint férjére terelte át a beszéd fonalát, igyekezvén őt a legrosszabb színben feltüntetni a növényárusnö előtt s vádolva őt különböző szívte­lenséggel, miket rajta elkövet. A jó barátnő részvé­tét többször kifejezte a nő iránt s azt ajánlotta neki, hogy indítson válópört férje ellen. H a u s k a A. azonban rosszul értelmezte a növényárusnö részvét- nyilatkozatát s oda magyarázta a dolgot, hogy mé­regfüveket kért tőle, melyekkel férjét meggyilkol­hassa, miután férje élete 500 frt erejéig biztositva van s halála után ez összeget ő — az özvegy — nyerhetné meg. Ha terve sikerül, az összeg felét Hauska, Kämpfer Annának ajánlotta föl, miről kötelezvényt állított ki. Kämpfer szinleg beleegyezését adta a tervbe s a kötelezvényt elrej­tette. Hauska távozása után Kämpfer An­nának első dolga volt a rendőrségnél jelentést tenni a tervről s egyszermind át is adta a kötelezvényt, melyet a férjgyilkos állított ki részére. A rendőrség­nek sikerült is aztán a gyilkosságot megakadályozni. A nő — Hauska A. — elfogatott s most szoros őrizet alatt várja tettének méltó büntetését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék