Budapesti Hírlap, 1892. szeptember (12. évfolyam, 241-270. szám)

1892-09-02 / 242. szám

12 BUDAPESTI HÍRLAP. ■E rovatban minden szó egyszeri beiktatása2 krba kerül vastagabb betűből 4 kr. Oly hirdetésekért, melyek a •detö U................................. ........................ hirdet . .... _ _ szeri közlés után 30 kx. bólyegdij is fizetendő. félnek lakcímével el vannak látva, minden egy­­* ...............................“ ".Minden APRÓHIRDETÉSEK. 1892. szeptember 2|_ hirdetésre felvilágosítást ad a kiadóhivatal, ha a hirde­tés alatt álló kis szám közöltetik. Levélbeli tudakozódá-I sokra pontosan válaszolunk, ha a szükséges postabólyeg beküldetik. Az apró hirdetések előre fizetendők. j téged s kedveseid. Mielőbbi s örvendetes viszontlátásra J 33636 Tanítványod. S Lenkét sötét ruha < feliór pettyekkel, fekete kalap, krém rüschschel. Ké­rem vasárnap reggel 8 óra­kor oda, hol egy Ízben ta­lálkát adott, de nem me­hettem el. 38640 25. 6. János. bízható egyén, a ki 25—30 évesnél nem idősebb és jó munkaerő, ma­gyarul és németül calligraphice és or­­thographia szerint feltétlenül helyesen ir, mint írnok fővárosi in­tézetnél alkalmazást nyer­het. Magyar és német nyel­ven sajátkezüleg írott bizonyítva- * 6.Nincs levele kiadóhiva­talunkban. 38667 Kis tudor! Csöndes pályázat. Az oros- Uillányi asztali és sírok kozott jártam, mosó 1 házi községi pol- I csemege borok, a honvéd-emléknél pihenek, gári iskolánál a meny» Legbiztosabb óvszer mint múlt pénteken s azt nyiségtani és terme« a cholera ellen, elis- üaeörs vélem, ismét melletted va- szcttudományi szak-mert valódi jó minő­­gyök, pedig nem úgy van, csoport tanítására ségben szétküld jót. oly egyedül, olyan nagyon egy évre segédtanító egyedül vagyok ezen nagy kerestetik, fizetése városban, mert te édes tá- 400 Irt, lakás vagy 120 írt vol vagy. Nekünk mindig lakbér. Egyenlő képesítés ezen mondással kell elvál-mellett előnye van apliak, nunk: Isten veled, gyönyör-aki kisegitökép rajzot is ta­­nek sok lett volna. Hinni,nithat, a miért 100 frt kü­­bizni, kár, kár. Igazad van. lön dijat kap. Iratok — de kislelkiinek nem kell, hiteles másolatban — nem szabad lenni! A szél szept. 12-ig külderc­­azf. súgja, búgja, hogy bízni dök be. Orosházán, kell ! Hiszen nemsokára itt, 1832. aug. 28. Veres Jó leszel, megsegít az Isten, te zsef, az iskolaszék mindenem. Ég veled, a ke- elnöke. 23.198 délyes könyvecske helyett,! költeményeidet olvasom. Is-Tieddhetlen és meg­­ten óvj_on s áldjon meg H rverési mény. 1809 892. Bu állás és utánvét mel­lett, 50 literes és azonfelül! hordókban 1830. és ÍU9I. fehér asztali borok 20 25 krajcár literje, 1888. és 1883. fehér pecse­nye borok 24 23 kr.. ... . .. . literje, 1386. és 1387. kö,y : Pahnka nyilva­­fincm fehér pecsenye ■®* árverésen, kész ,. , . ffleljea ellátásra fo­­mrtiet-| gad el |jpótwárosif gyermektelen, izrae község köz- Rta család egy közép­­gyámi hivatala részéről iskolai tanulót, havi közhírré tétetik, miszerint gg írtért. Cím a ki néhai Konrád János volt adóhivatalban. 38391 budaeörsi lakos hagyatéká­hoz tartozó mintegy 350 hectó 8-sö osztályú fehér és vörös borok az 1874, 1876, 1880, 1881, 1883 és 1885. évi szüretből, úgy 30 hectó öreg tör­borok 30—35 kr. fi terje, 1385. és E386 legfinomabb musko­tály vagy riziireg bo­rok 43 50 kr. literje. Vörös borok: 1889 és 1890. vörös portogizi borok 22—25 kr. liter­je. 1887. és 1888. válo­gatott vörös kádárka borok 24—28 kr. li­terbe, 1885. és 1336. finom cabinet vörös borok 30 35 kr. li­terje 1885. és 1886. legfinomabb váloga­tott burgundi vörös borok 40—50 kr. liter­ié. Ó-siller borok 20, utolsó pénz fizetés mellett az 1892-ik évi szep­tember 22-én d. e 10 órakor a helyszí­nén eladatni fog, venni szándékozóktisztelettel meg­hivatnak. Budaeörs, 1892. augusztus 28-án. óozolits András, közgyám. Szabad­­házy Sándor, jegyző. 23222 Vaskereskedő segéd ki szakmájában teljesen jártas, a vevő közönséggel bánni tud, jó áruló, és a szerb nyelvet tökéletesen beszéli, felfogadtatik. Aján­latok e lap kiadóhivatalába küldendők mel. „Jó eladó“ c m-Cim a 38633 Nősülni óhajtok ez­úton, 37—44 éves haja- ir gt dón vagy gyermektelen |( özvegvgyel ösmeretséget , ... Q- . . u.. kötni házassági célból. Le-tetlk ^átmérőn Halasz gyen. művelt,’csendes ter-j^J férfi- és . mésaetü, jo esaládból való íár?b,a' a az J oSpon nő, szeresse a falusi életet,l18Jntezen(lök' 3b620 folyamodások, nyok hiteles másolatával l®; U-ssner ooroK «cu, mek 38628 !■--*«***■ tálához intézendők. 38624'®°« J* .®8 .t,s?ta ,e— egy földszinti i/J pá r..-----.. , . ■ iv„ 20 kr. literje. Cognac, holy bérelhető ijes ellátásra Ke- asszuborok és palin-kiadóhivatalban, resztény úri családnál, kák igen jutányos ár­egyetem közelében, fiatal ban, fonott üvegkosa- t\ jjvid zongorák, ............... ’ rakban 5 kilogram- K mos postacsomagok-11, Pia.m.nok es harmonm­­ban is küldetnek _ mok uj es hasznait kitűnő Hordók a felszámított ^art“án/„°k árban wisszavéttet­­nek. Klein Villányon. urak elvállaltatnak. !kiadóhivatalban Cim a 38621 ügyes eladó­segéd azonnal felvé­jbar, Bösendorí'er és Heitz-Hermann mami-féle) olcsón eladók 90991 vagy bérelhetők Ivohn - Albertnál kigyó-utca 6. 38578 alapos zongora ok Hölgyek, urak, kik il tatásban részesít, sze-11 nek a vidéken nagy is­rény feltételek mellett ma­gasabb osztályokat végzett, zenedei növendék. Cím a kiadóhivatalban. 38634 aosaládikört,agazdasszony-:TrodagyakOrnok 3%ot; legyen magas tér-!} (keresztény) budapesti rnetu, szőke vagy barna ^vári iroda részére azonnal kövér, cSendes jó lelkű; felvétetik.Kereskedelmi aka­­hozomany 36 65 ezerig, kémiát végzett előnyben ré­rlrh l"biZti’-SutMÜk'- :Nemes szesul. Ajánlatok „Fizetéses njrtokeladás. A bal­­elokelo családból szármázom kornoku ciin aiatt a lap Kirl \ ' * o7 eves vagyok. Csak arc- kiadóhivatalához intózen-IH,maz-ui)vár0S‘ , határban koppéi es newel ellátott ^^k 3ŐG22 kiskorú aemsey László ura­komoly ajánlatok fogadtat-1--------------------------------Malmához tartozó ugyneve­tiak el „Szomorufüz“ cimen— j „ IToló ví\n rraa. zett „Hires házi“ puszta Budapesti Hírlap kiadó- ßUÖa’„ la vas- (M00 kis hold körű!) 1893. meretségök van, tisztes mellékkeresetre tehetnek szert. írásbeli ajánlatok „Z. A. II.“ jelige alatt e lap kiadóhivatalába intézendők. 38585 Digyelmes olvasó. r J ogvégzett, jó bizonyit ványokkal, beszél magyarul nénzszekrányeket, [ hasznait éeuj,valamint * rétiéi! Wiese Frigyes és Wertheim F. és társa-félét, keveset hasz­nálva ajánl a legolcsóbban abécsi pénzszekrény­­gyári raktár Budapest V., Bálvány-utca 6/b. ^^„.„.risemege szőlő saját és németül óhajt irodában VJ termésemből, kitűnő fe­­vagy házi titkári minőség-jhér. mézes és íeke e oportó ben alkalmaztatni. Levelek 5 kilós postacsomagban, bérmentve e lap kiadóhiva-|kilója 36 kr. Nagyobb meny­­ialába intézendők „Jogvég-nyiség megrendelésnél vi­­zett“ alatt. _ 38589 szonteladóknak aránylag ol-U műves mestei házmes-|kajap. zöldía-utca sarok, ten állást keres. Cím a ki- ooWi ;v( adóhivatalban. 38592 ' nölcéazet hanga,6 U ajánlkozik órák adusara. gymnasiumi tanuló mellé Cim a kiadóhivatalban. correpetitomak ajánlkozik. o8596 Ajánlatok kéretnek „S. B.“ Siemens-lámpa, ele- alatt a kiadóhivatalba, gáns kivitelű porcellán 88499 burkolattal, olcsón eladó. CA A holdas házilag Cim a kiadóhivatalban. JjUU kéz el t, tagositott .18591 hirtok, teimékenv vidéken, Nevelőnek ajánlko- vasúti állomás közelében, zik 851 éves jog-o^gat: mellett, úri lak­­hallgató vidéki v. fövá-í“fz‘> es gazdasági épule­­rosi előkelő úri családhoz. ‘ekke hcrhearUmdo. Cím a Cim a kiadóhivatalban. 88607 kjadohiyatalban. __385«i Két tanszék bétől- jaem szédelgés uj __ tendö azonnal egy ma-1 mh4kkal melyek mint gangymnasiumban. Okleve- r(igiek adatnak ef, hanem lesek es class, philologusok CSilkis uraságoktól le­­előnyben részesülnek. Cím wetett úri öltönyök, a a kiadóhivatalban._ 38612 legnagyobb választékban és mölgymakk SÄ 1 Améltóságos gróf Károlyi; Hatwani - utca sarok- László ur Abauj-Tovna me- ház az udvarban, gyében fekvő radványi Ugyanott ruhakölcsönzö-in­­uiradalmában eladás- tézet. 22947 ra jutó t5lgy-makk I——----------­termés f. év szeptem- meljes ellátásba bér há 14-en d. e. 60 I . . órakor a füzér! erdő- 1 40 *?rj hivatal irodájában nyilvános árverés ut-ve8ye.vi. hivatalához címezve kettős D úti állomással szemközt január 1-töl 8 évre alha­­boriték alatt. Diskretió biz- a 194. számú ház (két szoba, SZonbérbe kiadó ; órtekez­­tosittatik. 38462 két konyha, nagy gyiimöl-hetni Debrecenben alólirot­csös kert) eladó.__38626 tál. Pusztay Sándor. 23225 ó családból Atisztviselőtelepen egy emeletes ház el­adó. 8 szoba, 2 fürdőszoba, 3 éléskamra, cselédszoba, konyha, stb. Veranda, ter­­rasz. Az összes helyiségek gázvilágitással ellátva. Szép pincehelyiségek, mosóköny­­hával. Csinos kert. Egy la­kásnak, de igen előnyösen két lakásnak is használható. Cim a kiadóhivatalban. 38635 ellátásra el J anyában levelezni ohajü egyik lancaster 20 írtért, a. ] r bb hírben házasság cellából 35—46eves mAq;k W'aurhenx 25 írtért |. hírben vép-leo-p? állási, arAÍi v«,,ti. “j“1’áruházban női ruha vegieges állású aradi vasúti továbbá egy kettős a]ta|u, b..t q7pr;nt hivatalnokkal, lehet özvegy nagy ruha vagy iromány- fes(jjínkel női habéi-met is, anyagi körülmények íe- szekrénv. eev fénvezett áav. „.u ’ veiben ismertetnek, tok „Ibolya“ névre a kiadó- sai0n garnitúra (pamlag es hivatalba keretnek. 38559 g fauteil) Vörösmarty-utca f­—-------------------------------,2. szám, földszint 6. 38b29 j ^ __ _ ruhákat készen ’ vagyVMV Pestmegyében hosz­­mérték szerint. Kouláns ki s?abb időre kiadó esetleg ■ , , va^ö vj 1 a d ó két dupla« észletfizetésre évi I csjn°s leány ismeretség vadászfegyver, az K Illkyssai bíró felek ea' hiányában levelezni óhajt, egyik lancaster ^O^frtért, ^/^1“"’ CrUn áiit _ , há- 'l'®y női 1 fogadtatik intelligens nó iát- met családnál egy leány, vásznakat,;zongora - használattal. Bó­­okat, kana- veb.iet levélileg is. Cim a szőnyegeket,! kiadóhivatalban. 38638 Y« és asztalterítő-rí ri A hnlda.0 hirtolr __ két,függönyöket, térfi RHA ÜOiCía-. Dl. tOÜ HTevelőnő kerestetik ló bizonyitványok- ruhákat készen vagy fi 3 leányhoz, ki elemi, ll kai rendelkező üépész tfSrez-Udo“ cím a kiadóhTvatal­polgári tantárgyakat, Iran-állandóbb alkalmazást ke- hetn8ek. Irás va„T szóbel: ban. 38486, ciat és meg a zongorázás- i;es_malom, jazdasag,^ stb. mef,bizásokat e^gad ny m«lí«. forintért elfogad egy keresztény hivatalnok óz­­vicléki kisebb tanulót ján fog eladatni. Venni vagy leányt. Küiön szoba szándékozók a termés mi- k!' l1^. "0I?, 0Z^S ' nösége és mennyisége felöl Piadcihrvat alban. __38o21 tájékozást nyerhetnek az T7 épviselőt k 0 r 0 8 uradalmi erdő hivatalhoz in- ^ minden nagyobb tézermő megkeresésre. Az widéki waPOsban egy uradalmi erdohivafal sza]j cimkönyv szerkesztő­­u. p. Abauj-Kom- s^ge. Tisztességes jutalék. __J' 2Ő214 Referenciák * szükségesek. |jri kényelemmel Ajánlatok ,,Ügyes és^ meg berendezett család­bizható“ cim alatt a kiadó­számú TT El­bán is jól oktat. Évi fizetés üzemeknél. Cim a kiadóin- 300 forint és ellátás, úti- vatalban. 38ti.3L ez, n költség megtérítéssel. Cim a kiadóhivatalban. 38615 TTállalkozÓ kereste- 94.--------------------------------ll tik egy nagyterjedelmü LESrÖM. .......V álhoz Ma--------------­Dladó gőzmalom i6festmény, kiállitá . . ............. M. . . gyarorszag osszes városai- TßkolakonyVek iVári'a I összes tanintézekbe, „ , az meljes ellátásra el­. osztályának ve-; I , j_tel1ío.nr,<, kérész­zetöje MEfläET FRIGYES, A tógád intelligens Kérész ház a tisztviselőtelepen el- hivatalba.__________SüőíiS adó s bármikor átvehető ozegtény szerencsét- Cim a kiadóhivatalban. 32840 N , a J ,.----- _ U len özvegy asszony, ki Csinos Családi ház előkelő jó családból való, Kispesten, mely áll de a legnagyobb nyomor- 2 utcai szoba, parquettiroz- Jja,n szenved két kiskorú va, 2 udvari szoba, konyha leányával, esedezik nagyúri és éléskamrából, verandá- hölgyek pártfogásáért, ke­­val, pincével, házmester la- gyeskednenek csak annyi­­kásSal és istállóval, 600 □ öl yal segítem, hogy két kis telken, melynek több mint leányom évi tandíját meg­­fele gyümölcsös-kert, szabad űzetni es könyveit meg­­kézből eladó, esetleg bérbe- venni kepes legyek. Címem adó. Továbbá egy hároma kiadóhivatalban. 38547 utcára szolgáló 1200 □ öles TTasznált iskola-H' . -tény család egv kis leányt.,, k>raiy-utca 2S. ^ üllöi.ut2|'Mám fűszer-,ban. üzletbe. bekerített telek, felerészben ■ ■ itiinw„_k. a z ország szőllövel beültetve, szintén M1 .7 ii- • i,, -x Alin r,- „ összes iskolái reszere ló alia­eladó. Cím a kiadóhivatal- ^ le„olcsóbba' kap. QÜCQŰ, , , , ,87<"hatók; Bródy F. Ödön 38639 ngép Villa-lalias a könyvkereskedésében, ros- I , .. jj Rózsadombon kiadandó, tély-utca 13., (Károly­agänyos umo ÜTudakozódhatni a kiadóhi- kaszárnya mellett.) Fiók­belvárosban elfogad vatalban. 37909 üzlet: Muzeum-körut zannai iij y par paraszt ör-zelebbi adatok: Hungária1°^12 éves iskolás üugyer- «itár karban el- 2,‘ Sí',V®'“‘,ttkisebb­­lőkőyel, egy pár tehér őrles-szálloda 82. szám, d. e. kaD°batók ^ádor^és meket *®ljes ellátásra. ír ,, f, magyobbkonyvtáraka lég­hez hengerrel es több Cilin-10—12-ig. 38627 xr*^ Cim a kiadóhivatalban. 38637 « adó. Cím a kiadohiyatal- magasabb áron vétetnek. derekkel, búza tisztitó, egv „ j 1 A __Bard, .kereskedéseben, Ká- uma^- ^ ' ‘|ban. 38106 Vidéki megrendelések a leg­kásakővél, egy teljesen be-Q ußakot BZörcny rply-korut 8. és Muzeum1 1--------------------- 5 ' 23184 TTgyes, csinos kül-Vitünő bizonyitvá­■---------U sejü füszerkepes- ü nyokkal rendelkező kiváló kedösegéd, jó detailista, gazdatiszt egy nagyobb fö­­. .. .. ... f ... Reinitz Lipótnál Szé- városi bérháznál házgond-38632“ -r10! begy°ke- kesfeliérvárott alkal- noki, esetleg gazdaságnál rezett eper-palántaa rend-maz^gt nyer. Ajánlatok kasznári állást keres. Az rendezett olajmalom, jó for-ti keresztény család, teljes körút 35. sz. a. gálmu, elköltözés miatt el- ellátással 14 forintért ellő­­adó. Hol? megmondja a ki-gad a főiskolák közelében. |JladÓ : két adóhivatal. 88573 Óim a kiadóhivatalban. p.------------------------------—_________________38632 fjleljes ellátásra föl- jó házból való fiú kívül 'j 0 r#1m őji pj a s intézendökT^23226 illető jelenleg nagyobb ura-A vétetik tisztesseges izr. (| tanoncuS fel vétetik -7,afa‘)-----------------------:-----dalomnál kasznárkép mti­családnál 1 vagy 2 iskolás Kalmár Albert füszerkeres- ® <^r’5 2frt 50kr.,i_ lröyelödő tanévre ködik. 15000 forint biztosi­hn vagy iskolás leány. A kedönél, Lónyay-utca 7. a f°I?í0SnnteÍ'möu ^°,naF°s A TTVi i ‘ékot nyújthat. Cim aki-., , „ , t . . , lakáshoz közel van íögym- :i8631 epei'hól 200 darab 4 forint, A elfogad belvárosi úri adóhivatalban. 383tí6 VJ goktol levetett úri es hu nasium, föreáliskola, keres- ----, , —... 1Ö0 drb 2 írtjával. A szál-család, jó családból 2—4 . , —. . ruhák a legjobb állapotban, kedelmi középiskola, polgári Tarlui0 kerestetlK, fitás postaládákban moha fiút vagy leányt ellátásra. If UIOBamoneK, KaZ- legfinomabban éslegjutányo­­tíu és leányiskolák. Szives 1 jó házból, keresztény, között történik. Megrendel- havi 40 frt dij mellett. Fel- J\ vezetőnek ajánlkozik sabban kaphatók ív., Egye­­ajánlatok „Budapest =#= 30“ egy budapesti csemege-hetö: özv. Csukássi József-tételeket a családnál és ci- háziteendökben tökéletes tem-tér 5. sz., az udvarban cim alatt e lap kiadóhivata-üzletbe. Cim a kiadóhiva- nénál, Cinkota, Pestmegye, met a kiadóhivatalban lehet jártas özvegy úri nő. Cim a l-ső raktár. Ugyanott ruha­lába kéretnek. 38427 talban. 38623 23175 megtudni. 38477 kiadóhivatalban. 38510 kölcsönző-intézet. 23066 pontosabban eszközöltetnek. ____ 38548 Fiatal 23 éves fran­cia születésű nő, ki ma­gyarul is beszól, házvezető­női állást keres idősebb ur­nái. Cim a kiadóhivatalban. 38558 f8ak valódi urasá

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék