Budapesti Hírlap, 1891. november (11. évfolyam, 300-329. szám)

1891-11-11 / 310. szám

ezerint a kormány már végleg meg is állapodott e tekintetben s csak az orosz kölcsön bonyolódott ügye késlelteti egyelőre ez elhatározásának megvalósulá­sát. (N. Fr. Pr.) Berlin, nov. 10. A Wolff-ügynÖkség pétervári magánértesülése szerint állandóan fennáll az a hir, hogy a búza kivitelét megnehezítik. Jól értesült körökben hire iár, hogy még november hó folyamán várható vagy a kiviteli tilalom, vagy a kiviteli vám behozatala. A pénzügyi válság. Berlin, nov. 10. (Saját tudósítónk távirat a.) A tőzsdén ma már javult némileg a helyzet, a mit főképpen az a körülmény okozott, hogy a Krause cég mintegy 12—15 millió márkát fizetett vissza klienseinek. Ez jó benyomással volt a közönségre és lényegesen megszilárdult ennek következtében az értékek árfolyama is. — Ma el­fogták a Hirschfeld és Wolf cég prokuristáját is. E cég bukása által Koch professzor is megkároso­dott 300.000 márkával. Berlin, nov. 10. A lapok jelentése szerint Szamatolskit, a bukott Hirschfeld és Wolf bankház első cégjegyzojét ama gyanú alapján tartóztatták le, hogy ő is tudomással birt főnökei csalárd mani­pulációiról. A közönség hangulata ma már nyugodtabb. A közös hadsereg a reichsrathbau. Bécs, nov. 10. A képviselőhöz mai ülésén az 1892-ik évi njoncmegajánlásról szóló törvényjavas­latot tárgyalta. Tilschct a miatt panaszkodik, hogy a hadseregben germanizálnak és azt kéri, hogy a had­ügyi kormány az önkéntesekre vonatkozó összes anyagot,| tartományonkint rendezze, valamint a tiszti vizsgálatok eredményét évenkint terjeszsze a képviselöház elé. A katonai territoriális kerületek beosztásánál nagyobb figyelemmel legyenek a tarto­mányokra. Herold sajnálatosnak tartja, hogy a reichsrath csak a létszámot engedélyezi, mig a had­ügyi költségvetés a delegáció elé tartozik. A szó­nok panaszkodik a katonai intézmények állítólagos visszásságai, konzervek állítólagos elrothadása és a tartalékosok ruházatának rossz állapota miatt és helytelennek tartja a jelenlegi katonai büntető- rendszert. Végül követeli, hogy a hadseregben a nemzetiség megóvassék. — Welsersheimb báró honvédelmi miniszter tiltakozik az ellen, hogy most a hadseregről kezdjenek vitát; fölmentve érzi magát az alól, hogy a fölemlített röpiratok fölött nyilatkozzék ; visszautasítja a legénység rossz bá­násmódjáról felhozott panaszokat, mint a legigaz­ságtalanabb állításokat, mert a bánásmód egyetlen európai hadseregnél sem megfelelőbb és jobb, mint az osztrák-magyar hadseregnél. A nyelvismereteket illetőleg a nemzetiségeket lehetőleg tekintetbe ve­szik ; nemzetiség szerint való el­különítés tönkretenné a közös hadsereget. Az egyéves önkéntesi intézményt illetőleg? a tapasztalat azt mutatja, hogy a vizsgála­tok eredménye az uj törvény fennállása óta igen nagy javulást tüntet fel, sőt fényesnek mondható. A territoriális beosztás nem az országos határok, hanem katonai szempontokból történt. A hadsereg­nek bástyának kell maradnia, a melyen megtörik a pártok szélsőségig menő szenvedélye. A hadse­regről szóló kérdések folytonos bolygatása veszélyezteti a közös hadsereg fennállását, melynek pedig feladata, hogy biztosítéka legyen a belbókének. Ezután kéri az ujoncjutalék megszavazását. Suess párt­ja nevében kijelenti, hogy az ujoncjutalékot, bármily nagy legyen is a megterheltetés, tekintettel a politikai viszonyokra, megszavazzák, mert ö és elvtársai úgy tekintik a hadsereget, mint a mon- arhia hatalmának, erejének és tekintélyének elemét. Az előadó zárószava után a ház a törvényjavaslatot elfogadta. Giers utazásai. Frankfurt, nov. 10. A Frankfurter Ztg. álli- tólag meghízható helyről arról értesül, hogy Giers orosz külügyminiszter wiesbadeni tartózkodása után előbb Olga királyné látogatására Stuttgartba s az­után Párisba fog utazni. A Frankfurter Ztg. úgy véli, hogy Giers külügyminiszter onnan B e r li­ne n á t Olaszországba fog visszatérni. Kóma, nov. 10. A békekongresszust holnap délután 1 órakor nyitják meg a Cápitoliumban. Berlin, nov. 10. Szent-Pétervárról érkezett magántáviratok szerint a Grasdanin t erélyesen meg­intették egy cikk miatt, mely a román király ellen irányult a mely felhívta a népet, hogy foszsza meg trónjától a Hohenzollern-dimsztiát. J5 _____________________________________________ B UDAPESTI HÍRLAP. (310. sz.) N A P I H I R E K. Budapest, nov. 10. — (Uj regényünk.) Mai számunkban végződik a Téli rege cimü regény s holnap megkezdődik az uj, melyet Arnica fordított Penelop címmel. Ez is angol termék s ér­dekesség dolgában méltán sorakozik azok mellé, a melyeket eddig közöltünk Amica for­dításában. Az idő. Budapesten ma reggel — 0-4 C. fok volt a hideg. A tegnapi nap hőmérsékleté­nek maximuma 0, a minimuma pedig — 1 fok volt. Ma egész nap nedves, borult volt az idő, délelőtt havazott. — Magyarországon általában bo­rult és havas az idő. A hőmérséklet emelkedett. Legmelegebb volt Aradon L5 fok, leghidegebb pedig Selmecbányán — 2‘6 fok. — Európában többnyire borult idő uralkodott. A skót és angol partokról nagyobb esőzést jelentenek. Közép- Európában emelkedett a hőmérséklet, Oroszország­ban ellenben sülyedt. Legmelegebb volt Máltán 17‘2 fok, leghidegebb pedig Pétervárott — 9'5 fok. Becsben — lő. Rómában 4'8, Páriában 3’4, Berlin­ben 7*4 fokot mutatót a hőmérő. — A levegő- nyomás maximuma Oroszország fölött van, a minimuma pedig délen. — Jóslat. Borult, esőre hajló idő várható. — Adakozás. A mai napon a következő ado­mányt küldték be hozzánk : 0. J. 10 frtot a. Hírlap­írók nyugdíjintézete javára. Az összeget rendeltetési helyére juttatjuk. — (Személyi hírek.) Erzsébet királyné Korfu szigetéről elhajózott Egyiptomba s tegnap Kairóba érkezett. — Baross miniszter ma Po­zsonyból visszaérkezett a fővárosba. Szakolca városa Barosst díszpolgárává választotta. — Schlauch Lőrinc püspök Bécsbe érkezett. — MargitZsó- f i a főhercegnő állapota, mint Becsből táviratozzák, kielégítő. — (Az uj érsekek.) Az egyetemi ifjúság is ki akarja fejezni hódolatát az uj hercegprímás előtt, de még nem határozta el, hogy vájjon fák­lyászenét rendezzen-e tiszteletére vagy pedig üd­vözlő követséget küldjön hozzá. Az ovációt arra a napra tervezik, a melyen a prímás leteszi esküjét a király kezébe. Szó van arról is, hogy e hónap 15-én a pálvaházbau várja meg az ifjúság a fővárosba érkező prímást s minden ünnepi beszéd nélkül, csak éppen tömeges megjelenésével mutassa ki hódola­tát. Különben a hét valamelyik napján ifjúsági gyű­lést tartanak az egyetemen s megválasztják az ová­ció módját. Vaszary volt tanítványai, kik szintén üdvözölni fogják a hercegprímást, ma ez ügyben összejövetelt tartottak, de miután vidékről is sokan jelentkeznek, elhatározták, hogy e hó 14-én este 7 órakor a Szikszay-vendéglőben tartanak döntő érte­kezletet ; erre az összes érdeklődőket meghivják a mozgalom indítói: Gombai Izsó dr., Giay Frigyes dr. és Tolnay Miklós. Mint soproni levelezőnk jelenti, az odavaló római katolikus hitközség is távirattal üdvözölte a hercegprímást, a ki köszönő válasza szerint ez üd­vözletből is azt a meggyőződést merítette, hogy „főpásztori és hazafiui törekvésében, nehéz feladata teljesítésében a magyarországi katolikus hívek nagy becsli támogatására és készséges közreműködésére bizton számíthat.“ Székesfehérvár városa H a v r a- n e k József polgármester indítványára elhatározta mai rendkívüli közgyűlésén, hogy az uj hercegprí­másnak üdvözlő feliratot küld. C s á s z k a György kalocsai érsek, még mint szepesi püspök, igen sze­retett a fővárosban tartózkodni s a magyar-utcában állandó lakást tartott. Most, hogy kalocsai érsekké nevezték ki, közelebb jutott a fővároshoz s éven­kint hosszabb időt szándékozik itt tölteni. Ezért elhatározta, hogy házat építtet a fővárosban s már ki is szemelt egy alkalmas telket a Józsefvárosban. Az érsek tegnap délelőtt 10 órakor érkezett Buda­pestről eddigi székhelyére, Szepeshelyre s fogadta a káptalan tisztelgését. L i p t a y Ferenc nagy­prépost mondta az üdvözlő beszédet, kifejezést adva egyúttal az elválás fájdalmának is. Császka érsek megígérte válaszában, hogy a távolban sem fog megfeledkezni régi egyházmegyéjéről. Este a szepesváraljai tűzoltók fáklyászenével lepték meg az érseket, ma pedig a városi és megyei magisztrátus tisztelgett nála. — (Orth. János sorsa.) Nehány nap óta az a hir járja be a sajtót, hogy Orth János megkerült és már legközelebb visszatér Európába, hogy Berlin- ; ben végleg letelepedjék. A N. W. T. egy berlini ! távirata azonban még az utolsó reménytől is meg I fosztja a világot, hogy a szerencsétlen főherceg va­laha megkerül. A hir keletkezésének okát ugyanis j akképp fejti meg, hogy Orth János hetven észtén- I 1891. november 11. dös anyósa, ki Berlinben tartózkodik, nehány héttel ezelőtt megbetegedett, mialatt eszét elvesztette s abba a mániába esett, hogy leánya visszatért hoz?á. Sokszor órák hosszat elbeszélget vele, környezete pedig nem tud egyebet tenni, minthogy megerősíti a szerencsétlen őrültet rögeszméjében. így kelt szárnyra a főherceg hazatérésének hire. — (Küldöttség a pénzügyminiszternél.) A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar társulatának hat tagból álló ku döttsége tisztelgett ma Gundel János elnöklete alatt a pénzügyminisz­ternél, emlékiratot nyújtván át, mely a bortermelés terén az utóbbi évtizedben bekövetkezett és a ven­déglősipart is érintő súlyos viszonyokat és ezzel kapcsolatban a borhamisításokat célzó agitációkat felsorolja. Az emlékirat rámutat a módozatokra, me­lyek orvoslást nyújthatnak ez irányban és kéri, hogy a miniszter a sört túlságosan terhelő szolgálmányok, valamint a bor behozatali vámjának Bulgária,_ Ro­mánia, Olasz- és Spanyolország felől való leszállitása iránt intézkedjék. A miniszter a küldöttséget szíve­sen fogadta, részletesen tájékozást kért a felsorol­tak tárgyában és kijelentette, hogy maga is szüksé­gét látja a sört terhelő szolgálmányok, valamint a borbehozatali vám leszállításának és mindent el fog követni a mostani helyzet enyhitése céljából. A mi a Budapesten tényleg előforduló borhamisításokat illeti, a miniszter biztosította a küldöttséget, hogy ez irányban a legsürgősebben fog intézkedni. — (Mit szerzett a hercegprímás ?) Néhai Simor hercegprímás hagyatéki ügyében az elöleges leszámolást és az elkülönítési tárgyalást a múlt hé­ten tartották meg Bajcson. A jövő héten teljesen befejezik az eljárást. Mint hiteles forrásból értesü­lünk, már eddig kitűnt, hogy Simor az ér* sekségi törzsvagyont másfél mil­lióval gyarapította. Ez világos cáfolata azoknak az utóbbi időben keringő híreknek, melyek szerint az érseki vagyont hanyagul kezelték. Ssalay Imre miniszteri tanácsos a múlt napokban Bajcson járt s a birtokot és fölszerelését megtekintvén, egész lelkesedéssel gratulált a jószágigazgatónak és a gaz­datiszteknek. Ez sem a hanyag kezelés mellett bizonyít. — (Jósika Lajos báró temetése.) Kolozsvár­ról táviratozzák: Jósika Lajos báró temetése ma délután fél négy órakor ment végbe nagy rész­vét mellett. Jelen voltak a város, megye legelőke­lőbbjei, a helyőrség számos előkelő tagja ; testüle­tileg képviselve voltak a bir. tábla, a törvényszék, atlétikai klub, katolikus tanintézetek, az egyetem és a városi hatóság. A gyászkocsi után, melyet dísz­ruháé városi rendőrök kisértek, az erdélyi ariszto­krácia szine-java haladt. Az utcán ezrekre menő közönség hullámzott, részvéttel kisérvén sírjába Erdély egyik legnépszerűbb főurát. — (A kikot kitesznek az utcára.) Székes- fehérvárról Írják nekünk a következőket: Tegnap délelőtt rendkivüli közgyűlést tartott Székesfehér­vár képviselőtestülete. Mialatt az utcán sűrű pely- hekben hullott a hó és dideregve futkostak az emberek, a városatyák elhatározták az ö jó me­legre fütött termükben, hogy a rendőrkapitány még erőszakkal is költöztesse ki tüstént a szöllőhegyi viskókban lakó százhúsz családot, a melyet a íilloxera annyira koldussá tett, bogy benn a városban nem fogadhat szállást. A szöllök már úgy sem érnek semmit, hát azt gondolták ezek a jámbor parasztemberek, hogy nem követnek el halálos vétket, ha a régi présházakban fészket raknak maguknak. Az erőszakos kiköltöztetést elha­tározta a tekintetes közgyűlés október 30-dikán is, de a hajléktalanságra Ítélt szegény ördögök kegyelmet kértek nehány hétre , hogy azalatt halasztásért folyamodhassanak a törvényhatósághoz E folyamodás révén került ismét szóba a szőlő­hegyi trogloditák kiköltöztetése, a mit Seidel Lajos rendőrkapitány siettet a közbiztosság nevé­ben. A tegnapi közgyűlés elkeseredett vitatkozás után mondotta ki mostoha határozatát. H a v r a- n e k József polgármester a városatyák embersze- retetére apellál; s szinte könyörögve kérte őket, hogy most, a tél küszöbén ne zavarják ki hajlé­kaikból azokat a nyomorult koldusokat, hanem en­gedjék meg nekik, hogy a jövő évi november hó elsejéig odakiinn lakhassanak. A százhúsz család közül alig egy-kettőnek van lakása a városban s hajléktalanokká lesznek, ha kiűzik őket a szőlő­hegyi viskókból. A városatyák szive megesett e bol­dogtalan embereken, de a rendőrkapitány any- nyit beszólt nekik a közbiztosságról, a melyet ö az október 30-iki határozat végrehajtása nélkül nem tud megvédelmezni, hogy utóbb huszonhat szava­zattal huszonöt ellenében elrendelték az erőszakos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék