Budapesti Hírlap, 1884. október (4. évfolyam, 271-301. szám)

1884-10-01 / 271. szám

2 BUDAPESTI HÍRLAP (271 ss.) 1884. október 1. g——miiiiiBiMMiWM’MiiiiiiwnniiniraMiiiiii« iMwwwniiinvM esős úrral, ki az intézmény élén áll, nem Jekel- falussy Lajost, hanem a rossz tisztviselőt vontuk be a vitába. Személyéhez nincs szerencsénk, nincs is szükségünk. Lehet a legkifogástalanabb gaval­lér, s mindamellett lehet a rendőri apparatus mai elvadult állapotának előidézésében részes s érte feleletre vonandó. Mi ez utóbbit sürgetjük, s egy vagy más forum előtt célt fogunk érni. A sugalmazványban feltűnő, hogy csak Jekelfalussy urat mosogatja amaz érzé­keny oldalon, melyen állítólag „méltatlan“ táma­dásunk mindkét főnök urat sebezni akarta; ThaiszElekurról a félhivatalos közlemény mélyen hallgat. Hogyan ? Mi két főtisztviselőt hivatalos mulasztásokért egy­aránt megtámadunk, — a kormány orgánuma nyilatkozik, de csak az egyiket fogja pártfo­gásába, a másikat meg — cserben hagyja! De­monstrációja akar ez lenni annak, hogy Jekelfa­lussy, Thaisznak régi ellensége, a kormány orgá­numát is kész felhasználni arra, hogy vetélytársát közös bajukban elmentse? — vagy pedig annak, hogy Thaisz Eleket akormány kö­rök már tényleg elejtették s lemon­dása fog szükségkép következni ? — Jekelfalussy ur érdekében óhajtjuk, hogy az utóbbi eset forog­jon itt fenn. De akár igy, akár úgy, a sugalmaz- ványnak e taktikája feltűnő, s eseményt jelent az általunk kezdett akció fejleményeiben. Magához a kérdéshez a sugalmazvány tartóz- kodólag szól s vádjaink ellen furcsán argumentál. Beismeri, hogy lehetnek „kellő műveltséget és tapintatot nélkülöző rendőri közegek“, de az előt­tünk fekvő nagy bajokért mégse az intézményt, hanem a főváros nagy közönségét okolja, mint amelynek a rend iránt nincs ér­zéke, a hatóságok iránt tiszteletlen s a tekintélyt passzióból lealacsonyítja; szerinte ez kényszeríti a közegeket brutális fellépésre. Engedjen meg a su­galmazó ur, de a budapesti közönséget e félhiva­talos denunciáció ellen jogunk van védelmezni. Számtalan példára hivatkozhatunk, midőn a főváros nagy tömegeket látott utcáin, terein össze­jönni, ünnepelni, gyülésezni, tüntetni vagy temetni, s a rend mintaszerű volt, mert nem volt jelen a rendőrség! Viszont a hol ez fellépett, tapintatlan­sága, durva modora, oktalan intézkedései számos esetben előidézték a zavart. A okkupáció ellen tar­tott nagy meetingen 10,000, a szofta-küldöttség fogadtatásánál közel 60,000 ember vett részt, s ez önmagát fegyelmezte, példás rendet tartott. Talán azért, mert nincs a rend iránt érzéke ? Ellenben emlékeztjük a sugalmazó urat a botrányra, melyet a rendőrség koszorús költőnk: Arany János te­metésén ok nélkül inszcénált. Emlékezzék erre és szégyelje magát. Budapestünk lakosságát rendre s törvénytisz­teletre a sugalmazó urnák nem szükség megtani- tani. A hatóságok itt tiszteletben részesülnek mind, ha — s ez conditio sine qua non az egész világon — valóban tiszteletre méltók. Ezt az auktoritást a mai rendőrség végkép eljátszotta, s ez fájhat, de a fájós rész nem a közönségben van. Az eljátszott tiszteletet semmiféle „drákói törvén y“, minőt a sugalmazvány az angol Stuartok reakciójára hivatkozással emleget,— nem fogja visszaszerezni. Az uj kiegyezés. A magyar kormány az 1887-ik év végén lejáró, Ausztriával kötött vám- s kereskedelmi szövetség megújítása ügyében h i- vatalosan megkezdette a tárgya­lásokat, a mennyiben Tisza miniszterelnök az osztr. miniszterelnökhöz legközelebb átiratot intézett, a melyben az osztrák kormány felhivatik, vájjon az újonnan alkotandó vám- s kereskedelmi szövetség tekintetében valamely változtatást szán­dékozik-e javaslatba hozni, miután a magyar kor­mány a szerződésnek, illetőleg a szerződést becik- kelyező törvénynek többnemü változta­tását elenged h etlen ül szüksé­gesnek tartja. A király elismerése. A hivatalos lap mai száma e következő legfelsőbb kéziratot közli: „Kedves Tisza! Az uj dalmüszinháznak múlt­kori megtekintése, de különösen annak tegnap tör­tént ünnepélyes megnyitása alkalmával örömmel győződtem meg arról, hogy e ház nemcsak építészeti s művészeti szépsége, hanem egész berendezése te­kintetében is, minden várakozásnak megfelel, s ál­tala a főváros, valamint az egész ország a zenemű­vészet ápolására és fejlesztésére méltó intézetet nyert. Köszönetét érdemelnek ennek folytán mind­azok, kik ez örvendetes eredmény elérésére kiváló- lag közreműködtek, s azért utasítom önt, hogy báró Podmaniczky Frigyes színházi intendánsai, mint az e részbeni építészeti bizottság elnökével közvetlenül, és az ő utján az egész bizottsággal s az illető mű­vészekkel teljes megelégedésemet és elismerésemet tudassa. Kelt Budapesten, 1884. évi szeptember hó 28-án. Ferenc József, s. k.“ Trefort miniszter választói között. T r e­f o r t Ágost vallás- és közoktatásügyi miniszter szombat este Pozsonyba utazik, ahol vasárnap a vá­rosháza tanácstermében választói gyűlés lesz, melyen Trefort, mint a pozsonyi I. kér. orsz. képvise­lője választói előtt beszédet fog mondani. A belügyminisztérium körébői. A belügy­minisztériumban az államtitkári állás, va­lamint Stojácskovics Sándornak országgyű­lési képviselővé választása folytán egy osztály­tanácsosi állás lévén üresedésben, ez állások betöltése — mint a félhivatalos N—t Írja — a jövő hó folyamán fog megtörténni. A számos felmerült kombinációk közül ez idő szerint teljes pozitív alap­pal még egy sem bir, — s a végelhatározást, rész­ben az a körülmény is késleltetheti, hogy a f ő i s- pánok között is személy változások következhetnek be, melyek a belügyminisz- teriumbeli kinevezésekkel bizonyos összeköttetésbe hozatnak. A főrendiház f. é. október hó 1-jén, szerdán 12 órakor ülést tart. Főpapok tanácskozása. A bibornok herceg­prímás ma d. e. 9 órakor tanácskozásra gyüjté egybe a püspöki kart. Megjelentek pedig a fővárosban az országgyűlés megnyitására : két bíboros érsek, (a har­madik magyar bibornok, a zágrábi érsek M i h a 1 o- v i c s a liorvát tartománygyülés mai megnyitása miatt nem jöhetett fel) az egri érsek, a győri, veszprémi, besz­tercebányai, szatmári, szepesi, pécsi, erdélyi, székes- fehérvári, kassai, munkácsi, nagyváradi (g. sz.) és szamosujvári püspökök, a pannonhalmi főapát és a jászóvári premontreiek főpapja. A váci és szombat- helyi püspökök gyengélkednek, a rozsnyói gátolva érzé magát, inig a nyitrai, nagyváradi 1. sz. és a Csanádi állandóan fel vannak mentve; de ez utóbbi­nak teljhatalmú helyettese Németh József püs­pök mint mindig ezúttal is megjelent. — A tanács- kozmányból a püspökök nagyobb része a főrendiház ülésére sietett. Az országgyűlési szabadelvüpárt ma dél­után tartott értekezletén az állandó igazoló bizottság tagjaiva a következőket jelölte ki. Rendes tagok : Darányi Ignác, Bossányi László, Országh Sándor, BuÜach Péter, Dimitrievics Milos, Engelmajer Jó­zsef, Dárday Sándor, Matuska Péter, Bárczay Ödön; póttagok: Beksics Gusztáv, Ordódy Pál, Török Zol- tág, Molnár Viktor, Pulszky Károly, Kricsfalusy Vilmos, Nemónyi Ambrus, Dégen Gusztáv. Az osztályok elnökeivé és jegyzőivé következők je­löltettek ki: I. osztály, elnök: Szitányi Bernát, jegyző : Lukács László ; II. osztály, elnök : Szon- tágh Pál, jegyző : Szerb György ; III. osztály, el­nök : Apáthy István, jegyző : Szathmáry György ; IV. osztály, elnök : Horváth Boldizsár, jegyző: Ber- zeviczy Albert ; V. osztály, elnök : Stoll Károly, jegyző: Rakovszky István: VI. osztály, elnök: Dá­niel Pál, jegyző : Szlávy Olivér ; VIL osztály, el­nök : Zsigmondy Vilmos, jegyző : Abonyi Emil ; VIII. osztály, elnök : Csáky László gr., jegyző : Dá­niel Gábor, IX. osztály, elnök : Péchy Tamás, jegyző : Rakovszky Géza. A képviselőház osztályai holnap délelőtt 10 órakor alakulnak az osztályok helyiségeiben. Az országgyűlési antiszemitapárt ma dél­után tartotta első értekezletét. Az elnöki széket Nendtvich Károly korelnök elfoglalván, I s t ó- c z y Győző melegen üdvözli a párt tagjait s rövid beszédben kitartó buzgalomra hívja fel őket. A n- dreánszky Gábor báró felhívja az értekezlet figyelmét a mérsékelt ellenzéki körnek az anti­szemita-pártot is érdeklő felszólalásaira s ki­jelenti, hogy ha az eddigi rend nem tetszik a mérsékelt ellenzéknek, cserélje ki szélső helyeit az antiszemita képviselők által elfoglalt helyekkel. Az értekezlet ezen kijelentést helyesléssel fogadván ma­gáévá teszi. Ezután a kör eddigi házszabályainak át­dolgozására bizottság küldetett, a mely utasittatott, hogy a tervezetet a legrövidebb idő alatt beterjessze, hogy a kör tisztikara megválasztathassék. A mérsékelt ellenzék ma este Ernuszt Kelemen elnöklete alatt tartott értekezletében elnök referált a párt által Fenyvessy Ferenc felszó­lalására történt megbízatásában, az antiszemita párti képviselőknek a házban való elhelyezését ille­tőleg. Elnök jelenti, hogy beszélt e tárgyban a ház- nagygyal s tőle azt az értesítést vette, hogy ez ügy­ben maga az antiszemita párt is tett már nála lépé­seket, éppen a mérsékelt ellenzék felszólalása foly­tán. Elnök jelentése tudomásul vétetik. Következett a kandidáló és a válaszfelirati bizott­ság megválasztása. Elsőbe megválasztattak: Appo- n y i Albert gr., B o t 11 i k Lajos, Grünwald Béla, G y a p a y Dénes, H o d o s s y Imre, H o r- v á t h Lajos, L i p t h a y Béla b.. Wenckheim Frigyes gr. és Zselinszky Róbert gr. — Az utóbbi bizottság tagjai lettek: ifj. Ábrányi Kor­nél, A p p o n y i Albert gr., Beöthy Ákos, B e r- g e r Ignác, Grünwald Béla, H o d o s s y Imre, Horváth Lajos, Károlyi Sándor gr., L i p- t h a y Béla báró, Mártonffy Károly és S z i~ 1 á g y i D. A versed választás megsemmisítése. A mai nap folyamában adták be a képviselőház korel­nökénél a verseci választás ellen a kérvényt. E kérvényben a hírhedt verseci választás törvénytelen­sége és érvénytelensége mellett felhoznak főleg két körülményt; hogy t. i. egyrészt a választási küldött­ségek Ö3szes tagjai nem tették le a választási tör­vény 21. Jí-ban előirt esküt, és hogy másrészt a vá­lasztási elnök, bár tudta, hogy még több száz Gre- csák-párti választó akar szavazni, zárórát tűzött ki, melynek folyama alatt csak 35 ellenzéki választót engedtek szavazni. Mind a két körülményt 26 bizo­nyítvány támogatja, melyekben 255 tanú tesz bizony­ságot az előadottakról, 176 választó pedig névszerint jelenti ki, hogy a vál. elnök erőszakos eljárása a záróra kitűzése körül megfosztotta őket szavazati joguk gyakorlásától, jóllehet, hogy már órák óta vár­ták a szavazásra bocsáttatásukat. Vegyes házasságból származó gyerme­kek. Trefort Ágost vallásügyi miniszter a róm. kath. püspökökhöz körlevelet intézett, melyben pa­naszos esetek következtében fölhívja a klérus figyel­mét a törvény ama rendelkezésére, mely szerint ve­gyes házasságoknál a fiú az atya, a leány az anya vallását követi ; s ha a lelkész más keresztény fele- kezethez tartozó gyermeket keresztel meg, köteles a keresztelési bizonylatot a másik illetékes egyháznak kiszolgáltatni, dehogy az anyakönyv vezetése körül hiba történjék. Ezért a miniszter fölszólítja a püs­pököket, hogy az egyházi joghatóságuk alatt álló papságnak a szóban forgó törvényintézkedéseket új­ból megmagyarázván, ugyanannak egyúttal szigorúan meghagyják, hogy mindannyiszor, valahányszor oly gyermeket, ki a törvény rendelkezése szerint más felekezethez tartozik, bármely okból megkeresztelnek, a keresztelési bizonylatot anyakönyvezés végett az illetékes lelkészhez a ténykedés után legfeljebb nyolc nap alatt és az 1879. XL. t.-cikk 53. §-ban megszabott büntetés terhe alatt áttenni el ne mu- laszszák. Bfosonymegye megszüntetésének tervéről hozott hirt nem rég több lap. E hirrel szemben ki­jelenti a „Nemzet“, hogy nemcsak, hogy a felosztás iránti törvényjavaslat nem létezik, hanem Mosony- megye törvényhatóságának megszüntetése iránt még csak tárgyalások sem tétettek folyamatba. A horvát tartománygyülés megnyitása. Zágráb, szept. 30. A tartománygy ií- 1 é s tagjai ma d. e. pontban 11 órakor gyűltek össze. Starcsevicset és párthiveit kivéve, minden képviselő diszöltönyben jelent meg; ép úgy a leira­tot is Starcsevics pártja kivételével, az egész ház állva hallgatta végig. A szertartás végeztével a tem­plomba menéskor a Márkus-téren egybegyült mint­egy 500 főnyi nép Starcsevics Dávidot „zsivio“ kiáltásokkal fogadta, kimenéskor pedig az egész tö­meg folytonos „zsivio“-zás között lakásába, a „bárány szállodádba kisérte. Starcsevics pártfelei nevetve nézték végig a jeleneteket. Vukotinovics korelnök üdvözölvén a házat, körjegyzőkként Popovics, Loncsarics, Devohics, Stekovics és Berlovics képviselőket jelölte ki és átnyújtotta Stekovics- nak a Khuen-Hédervárygr. bánhoz in­tézett királyi leiratot, felolvasás végett. A leirat következőleg hangzik: „A múlt tartománygyülés f. é. augusztus 30-án ' bezáratván, inditványára Horvát-, Szlavón- és Dal-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék