Budapesti Hírlap, 1888. december (8. évfolyam, 332-360. szám)

1888-12-01 / 332. szám

A BUDAPESTI MIBLAP. (3B2. sz.} 1888. december L hízelgő bájával, eleven ötleteivel olykor megélénkí­tett egyes jeleneteket, de ezek nem pótolták azt, mi a darab, a helyzetek, a párbeszédek csinált jó­kedvéből hiányozott. Még a Serli-féle uj dalok se bírtak ma tetszeni; egyet a 3-ik felvonásban meg- ujrázott a közönség, a többit tartózkodva fogadta vagy lepiszszegte. Legnagyobb sikere Horváth Vincének volt, ki a balpárt főkortesét tehetsége egész odaadásával ábrázolta és sok igaz, jellemző vonást tudott szerepébe koncentrálni. A közönség, mely a házat nagyrészt megtölté) sokáig várakozóan, türelmesen kisérte figyelmével a darab fejlődését s a harmadik felvonás nehány ko­mikus fordulatában egész hallalival üdvözölte az est hosszú hajszájának nagy nehezen megejtett vadász­zsákmányát. Az első felvonás után pár hang a szer­zőt hívta s távollétében a rendező mondott köszö­netét. —1. A természettudományi társulat estéje. A természettudományi társulat ma estére az egyetem ui ásvány- és földtani intézetébe hitta kö­zönségét. Szabó József egyetemi professzor az intézet nagyszerű berendezéséből az ásványok és hőségek vizsgálatára és a vizsgálatok eredményé­nek bemutatására való világitó készülékeket mu­tatta be. Az a játék, mely ködfátyolképekkel mulattatja a gyermekeket, ma már a tudományos előadásoknak is elengedhetetlen eszköze. Természetesen sokkal tökéletesebb alakú, kivált az a készülék, melyet az ásványtani intézetbe a párisi Dabosq-cég rendezett be. E készülék világosságát akkumulátor villámgép szolgáltatja, melymek megtöltésére az intézetnek öt lóerejü gázzal hajtott gépe van. Szabó professzor bemutatta a demonstráló készüléket, mint egyszerű ködfátyolképekot mutató lámpát, a geológiára nézve fontos képek falra veté­sével. Ugyanígy előbb a lámpa kis nagyításával mutatta be azokat az ásvány és kőség lemezkóket, melyeken aztán a készüléket, mint az ásványtani és földtani vizsgálatokra ma már oly fontos mikrosz­kópot állította elénk. Végül a fénynek úgy nevezett poláros állapotát használva föl, ily ténynyel mutatta meg, hogyan vizsgálja a mai tudós az ásványokat és a belőlük szerkesztődött hőségeket. A. poláros fényben a kristályos ásványok szép színeket vetnek, melyek bizonyos rendszeres karikás elrendeződés­ben vannak, még pedig kristályrendszerük és más természeti sajátságaik szerint, majd egy közép kö­rül, melyet fekete kereszt szel, vagy két közép kö­rül, melyek mindegyikét fekete hajlott sáv szeli. Kőségek csiszolt lemezkéin a szin és fényváltozások rámutatnak, micsodák azok az apró kristálykák, me­lyek a hőséget összealkották. Az ily bemutatásokkal megvilágositett előadá­sok az ásványtan és geológia tanulását nagyon meg­könnyítik, a különben könyvekből oly nehezen ért­hető dolgokat is szinte kézzel foghatóvá teszik. Végül az előadó professzor hálás szavakkal adózott Trefort emlékének, ki ezt a pompás in­tézetet teremtette. A hallgatóság pedig azzal a meggyőződéssel távozott, hogy az uj ásványtani in­tézet is méltán sorakozik egyetemünk amaz újabb intézetei közé, melyekben a tudományt igazán tudo­mányos módon taníthatják s melyekre, mint a ma­gyar tudomány műhelyeire, büszkék lehetünk. — dl. * (Opera.) A Babatündér balletujdonság előtt az Ercclsiör még kétszer kerül színre, december 3-án és 10-én, bérletszünetben, mérsékelt helyárak mellett. Ezután e balletet bosszú időre leveszik a műsorról. — Egy könyomatos lap híre szerint Smeraldi Cézár ballelmester helyett másat fognak szerződtetni az operához. Az uj balletmes- ter fogja beíanitani Szabados A Szent-Anna tava cimü hallétjét. * (Hangverseny.) Hubay, Herzfeld, Grünfeld és Popper urak vonósnégyese ma este tartotta 3-dik kainaraestéjót, olyan puritán programmal, a minőnek gy'akran szeretnénk örven­deni a mai világban, mikor a kamara-társaságok „változatosság“ cime alatt szeretnek valóságos kvodlibeteket adni a közönség elé. A kitűnő ze- Dósztársaság ma esti programmja két igazi kamara­szám volt: Mozart G-dur kvartettje és Beethoven egy négyese : ha nem csalódunk : E-moll, mert a nyomtatott műsor erről fölösleges­nek tartotta felvilágosítást adni. A társaságot mél­tán jutalmazta lelkes taps minden tétel után. De a legmélyebb hatást mégis Vollnnann B-moll triója tette ma este, ez a gyönyörű mü, melyben Hubay Jenő briliáns hegedűje és Popper Dávid nagy gor­donkája mellett derekasan megállta helyét Gold- s t e i n Vilma k. a., e nagyon értelmes korrekt művésznő zongorája is, Főien az andante-alleeretto tétel bájolta el a közönséget. E mai előadás ismét tanulság, hogy. Volkmannt mindig hálás dolog oda­venni, a hova való : a legnagyobbak közé. A kö­zönség elragadtatva hallgatta e nagy költő hangjait. Bár hallanók mentői többször a legújabb nagyságok helyett, a kiket (nem épp a Iiubay-Popper négyesre célzunk) egy idő óta divat nálunk kultiválni — mert divat Bécsben is. * (Erkel Ferenc jubileuma.) Erkel Ferenc félszázados jubileumát december 10. és 17-ik nap­jain okvetlenül megtartják. Á töünnep december 16-án délelőtt lesz a fővárosi Vigadó nagy termé­ben. Küldöttség hívja meg az ősz zeneboltot, kit beszéddel üdvözölnek s nagy arany babérkoszorút nyújtanak át neki. Ezután a vidéki küldöttségek vonulnak tel. Este az operaházban Hunyadi) László kerül színre, a mester vezénylete alatt s Wi.lt Mária asszony és B i a n c h i Bianka k. a. közre­működésével. Másnap lesz a diszebéd a Vigadó nagy termében. — A budapesti hangszergyárosok érté­kes ezüst-emléket, a zene istennőjét ábrázoló alle­gorikus alakot készíttetnek, melyet december 16-án Schunda vezetése alatt egy küldöttség fog a mes­ternek átnyújtani. — A budapesi filharmonikusok egyesületének válaszmánya elhatározta, hogy' Erkel Ferencnek, mint a filharmóniai hangversenyek meg­alapítójának ezüst babérkoszorút nyújt át a jubileum napján. * (Színházi állapotok Szabadkán.) Sza­b a d k ár ó 1 Írják lapunknak : A változatos mű­sor dacára a szabadkai közönség nagy közönyt ta­núsít Csóka színtársulata iránt, úgy annyira, hogy még a legkedveltebb tagok jutalomjátékai is üres ház előtt folynak le, mint Forizs Pistáé (Lili), ki a vidék legjobb és legképzettebb komikusai közé tar­tozik és B. Szőllősi Ilkáé (Kis herceg operett). A drámai erők vajmi gyengék, a mellett még foly­tonosan szerep nemtudással küzdenek. A jobbak közül felemlitósre méltók: Kantay Toróz komilca, Szabó Ilka és Réty Fúny. ki azonban túlságos nai­vitásával nélia sokat ront. Dicséretet érdemelnek még: Balázsy, Breznay, Kovács Lajos, Nyáray és Gyár- matby. Különösen az utóbbi „Tót leányban“ olyan Misót teremtett, minőt a vidéken nem egy hamar lehet látni. Az operett ensemble határozottan jobb, Tombor Aladár karmester ügyes vezetése alatt. H. Fratta Vilma a közönség kedvence, mig Ledofszky Mariról azt kell konstatálnom, hogy a budai szin- körbeni szereplése óta, úgy énekben mint játékban hanyatlott. Az énekesek közül Rácz Géza tenorista és Juhász Sándor baritonista ügyes játékukkal és csinos, iskolázott hangjukkal megnyerték a közönség tetszését. * (Matinéé.) A 1 m á s s y Taszilo gr.-né, B a­1 o g h Mária urbölgy vezetése alatt dec. 2 án dél­előtt 11 órakor a vámház-körut 2 ik szánni házban G. Csillag Teréz asszony7, V á g h y Gizella és Balogh Mária kisasszonyok, valamint A1- m á s y Miklós, Gallia Vilmos és Balogh Árpád urak közreműködésével zene matinéét rendez egy Zsadányban apácák álcái vezetendő falusi tan­osztály javára. Egy hely ára 5 írt. Jegyek: Vám­ház-körut 2. * (A hegyes tanitórendiek főgimnáziumá­ban) tegnap, mint Kalmár Endre kir. tanácsos provinciális nevenapjának előestéjén, hangverseny volt az intézet nagytermében, mely egészen meg­telt diszes közönséggel. A hangverseny programm- jából főleg a gimnáziumi énekkar előadásai tűntek ki. Az ünnepelt, ki L é v a y Imre gimn. igazgató és az érdemes rend kormánya tagjainak kíséretében jelent meg, ékos beszédet tartott, a tanárkarnak a valláserkölcsi tanítást és nevelést, az ifjúságnak pedig a szorgalmat és hazafiságot kötve szivére. * (Az őszi kiállításon) a műcsarnokban az utóbbi napokban is igen élénk volt a vásárlási kedv. Legutóbb S c h 1 a u c h Lőrinc nagyváradi püspök megvette Scobonya Mihálynak a „A pereces“ és Eeicher Károlynak „Szarvasvadászat“ és „A szórakozott béka“ cimü festményeit. Ezeken kí­vül elkeltek még a következő képek: „A mosónő“ Meduyánszky László bárótól, vevője C s á s z k a György szepesi püspök; „Regent Street“ és „Lon­doni részlet“ vizfestmények P. Sala-tól, mindkettő­nek vevője ifj. Wodiáner Albert báró; „Mind­szentek napján“ Meduyánszky László bárótól, vevője P 6 c h y Imre, az államnyomda igazgatója ; „Szerencsés búzás“ Skuteczky Dömétől és „Peccarenico a Lecco tavánál“ és „Ríva dei Schiavoni Velencében“ C a 1 v i Ercoletól, mindháromnak ve­vője W i r k e r Rezső ; „Hiúság“ Bortignoni- t ó 1, vevője Strasser Alfréd ; „Múlandóság“ B u r g o r Lajostól, vevője Ivadocsa Lip- p i c h Elek ; „Esthangulat“ Tölgyessy Arthur- tói, vevője Horn Dávid. *T ö 1 gy essy Arthur- nak „Zsuzsika“ cimü életképe és Bompiaai „Lantos nő“ cimü vizfestménye szintén elkelt. Könyvesház. Ifjúság számára. Két diszkötésü könyv je­lent meg, melyek bizonyára kapósak lesznek a ta­nuló ifjúság kezén. Az egyik könyvben Benyovsz- kv Móric gróf kalandos életét s menekülé­sét Szibériából érdekesen, könnyű, vonzó modnrhan írja le Benyovszky naplói nyomán, R a d ó Vilmos. A szöveget 80 ábra disziti. Ara angol vászonkötés­ben 2 frt 80 kr, képes borítékba kötve 2 frt. A má­sik könyv útirajzokat s életképeket tartalmaz ily cimen: „Idegen népek közt messze főidő n.“ A leghíresebb utazók könyveiből az ifjúság földrajzi ismeretének élénkítésére összeválo­gatta: Simonyi Jenő dr. Ara 2 frt. Mindkét könyv Eggenberger kiadása. „Muszáj“. A délceg és vitézlö Mokány Bérc* az idén a göthös és koplaló Sanyaró Vendelt szer­ződtette dolgozótársnak a „Muszáj“ naptárhoz. Ket­tejük emberségéből tellett ki az a tarkabarka könyv, mely a napokban jelent meg az Athenaeum kiadá­sában. Három rajzoló művész : Jankó, Homicsko és Athanáz vetekedett a szöveg illusztrálásában, 151 kép disziti a kötetet. Ara : „egy sanyaró flóres“. A ESiklós országában. Irta pap bácsi. Győr, 1888. Kiadja Polgár Bertalan. Ara 25 kr. Kedvesen és a gyermek felfogásához, kedélyéhez leereszkedve adja a szerző a tanulságos kis mesét. Erkölcsi iránya, jó magyarsága, lüktető verselése kellemes olvasmányévá teszik e kis munkát és kí­vánatossá arra, hogy nagyobb körben is elter­jedjen. „A kisvárosi hírességek“ öt csinos zene­száma (couplet, dal, románc, keringő, kettős), melyet K o n t i Ignác szerzett, megjelent Nádor Kálmán kiadásában. Ara 1 frt 50 kr. A zenemű Pálmay Ilka asszonynak van ajánlva. Gj'crmekmesók. Gyermekirodalmunk még nagyon zsenge. Kevesen művelik s még kevesebben művészei ama hatásoknak, melyeket a gye.rmekszo- bák hálás közönségére az olvasmány gyakorol. Többnyire idegen minták, német pedagógusok mes- gyéi adják meg nekik az irányt s a gyermekköny­veket a legtöbbször nem Írják, hanem fordítják vagy kompilálják. így aztán egész nemzedékek gon­dolkodásának megrontói lesznek, idegen szellemhez korán szoktatva azt. Ideje volna a gyermekirodalom művelését nemzeti feladat gyanánt fogni föl s nem érni be, hogy a gyermekek magyar szöveget kapjanak ol vasmányul, — törekedni kell a tárgy választásban, for­mákban. hangban a nemzeti szellem fejlesztésére. E szellem becses forrásai a népmesék, melyek gyűj­teményeiből a gyermekirodalom munkásai sokat ta­nulhatnának. Minden kísérletet e nemben örömmel üdvözlünk s mint ilyet ajánljuk olvasóinknak Ida néni gyermek meséit, melyek rajzokkal diszitve most jelentek meg egy csinos kötetben a Franklin-társaságnál. „Ida néni“ a Kis lap állandó dolgozótársa s könyvéhez a szerkesztő Forgó bácsi is előszót. A „Kis lap“ cége alatt magyarán Írnak a ez a kötet is a gyermekek nyelvérzékét, fogékony­ságát az anyanyelv dallama, szavainak árnyalatai, jellemző kifejezései és ezek sokfélesége iránt nevelni képes. Nem nyilatkozhatunk hasonló el­ismeréssel a mesetárgyakról s azok feldolgo­zásáról. Az állatmesék előadása hosszadalmas, leiró részletekben túlterhelt s a gyermek figyel­mének élénkségét lankasztó. A tündérmesék job­bak, tömörebbek, de fordulatokban nem nagyon gazdagok. Az előadásban sok az erőszakolt, mes­terséges, a minek könnyednek természetesnek, ke­délytől melegnek, naivitástól bájosnak kellene lenni. A stil is sokkal keményebb, hogy sem „Ida nóni“-re, női kézre vallana. A néni felsőruháiában, fejkötöjében, íátyola alatt valami bácsi rejtőzik, a ki a hangját változtatja, fisztulában beszél, de oly­kor mégis kilátszik a fátyol alól a bajusz. A kötet ára 1 irt. TÁVIRATOK. A franciaországi események. Páris, nov. 30. A kamara bizott­sága egyhangúlag elhatározta, hogy G i 11 y mentelmi jogának felfüggesztését fogja java­solni. A bizottság haladéktalanul a kamara ele terjeszti jelentését. Páris, nov. 30. A kamara, mai ülésé­ben, G i 11 y mentelmi jogát felfüggesz­tette. Gilly kijelenté : ő maga kívánja, hogy bíróság elé állíttassák, csak azt kér­vén, hogy a szajnamegyei esküdtszék elé állítsák. Páris, nov. 30. D erouléde és Reinach pisztolypárbajt vívtak. Kétszeri golyóvál­tás történt. Egyik fél sem sebesült m e g. Páris, nov. 30. A költségvetési bizottság megegyezésre jutott a hadügy­miniszterrel és a pénzügyminiszterrel a rend­kívüli hadügyi költségvetés fölött. Az 1889-iki hitel 125 millió frankra fog rúgni. Páris, nov. 30. (Saját tudósí­tónk távirata.) Eugénia ex-csá- szárné, ki 1870 óta nem volt Párisban, decem­ber közepén ideérkezik. Akkor fonják meevi-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék