Budapesti Hírlap, 1884. december (4. évfolyam, 331-359. szám)

1884-12-01 / 331. szám

1884. december 1. BUDAPESTI HIB-LAF. (331. ez.) 5 tői vtígbucsnt vehessen. A halál 3 óra 35 perekor j következett be; a beteg mindvégig megtartotta ön­tudatát, s kevéssel halála előtt még egy imát rebe- gett. A püspök titkára rögtön lepecsételte az elhunyt iratait, a káptalan összeült, és a temetést hétfőre határozta. T a a f f e miniszterelnököt táviratilag ér­tesítették Rudigiar elhunytéról. A elhalt püspök, mi­dőn a káptalan tagjaitól elbúcsúzott, fölkérte őket, bogy a császárt emlékeztessék az adott szavára. Né­melyek szerint ez az adott szó a konkordátum visz- szaállitására vonatkozik. Rudigier nem hagyott nagy vagyont maga után. Simor tábornok hg-primás táviratilag fejezte ki részvétét a linzi káptalannak a veszteségért, amely a püspök elhunyta által érte. A temetésen a király képviseltetni fogja magát. — (Szathmárinó aláírása.) Szathmáriné mai (vasárnapi) tárcája alól hiányzott az autograf alá­írás, mely nélkül pedig a tárca csonka, mert hiányzik alóla quasi a hite­lesítés. Ez az aláírás pedig akkó- pen maradt ki, hogy a cinkografus, ki a cinklapon hiven kidomborítja a ne­vet, nem vetett számot a „Budapesti Hírlap“ hasábjának szélességével s a nevet a hasábnál szélesebbre csinálta, úgy hogy az átcsapott a szomszéd hasáb területére. Az igaz, bogy a név is oly hosszú volt, hogy a cinkografus kénytelen volt nyújtani a portékáját. A név Szathmáriné-Lat- kóczynéFarkas Lujza. Még két sorban is bosszú, azért kénytele­nek vagyunk igy a hasáb hosszában fektetni s a név tegnapi elmaradásá­nak magyarázatával körülteremtettézni, mely „körülteremtette“ (garnirung) azért nyúlt ilyen hosszúra, hogy az aláírásnál ne legyen rövidebb. — (Aj: amerikai magyarok) az utóbbi vá­lasztás idejében azt tapasztalták, hogy őket egyálta­lában nem veszik számba mint nemzetiséget, aminek az oka kétségkívül abban rejlik, hogy nem tömörül­nek eléggé és igy egységes erőt nem képesek kifej­teni. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha miharabb po­litikai egyesületet alakítanak és annak körén belül szervezkednek. Newyorkban néhány hét előtt lépé­seket tettek e cél elérésére, és Semsey Károly, a kezdők egyike nemsokára összehívja az alakuló gyű­lést. — A „Hagyar-Egye ület“ vasárnapi fölolvasói estélyei mindinkább nagyobb népszerűségre tesznek szert. Nemcsak a tagok, de azokon kívül szépszámú vendég is gyűl össze, kedélyesen, úgyszólván családi körben tölteni el a vasárnap estéjét. Legutóbb Ócs- kay J. tartott felolvasást, töbhen az egyesületi ta­gok közül szavaltak s ezek után a csárdásra került a sor, melyet magyar lelkesültséggel járt a fiatalság. A magyar egyesület m. hó 22-ón a Germania Assembly Rooms termeiben is rendezett egy táncestélyt mely a lehető legjobban sikerült. — Politzer József- „hazánkfiáról“, kit a washingtoni kongresszusba be választottak, az „Amerikai Nemzetőr“, honnan e hí­reket átveszszük, azt újságolja, hogy a nevezett ur megtagadta a hazáját é3 nemzetiségét. Különben a New-Yorkban megjelenő „World“ szerkesztője és kiadótulajdonosa. — „Amerikai tót-magyar naptár“ jelent meg New-Yorkban, címének meg­felelően tót és magyar szöveggel. — B é 1 y Her­rn i n k. a. a budapesti szinésziskola volt növendéke nov. 19-én lépett fel először a „Metropolitan Opera House“-ban Fidelio Mírzelline szerepében, 21-én pe­dig a „Hugenották“ ban mint Valois Margit ; ugyanez operában ép fel először Udvardy, a buda­pesti opera tagja, ki Raoult személyesítette. A Thalia színházban szintén vannak opera-előadásod s itt Be- reghi Gyula, mint első baritonista, képviseli a ma­gyar elemet. — Z e b 1 e y József magyarországi bá­nyahivatalnok múlt hó 29-én a youngstowni bánya- robbanások alkalmával 25-öd magával megfuladt. — (Protekció.) Nagy sereg asszony nép várja a kapuk előtt Janót minden reggel, mikor a kolom- pos gyerek beutazza az utcákat s kegyetlen csönge­téssel adja tudtára mindeneknek, kiket illet, hogy itt a perc, az óra és a szekér, s ugyanezért tessék a szemetet lehozni. Nyáron kedves mulatság ez a ház összes szolgálattevő szellemeinek, mert az enyhe reggeli levegőben vajmi jól esik a kedélyes eszme­csere s a gazdák házi titkainak dobraveróse, de té­len a kaszinó ládikás tagjai csak az utolsó pillanat­ban futnak le a lépcsőkön s gyorsa., óhajt végezni valamennyi. S itt értünk ahhoz a ponthoz, mely el­keseredéssel tölti el az emberi szivet a világ rom­lottsága mián, mert nem elszomorító jelenség-e az, ha már a nép romlatlan gyermeke is a nepotizmusj a korrupció és a protekció nagy bűneibe esik ? Tu­dósitónk saját szemeivel szörnyüködött ma a Lipót- utcábac, látván, hogy a Janó, a szemeteskocsis, ki­től különben csak szépet és jót lehetne várni, a hi­degben didergő szegény szolgálókkal szemben a ko­rábban érkezés elvét egyáltalában nem emeli ér­vényre hanem a legcsinosabb leányoktól szedi el leghamarabb a szemetes ládát, bárha legkésőbb ér­keztek is, mig ellenben az élemedettebb asszonyok soha sem jöhetnek oly korán, hogy utolsónak ne ma- radjana s. Hát van még igazság valahol a világon, ha már a Janók is nyilvánosan űzik a protekció bűneit ? — (A budai reformátusok) ma egy „b u­d a i ref. egyház“ alakítása céljából népes gyűlést tartottak Borosnyay m>n. titkár elnöklete alatt a krisztinavárosi tornacsarnokban, Csakhamar ötven tag aláírta a kitett iveket és többen alapítvá­nyokat jelentettek be. Erre az nj egyház m e g a 1 a- k u 1 t n a k nyilváníttatott. Ezután egy szervező nagybizottság választatott, ennek elnöke Tanárky Ge­deon államtitkár, alelcöke pedig Borosnyay Oszkár. — (Elhamarkodott Ítélet.) Nem rég közöl­tük, hogy a budapesti kir. büntető biróság, rablás büntette miatt 5 évi fegyházra Ítélte Markus Sámuel újpesti házalót. A panaszos Odry Lehel volt, aki házitanitójával egybehangzóan azt valoltta, hogy egy koromsötét éjszakán ablakán át egy embert látott a kapuu motozkálni s mikor revolverrel felfegyver­kezve az utcára ment, mintegy 10 lépésnyi távolság­ban az ember megtámadta őket. Ez alkalommal úgy Odry mint a házi tanitója többször rálőttek az állí­tólagos rablóra s ezt mellén és lágyékán meg is sebesitették. A „rabló“ Markus Sámuel újpesti fed­hetetlen előéletű házaló volt, aki előadása szerint a végzetes éjjel Érsekújvárra akart gyalogolni s mikor Odry háza elé ért, szivarra akart gyújtani, de gyu­fái nedvesek lévén, nem fogtak tüzet. Mialatt ő itt a gyufákkal babrált, két ember megtámadta, azután rálőtt. Ez volt a kiderített tényállás, melynek alap­ján a vádlottat rablás büntette miatt 5 évi fegy­házra Ítélték. Az Ítélet a jogászvilágban nagy föltü- nést keltett s magára vonta a kir. főügyész figyel­mét is. A főügyész, amint a dologról értesült, rög­tön átirt a budapesti kir. büntető bírósághoz s sür­gősen kérte az összes iratoknak hozzá való áttételét, ami meg is történt. A kir. főügyész az iratok át­vizsgálása után, amennyiben ez hatáskörével össze­fér, intézkedni fog, hogy a netalán sérelmes ítélet a felsőbb biróság által megváltoztattassák, illetőleg az esetre nézve uj vizsgálat rendeltessék el. — (Zsebmetszők a nemzeti színházban.) A főváros zsebmetszői működésűk terét az utóbbi napokban a nemzeti színházba tették át, hol rende­sen előadás végén, a tolongás közben próbálnak sze­rencsét. A napokban már számos feljelentés történt ellenük s ma dólbeu egy orsz. képviselő tett jelen­tést a főkapitányságnál, hogy a tegnapi előadás után, mig a kapus által kocsiját eíőszólittatta, ismeretlen tolvaj zsebéből 6 írttal terhelt tárcáját kilopta. Az intendaturának bizonyára gondja lesz rá, hogy többé az ilyen esetek ne ismétlődjenek. — (Egy gyógyszerészsegéd öngyilkos­sága.) Tegnap este F e i g e 1 József soproni szüle­tésű gyógyszerészsegéd lakást vett a „Fehér ló“ szálléházbr.n. Ma reggel a portás felment szobájába, hogy megkózdezze, meddig szándékozik nálok ma­radni. Mikor benyitott hozzá, a fiatal ember felöl­tözve a divánon ült, feje a mellére csüngött, mintha aludnék. A portásnak mindjárt feltűnt, hogy az erős kopogtatásra, sőt köszönésére sem ébredt fel. Oda ment hoz á, költögetni kezdte s csak akkor vette észre, hogy a fiatal ember meg van halva. Az asz­talon levő kis üveg, melynek fenekén pár csepp gyanús szinü folyadék volt, mindent megmagyarázott. A fiatal ember megmérgezte magát. Az esetről azon- n 1 értesítették a józsefvárosi kapitányságot és a kerületi halottvizsgálót. Ez utóbbi konstatálta, hogy a fiatal ember halála még az éjjel beállott, mivel a holttest reggel már egészen hideg volt. Több levelet hagyott hátra hozzátartozóihoz intézve, amelyeket a rendőrség magához vett. Az öngyilkosság oka isme­retlen, de a levelek bizonyára felvilágosítást fognak felőle nyújtani. — (A sajtóügyi esküdtek) 1885. évi lajstro­mának összeállítására kiküldött bizottság Havas Ignác elnöklete alatt ma tartotta első ülését. A bi­zottság a f. é. szolgálati lajstromot revidiálván, — az összeirási lajstrom összeállításival Mátray József jegyzőt bízta meg. — (Kormányozható léghajó az osztrák­magyar hadsereg számára.) Nagy port vert fel nemrég az összes európai lapokban R e n a r d és Krebs francia katonatiszteknek a találmánya, a mely- lyel állítólag a léghajó kormányozhatóságának a problémája meg van oldva. Ez a körülmény a bécsi katonai köröknek figyelmét egy régibb, hasonló ta­lálmányra irányozta. Ugyanis még 1882 ben egy Stark Lajos nevű magyar tudÓ3 hasonló gépet ta­lált fel, a melyet, a feltaláló állítása szerint napokig fent lehet tartani a levegőben, még pedig folyton egyenlő magasságban. Stark gépének összeállítása után bécsi szakértőkhöz folyamodott támogatásért, de hiába. Mint magyar ember felterjesztette t&lá - mányát egy magyar miniszternek is, de a kívánt tá­mogatást itt sem nyerte meg. Csak most, két évvel a feltalálás után irányult a figyelem az érdekes ta­lálmányra. A kapott felszólítására Stark egy katonai műszaki bizottság előtt felolvasást tartott találmá­nyáról, melyből átvesszük a következőket: A gép a Mongolfier és Caarlier féle elvek egybekapcsolásén alapszik. A gázgöaibre annyi terhet alkalmazunk, hogy azt a gömb egymagában felemelni nem képes. A többi emelőerőt a Mongolfier-féle melegítő készü­léknek kell kifejteni, a mi által teljesen uraivá le­ssünk a gépnek, mert a Mongolfier szerkezet képezi a regulator , ezt pedig tetszésszerint szabályozhatjuk. A Mongolfiert tetszésszerint melegíthetjük vagy hüt­hetjük ie s igy a magasabbra emelkedés vagy lej­jebb szállás lehetségessé van téve a nélkül, hogy terhet ledobni vagy a Cbarlicr szelepjét kinyitni szükséges lenne. Ezután már csak azt a kérdést kel­lett megfejtenem, hogy a melegítőt hol és hogyan alkalmazzam.“ Felolvasó végül felszólította a bizott­ságot, hogy inkább az ő találmányát, mint a külföldi fölfedezéseket pártolja. — (Nevelő kerestetik.) Egy belgiumi újság­ban nemrég a következő hirdetés jelent meg : „Egy amerikai család egy nyelvészt keres, aki brazíliai papagájuk helytelen kiejtését megjavítsa.“ — (Szállítás a közös hadsereg részére. A cs. kir. hadügyminisztérium 1886. évi január hó 1-től fogva a bőr , pamut- és a vászonból gyártott készen levő ruha-fölszerelvény, nyeregszerszám és anyag- szükségleteket a cs. és kir. hadsereg számára ezen­túl magánipar utján nagyvállalkozók (társulatok) utján szándékozik beszerezni s e célból nyilvános felhívást bocsát ki. Tárgya az ajánlati tárgyalásnak a készruha felszerelvény és a fehérnemüek, továbbá ágynemüek, illetőleg anyagok szállítása a cs. és kir. hadsereg szükségletére. — Az ajánlatok beadásánál csak jóhitelü nagyiparosok fognak tekintetbe vétetni, ezeknek egyetemleges kötelezettség alatt egy társu­latot kell képezniük és ily módon 1 ell az ajánlato­kat beadni. — (Milyen lesz a jövő heti időjárás?) A budapesti központi időjelző állomás jóslata a jövő heti időjárásról a következőleg hangzik: Az időjárási tényezők jelen állásában a jövő hétre ennek elején és vége felé enyhébb, csapadékokkal változó, szelesebb időt várhatni, mely a bét közepe táján csendesebb, szárazabb és hidegebb lesz. — (Mulatságok.) Hercegfalván f. hó 25 én sikerült Katalin-bált rendezett az ottani fiatalság. Az olvasókörnek fényesen kivilágított és díszített termeiben hullámzó hölgykoszoru disz.-re vált volna egy nagyvárosi elite-bálnak. 11 órakor a háziasszony Zacsovicsnó urkölgy és két leánya Ilonka és Janka kisasszonyok (Puszta-Kisvenyimről) szolgáltak föl, melynek végét a türelmetlenkedő fiatalság nehezen várta, hogy a „souper csárdást“ elkezdhesse. Reggel 6 órakor oszlott szét a társaság, azzal az Ígéret­tel, hogy a Sárbogárdon legközelebb megtartandó táncestélyen viszontlátják egymást. — (Elegáns tolvajnö.) C h o r i n Ferenc országgyűlési képviselő lakásán tegnap délelőtt 11 órákon, mig a képviselő honn nem volt, egy körül­belül 18 éves, magas, karcsú, elegáns bordeaux vörös ruhába öltözött fiatal nő jelent meg s az ürügy alatt, hogy a képviselő nejének utasításából jött, helyet foglalt az előszobában. Rövid ott tartózkodása alatt a hálószobába is ellátogatott s a cselédségnek rövid idő múlva visszatérését Ígérve, csakhamar elment. Távozása után csak nagy későre vették észre, hogy a lakásból egy kettős fedelű A. és C. monogrammal ellátott úri aranyóra a hozzávaló aranylánccal együtt összesen 180 frt értékben eltűnt. Minthogy a tolvaj- lást minden valószínűség szerint az elegáns látogató követte el, a rendőrség a nyert személyleirás alapján n y omozza. — (Gyilkos betörő.) A múlt hónapban Béca külvárosaiban számos betöréses lopás történt ven­déglőkben, füszerkereskedésekben és szatócsboltok­ban. A jómadarak betörték a bolti kirakatokat és úgy szedték ki az odarakott holmikat. A tettesek­nek érdekes módon jutott nyomára a rendőrség. Egy hernalsi csapszékben Skerle esztergályos és Schnötzinger napszámos összevesztek s az utóbbi a társát agyonszurta. A gyilkost rögtön el­fogták és az ő vallomásaiból kiderült, hygy a betö­réseket ő és Skerle követte el még más négy mes­terlegény társaságában, akik most már szintén a rendőrség hatalmában vannak. A lopott tárgyakat — értékük körülbelől 200 forint — egy hernádi fiiszerkereskedőnek adták el. Ezt is elfogták orgaz­daság miatt. — (Névmagyarosítások.) Kiskorú Barkovits Mihály budapesti illetőségű ugyanottani lakos veze­téknevének „Szerény i“-re, — Fried Salamon (Sándor) egri illetőségű budapesti lakos saját, vala­mint kiskorú Jenő fia vezetéknevének „Békésiére. — Gribikovics János zótényi illetőségű budapesti lakos vezetéknevének „Sziget i“-re, — Kohn Li- pót budapesti illetőségű ugyanottani lakos Károly, Regina, Ödön, Géza, Lajos és Béla kiskorú gyerme­kei vezetéknevének „Kend e“-re, — Lebovica Szeinfel kőfarki illetőségű ugyanottani lakos veze­téknevének „Földes i“-re, — Messer József nagy­szalontai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevé­nek „B e r k e s“-re, — Löwenrosen Jakab nagy- szombati illetőségű nagvkátai lakos vezetéknevének

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék