Budapesti Hírlap, 1885. október (5. évfolyam, 269-299. szám)

1885-10-01 / 269. szám

V 4 SfJDAFBSTI HÍRLAP. (269. sz.) ;i . ■ , rj 1885. október 1; s é k. Bulgáriától valószínűleg követelni fogják, hogy engedje át Szerbiának azt a területet, mely által Szerbia keleti határát Viddintől délre terjeszthetné ki. Páris, szept. 30. (A „Bp. H.“ ered. távirata.) A Gaulois egy kopenhágai távirata jelenti: G i e r s hasztalan fáradozik azon hogy kiesz­közölje Bismarck beleegye­zését ahoz, hogy orosz csa­patok szálljak meg Bul­gáriát. Kattaro, szept. 30. (A „Bp. H.“ ere- d e t i t á v i r a t a.) A határ igaz i- tási munkálatokat Montenegro indítványára megszüntették.Ni­ki t a fejedelem a miniszterekkel és az orosz meghatalmazott képviselővel Nik- s i c s b e utazott. Kopenhága, szept. 30. A cárhoz a bol­gár küldöttség ma érkezett meg, G-iers orosz kül­ügyminisztert ma estére várják ide. Szófia, szept. 30. (A „Bp. H.“ er e- deti távirat a.) Kopenhágáhól jelen­tik, hogy a cár nem fogadta el a bolgár küldöttséget, a mi itt nagyon lehangoló hatással volt. Belgrad, szept. 30. (A „Bp. H.“ ere­deti távirata.) Prepolácból az O-Szerbia felé eső szerb határról jelentik: Két nap óta ágyudörgés hallatszik Pristina és Bjakova irányából. Hire jár, bogy a dole s-li egysé gben délnyugatra P r i s- t i n á t ó 1 heves harcok folynak 17sisael basa csapatai és azarnautákközt Veis- s e 1 basa helyreállítani igyekszik az összekötte­tést egyrészt Pristina és S j e n i c a, más­részt Pristina és Prizrend között. Hir szerint török basibozukok betörtek Kelet Ruméliába és hat falut kifosztogattak és felgyújtottak. Bulgáriában ennek következtében nagy a rémület. Filippopoiisz, szept. 30. (A „Bp. H.“ eredeti távirata.) A raktárakban min­denütt nagy hi á*n y van fegyvrekben és lőporban. Ellenben 400 török va­súti kocsi és ötmozdony, melyek a zavarok kitörésekor Kelet-Ruméliában voltak, az ideiglenes kormányx-endelkezéséreállanak. Taus- tain du Manoir alezredes a volt kelet- ruméliai táborkari főnök, bir szerint, ugyanazzal a ranggal bolgár szolgálatba lép. Eslgrád, szept. 30. (A „Bp. H.u ere d. távirata.) A nagyhatalmak eredeti kabi­netjei eddig pozitív javaslatokat még nem tettek a szerb kormánynak, hanem annak a reménynek adtak kifejezést, hogy Szerbia tartóz­kodó és óvatos állást fog elfog­lalni. Szerb körökben különösen hangsúlyoz­zák, hogy eddig a Balkán államok közül egye­dül Szerbia teljesítette teljesen a berlini szerző­dés által kiszabott föltételeket, dacára, hogy ez a loyalitás Szerbiára nézve nagy pénzbeli áldozatokkal és tetemes gazdasági és politikai nehézségekkel volt egybekötve. Szerbia minden­esetre biztosítást kapott a nagyhatalmaktól, hogy ezeket az áldozatait méltányolni fogják. Szerbia ma is kész a barátságos javaslatokat meghallgatni és megfontolni, de természetesen fenn kell tartania azt a jogot, hogy első sorban saját helyzetétől kérjen tanácsot és eljárását úgy rendezze be, amint saját érdekei megkívánják. Szerbia nem engedheti meg, hogy ezeket az érde­keket aBalkánfélszigeten eddig fennállott erőegyensúly megza­varása általkétségessé tegyék. Ebben a végső esetben Szerbia népe szorosan fog sorakozni királya és kormánya mellé, és haza­fias készséggel el van határozva a legnagyobb áldozatokra. Ilyen értelemben ftynak nyilatkozni a külföldön a nagyhatalmak kabinetjénél Szerbia követei.A radikális párt feje Nikolajevics ta­nár a „W id elő“-ban úgy nyilatkozik, bog}'telje­sen megbízik a kormány bölcsességében és eré- lyességében, s pártja kész a legnagyobb áldo­zatokra az országért. — Khevenhüller gróf osztrák-maevar követ és P « r * i a n i orosz követ ide érkezett. Az előbbi rögtön M i- 1 á n királyhoz ment, az utóbbinak előbb m£g egy hosszú tanácskozása volt Garasaninnal. — A szerb miniszterek mái elutaztak Nisbe a skupstioá megnyitására, Gara^anin minisz­terelnök- és a hadügyminisztert kivéve, a kik ma utaznak oda a király kíséretében. Belgrá,d, szept. 30. (A „Bp. H.“ e r e- d e t i távirata.) A csapatszállit á- s o k gyorsítása miatt a b e 1 g r á d-n i s i vo­nalon ma megszüntették az összes személy- és á r u forgal m a t. A csapat- szállitás ma reggel 5 órakor megkezdődött, a csapatok magatartása kitűnő. A csapatok egye­nesen Nisbe szállíttatnak, de Prepol á c- banés Kopavnikbanis történnek össz­pontosítások. A király ma Nisbe utazik. Belgrad, szept. 30. Milán király a mi­niszterelnök és a hadügyminiszter kíséretében ma Nisbe utazott. Ez alkalommal,, a nép tömeg a ki­rályt, és királynét, továbbá O-S z e r b i á t és Macedóniát lelkesülten éltette. Nisbe folyton küldenek csapatokat, minek követ­keztében az utasok forgalma megszakítást szenved. Holnaptól kezdve naponként 3000 ember fog el- szállittatni. A mozgósítás tiz nap alatt valószínű­leg befejeztetik. A nis-vranjai vasútvonal néhány nap alatt megnyílik: a csapatok ekkor Nistől 70 kilométernyire fognak szállíttatni. A mace­dóniai inszurrekcióról nincs semmi bizo­nyos bir. Nis, szept. 30. (Este). Milán király ép most érkezett ide különvonaton a miniszterelnök és a hadügyminiszter kíséretében. A királyt ágyudörgés és harangok zúgása fogadta s a hatóságok főnökei, a már előbb megér­kezett miniszterek, a tisztviselői és katonatiszti kar, a skupstina tagjai, a varos küldöttsége és a vidéki községek küldöttségei lelkesülten üdvö­zölték. Szófia, szept. 30. A fejedelem napiparancs­ban szigorúan meghagyja a csapatok és milicek parancsnokainak, hogy minden viszályt bántsa­nak el és a lakosság biztonsága fölött őrködjenek. A határnak fegyverrel való át­lépése megtiltandó. Mindazok, kik eme rendeleteknek ellenszegülnek, rendkívüli szi­gorral fognak büntettetni. Szófia, szept. 30. A szerb radikalista Pus­sies Widdinbe utaztában elfogatott azalatt a gyanú alatt, hogy izgatás céljából akar oda­utazni. Ez elfogatási a szerb-bolgár vi­szonyok javulása bizonyítékául tekin­tik. Anglia és Olaszország diplomáciai ügyvivői, Lascelles és Sonnaz ma ideér­keztek. Atkán. szept. 30. (A „Bp. H.“ eredeti távirata.) Agörög hajóhad Szá­la m i s z szigeténél összpontosul, ahol a király a napokban szemlét fog fölötte tai’tani. Athén, szept. 30. A kamarát okt. 17-re kivták össze. A kormány lovak vásárlását ren­delte el. A legelőbb elindított csapatok már meg érkeztek a határra. A hazafias tüntetések foly­ton tartanak. Amacedoniaiak telepe fa­lanxot szervez. A krétaiak a Görög­országgal való egyesülést akarják ki­hirdetni, ha a status quo a Keleten változást szenvedne. A diplomácia oda működik, hogy Gö­rögország várakozó magatartást tanúsítson. Konstantinápoly, szept. 30. (A „Bp. H.“ eredeti távirata.) Dacára hogy kor­mány körökben meg vannak győződve, bogy a török hadsereg tízezer embere elsöpörhetné a bolgár csapatokat, a szultán még sem akar fegy­verhez nyúlni, mert határozott szándéka csupán az európai nagyhatalmakkal egyetértőleg eljárni. De azért a porta el van készülve a leg­végsőre is és lázas tevékenységgel szervezi hadseregét. A kelet-rum éliai határon, Musz- tafánál összpontosítandó "török haderő húsz­ezer emberre fog rúgni. Ez fogja főrészét képezni a második hadtestnek, melynek főhadi­szállása Drinápolyban van. Ettől a vá­rostól Musztafáig eddig 9—10 ezer embert szállított avaspálya. A katonaruha­raktárak utasítást kaptak a szeraszkiertől, hogy a legrövidebb idő alatt ötvenezer egyenru­hát szállítsanak. Ugyanekkor mozgósítási pa­rancs ment a birodalom legkülönbözőbb ré­szeibe. A rendkívüli kiadások fedezésére a pénz­ügyminiszter 400 ezer török fontnyi kölcsön t kért az ottnmán banktól, a melv azt meg is Ígérte attól tartva, hogy a kormány, hogy magának pillanatnyi segélyforrásokat te­remthessen, fel fogja függeszteni az államadós- sflg törlesztésé*. A porta két páncélos cirkáló bájöt küldött a burgosi vizekre, a hol azon­ban hir szerint egy orosz hadihajó már megelőzte őket. A „D a m a s k i n i“ belien zászló alatt hajózó gőzöst, mely a postaszolgála­tot teljesítette Burgasz és Konstantinápoly közt, a bolgár kormány lefoglalta .és csapatokat szállíttat rajta Vár­nából B u r g a s z b a. A keletruméliai hatá­ron minden nyugodt. Az összpontosított török hadak fővezérévé Fiiad basa marsall van kiszemelve, ki már el is utazott Drinápolyba. Konstantinápoly, szept. 30. (A „Bp. H.“ eredeti távirata.) Goltz basa, török szolgálatban álló porosz tábornok e hó 22-dikén hir szerint majd öt óráig tartó kihallgatáson volt a szultánnál, a mely alkalommal a kelet-ruméliai eseményeket katonai szempontból tüzetes tárgya­lás alá vették. A kihallgatás végén a szultán felszóllitotta Goltz basát, hogy álljon el abbeli szándékéitól, bogy a török szolgálatot elhagyja.Goltz állítólag megígérte, bogy a mostani bonyodalmak tartama alatt megtartja tisztjét, de szerződését megújítani vonakodott. Bées, szept. 30. Bratiano román mi niszterelnök a délutáni futárvonattal Berlinbe utazott, hol valószínűleg két napig fog időzni és azután Becsen át hazautazik. Páris, szept. 30. Konstantinápolyból tegnap estéről érkezett hírek szerint egy­nek kivételével az összes nagykövetek megkapták utasításaikat a tanácskozáso­kon való részvételre. A tanácskozások valószínűleg ma fognak megkezdődni a nagykövetek legidősbje: C orti gróf el­nöklete alatt. London, szept, 30. (A „Bp. H.“ e r e- d e t i t á v i r a t a.) Az olasz kabinet itt és nyilván a többi nagyhatalmaknál is kije­lentette, hogy az olasz kormány a berlini szer“ ződós által megállapított státus quo fenn­tartását kívánja, mindenekelőtt azon­ban az az óhajtása, hogy a Keleten beállt vál­ság összeütközés és vérontás nélkül intéztessék el s ezért a maga részéről a hatal­maknak minden ide irányzott törekvéséhez vagy esetleges lépéseihez csatlakozni fog. Péíervár, szept. 30. (A „Bp. E.“ ere­deti távirata.) A keletruméliai lázadás első hírére III. Sánáo r cár eredetileg félbe akarta szakítani kopenhágai tartózkodását és rögtön fővárosába akart sietni. Később azonban a cár ismét elállott ettől a szándékától és pedig annak meggondolásával, hogy ez a lépés köny- nyen helytelen magyarázatot nyerhetne és nem kívánatos izgatottságot keltene. A legújabb kop­penhágai hirek szerint most már a cár ottani tartózkodásának megrövidítésére csak abban az esetben van kilátás, ha az események a Balkán­félszigeten váratlan módon bonyolódnának össze. Pétervár, szept. 30. (A „Bp. H.“ ere­deti távirat a.) A Petersburgskija Vjedo- moszti a mellett szól, hogy a hatalmaknak min­den befolyásukat kell érvényesíteni Szer­bia harci kedvénekmegféke zésére, de erre a misszióra leginkább A u s z t r i a-M agyarországot tartja al­kalmasnak, mint a mely hatalom Szerbia védője és szövetségese. A lap a mellett kardoskodik, hogy haladéktalanul föl kell lépni Szerbia ellen. A sajtó hangulata a bol­gárkérdésben nagyon nyugodt. A Novoje Yremja azt hiszi, hogy a konstantinápolyi konfe­rencia után a berlini szerződésreviziójának kell következni. Moszkvábankevésbbé elégültek. A Sovre menja Isrestia igy kiált föl: „Az ég óvjon meg bennünket a hatalmak egyetértésétől fi TÁVIRATOK. A zágrábi okiratok. Zágráb, szept. 30. Z s i v k o v i c s br. a szerb pártkört ma délután fél 4 órára ér* tekezletre hívta össze. Az értekezleten Z s i v k o- vies br. bejelentette, hogy a nemzeti pártnak ma esti értekezletén indítványt fog előterjeszteni, melyj a VövatVezrt nnntnkat foalalia macában: .1. A B U*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék