Budapesti Hirlap, 1888. június (8. évfolyam, 151-180. szám)

1888-06-01 / 151. szám

2 BUDAPESTI HÍRLAP. (151. ez.) 1888. junius V uram bátyám, ki mióta nélkülözni kénytelen a szüzdohány élvezetét, már egészen rászokott a „hazai pipadohányára, hogy szinte alig bir meglenni nélküle, hiába küldi holnap legényét 56 krral a trafikba. „Nincs többé hazai pipa­dohány.“ Tessék újat, drágábbat választani, mert Tiszának pénzre, sok pénzre van szüksége. Úgy van, több jövedelmet kell kiverni a monopóliumból; az uj árrendszerrel akarják elérni. Sejtette már ez intézkedését a pénzügy­miniszter, mikor az uj dohánytörvényt tár­gyalta az országgyűlés. íme, most itt az uj rendelet. Meglesz-e itt a kivánt eredmény? Bizonyosan jól kiszámították oda fönn a mi­nisztériumban; jövő évre különben majd ki­tudódik a zárszámadásnál. Legnagyobb for­galma és jövedelme volt eddig az olcsó szi­varnak : a „kurtá“-nak. Most ennek árát föl­emelték két krajcárról 2 és fél krajcárra; de árulnak helyette másfajta uj 2 kros, sőt ép „rövid“ elnevezéssel 1 és fél kros szivart. Nem fog-e most ezekre fanyalodni a szegény ember és kijön-e akkor a kalkulus ? Épp igy van a népszerű bakaszivarral, a „virginiá“-val, mely­nek árát 5 krról 5 és fél krra emelték, de uj fajtájú 3 és fél krajcáros „virginiá“-t is hoz­nak forgalomba. Mindez iránt most nem adhat senki kellő tájékozást, az a jövő titka. Csak sejteni lehet, hogy bizony nagy felfordulást fog okozni a szegény ember háztartásában, mert hiába mondják, hogy a dohányzás luxus-dolog, mert a dohány a szegény embernek épp oly szük­séglete már ma, mint a mindennapi kenyér. A közönség könnyebb tájékozása végett az uj intézkedés főbb részeit a következőkben közöljük: Fölemeltettek az árak: Szivaroknál. Legalitás 8 írtról 9 írtra. Trabucos 7 frt 50 krról 8 frtra. Britarnika 6 frt 50 krról 7 írtra. Miliares 6 írtról ß frt 50 krra. Pauetelas 6 írtról 6 frt 50 krra. Cuba D. 5 írtról 6 írtra. Cuba E. 4 írtról 5 frtra. Portoricco 3 írtról 3 frt 50 krra. Finom virginiai 5 írtról 5 írt 50 krra. H. vegyes külföldi 2 írtról 2 frt 50 krra. Pipadohányoknál: Legfino­mabb török 250 gr. 3 frt 10 krról 3 frt 80 krra. 125 gr. 1 frt 55 krról 1 frt 90 krra. 25 gr. 32 krról 36 krra. Finom török 125 gr. 1 frt 5 krról 1 írt 15 krra. 25 gr. 22 krról 24 krra. Középfinom török 125 gr. 53 krról 63 krra. 25 gr. 11 krról 13 krra. Külföldi gyártmányoknál: Regalia britannika 24 írtról 27 írtra. Regalia Londres 21 írtról 22 frtra, Regalia Media 17 írtról 18 frtra. Londres 12 írtról 13 frtra. TJjouan forgalomba bocsáttatnak: D o- hány: Legfinomabb magyar 500 gr. 1 írt 65 kr, 100 gr. 35 kr. Finom magyar 500 gr. 1 frt 16 kr, vezőbb égi jelt lesve s a néma csendben su­gár gyűl az ifjú daliák szemében, melytől a szüzek arca rózsásra pirul, lopva száll onnan ide, innen oda egy-egy tekintet. Ez úgy eny­hít, az úgy éget, nyugtalanul kezd vergődni a viruló lányok szive, büszke örömmel ver az if jaké. Most feláll az ősz pap s mig kegyes arc­cal, átszellemült nézéssel a néphez fordul, mö­götte újra kigyul az oltár lángja, vidáman lobogva a tiszta légben, pattogó szikrákat do­bálva szerte. Es megszólal a főpap, máskor reszketeg hangja most csengve száll a messze térség széléig, mindenki jól megérti, a mint kitárt karokkal hirdeti a parancsot, melyet a hatalmas Mars tudatott leikével. „Ne illessétek a fák virágát, sem a me­zőket, vezessétek el az áldozatra szánt jószá­gokat. Nem kíván Mars isten meddő évet, mely sarjában kihalt ; uj életet hozzon a ta­vasz, uj fejlést, hajtásokat; mit ér az olyan törzs, mely nem hoz gyümölcstermő gályá­kat ? Mars nem holt tavaszt kíván, de ennél sokkal szebb áldozatot hozzatok. Minden ifjú leány, ki ez évben menyasszonyi koszorúra kifejlett, nyújtsa kezét itt azonnal egy oly ifjú hősnek, ki a csatában dicsőséget szerzett; összeadva ez ifjú párokat, legyen övék ez év termése, s növekedvén tettben, erőben, adja­nak Rómának uj sarjakat a jövőben !w A tüzláng és a napsugár aranyos fény- nyel árasztották el az agg embert; mint tul- világi jelenés állt ott, isteni kéztől formált szobornak látszott, a kiben nincs semmi fogya­tékos, gyarló ; emberi hullámzás indult meg körűié a tömegben s pár perc alatt mint élő koszorú virágai, fűződött az oltár körül száz ifjú jegyespár, kezet kézben tartva, s Marsnak hálaadóan bemutatva a legszebb tavaszt: ifjú szivök boldog szerelmét. 100 gr. 25 kr. 20 grammos csomagocskákban 100 db 4 frt 50 kr. Középfinom magyar 500 gr. 73 kr, 100 gr. 16 kr. Törökhatárvidéki (Románia és Buko­vina felé) 25 grammos csomagocskákban 100 darab 3 frt 60 kr, 1 db 4 kr. Hazai pipadohány 500 gr. 60 kr. 100 gr. 13 kr. 30 grammos csomagocskákban 100 drb 3 frt 60 kr. Debreceni pipadohány (Gács ország és Bukovina felé) 25 grammos csomagocs­kákban 100 db 2 frt 70 kr. S z i v a r : G. R. betűs rövid virginiai 50 da­rabos kartonban 100 db 3 frt 15 kr, 1 darab 3‘/s kr. J. betűs magyar szivar 100 db 1 írt 80 kr., 1 db 2 kr. R. betűs rövid magyar szivar 100 db 1 írt 35 kr., 1 db l1', kr. A forgalomból kivétetnek: Dohány: Varinas pipadohány 125 grammos csomagokban 500 gr. 2 írt 30. Legfinomabb magyar pipadohány 125 grammos csomagokban 500 gr. 1 frt 36 kr. 125 gr. 36 kr. Finom magyar pipadohány 125 gros csoma­gokban 500 gr. 1 frt. 125 gr. 27 kr. 100 db 22 grammos csomagocska 4 frt 50 kr. Középfinom ma­gyar pipadohány 125 grammos csomagokban 500 gr. 73 kr. 125 gr. 20 kr. Hazai pipadohány 125 grammos csomagokban 500 gr. 56 kr. 125 gr. 15 kr. 100 db 32 grammos csomagocska 3 frt 60 kr. Határvidéki pipadohány 30 grammos csomagocskák­ban 100 db 3 frt 60 kr. 1 db 4 kr. Közönséges pi­padohány (a volt határőrvidék számára) 26 grammos csomagocskákban 100 db 1 frt 80 kr. 1 db 2 kr. Szivar: A) betű Yara szivar 100 dbos ládáes- kákban 100 db 6 írt 40 kr., 1 db 07 kr. G) R) betű rövid virginiai szivar 50 dbos kartonban 100 db 1 frt 80 kr., 1 db 02 kr. Trapezunti szivarka 15 dbos dobozkákban 150 db 90 kr., 15 db 10 kr. Regalia Grande 100 db 24 frt, 1 db 25 kr. Londres flór 100 db 19 frt, 1 db 20 kr. Panetelas 100 db 11 frt, 1 db 12 kr. Damas 100 db 9 frt 50 kr., 1 db 10 kr. Galanes 100 db 10 frt 50 kr., 1 db 11 kr. Ezenkívül a „Különlegességek“ közül is sok­nak árát felemelték, másokét leszállították, uj fajtákat hoznak forgalomba és némelyeket kivesznek a forgalomból. Budapest, máj. 31. A hadi hitel. Mai számunkban már rö­viden jeleztük, hogy a közös kormány a pár nap múlva összeülő delegációktól közel 48 millió forint rendkívüli hitelt fog kérni hadi célokra. Ez ügyben ma félhivatalos jelentést kaptunk, mely szerint a hitelösszeg a hadse­reg és hadi tengerészet céljaira 47'3 milliót fog kitenni. Ezenfelül a hadügyi költségvetés rendes kiadásai 1-6 millióval, a rendkívüliek 08 millióval emeltetnek. E költségekből a kvóta-kulcs szerint Ausztria által 32-5 millió, Magyarország által 14-8 millió lesz fedezendő. Az uj veszprémi püspök. A hivatalos lap mai száma közli a királyi kéziratot, melylyel ő fel­sége veszprémi püspökké H o r n i g Károly báró hittudort, címzetes püspököt, esztergomi kanonokot és miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel fölruhá­zott osztálytanácsost nevezi ki. Hornig báró helyébe a vallás- és közoktatási minisztériumban az I-sö (kát. ügyek) élére Széchenyi Jenő orsz. kép­viselő és nemes-militicsi plébános van — hir sze­rint — kiszemelve. Az operaház helyzetéről szóló miniszteri jelentést a képviselőház pénzügyi bizottsága hol­nap (pénteken) veszi tárgyalás alá. Mocsáry — oláh választóihoz. A mihez alig fért kétség: Mocsáry elfogadta a karánsebesi kerület mandátumát s erről a választó­kat egy nyílt levélben értesité. A levélben kijelenti, hogy az erdélyi részek külön választási törvényét igazságtalannak tartja, mert a román nép zömét jogától fosztja meg. Kijelenti továbbá, hogy nem hisz a román és magyar faj ellentétében s Magyar- ország függetlenségének biztosságát a magyarok és többi nemzetiségek közti egyetértésben látja. Ily értelemben fogja képviselni választóit az ország­gyűlésen. A szesz-kérdés. A képviselőház egyik leg­közelebbi ülésében, esetleg már holnap, Tisza miniszterelnök — mint értesülünk — törvény- j avaslatot fog előterjeszteni a szeszvám­nak 36 aranyforinttal és a rumvámnak 40 aranyforinttal való rögtöni, a törvény publikálásával egyidejűleg hatályba lépő, felemelése iránt. A törvényjavaslat a képviselőhöz még ez üléssza­kában lenne tárgyalandó. — A kontingentált szesz gyártásának a magyarországi ter­melők között jövőben történendő felosztása ügyében egybehívott szaktanácskozmány már jövő vasárnap, azaz junius 3-án, tartja első ülését és nem a reá következő vasárnapon, mint azt a „Búd. Corr.“ után tévesen közöltük. — Becsből jelentik, hogy aCesky-Club tagjai a szeszadó- törvényjavaslat részletes tárgyalása alkalmával a kiviteli bonifíkációra vonatkozó határozatok olyan megváltoztatását fogják ajánlani, a mely szerint a kiviteli dij és egyidejűleg a dijaknak maximális összege évenkint egy millióról kettőre emeltessék. A dunameüéki ref. egyházkép, közgyűlése. Budapest, máj. 31. A mai folytatólagos közgyűlésen Szilassy Aladár egyházmegyei gondnok s számvevőszéki elő­adó számvevőszéki jelentését terjesztette elő, a melynek adataiból íölemlitjük a követ­kezőket : Az állandó számszékhez megvizsgálás végett, az egyházkerületi közmisszió, államse­gély, zsinati, továbbá a budapesti ref. teol. intézet pénztárának s a Koboz- és K a n z a g-féle alapítványok számadásai tétettek át; végre felülvizsgálás céljából a n a g y-k íirősi ref. főgimnázium, tanítóképző és tápintézet számadásai kerültek a számszékhez. A tényleges álla­pot. a következő: A közpénztár tőke-állaga, 1887. dec. 31-ikével 87.787 frt 58 krt tett, a folyó számla fö­löslege gyanánt pedig 496 frt 30 és fél kr mutatko­zik s e szerint a pénztár állaga 88.283 frt 88 és fél krajcár. A m i s s z i ó-p é n z t á r bevétele, a múlt évi maradványnyal együtt, 1223 írt 17 kr volt s ki­adása 1183 frt 33 kr, a töke összege 14.773 frt 51 kr s ez 2123 frt 51 krnyi gyarapodást tesz. Az államsegély-pénztár bevétele volt 29.371 frt 10 kr., a kiadása ugyanannyi; a tőke 129.966 frt 81 krnyi összegből áll, a gyarapo­dás e pénztárnál 3846 írt 28 krt tesz. A zsinati pénztár bevétele 958 frt 9 kr. volt s kiadása ugyanannyi. Apesti ref. teológiai inté­zet bevétele 24.490 frt 84 kr. volt s kiadása 24.457 frt 27 kr., a tőkevagyon 98.209 frt 57 kr. A n a g y-k örösi ref. főgimnázium, taní­tóképző és tápintézet számadásai szerint a főgimnázium bevétele 35.949 írt volt, kiadása pe­dig 34.591 frt 99 kr, a pénztár állaga 118.812 frt 20 kr. A tanítóképző bevétele 7826 frt 40 kr. s kiadása ugyanannyi. A tápintézet bevétele 5224 frt 26 kr., kiadása 2161 frt 5 kr. A közgyűlés a számszéki jelentést tudomásul vette s az egyes pénztárak kezelőinek a felment­vényt megadta, egyszersmind köszönetét mondva Kerkápoly Károly számvevőszéki elnöknek s Szilassy Aladár előadó jegyzőnek buzgó fára­dozásukért, a melylyel feladatukat teljesítették. A vallás- és közoktatásügyi miniszter fölhívja a püspököt az iránt, hogy a főhatósága alatt álló intézeteket utasítsa a középiskolákat lá­togató miniszteri biztosok látogatásukkor tett ész­revételeinek jegyzőkönyvbe vételére. A közgyűlés ez ügyet az együttes eljárás végett a konventhez teszi át. A lelkész- és tanító özvegyek segélyezésére a következő összegek irá- nyoztattak elő a jövő évre: a papi özvegyek és árvák és tanító özvegyek részére a közpénztárból 501 frt, a Baldácsi-alapból, csakis az özvegy lel­késznők és papi árvák részére 339 frt. A csa­ládkönyvek iránt egy e célból kiküldött bi­zottság által tett javaslatot a közgyűlés elfo­gadta. Aztán az egyházmegyék jelentéseit ter­jesztették elő. A közgyűlés folytatólagos ülése holnap dél­előtt lesz. FŐVÁROSI ÜGYEK. Budapest, máj. 31. — A fővárosi közmunkák tanácsa e hó 28-án tartott ülésén a következő ügyeket intézte el: A főváros balparti lakott részének álta­lános csatornázási tervezete ér­telmében a soroksári Dunaágba vezető vészkiömlő is építendő lesz. E részben a közlekedési miniszter az érdekelt hatóság küldötteiből alakítandó vegyes bizottság utján kívánja a tárgyalást megejteni. E vegyes bizottsági tárgyaláshoz, mely junius 25-én fog megtartatni, a tanács ugyanazokat küldötte ki, a kik a terv megállapítása ügyében eljárt vegyes bizottságban is képviselték. — A V1H. kér. Tre- fortutca, VI. kér. K m e 11 y-utca, VHL kér. kisfuvaros-utca és a József-körut csatornázási terveit a tanács elfogadta. Ez utóbbi csatornát a tanács fogja a főváros költségén épí­teni, ugyanezért egyúttal elhatározta, hogy úgy e csatornázási, valamint a József- és Ferenc-körut egy-egy részében végrehajtandó rendezési munkákra általános árleités irassék ki. A József-körut és Fe­renc-körut egy-egy részében vízvezetéki csöfekte- tés, a vámház-köruti bérkocsi-állomáshoz vízcsap állítása, a III. kér. kavics-utca vizlefolyásának ren­dezése, a városligeti fasorok gyalogutjainak kavi­csolása, a III. kér. bécsi-ut íégszeszvilágitásának terve ellen észrevétel nem merült föl. — A tanács továbbá jóváhagyó tudomásul vette az eljárt bizott­ság ama jelentését, hogy a befejezett várbástyai munkákat a vállalkozóktól átvevőn, a sétatért to­vábbi gondozás végett a fővárosnak átadta Ezután a magánépitési ügyeket intézték el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék