Budapesti Hírlap, 1884. október (4. évfolyam, 271-301. szám)

1884-10-10 / 280. szám

1884. október 10, 5 csapatok vereséget szenvedtek. — Negrier tábornok dandára élén P h u-L angba ment, hogy megkísé­relje a khinaiak visszavonulását elvágni. London, okt. 9. A Timesnak Amoyból okt. 8-diki kelettel távirják, hogy Liu, a khinai csapatok fővezére, Ke-Lungbél Bankába vonult vissza; Courbet tengernagy 2000 ember élén üldözi. Paris, október 9. A Havas-ügynökség H a- N o í b ó 1 mai kelettel jelenti: N e g r i e r tábornok tegnap Kép- nél 6000 főből álló rendes khinai csapatokra bukkant, melyek a központi erőditvény körül ópitett elsáncolásokat megszállva tartották. Az ütközet meg­kezdésével az ellenség támadást intézett, a mennyiben a franciákat körülzárolni törekedett. Az ütkö­zet délelőtt 9 órakor vette kezdetét és délután 2 órakor végződött. Az ellenség visszavonulási útja Khina felé elszakittatott, úgy hogy Daz­­guan Irányában rendetlen futással volt kény­telen menekülni. A franciák űzőbe vették a megfutamodott ellenséget. Kép védelmezői kemény ellenállást tanúsítottak. Midőn a falu már bekeritte­­tett, a középerőditvónyen rést kellett törni és végül rohammal bevenni. Magában a faluban több mint hatszáz khinai öletett meg. A csapatok nagyon derék magatartást és nagy lélekjelenlétet ta­núsítottak, mi által sikerült az ellenség vlsz­­szavonulási útját elvágni és a khinaiak ösz­­szes hadiszerelt, valamint a sok öszvért és lovat zsákmányul ejteni. A francia csapatokból húsz katona és egy ka­pitány megöletett, ötven katona és nyolc tiszt megsebesült. Negrier tábornok és egy párán csőrtiszt könnyű sebet kap­tak. — B r i é r e tábornok a hadműveletek szinte­rére ment. A kolera. Bóma, okt. 9. A tegnapi nap folyamán a kö­vetkező kolera-e3etek fordultak elő: az alessandriai kerületben 7 betegedési és 2 haláleset ; az aquilai kerületben 1 betegedési eset; a bergamoi kerületben 8 betegedési és 4 haláleset; a bresciai kerületben 5 betegedési és 6 haláleset; a casertai kerületben 1 betegedési és 2 haláleset; a cremonai kerületben 9 betegedési és 4 haláleset ; a cuneoi kerületben 32 betegedési és 11 haláleset; a ferrarai kerületben 3 betegedési eset ; a g e n u a i kerületben 24 bete­gedési és 14 haláleset (ebből Genua városára 12 betegedési és 10 halálozás esik ; Spezia városá­ban egyetlen egy kolera-eset sem fordult elő); a mantuai kerületben 1 betegedési és 1 haláleset; a massai kerületben 1 betegedési eset ; a milánói ke­rületben 3 betegedési eset; a nápolyi kerü­letben 39 betegedési és 22 haláleset, (ebből N á­­p o 1 y városában 23 betegedési és 15 haláleset); a novarai kerületben 1 betegedési és 2 haláleset; a parmai kerületben 4 betegedési és 2 haláleset; a paviai kerületben 2 betegedési és 2 haláleset ; a reggioi kerületben 2 betegedési és 1 haláleset; a rovigoi kerületben Q betegedési és 3 haláleset; a sa­­lernoi kerületben 3 betegedési eset és a turini kerü­letben 3 betegedési és 4 haláleset. ^gazdasági táviratok. Paris. okt. 9. A legközelebbi minisztertaná­cson, mely szombatra tűzetett ki, Herisson a párisi kiállítás határidejének 1889-re való megállapitását fogja indítványozni. London, okt. 9. Az angol bank a leszámíto­lási kamatot 3%-ra emelte fel. Becs, okt. 9. (Este 9 órai magán-, f o r g a 1 o m.) Osztrák hitelrószvény 284.10—284.60 ; magyar 4%-os aranyjáradék 93.45. Szilárd. Frankfurt, okt. 9. (A b e n d s o c i e t ä t.) Osztrák hitelrószvény 236.87. Paris, okt. 9. (Zárlat.) Francia 4l/s0/0-os ar. járadék 108.92, magyar 4%-os aranyjáradók 78.37. N Ä PI HÍR E K — (Udyari vadászat.) F. hó 8-dikáról írják Eisenerzből: Valóságos téli idő .járja, sürü hó borítja a hegyeket s igy a vadakat nagyon nehéz rejtekeikböl előcsalni. Az első vadászat eredménye csak 24 darab vad volt. Ha az idő tovább is igy tart, hajtóvadászatra gondolni sem lehet. A felséges vendégek ma este 8 óra 44 perckor érkeztek Pen­­zingbe s innen Schönbrunnba hajtattak. — (Személyi hírek.) Jókai Mór a tegnap esti vonattal órkeeett meg a fővárosba Pohorelláról, hol Koburg Gothai Fülöp herceget látogatta meg, a trónörökös védnöksége alatt megjelenő „Ausztria- 3!agyarország írásban éa képben“ című munka ér­dekóben. Jókai csak a jövő héten utazik Illyefalvára választóihoz. — Wrede Miklós herceg athéni osz­trák-magyar követ tegnap Becsbe érkezett. — (A nagy-károlyi szép napok) holnap kezdődnek s vasárnap estig tartanak. A trónörökös­­pár holnap érkezik oda. A megérkezés alkalmával a vasútnál Rezső trónörökös 16 küldöttséget fogad el, akiket D o m a h i d y főispán mutat be és pe­dig, ha az idő kiderül — amire a mai szakadatlanul zuhogó eső mellett vajmi kevés a remény — a be­mutatás és fogadtatás a szabadban fog történni, el­lenkező esetben, az e célra pompásan feldíszített harmadosztályú váróteremben. A vadászatok pro­­grammja az eddigi megállapodás szerint a követ­kező : az első napon, pénteken, Nagy-Károly hoz kö­zel őzvadászat lesz, a második napon — szombaton — a n.-károlyi járásban fekvő, Mérk község határá­ban levő nagy erdőségekben vaddisznó vadászat tar­­tatik és vasárnap ismét őzvadászat. A trónörököspár Görgényben szabadon érezhette magát, nem kellett semmi udvari formasághoz alkalmazkodnia. Rezső trónörökös vidáman ült fel a lőcsös szekérre, hogy a vadászterephez vezető utakon gyorsan és biztosan haladhasson előre, mig ahol vert utón lehetett a vadászterületet megközelíteni, oda Teleky gróf né­gyes fogatán hajtatott, Ferenc Ferdinánd főherceg és Teleky gróf társaságában. Útközben, reggelizós ide­jén folytonosan társalog környezetével s igen érdek­lődik a népviszonyok iránt s éber figyelme mohón ragadja meg a nyert ismertetéseket. A leendő ural­kodónak nagy hasznára lesz ez a közvetlenség. Ste­fánia tiónörökösnó Pálffy grófnő udvarhölgyóvel igen egyszerű öltönyben, sétákat tesz a községben, mezei utakon, parkban és a Rákóczy-hegyen, melyre 2 szép csinos filegoriát építtetett a figyelmes erdő­igazgatóság s azokat Girsik János, m. oszt. tanácsos, kolozsvári erdő igazgató, igen csinosan rendezett be és látott el erdei növény-diszitéssel. Mig a trónörö­kös kedvtelve űzi az erdők sűrűjében a felvert va­dat, addig a trónörökösné a kastély magányában zongorázik, rajzol, vagy olvas s különös előszeretettel viseltetik a magyar zene iránt. Az elindulás nap­jára népmulatság van tervezve, mely alkalommal magyar, szász és román táncospárokat gyűjtenek össze a közel vidékről. — Károlyi István gróf­nál ma este diszebéd volt, melyen Károlyi Gyula, Festetics Taszilé, Dessewffy Aurél, Csekonícs Endre és Károlyi Tibor grófok, továbbá V écsey József báró és K o v á c s Leo honvéd-alezredes vettek részt. Az ebéd alatt Berkes zenekara játszott. — (Orvosok kinevezése.) A főpolgármester a Rókos-kórházba a távozó dr. Morvái Ignác helyére dr. T a u f f e r Jenőt alorvossá, dr. Hart­mann József és Kramberger József gya­korló orvosokat segédorvosokká nevezte ki. A vörös kereszt-egyesület budai kórházába alorvosokul dr. P ó c s y Jánost, dr. Dienes Kálmánt és dr. R ü 11 Jánost nevezték ki. — (A röpüld szerelmes.) Bokserónyi Adolár pincér a király-utcában. Vastag aranyláncot visel és nagyon szeret fiakkerozni. Marozsán Máriát egy fé­nyes őszi délutánon látta meg legelőször a városli­getben. Enyhe szellő balzsama fujdogált a fák kö­zött, a vendéglőkben fogyott a sör és csörögtek a bor­ravalók. — Tudja ön, hogy mit tesz ez a sző: örökké ? kórdé Adolár. Mária, ki szobalány, te­hát járatos a regényirodalomban, busán és fön­­ségesen igy válaszolt: „Ah férfiak, mit tudtok ti az örökkévalóságról ? Csak a mi szivünk az, mely meg­tenni annak virágait!“ — „Tehát nem szeretsz ? — folytatá Adolár, hüvelykujját a hónalja alá akasztva. — „Oh bár csak hinni tudnék, hanem ön meg sem esküdött nekem M Adolár fóltérdre akart eresz­kedni, de arra jött egy konstábler s Mária elengedte az esküt. Később vaesorálni men ­­tek. Adolár a Mária egészségére ivott, s a magáéra evett. — Szerelme mélységét bizonyítja, hogy a maga egészségét semmivel sem helyezte a Máriáé elé, bárha utána sem. Oh az gyönyörű este volt. Ragyogott a hold a kék mennyboltozaton, a ci­gányok élesen húzták, a poharakban bor csillogott, a lombok szerelemről suttogtak. A kontót Mária fizette ki. Éjfélkor kocsi állott elő s Adolár meg Mária kávóházba hajtattak. Adolár többszörö­sen vallott szerelmet és hozatott sherryt. Mária édesnek találta mindkettőt, de az első „igen“ csak akkor lebbent el ajkairól, mikor Adolár bizalmasan megkórdé tőle: „Ugy-e ezt is kifizeted?“ Ismét ko­csiba ültek. Az óra ütni kezdte a négyet, a kocsis BUBAPESTI HiBLAF. (280 sz.) meg a lovait. A kocsi erre röpült és szállt — mint az idő, de végre mégis megállott mint nagy problé­mák előtt az emberósz. A fiakkerre nézve egy há­­romeletes kálvintéri ház volt ez a nagy probléma. Adolár ismét Máriához fordult s gyöngéden sugá neki. „Ugy-e ezt is kifizeted? Mert én itt la­kom, s leszállók!“ Mária ajkai ez egyszer nem mondtak igent. Adolár ismétlé a kérdést, de többé nem suttogá gyöngéden, mint az előbb. Mária szivéhez és tárcájához kapott s megtevó a legnagyobb vallomást. Hogy szereti Adolárt, de elfogyott a pénze. — Hah, nyomorult, te meg­akarsz csalni engemet! — kiáltott most Adolár, 8 oly tettnek lön elkövetője, minőre a legöregebb svéd bárdok sem emlékeznek. A rendőri jelentés azonban mit sem törődve a svéd bárdokkal, külön balladát szentel ma e tárgynak, s e ballada végso­rai igy hangzanak : „A szerelmesek összeszólalkoz­tak a kocsiban s a férfi annyira méregbe jött, hogy a Kalvintéren a leányt a kocsiból kidobta, úgy hogy az a kocsi alá esett, a kerék jobb lábán és jobb karján körösztül ment és oly súlyos sérüléseket okozott, hogy kórházba kellett szál­lítani.“ E vógsorok értelme kissé homályos ugyan, mint általában a balladáké, annyit azonban mégis meglehet belőle érteni, hogy a szegény Máriának fáj a lába, a kocsi kerekét pedig — kétségkívül bünte­tésből — kórházba szállították. — (A budapesti közúti vaspályatársaság) a zugligeti vonalon a közlekedést úgy a Károly­­kaszárnyátél, valamint a lánchídfőtől f. hó 12-óvel be fogja szüntetni. E naptól kezdve a Károly-kaszár­­nya és fogaskerekű vasút közt reggel 7 érától esti 7 óráig 20 percnyi időközökben különvonatok fog­nak közlekedni, melyek azonban november 3-án túl C3ak a János-kórházig mennek. A zugligeti vonalon a társaságnak különben csakis szeptember 15 ig kell vonatokat járatnia s azokat az igazgatóság a szép idő következtében s a zugligeti közönség kényelme szempontjából hagyta ily későig forgalomban. Az igazgatóság egyúttal tudomására hozza a nagy kö­zönségnek, hogy október hó 30-án és 31 ón, vala­mint a november 1-ére és 2-ára eső ünnepnapokon, a szokásos temetői látogatás alkalmával a vonatok egész a budai temetőig fognak közlekedni. — (Visszautaaitott pauasz.) Verhovay Gyulának a főkapitányság ellen hivatalos hatalom­mal való visszaélés miatt tett följelentését a buda­pesti kir. törvényszék fenyitő osztálya visszautasí­totta, azzal az indokolással, hogy a főkapitány saját hatáskörében járt el és ezért felelősségre nem vonható. — (Járványos betegségek megszűnése a fővárosban.) A fővárosban legutóbb uralkodott járványos természetű betegségek már annyira szünő­­félben vannak, hogy a Rókus kórház igazgatósága az üllői-uti barakk fiók kórházban a nyári hónapok alatt állandóan használatban volt egy kanyarós, egy vörhenyes és bimlős betegszobát betegek hiánya miatt bezáratta. Ellenben a hagymáz kissé szapo­rodni kezd, úgy bogy a hagymázas betegek osztályát két uj kórteremmel szaporítani kellett. — (Szépségek kiállítását) rendeznek Pá­­risban. Csak 20 és 30 év közt levő hölgyek pályáz­hatnak, s az arckép mellé közjegyzői pecséttel hozzá kell ragasztani a — körösztlevelet is. E kegyetlen föltételt az elvetemedett rendezők azzal igyekszenek enyhíteni, hogy óriási dijakat tűznek ki a legszebbek számára. — (Bányaszerencsétlenség.) A lengyel-osz­­traui bányában tegnap délután egy órakor robbanás történt, mely alkalommal több mint húsz munkás vesztette életét. A bányába vezető ut a robbanás következtében járbatlanná vált és e miatt a szerencsétlenek számát még nem lehetett megállapítani. Az áldozatok száma azért oly nagy, mert a munkások éppen munkájukat hagyták abba és kifelé igyekeztek, midőn a robbanás által oko­zott légnyomás által agyonsujtattak. A robbanás oka ismeretlen. — (Milliomos özvegyek.) Tönkre ment ur­­fiak számára érdekes kimutatást tett közzé egy ame­rikai lap. összeállította a gazdag özvegyek névsorát, pontosan megjelölvén az összeget, mely fölött föltét­lenül rendelkeznek, a várost és utcát, melyben talál­hatók. Éveik számát s arcuk vonásait azonban nem jelöli meg közelebbről, valószinüleg azért, mert e mellékes dolgok aligha érdekelnének valakit. Csak magában New-Yorkban harmincnál több olyan özvegy lakik, akinek egy millió dollárnál többre rug a va­gyona. Leggazdagabh köztük Stewart A. T. keres­kedő özvegye, de özvegy Commodorené asszony sem panaszkodhatik, lévén neki mintegy 30 millió dol­lárnyi vagyonkája. Tiz özvegy áll öt millió dollárig. A leányok közt egész Amerikában L. Wolfe Kata­lin kisasszony a leggazdagabb, kinek 20 millió dol­lárja van. Szörnyű elgondolni, hogy e rengeteg va­gyonú hölgyek legnagyobb része egyáltalában nem akar többé férjhez menni!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék