Budapesti Hirlap, 1887. június (7. évfolyam, 150-179. szám)

1887-06-01 / 150. szám

3 BUDAPESTI HÍRLAP. (150. sz.) 1887. jumus I. ssorára, mely alatt számos áldomás hangzott el a íelöit egészségére s a zászló diadalára. Az ó-buüaJ Eötvöa-párt e hó 30-án d. u. 6 órakor a Bend 1-1'óle helyiségben Csiiléry Dávid elnöklete alatt értekezletet tartott, a melyen a kér. választó polgárainak nagy többsége és közel 1000 emberre rugó hallgatóság jelent meg. C s i 1- 1 ó r y Dávid elnök megnyitván az értekezletet, in­dítványozza, hogy az eddigi 50-tagu bizottság ön­kéntes jelentkezés alapján 100-as bizottsággá egé­szítse ki magát; az indítvány egyhangúlag elfogad­tatván, azonnal 200-nál többen jelentkeztek. Horn Károly dr. tolmácsolja ezután az elnök által mon­dottakat német nyelven és nehány buzditó szó után reflektál az ellenpárt egyik legközelebbi értekezleté­ről közzétett tudósítására, mely szerint egyik szónok azt állította, hogy az E ö t v ö s-p árt keletkezése okául nem az elvi meggyőződés, hanem egy nem létező klikk ellen folytatandó harc szolgált. Hivat­kozik e tekintetben a kerületben általánosságban uralkodó elógületlenségre a jelen kormány gazdál­kodásával, mely kiváló mértékben szolgált okul arra, hogy az e kerületben lakó nagyszáma ellen­zéki polgárok végre az ellenzék zászlaját kitűzték ; hivatkozik a párt részéről eddig hangoztatott és tényleg folytatott elvi harcra és utalva arra, hogy az ezúttal összetömörült ellenzéki párt ezentúl a fővárosi ügyek vezetésére is érvényesíteni fogja be­folyását. Tiltakozik az ellenpárt vádja ellen és in­dítványozza, hogy az értekezlet mondja ki: „Hogy az Eötvös párt ama gyanúsítást, mintha nem a meggyőződés vezérelné és tartaná össze és mintha nem elvi, hanem személyek ellen) harcot folytatna — visszautasítja“, mely indítvány és illetve tiltako­zás egyhangúlag és nagy lelkesedéssel elfogadta­tott. Szólott még S i m a y István. Pártvacsorák. A VII. kér. Matlekovits- p árt holnap szerdán esti 8 órakor a városligeti nagyvendéglöben nagy pártestólyt rendez. — A VI. kér. Busbac kp á r t a választási mozgal­mak alatt minden csütörtökön este 8 órakor a vá­rosligeti nagy vendéglőben, valamint minden szom­baton este 8 órakor a VI—VII. kér. kör éttermé­ben tart összejöveteleket. Az első ily estély jun. 2-ikán rendeztetik a városligeti nagy vendéglőben. Zomborről jelenti levelezőnk táviratban. Bittó István kőrútjának második napja hétfőn Szentiván, Dór oszló és Szonta köz­ségekben méltó folytatása volt az elsőnek. Min­denütt a lovasok és kocsik beláthatlan sora és nagy közönség fogadták. Doroszlón A p p o n y i Albert tartott lelkesítő beszédet. Nagy-Körösről Írják: Városunk, pünkösd másodnapján két programmbeszédet hallgatott meg. Az egyiket Sánta Béla, az antiszemita párt je­löltje, a másikat Eötvös Károly, a 48-as füg­getlenségi párt jelöltje, mondotta el. Az antiszemi­ták délután három órakor a Kossuth-téren nagy pártgyülést tartottak. Sánta elmondta progratumbe- szédót és Ónody Géza is tartott beszédet. Ez alatt a piactéren 800 választópolgár gyűlt össze, lelkes éljenzéssel fogadva Eötvös Károlyt. A nagy lelke­sedéssel fogadott beszéd után Szentpétery Károly pártelnök, lelkes hosszabb beszédben mon­dott köszönetét a választóknak a tömeges megjele­nésért s a jelöltnek programmja kifejtéséért, mire a közönség a jelölt éltetésével, szétoszlott. Eötvös Károly tiszteletére több egyesület bált, a gazda- ifjak pedig majálist rendeztek, melyeken 6zámos tósztot mondtak Eötvösre. A knlpinl és ó-beosel kerületekben — mint tudósítónk Írja — eddig csak kormánypárti jelöltek vannak; az első kerület jelöltje Eohonyi Gyula a másodiké P o p o v i c s Vazul. A mérsékelt ellen­zék mindkét kerületet igen könnyen meghódíthatná» mert a választók örömest szavaznának ellenzéki jelöltekre. Torockőn,pünkösd másodnapján tartotta pro­gramod) esz ódét Ábrányi Emil. ugyanakkor tar­tott a szabadelvüpárti jelölt Huszár Károly b. is beszédet. Jámről jelentik: Asb ó th János osz­tálytanácsos a szászkai kerületben a szabadelvű párt képviselőjelöltjévé kikiáltatott. _ S átoralja-XJjhelyröl táviratozzak : Molnár Vik­tor, a s.-a.-ujhelyi kerület szabadelvű párti képvi­selője, ma tartotta beszámoló beszédét s újból kije­löltetett. Dnnapatajról jelentik : G aj ári Ödön a dunapataji választókerület volt képviselője pünkösd hétfőn tartotta beszámoló és egyúttal programmbe- szódót Dunapatajon és Ordason. Dunapatajon azon­ban Fülöp György lelkész és antiszemita jelölt hívei meg akarták zavarni a beszédet, de Gajári le- csendesitette a népet. Mikor azután az ordasi elöl­járók Dnnapatajról haza akarrak térni, az antisze­miták kőzáport zúdítottak feléjük és csakis a csendörség közbenjárására és azok fedezete alatt mehettek haza. A zavargók közül 14-et elfogott a csendörség. A szent-lőrinci kerületből Írják lapunknak: Hitka szép ünnepiesség mellett folyt le pünkösd má­sodnapján Bükösdön ifjú Jeszenszky Ferenc- nek, a kerület eddigi függetlenségi képviselőjének újból való fölkérése a jelöltség elfogadására. A ke­rület 73 községéből a választók küldöttei Vörös dr. sellyei körorvos vezetése alatt mintegy 500-an jelentek meg a bükösdi családi kastély előtt. A nép nevében Vörös dr. jelenté ki a bizalmat eddigi kép­viselőjének és felajánló újból a képviselőséget. Erre a jelölt a kastély erkélyéről, környezve a kerület­beli intelligencia és számos pécsi vendégtől, megin­dult hangon mondott köszönetét, kijelentve, hogy a jelöltséget elfogadja. A kastély impozáns nagyter­mében ezután a küldöttek megvendégeltettek Az ellenpárt antiszemita jelöltje Ladányi. A pucho-lllavai választókerület szabad­elvű pártja e hó 26-án tartotta meg Oroszkán nagy értekezletét, melyen 4— 500 választó volt jelen. Az értekezlet megnyitása után K u b i n y i György nagy- birtokos, a párt jelöltje, az érte ment küldöttség kíséretében megérkezett és kijelentette, hogy a je­löltséget csak abban az esetben fogadja el, ha föl- olvastatik Beniozky Ferenc államtitkárnak, a kerület volt képviselőjének a pártelnökhöz intézett levele. E levél ama passzusának hallatára, melyben Beniczky azt állítja, hogy egy bizonyos férfiú saját ügye előmozdításának céljából, már bejárta a kerü­let földbirtokosait s idő előtt megkezdte a kortes­kedést, — miután e férfiú alatt csakis Kubinyi Györgyöt érthette — a választók, ily nyilván hamis információn alapuló állítások ellen, ünnepiesen tilta­koztak s ennek jegyzőkönyvben is kifejezést adtak s ez okmányt elküldték Beniczkynek. Ezután Ku­binyi a jelöltséget elfogadta és megtartotta pro- grammbeszédét. — Uggyan e kerület anti­szemita pártja — mint levelezőnk Írja — e hó 29-én tartott értekezletén P o k o r n y János gyógysze­részt kiáltotta ki jelöltjéül, a kormánypárti K u- b i n y i György ellen. Soltról jelentik lapunknak, hogy Fényffy Kálmán antiszemita jelölt, tegnap tartotta ott pro- grammbeszédét, melyet párthívei lelkesedéssel fo­gadtak. Eperjesről írják nekünk : Schmiedt Gyula volt kormánypárti képviselő e hó 29-én tar­totta beszámolóját nagy közönség előtt. Beszéde után a szabadelvüpárt újra őt jelölte. E hó 30 án mondotta el programmbeszédét Bujanovics Sándor,a mérsékelt ellenzék jelöltje, kit Hodossy Imre kisért le. Bujanovics beszéde nagy hatást tett és pártja napról napra erősödik. Debrecenben a második kerület függetlenségi pártjának jelöltje Mezei Ernő hirlapiró. Aranyos Maróthon Keglevioh István gróf megtartotta beszámolóját, mely után újra öt kiáltották ki jelöltül. Miskolcon V a d n a y Károly tegnap mondta el beszámolóját. Újra öt jelölték, de valószínű, hogy ellenjelölt je is lesz. Széosényből jelentik, hogy a kerület volt képviselője, P u 1 s z k y Ágost, nem vállal többé mandátumot. Helyette Éoszner Ervin bárót lép­tette föl a kormánypárt. Nagy - Becnkereken a mérsékelt ellenzék Molnár Mihály tiszaszabályozási igazgatót kan­didálta. A törck-szt.-miklósi kerületben Szápáry Gyula gróf ellen a függetlenségi párt K ü h n e 1 Ignác ügyvédet léptette föl. Marosvásárhelyen Lukács Béla állam­titkár szabadelvüpárti képviselőjelölt tiszteletére tegnap este az I. kerület választói fényes , lakomát rendeztek. Ugrón Gábor és Lázár Ádám or­szággyűlési képviselők ma d. u. tartották beszá­moló beszédjüket Marosvásárhelyen. Mindketten új­ból kijelöltettek. Szemesről Írják: A keszthelyi választókerü­let antiszemita képviselőjelöltje, Klebelsberg gróf, Szemnecz Emil kíséretében vasárnap több községben tartott programmbeszédet. Hétfőn Szem­necz a zalaegerszegi kerületben tartott körutat. A nagy-zorlenci kerület volt képviselője, Szerb György beszámoló-beszédének megtartása után újra jelöltetett. Zilahról jelentik, hogy Lörinczy György a kerület volt képviselője, ma tartotta beszámolóját, mely után újra kijelölték. A rác-almási kerület függetlenségi képvise­lőjelöltje, Lukács Gyula, a pünkösdi ünnepek alatt Seregélyes, Perkáta, Dunapentele, Rácalmás, Adony és Iváncsa községekben tartotta meg pro­grammbeszédét. Mindenütt nagy lelkesedéssel fo­gadták, nagyszámú banderista és hosszú kocsisor kísérte egyik községből a másikba. A kerület ősz* szes ellenzéki választói tömörültek Lukács mellett. Kíséretében volt Kenessey Dezső. A kormány­párt jelöltje P á 1 ti Ferenc. Merényben (iglói kerület) M ü n n i c h Aurél dr., Nagy-ffitártonban D é g e n Gusztáv, Huszton Kricsf alussy Vilmos és Erzsébetvárosban Dániel Márton kormánypárti jelöltek tartottak beszámoló- és programmbeszédet. Késmárkon A n d a h á z y László ma be­számolót, Alsó-Uendván F a c k h Károly pro­grammbeszédét mondott. — A nyírbátori kerület volt képviselője M a n d é 1 Pál is ma tartotta be­számolóját. A magyar-óvári kerületben V e s z t e r Imre, a mérsékelt ellenzék jelöltje, pünkösd első napján tartotta meg programmbeszédét, mely nagy hatást tett. Jászladányból jelentik, bogy B á r c z a y Gyula, a kormánypárt jelöltje, tegnap Jászkiséren és Jászladányban, ma Szentgyörgyön tartotta meg pro­grammbeszédét. Ellenjelöltje P o 1 ó n y i Géza. Vihnyén Kazy János, az uj-bányai kerület volt képviselője, ma tartotta beszámolóját, mely után újra öt jelölték ki. , A jákóhaimi kerület kormáuypárti jelöltje, Éles Henrik, az ünnepek alatt tett körutat kerü­letében. Árokszálláson a szélső balpártiak megzavarták a programmbeszédet zenével és lár­mával. Köveket is dobáltak. A fenyitő vizsgálat megindittatott. A színi kerületben, Abauj-Tornamegyében, H u ny a d y László gróf ellen, a függetlenségi párt is állít jelöltet V 4 r a d y Károly dr. fővárosi ügy­véd személyében. Élesden a szabadelvű párt S z 1 á v y Olivért kiáltotta ki jelöltjévé. Fehértemplomban Stoj acskovics Sán­dor a szabadelvüpárt jelöltje tegnap tartotta pro- gramm-beszédét. Nyitrán Lubrich Ágost (antiszemita) teg­napelőtt mondott programmbeszédet. Zólyomban Kiss Pál megtartotta tegnap i előtt beszámolóját és újra öt jelölték ki. Déván Szathmáry György (kormánypárti) tegnapelőtt tartotta beszámoló- és programmbeszédét. Budapest, máj. 31. UJ államtitkár. A hivatalos lap holnapi száma fogja közölni, hogy Teleszky István az igazságügyminisztérium államtitkárává neveztetett, ki. Teleszky jelenleg Ugocsamegye nagyszöllösi ke­rületét képviseli. Folyvást tagja és több ügyben előadója volt a képviselőhöz igazságügyi bizottsá­gának; ezenkívül több törvényjavaslatnak szerzője, melyek közül kiválóbbak a törvénykezési rendtar­tás módosításáról és a végrehajtási eljárásokról szóló, valamint az öröklési jogot tárgyazó törvény- javaslat. Előmunkálati engedély. A közlekedési miniszter Bajáról a bikityi vámtól kiindulva Józsetháza, Mátékáza pusztákon, C s á- v o 1 y, F e 1 s ö-s z t.-I v á n községek határain, Dzsida és Baróta pusztákon keresztül Jankovácig vezetendő gőzmozdonyu közút vasútvonalra, Márkus Ágoston mérnöknek, fél­évre előmunkálati engedélyt adott. Az uj francia miniszterek. Mintegy másfél heti kinos vajúdás után végre megalakult az uj francia kormány, melynek nem jó­solnak bosszú életet. Párisi távirataink már közöl­ték az uj miniszterek névsorát. Ezekről az uj fran­cia kormányférfiakról a következő adatok állanak rendelkezésünkre : Rouvier Maurice, az uj miniszterelnök, eddig költségvetési bizottság elnöke volt. Aixben, tehát a délvidéken született. Valóságos déli elevenséggel támadta meg Rouvier a császári kormányt és mint köztársasági érzelmű, magára vonta az ellenzék fő" embereinek figyelmét. Szeptember 4-ike után Rhone- megve prefektje lett; 1871-ben beválasztották a nemzetgyűlésbe és itt nem ugyan fényes szónoklati tehetsége, de tárgyilagos és meggyőző beszéde által tette magát figyelmessé. Gambetta bevette ka­binetjébe kereskedelmi és gyarmat ügyi miniszternek. Rouvier határozott szabadkereskedő és erősen meg­támadta volt a földmivelési minisztert a gabonavá­mok mjatt. Nehány év előtt egy kinos dolog majd­nem megzavarta politikai pályáját. Belekevertetek egy botrányos ügybe és erkölcsellenes vétség miatt vizsgálat alatt állott. Kitűnt azonban, hogy az egész vád a titkos rendőrség mahináoiója volt, a mely a radikális képviselő névazonosságát egy bűnös em­berrel rosszakaratulag kizsákmányolta. Rouvier tel­jes elégtételt kapott és a gyanú legparányibb árnyéka sem maradt nevén. Spuller Eugen közoktatásügyi miniszter jelen­tékeny politikai egyéniség ; benső barátia volt Gambettának. Spuller volt az egyetlen, a ki a me­rész diktátort léghajó utján elkísérte az ostromlott Párisból. A császárság hivatalos jelöltjei elleni küz­delemben tűnt föl először. Cikkei a „Naine Jaune“- ban és „A császárság története a plebiseitum előtt“ cimü brosúrája erős csapások voltak a császárság ellen. Midőn Gambetta megalapította a „Rénubliquo

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék