Budapesti Hírlap, 1889. szeptember (9. évfolyam, 240-269. szám)

1889-09-01 / 240. szám

18S9. szeptember 1. BUDAPESTI HÍRLAP. (240. s*.) 3 »alom fenyegetéseitől, mely úgy sem tarthatja ma­gát sokáig ! Isten rátok bízta a haza sorsát és üd* rét. Fiilöp, párisi gróf. Az orosz határőrség Illetékes katonai körök az utóbbi időben különös figyelmet szenteltek az orosz határőrségnek. Ez az őrség az orosz száraz­földi és tengeri határt a fehér tengertől le egész a fekete tengőiig tartia megszállva, katonai szerve­zettel bir, s fölszerelése olyan, akár csak a rendes hadserege, de a katonai hatóságon kivül a pénz­ügyminisztériumnak, a belügyminisztériumnak, nem­különben a kormányzóságbeíi pénzügyi hatóságoknak is alá van rendelve. A határőrség 1500— 2000 emberből álló dandárokba van beosztva, s minden dandárhoz egy szakasz lovas kozák is tartozik Különösen erős a határőrség a birodalom nyugoti határának hosszá­ban, Poroszország és Ausztria-Magyarország felé. Itt, a kozákosztálvt bele nem számítva, mintegy 18.000 e:nber áll. Mivel a határőrség a folytonos szolgálat által a lokális határviszonyokról a legpon­tosabb ismereteket szerzi magának, katonai körök­ben megfontolás tárgyát képezi emez ismereteknek háború esetén való értékesítése. E célból a határ­őrség még szigorúbban lenne katonailag szervezendő B kizárólag a katonai hatóságnak alárendelendő, úgy, hogy mintegy kiegészítő része lenne a rendes hadseregnek. FŐVÁROS! ÜGYEK. Budapest, aug. 31. — A törvényhatósági bizottság szeptember 4 ikén tartja a nyári szünet után első közgyűlését, melyen mindazok az ügyek kerülnek tárgyalás alá, taslyeket az osztályok, bizottságok és a tanács a nyáron előkészítettek. A közgyűlés napirendjére elő­zetesen a következő tárgyakat tűzték ki : A pénz­ügyi bizottságnak és tanácsnak a 25 millió forintos kölcsönre nézve megtar­tott ajánlati tárgyalás eredmé­nyére: a főbb közlekedési utak kövezésére fel­veendő 870,0C0 forintos függő kölcsönre; az örőmvölgy utca és a felső vámvonal-utca közt fekvő öt telek eladására nézve megtartott árverés eredményére ; a rudasftirdöi vendéglő bérbeadására. a láversenytéri dűlőben egy telek bérbeadására ; a gazdasági hivatal helyiségeinek kibővítésére vonat* kozó jelentéseit. — Az nj-épülat megváltására nézve, mint tudjuk, már régóta folynak az alkudozások a fővá. tos s a tulajdonos katonai kincstár között. A tár­gyalások újabban egy lépéssel ismét előrehaladtak A közös hadügyminisztérium ugyanis, mint értesü. lünk, átiratot intézett a pénzügyminisztériumhoz, melyben ajánlja, hogy alakittassék egy becslöbi- feottság a pénzügyminisztérium, a honvédelmi minisz­térium, a főváros s a IV. hadtest képviselőiből, kik az épületet felbecsülnék. E becslés képezné aztán alapját a további eljárásnak. IRODALOM és MŰVÉSZET. Budapest, aug. 81. Drámaíró oamósssk pályázata. A jó öreg R 5 k k Szilárd bizonyosan olvasta valahol, hogy- Shakespeare és Moliére szinész volt és mellesleg jó darabokat irt; vagy jó darabokat *rt és mellesleg szinész volt. Az áldott öreg ur e két dolog között okbeli összefüggést keresett és al­kalmasint talált is, mert végrendeletéből, ebből a kifogyhatatlan bösógszaruból, kikerült egy szép kis Summa arra a célra, hogy a magyar szinészeket, főképp a nemzeti színház tagjait, drámairásra buz­dítsa. B er iczky intendáns ma teszi közzé e kü­lönös pályázat hirdetését, a mely igv szól : Néhai R o k k Szilárd végrendeletének értel­mében készült s a belügyminiszter által jóváhagyott alapító levél rendelkezéséhez képest „szinraüiro- dalrni jutalomdij“ tűzetik ki a végrendeletben meg­szabott következő feltételek mellett: 1. Négyezer forintnyi tökének összes kamatai két-két évenkint azon színésznek fognak kiadatni, a ki valamely' jó eredeti drámát vagy vígjátékot ír­ván, müve a budapesti nemzeti színházban köztet- szép’.en részesült. 2. A szinmü bármely műfajból való lehet, mely a nemzeti szinházban előadható, tehát tragédia, dráma, vígjáték és ízléssel Írott bohózat is. 3. A jutalom csak oly színésznek adatik ki, a ki vagy a budapesti nemzeti színház tagja, vagy bármely más színháznál tényleg a színészi pályán gyakorlatilag működik és az országos szinészegyesü- letnek tagja. Hasonló körülmények közt az első­ség a nemzeti színház tagiát illeti mee. 4. Az alapítványi töke esedékes összes kama­taival osztatlanul csak egy színész színműíró fog egyszerre jutalmaztatni. 5. A legközelebbi jutalom odaítélése 1891. évi május havának első hetében fog megtörténni. 6. E pály ázati hirdetés megjelenésétől számítva 1891. évi májusig a nemzeti szinházban előadott, a fentebbi feltételeknek megfelelő színmüvek közül a legérdemesebbet mindig az intendáns elnöklete alatt a nemzeti színház ama drámabiráló bizottsága fogja kijelölni, mely a nemzeti színháznál a szinmübirálat teendőivel a nemzeti színházi igazgatás szabályai szerint felruházva lesz. 7. Ha két év lefolyása alatt a nemzeti szin­házban oly színmű, melyet színész irt, nem adatnék elő, vagy előadatván, a feltételül szabott köztetszést nem nyerné meg : akkor az esedékes kamatok a tö­kéhez csatoltatnak és e tőketöbblet kamatai a kö­vetkező két év jutalomösszegét gyarapítják. 8. Oly színdarab, mely már pályázat utján bár­miféle jutalmat nyert, a jelen alapítvány díjazásából Dines kizárva, ha különben a fentebbi feltételeknek megfelel. 9. A jutalomra versenyző darabnak minden­esetre a budapesti nemzeti szinházban kell először adatnia. 10. A jutalmazott színmű a szerző tulajdona marad. * (A városligeti arénában) ma este volt F o r i s Pista jutalomjátéka. Színre került A sze­relem vadrózsái és Jeruzsálem végpusztnlása cimü énekes bohózat. A |ju­talmazott, a kit jó barátai szép babérkoszorúval lep­ték meg, ezúttal nem csak játszott, hanem repült is ; kötéltáncos volt, parodisztikusan utánozván az Aranylégy és Blondin produkcióit. Közreműködtek még az est sikerében Cserny Berta, T o r d a i Mariska, Hatvani, polgár és Csíki. — Kedden lesz Balogh Árpád jutalomjátéka, mely alkalommal Tündérlak Magyarhonban és A kis találé­kony cimü vígjáték kerül szinre. * (Népszínházi hírek.) Makó Lajos szer­dán búcsúzik el a népszínház közönségétől. Makó tudvalevőleg Szegedre megy színigazgatónak. — A népszínház első operett újdonsága, a Párisi élet, szep­tember 11-én kerül bemutatóra, Áz első népszínmű- újdonság az idei pályázat száz aranyosa, a Báni, lesz e hónap vége felé * (Színházak műsora.) A nemzeti szin­házban: hétfő : A tör és Hármasszövetség, kedd: Utolsó levél, szerda: Constantin abbé, csütörtök: Csalódások, péntek : Velencei kalmár (uj betanulással), szombat: Clemenceau, vasárnap : Szigetvári vértamik, — A népszínházban: hétfő: Az ingyenélők, kedd : Szép Helena, szerda : Ncbántsvirág, csütörtök: Eleven ördög, péntek : Az ingyenélök, szombat: A titkos csók, vasárnap : Az ingyenélők. — A b u d a i színkörben: hétfő : A rablók, kedd : A falu rossza, szerda : Angot asszony (Tollagi Adolf juta­lomjátéka), csütörtök : A rablók, péntek : A cigány­báró (népelőadá3, fél helyárakkal), szombat: Duna­nün apó és fia utazása (id. Szilágyi Béla föllépte), vasárnap : Az ember komédiája. * (Jótékonycélu hangverueny.) Pálmai Ilka, H.-Pauli Mariska, Pálfi Nídb, Ringler Ilona és Gi­zella, Solymosi Elek, Noszeda Gyula, Rosenberg Manó, Klein Miksa, Marx Ferri közreműködése mel­lett vasárnap, szept. 8-án, a régi polgári lövöldében hangversenynyel egybekötött táncmulatság tertatik, melynek tiszta jövedelme & budapesti könyvnyom­dászok és betűöntők jótékonysági köre árva-íelruhá- zási alapjára fordittatik. TÁVIRATOK. A cár vendégszereplése. Berlin, aug. 31. (Saját tudósí­tónk távirata.) Ismét felmerült a hir, hogy a cár a jövő héten szeptember 4-én ide érkezik és már pénteken visszautazik Kopen- hágába. A sah utazása. Bécs, aug. 31. (Saját tudósitónk távirata.) A sah Budapestről egész Wolocyska orosz határállomásig ment a magyar udvari vonaton s ott zuhogó záporban, esernyő alatt tartott szemlét a tiszteletére kirendelt muszka diszszázad felett, aztán bemutattatta magának az orosz tiszteket. A ielenvolt közöshadseregbeh tiszteknek, közöttük Döpfner táborszernagynak, alkalma volt meg­ismerkedni az orosz tisztekkel. Kölcsönös bemutatás után bajtársi üdvözlés történt. Miután a sah beszál­lóit az orosz udvari vonatba, még egyszer magához kérette eddigi kísérőit, megköszönte fáradozásukat és kijelentette, hogy Bécsben és Budapesten töltött napjait utazása legszebb emlékei közé szá* mitja. A persa méltóságok is elbúcsúztak tisztjeink­től. A nagyvezér Döpfner bárónak persa szőnyegeket ajándékozott, a többieknek Dedis fotográfiáiét nvui­tóttá át. A sah nem adott senkinek semmit. Ő fel­gége Budapesten szétosztogatta azt a negyven rend­jelet, a mely még készletben volt, tehát ezután nem örvendeztethetett meg senkit ordóval; ezért Lem- bergben, Sztrijben stb. sok várakozó csalódott. A sah gyémántkeretü arcképéből álló legmagasabb persa érdemjel is mind elfogyott, úgy, hogy H u. n y a d y gr. főszertartásmesternek csak azzal az ígé­rettel kellett beérnie, hogy majd elküldik neki az ordót Teheránból. (N. W. I.) Határ-villongás. Bécs, aug. 31. (A Bp. II. eredeti távirata.) A Tol. Corr. A 1 b á n-S z kú­tár i b ó 1 arról értesül, hogy augusztus köze­pén, Z e 1 c s e falu közelében, három zászlóalj montenegrói katona lépte át a török határt és megszál­lott egy darab földet, a mely a berlini szerző­dés szerint Montenegrót illeti s a melyet eddig az albánoknak csak évi 500 piaszter bér mel­lett engedtek át. Ez összeget a porta fizette. A montenegróbeliek szálfákat hoztak maguk­kal ; azt mondják, hogy telegráfot akarnak csinálni, de gyanítható, hogy e fát gerenda­vár építéséhez fogják használni. A Klementi- törzs fejei, akik a montenegróiak jogát nem ismerik el, azonnal aszkutarii kormányzó basá­hoz folyamodtak, hogy távolítsa el a jövevé­nyeket. Az ügyet azonban ezalatt már diplo­máciai utón elintézte a cetinyei török követ, a montenegrói katonaság visszavonult, a szál­fákat azonban ott hagyta a vitás területen. A határon lakók fegyveres támogatást kémek a betörő szomszédok ellen. A török szultán ünnepe. Szófia, aug. 31. A szultán trónlaló- pésének évfordulója alkalmából Panajotóv, a külügyminisztérium első titkára, ki ez idő szerint a minisztérium vezetésével van meg­bízva, kifejezte a bolgár kormány szerencse- kivánatait az itteni török bizottság titkára előtt. A külföldi diplomáciai ügyvivők is mind­nyájan meglátogatták B e s i d beyt és kife­jezték jókivánataikat. Az útlevél-kény ez er, Majna-Frankfurt, aug. 31. (Saját tudósítónk távirata.) A francia keleti vasut igazgatósága, paralizálni a német útlevélbe nyszert, saját tisztviselőinek Elzász-Lotharingiában lakó ro­konait fél szabadj egygyel szállítja Franciaországban. Idegenek az orosz hadseregben Pétervár, aug. 31.(A Bp. H. eredeti távirata.) Ismét erősen érezhető az a mozgalom, mely ellenezte, hogy az orosz hadseregbe idegen nemzeti­ségű tiszteket is fölvegyenek, főképp pedig, hogy azokat a csapatok kitanitására al­kalmazzák. E nézet vallói azt mondják, hogy az orosz tisztek is kitünően értenek azinstruá- láshoz, tehát semmi szükség a külföldiekre, a kik háború esetén úgy is sokat árthatnának. Részvény-hamisítás. Párta, aug. 31. (Saját tudósítónk távirata.) A párisi rendőrség élelmes gonosz* tevőt szalasztott el. Egy pénzváltó ügynök ielen* tette, hogy délelőtt meglátogatta öt egy úriember, 8 ki Ellie C a m o u r-n a k nevezte magát s e * e r darab egyiptomi kötvényt adott át neki beváltás végett. Mivel az idegen azt is mom dotta, hogy van még ötezer darab kötvénye, me' lyet később fog realizálni, a pénzváltó gyanakodni kezdett s értesítette a rendőrséget. Az ezer darab kötvény, mely valóságban félmilliót ér, h a m i s i- tottnak bizonyult. A csaló neszét vette’a bajnak s megugrott. Párta, aug. 31. Teljesen alaptalan az a hir hogy egy itteni elsőrendű francia pénzintézetet, egy millió frank erejéig megloptak volna. Ez a híreszte­lés valószínűleg abból származik, hogy nehány ezer hamisított részvény eladásával egy itteni pénzinté­zetnél kísérlet történt, csakhogy a csalás még idejekorán fölfedeztetett. A rendőrség nyomában van a hamisítónak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék