Budapesti Hírlap, 1885. október (5. évfolyam, 269-299. szám)

1885-10-01 / 269. szám

6 BUDAPESTI HIHI.AP. (269. az.) ő85. október V — (A „Budapesti Hírlap“ panaszkönyve.) T. Szerkesztőség ! Az újpesti országúton majdnem egy év óta készül a levezető csatorna s az újpesti lóvonatu vasútállomás közvetlen közelében a két méternél mélyebb csatornagödör még mindig befö- detlenül áll s védő korláttal sincs körülvéve vagy éjnek idején jelző lámpával ellátva. A szerencsés vé­letlennek köszönhetem csak, hogy tegnapelőtt is na­gyobb baleset nélkül, egy összetört kocsi és sebzett ló árán menekültem meg egy tornatanár kollegám­mal Ugyanis vasárnap esti 10 óra tájban Megyer- ről jöttünk haza s a sötétben belehajtattunk a gö­dörbe. Ha kocsink hátulsó része, melynek eleje a szürkékkel együtt már összezúzva ott hevert a gö­dör fenekén, véletlenül egy korlátnak szánt oszlopba belé nem akad, menthetlenül odaveszünk mi is. Nem ‘adom az ujpesti-e, vagy a fővárosi hatóság hatás­körébe tartozik az erre való felügyelet, de bárme­lyikét is illesse, nem lehet eléggé megróni a gon­datlanságot. Tisztelettel B. I. — (A tegnapelőtti szélvihar) a főváros kö­zelében levő falvakban is nagymérvű pusztításokat vitt véghez. Kispesten — mint az ottani elöljáróság bennünket értesít — a vihar délután 1 és 2 óra közt óriási erővel tört ki, háztetőket megszaggatott tűzfalakat, kéményeket döntött le, sőt a templom melletti haranglábat is kidöntötte s oly erővel súj­totta a földhöz, hogy a harang megrepedt. Egy nőn a leszakított gerenda halálos sebet ejtett. — (A postai pénzszállításra) nézve fontos ujitások lépnek életbe a holnapi nappal, október 1-ével. Ugyanis pénzes levelek nyitva csak 300 frtot meghaladó értékkel 250 gramm súlyig adhatók föl s ezekért a szállítási dij mindig a föladáskor fizetendő. Ezen kívül a belső forgalomban közvetített közön­séges és távirati postautalványok, utánvételes külde­mények és postai megbízások eddig 200 írttal meg­határozott maximális összege 300 frtra emeltetik föl, mely intézkedés a megszállott tartományokkal való forgalomra is kiterjesztetik. — (Egy m. kir. bika vérengzése.) Rémes esetről ir a kolozsvári „E—k.“ Egyed Albert ko- lozsmegyei birtokos a tordai állami bikatelepből egy bikát vásárolt. A vételnél kikötötte, hogy a m. kir. állat, szelíd, jámbor legyen, nehogy a hazaszállítás­nál bajt csináljon. A számára kiválasztott szép há­rom éves állat, fejét az egyik első lábához kötötték s úgy indultak hazafelé. Tordától Kolozsvárig nem történt szerencsétlenség, itt azonban a bika egy fe­kete (!) ruhás ember láttára megvadult, nekirohant s összeöklelte. A tulajdonos, ki lóháton kisérte az állatot, valamint a béres nekimentek, de akkorára az ember már össze volt törve. A bika ezután há­rom lábon Szamosfalva felé rohant. Útközben két kis leányt döfött meg, egy borvizes székely szekerét feldöntötte s az egyik lovának a ha­sát fölszakitá szarvával. A tulajdonos ekkor nekiugratott lovával az állatnak, korbácsával nagyo­kat vágva rá, de az mind nem használt semmir. A bika őt is feldönté lovastól együtt s csak kitűnő lovas voltának köszönheti, hogy halálos döfést nem kapott. Szamosfalván négy bátor ácslegény állta útját a tajtékzó állatnak, de az azokatis leteperte s össze-vissza öklelte. Az állat nem látva több ellenséget maga előtt, pillanatra megállott s nagyokat fújva hordozá körül vérben forgó sze­meit, amikor egyszerre lövés dördült el s a hatalmas szép állat összeomlott. A szamosfalvi biró vette ma­gának a hatalmat és lelövette. A jegyző maga volt a kitűnő lövő, ki úgy találta első lövésével, hogy azonnal vége volt. — E véres történetnek most már az az utójátéka lesz, hogy föltcszik a kérdést, ki fogja megfizetni a bika árát. Az államnak tudvale­vőleg nem szabad eladni a veszedelmes ál- latokat telepeiről. Az uj gazda a szokásos fej- lekötést megtette, tehát ő nem okolható. A biró el­járása szintén helyes volt. Az okozott károkat pedig valakinek meg kell fizetni. — (Örült őrnagy.) Nagy népcsödülés volt ma délben a Wurm-utcftban. A mondott időben egy őrnagy sétált az utcában, aki sétapálcájával minden szembejövőt megütlegelt. Egy rendőrnek, aki rendre intette a garázdálkodót, akkorát vágott a füle tö­vére, hogy elborította a vér. Az őrnagy ezután egy csomó bankjegyet vett elő s azt a rendőr elé tartva igy szólt : „Tudja, hogy ki vagyok ? Én cs. kir. tü­zér-őrnagy vagyok 1“ A viselkedéséből és zavaros beszédéből kitűnt, hogy meg van tóbolyodva. Nagy nehezen sikerült őt egy kocsiba csalni, aztán elvit­tek a központi rendőrségre, innét pedig a helyőr­ségi kórházba. A szerencsétlen ember ma reggel szökött, meg ebből a kórházból, hol mint elmebete­get, már hosszabb idő < ta gyógyítják. — (Népszámlálás Boszniában). Az idei boszniai népszámlálás szerint az okkupáit tartomá­nyoknak lakossága a következőkép oszlik meg: Szerajevo városnak van 26.268, a szerajevói kerü­letnek 166.651, a banjalukai kerületnek 265.456, a bihácsi kerületnek 158.224, a travniki kerületnek 218.172, a tnzslai kerületnek 313.746 s a mosztári kerületnek 187.574 lakosa. Bosznia és Hercegoviná­nak tehát összesen 1.336.091 lakosa van. Vallásra nézve van : görög-keleti 571.250, mohamedán 491.710, katholikus 265.788. zsidó 5805, más feleke- 3£tü 538. — (Furla.) Brisztolban Davis posztókeres­kedő felesége szerelemféltósből ollóval kiszúrta só­gorasszonyának mindkét szemét. A fúria az iszonyú tett után önkényt jelentkezett a rendőrségnél. Oda menet a felbőszült nép kövekkel megdobálta, 8 két­ségkívül meglynchelte volna, ha a rendőrség közbe nem lép. — (Öngyilkosság'.) A szerecsen-uteabeli Hor- váth-féle „Garni“ szálloházban ma reggel egy tisz­tességesen öltözött fiatal ember szivén lőtte magát. A fiatal ember az éjjel ment be a fogadóba szobát kért s kapott is az első emeleten. A háziasszonynak azt mondta, hogy reggel keresni fogják. Ma reggel Yj9 óra után a fiatal ember szobájából lövést halot­tak, mire a szálló személyzete gyorsan felfutott az emeletre s a szoba ajtaját, mely belülről be volt rete­szelve, benyomták. A fiatal ember az ágyon átlőtt mellel halva feküdt s kezében görcsösen szorított egy hatlövetű revolvert. A golyó a szivét fúrta keresztül 8 rögtöni halált okozott. Az esetről értesített rendőrség kikül­dötte az esetről jegyzőkönyvet vett föl s a holttestet beszállította a Rókus kórházba. Az asztalon egy do­bozban 20—25 db revolvertöltényt S egy levéltartó táskát találtak, amelyben három névjegy volt K e- resztury Pál névvel. Az egyiken két nővérétől búcsúzik s tettének okául életuntságát vallja; a má­sik kettőre ez volt Írva ; „Szervusz Budapest;“ — (Vasúti személyforgalom.) A magyar államvasutak vonatain tegnap 3252 személy érkezett a fővárosba, elutazott 3029, az osztrák-magyar ál- lamvasuton érkezett 1774, elutazott 1721 utas, a déli vaspályán érkeztek 644-en, elutaztak 483-an. Összesen érkeztek 5670-ei) elutaztak 5233-an. — (Névmagyarosítások.) Jerzabek Mihály szegedi illetőségű ugyanottani lako3 saját valamint Albert, Ida, Izidor és Vilma nevű kiskorú gyerme­kei vezetéknevének „Jenőfí^-re, kiskorú Weinber­ger Ede, Mór és Dezső szarvasi illetőségű ugyan- ottani lakósok vezetéknevének „Szőlősi“-re, Pavelka Mihály oroszlányi illetőségű ugyanottani lakos veze­téknevének „Pálfi“-ra, Benedikt Ede (Elias) nagy­vázsonyi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének „Feketé“-re, kiskorú Schaffer Károly deési illető­ségit ugyanottani lakos vezetéknevének „Balási“-ra, özvegy Steiner Mártonná született Dangl Borbála aradi illetőségű ugyanottani lakos kiskorú Emil nevű fia vezetéknevének „Szilárdéra kért átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett, — (Rendőri hírek.) Elütötte a mozdony. A magyar államvasutak személy pályaudvarában egy mozdony tegnap este Nemetzky Ferenc kovácsot elütötte s az esés következtében jobb lábán oly súlyos sérülést szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani. — Tűz. Tegnap délelőtt 9 órakor Rákoj- falván Németh János majorosnak egy szénakazla ismeretlen okból kigyuladt. — A tüzet ideje korán észrevették s csakhamar eloltották. — Egy rend­őrségi dijnok öngyilkossági kísérlete. V a s • v á r y Arthur, a józsefvárosi kapitánysághoz beosz­tott rendőrségi dijnok az éjjel zerge-utca 20-ik ez. alatti lakásán egy 5 millimeter kaliberű forgópisz- tolylyal mellbe lőtte magát. A golyó a jobb oldali 4. és 5. borda közt fúródott be s súlyos sérülést okozott. Tettének indokául pénzzavart említ.— Éjjeli támadás. O s v a 1 d István sertésetetőt tegnapelőtt este Kőbányán 11 óra tájban állítólag magyar sertés etetők e szavakkal, te kutya horvát1 megtá­madták és késekkel nyakát és arcát össze- visszaszurkálták. Most reménytelen állapotban fekszik a kórházbrn. — Lopás az abla­kon keresztül. Wessely János házmesternek a Wesselónyi-utca 2. számú házban lévő lakásába teg­nap délután 2 és 3 éra közt ismeretlen tettes a nyitva hagyott udvari ablakon behatolt, s onnan 200 frt értékű különféle ékszereket és ruhanemüe- ket ellopott. — Véres verekedések. B i r s t i n- g e 1 József lakatos segédet tegnap este a Podma- niczky-utca sarkán Balázs Mihály hentes, egy késsel hasba szúrta, úgy bogy a belei azonnal ki­fordultak. A halálosan sérültet kocsin a Rókus-kór- házba szállították. A tettest a rendőrség még az éjjel letartóztatta. — Herman Vilmos bádogos segédet tegnap este a pallérja állítólag minden ok nélkül egy kemény tárgygyal halántékon ütötte, úgy hogy súlyosan sérülve magán kívüli állapotban vitték be a Rókus-kórházba. — A pálinka áldozata. Szók Ferenc kocsis tegnapelőtt este részegen ment haza s midőn vetíjeződött lefelé, hirtelen összerogyott s meghalt s pedig, mint konstatálták, alkohol mérge­zés miatt. — Kifogott holttest Tegnap délután 3 órakor az Eskütóren állomásozó hajósok egy körül­belül 35—36 éves s a munkásosztályhoz tartozó is­meretlen férfi holttestét fogták ki a Dunából s át­adták egy rendőrnek, aki a kerepesi úti temető ha­lottas házába szállította, — Megszökött elmebe­teg. Franc Márton az angyalföldi téboly házban ápolás alatt állott 71 éves kádármester szeptember 25 én délufán megszökött. Vallásos rögeszmében szenved és magát Luther Mártonnak mondja. Eltávozásakor ruházata fehér vászon kabát, kötött ing, barna nadrág és papucsból állott, — (Rövid hirek.) Óriási sikkasztás nyo­mára jöttek rá az orosz Miklós-vasutnál; az ügy megvizsgálására kiküldött bizottság 25 millió ru­belnyi hamisan elkönyvelt tételeket talált. A sik­kasztás 15 év óta tartott. — Maoskakiállitás volt a napokban Londonban; 256 macskát állítottak ki s köztük egy hatlábut is. — Nagy szélvihar volt e hó 28-án Tatán; fákat tördelt ki a vihar, födeleket bontott le s az óletkazlakat a szó igaz értelmében szétszórta. — 3000 esztendős klarinétot találtak Egyiptomban a inemfíszi romok közt való ásatások­nál ; a klarinét alig különbözik valamit a mi megnó- tázott klarinétunktól. Ugyanott találtak még egy hárfát is, továbbá dobokat és többféle trombitákat. — A hírhedt kovaszinci gyilkosság ügyében újabban öt embert fogtak el, köztük egy csendőr­legényt és a községi adóvégrehajtót. Mindannyit meglánczolva vitték be Aradra. — Nagy terven töri a fejét sir James Anderson; ugyanis ab­ban fáradozik, hogy a kabel-társulatok tulajdonát képező tengeralatti táviróhuzalokat vegyék át a ten­gerparti államok. E kábeleket egy nemzetközi tanáo3 igazgatná. — Lázár Bernát zalaszegvári nagybirto­kosnak nemesi rangra való emelése alkalmából a lakosság fáklyászenét adott, mit lakoma követett a plébánosnál. A nép is áldomással ülte meg az ünne­pet, — Az idők jile. A királyi táblánál és Kú­riánál az egyetemi hallgatók tömegesen folyamodnak napidijasi állásokra, úgy, hogy 4—5 üresedésben lévő állásra — joghallgatók, sőt orvosnövendóaek és tebnikusok részéről is — közel 300 kérvény ér­kezett be. — Az erdélyi közművelődési egyesü­let és az egyetem. Az egyetemi olvasókör bizott­ságot választott, melynek célja az erdélyi közműve­lődési egyesület számára rendszeres gyűjtést megin­dítani. A bizottság tagjai ifj. Szász Károly el­nöklete alatt M e 11 y Béla és Erdélyi Pál. — Különben már a bizottság szervezése előtt is az egyetemen 52 frt. gyűlt össze. — Az egyetemi böloselet hallgatókat segélyző egyesület szá­mára R e i z i g Ede vasmegyei alispán az egye­sület által számára küldött nevelőért köszönetül 10 frtot küldött. — Az Ira Pain és Sohulhof között Becsben lefolyt verseny céllövésben Ira Pain volt a győztes. — Hóesés volt tegnap az osztrák részeken. Gruudlseeban tegnap egy lábnyi magas hó esett, Linzben is hózivatar volt, sőt Bécsben is szállingóztak a hópelyhek. — Az öngyilkosjelölt P o p ó c z i tavarnai gazdatiszt, kinek viselt dolgai­ról megemlékeztünk, nem ölte meg magát, Amerikába sem ment, hanem visszatért nejéhez. — Francia tanfolyam. C h é 1 a r d Raoul ismert nyelvtanár hat óv óta fennálló francia tanfolyamát ismét meg­nyitotta. Ád külön órákat és együttes társalgási órákat is. A beiratások mindennap esti 7—9 órakor történhetnek IV. Molnár-utca 19. szám alatt. A kiállítás zárórája. A kiállítási csarnoko­kat mától kezdve, minthogy korán bealkonyodik a kiállítási igazgatóság rendeletéből este 7,6 órakor zárják be. A terület megnyitási és zárási ideje, valamint a csarnokok megnyitása, változatlanul marad. * Gulya árverés című, a mai lapban közölt hirdetésre figyelmeztetjük a t. c. olvasó közönséget KÖZGAZDASÁG. — Kivitelünk Olaszországban. Újabb ve­szedelem fenyegeti Olaszországba való kivitelünket* A cukorvám felemelésével máris érzékenyen megká* rositották cukoriparunkat, kieszközölték az állatbevi­teli tilalmat is monarkiánk ellenében s most az olasz agráriusok abban mesterkednek, hogy emeljék fel a gabona vámját is. Ha ez sikerül, érzékenyen meg- sinyli kivitelünk, mely Olaszországba nem jelenték­telen. 1883. évben Olaszországba exportáltunk1 187,500 mm. gabonát, 36,800 db szarvasmarhát é9 183,000 mm. cukrot. Ezenkívül nagyobb mennyiségű kendert, bort és gyapjút. — A vetések állása. A fóldmivelési minisz­tériumhoz szeptember hó végéig beérkezett jelenté­sek szerint a Felvidék és Erdély némely északi megyéiben a zab aratása kedvező idő mellett még folyamatbán van. Átalában véve az őszi előmunká­latok az idő kedvező fordultával bevógeztettek ; az őszi búza és rozs vetése többnyire folyamatban van, itt-ott ki is kelve már szép zöld vetéseket is láthatni. — A repce fekete hernyók által pusz- tittatik, úgy, hogy azt sok helyen újra kellett vetni. — A tengeri, mely az előbbi szárazság folytán apró szemű maradt, a hüvösödő éjjek miatt csak nehezen érik, különösen az ország felső vidékein, mig a déli részekben — hol már töretik — elég jó eredményt adott. — A burgonya hozama — melyet sok helyen kiszedtek már — nem felel meg a várakozásoknak, mert gumói aprók maradtak s utóbb még a rothadás is ártalmára vált. — A ká­posztát a hernyók nagyon megrongálták, igy csak is közepes eredményt fog hozni. — A hüve­lyes vetemónyek eredménye silánynak mond­ható. — A dohány, mely javában töretik, kielé­gítően fizet. — Aszőlő — mely utóbb itt-ott rot­hadni kezdett — még elég jól áll, különösen ott, hol ióffverós nem fordult elő. A fentebbi ok miatt sok

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék