Budapesti Hírlap, 1892. szeptember (12. évfolyam, 241-270. szám)

1892-09-02 / 242. szám

1892. szeptember 2. BUDAPESTI HÍRLAP. (242. sz.) 11 ronkint 220—280 kilogramm súlyban) 44----- 45— Könnyű (páronkint 220 klgrig terjedő súlyban) 4fi——47'/, Krajcárig. — Seerbiai: Nehéz (pá­ronkint 260 klgron felüli súlyban) 43——44— krig. Közép (páronkint 220—260 klgr. súlyban) 44-----441/, k rig. Könnyfl (páronkint 220 klgrig terjedő súlyban) 45-----46— krig. — Sertéslétsedm: 1892. augusztus 30-án volt készlet 143,023 darab, 1892. évi augusz­tus hó 31-ik napján felbajtatott 1151 db, 1892. szeptember 1. napján elszállittatott 2908 darab, 1892. szept. hé 1 én maradt 14i.2<>6 darab kész letben. — A hiteit sertét üeletirdnyeata: változatlan. — Budapesti vágömarhavásár, szept. 1. (Bébik Mór és fia jelentése a Bp. H. részére.) Felbaj­tatott 2469 db szarvasmarha és pedig 144 magyar ökör, 412 magyar tehén, 1438 szerb ökör, 52 szerb tehén, 66 bivaly és 36 bika, 212 gazdászati ökör. Pótfelhajtás 109 darab. — A múlt hetivel egyenlő felhajtás mellett az üzletmenetei nem változott és az árak is megmaradtak. Elkeltek : Magyar legelő ökrök 28—32 forintért, Szerb legelő ökrök 26— 32 írtért. Szerb legelő ökrök kivételesen 34 írt­ért. Magyar legelő tehenek 24—28 írtért. Biva­lyok 20—24 forintért. Bikák 26—32 írtért méter- mázsánkint, élő súly szerint. Gazdászati ökrök 300 —370 írt párja. — Ünnep folytán a következő vá­sárt már szerdán, e hé 7-én tartják meg. — Budapesti Juhvásár, aug. 30. (Schik Mór és fia tudósitása a Bp. H. részére.) Felhajtás 5520 drb különféle juh. A változatlan nagy fel­hajtások következtében az üzlet ismét csak lanyhán folyt és körülbelül 600 db kimaradt. Az árak finom gyapjas fajtákért 7—17.50 írtig, kivételesen —.— írtig páronkint és 28—35 kr kilónkint, vágósuly a budapesti vágószokás szerint, magyar juhokért 9—14.50 forintig páronkint és 28—32 krajcár ki­lónkint. Béos, szept. 1. Gabonatőzsde. — Búza őszre 7.60—7.63 írton. — Búza tavaszra 7.95—7.98 írton. — Rozs őszre 3.62—6.65 fo­rinton. — Rozs tavaszra 6.84—6.87 fo­rinton. — Zab őszre 5.85—5.88 forinton, tavaszra 6.06—6.09 forinton. — T e n g e ri augusztusra —.——forinton, szeptem­berre 5.28—5.26 forinton, szeptembe r— októberre 5.23—5.26, májú s—j u n i u 8 r a 5.58—5.61 forintjával köttetett. — Olaj szep­tember — decemberre 30.50—31.60 írton. — Szesz kontingentálva kész szál­lításra —•——forinton, szeptemberre 16 50 —16.62 frton, szeptemberre warrant —.--------.— for inton. ^— Repce aug.—szép t.-re 11.65— 11.75 forinton, szeptember—októberre 11.60—11.70 forinton, január—februárra —,— forinton. Béos, szept. 1. Értéktőzsde. Az elötözsde szilárd volt. — Jegyeztetik : Osztrák hitelrészvény 313.15—314.15. — Magyar hitelrészvény 357.25—• 358.60. — Union-bank részvény 243.25. — Länder bank 219.20—220.50. — Anglobank 150.25—150.50. — Osztrák-magyar államvasut részv. 29G.25—297,25. ■— Déli vasút részvény 101.-----101.35. — Dohány­ré szvény 186.——.—. — Magyar 4 százalékos aranyj. 111.40. — Magyar 5 száz. papirjáradék 100.35-----.—. — Rimamurányi 1.89.50—lö9.75 fo­rinton. — A déli tőzsdén az árak maradtak. —• 1 */| órakor jegyeztek: Osztrák hitelrész­vény 314.25. — Magyar hitelintézeti részvény 359.50. — Unionbank részvények 243.—. — Län­derbank részvények 220.20. — Anglobank részv. 150.25. — Osztrák-magyar államvasut részv. 296.50. — Déli vasat részvények 101.—. — D hány­részvények 186.50. — Magyar 4 százalékos aranyjáradék 111.50. — Magyar 6 százalékos pa­pirjáradék 100.35. — Rimamnrányi részvények 189.75. — A zárlat csöndes. Osztrák hitel­intézeti részvények 314.60. — Magyar hitelrészv. 359.50. — Union-bank részvények 243.60—. — Anglobank részvények 150.70. — Landerbank részv. 220.20. — Osztrák-magyar illamvasuti rész­vények 297.60. — Déli vasút 101.—. — Rimamu­rányi r. 189.75. — Dohányrészvény 187.—. — Magy. aranyj. 111.50. — M. papirj. 100.35 frt. — Magyar értékek zárlata. 4 százai, m. földteberm. kőtv. 93.90. — Magyar hitelb.-részvény 359.70. — Erdélyi vasut-részvény 199.25. — 1876. m. k. v. áll. ele. kötv. 117,30. — Magyar nyer.-k.-sorsjegy 143.75. — Magy. lesz. és váltób.-rószv. 115.50. — Tiszai és szeg. köles, sorsj. 137.—. — 4 százalékos aranyjáradék 111.55. — Magyar fegyvergyár—.—. — Magyar vasúti kölcsön 100.33. — Alföldi vasoti részvény 200.—. — Magy. éj-ke), vasnt-r. 197.— — 1869. m. k. v. áll. eís. kötv. —.— — Tiszav, Tasut-rószvény —.—. — Kassa-Oderberg. v.-részv. 182.50. — 5 százalékos magyar papirjáradék 100.40. — Villamos részv.-társ. —.—. — Magy. jelzálog hitelbank részvény —.—. forint. — Osztrák érté­kek zárlata. Osztrák bitelint, részv. 314.65. — Déli vasut-részvény 101.—, — 4 százalékos osztr. arany-járadék 113.85. — Londoni váltóár 119.60. — Károly Lajos vasut-részv. 215.50. — 1864. sorsjegy 183.75. —'i860, sorsjegy 139.75. — Török-eorBjegy 45.15. — 4’2 százalékos ezüst-járadék 95.85. — Dunagözbajóz.-társaság 332.—. — Dohány-részvény 187.—. — Angol-osztrák-bank-részv. 150.71). — Osztrák állam vasúti részv. 298.—. — 20 trankos arany 9.49— 4*2 százalékos papirjáradék 96.22. — Osztrák hitel sorsj egy 188.25. — Német bank­váltók 68.62. — Cs. k. arany (vert) 6.69. — Osztr.­magyar bank-részvény 998.—. — Elbevölgyi vasút részvény 226.75. — Wiener Bankverein-részv. 114.75. — Alpine részv. t. 66.30. Javult. — Bécsi marhavásár, aug. 29. (Scbik és Eris bécsi cég jelentése a Bp. H. számára.) Felhajtatott 4485 db szarvasmarha. Rendkívül vontatott forga­lom mellett a mai vásáron minden minőségek árai métermázsánkint 2 írttal hanyatlottak. Ez árcsök­kenés folytán a mészárosok élénk részt vettek a vá­sárlásban és valószínű, hogy az egész felhajtás el fog adatni. Bivalyok ismét nyomott árak mellett csak nehezen voltak eladhatók. — Elkelt: magyar hizóökör 59—64frtér , prima —.— írtért, kivétele­sen —.— írtért, alsóbb rendű 26—29 írtért élősúly szerint, gácsországi 69—64 frtórt, kivételesen —.*— írtért, német fajú 60—65 írtért, kivételesen —.— forintért vágósuly szerint, tehén 28—32 írtért, bika 26—36 írtért, bivaly 22—30 fftért métermá zsánkint élősúly szerint. Vízállás — Szeptember 1. — Folyó Inn Duna R&b* Dráva Szíva Temes Boga Szamos Kraszna Tisza Váltó­Viz­zás az Hő­állás elmúlt mór­Vlzmöroze reggel 24 óra alatt séklet cm. om. c. Latorcán Obdova-Tapoj* Bodrog Berettyó Sebes-Körös Fekete-Körös Fehér-Körös Kettös-Kürös Hármas-Körös Maros Schärding Passau Linz Béé 9 Pozsony Komárom Budapest Mohács Gombos Újvidék Zimony Panc80va Orsóvá Sárvár Győr Szered Zákány Barcs Eszék Sziszek MitrovioZa Kis-Kostóly Kiszetó Temesvár N.-Becskoreu Deós Szfttmár N.-Máj tény M.-Sziget Tekeháza j Tisza-Ujlak I Vás.-Námény | Záhony (Csap) I Tokaj Tisza-Füred Szolnok Csongrád I Szeged j Torok-Becse i Titel # Munkács ! Hoór i Zemplén 1 B.-Üjíidu Nagyvárai! Tenke í Boros-Jonö j Békés Oyoma j Branyicslia (Déva) I Arai! j Makó + 186 + 193- 63 — SS + 166 + 179 + 151 -I- 208 + 255 + 184 + 108 + — + 160 + 43 + 178 + 6 + 26 + 69 + 1P0- 69 + 90 — 11 + 31 — 62 — 56-(- 20 + 34 — 69 — 99 — 64 — 34 — 70 — 110 I Ü - + 126 t ­+ ™ _ 26 — 9 ± li t S + 2 — 116 — 28-< 1 «< 1 >• 3 ». e 3- 8 » 11 s»- 4 a- 8 a- 5 >- 10 a- 5 a- 6 >- 1 a- 2 a- 0 2 ^ 7 a- 11 » 6 a- 1 a- 18 0-e 10 a~ 3 0-e 2 a- 0 0 a- 8 a- 2 a- 5 a- 0 ■< 8 -< 0 -c 3 a- 2 a- 4 a- 0 a- 4 1-c 0 a- 2 2 a- 1 s- 1 a» 4 a- 2 =~ 9 3- 6 > 1 2 +20 +18 +2* +19 +22 +20 +24 +18 +19 +23 +24 H— +22 +19 +22 +20 + 0 +20 +28 +20 +19 +22 +23 +23 $ +23 +31 4— +20 +21 +21 +20 +21 +22 +20 -í— +17 +16 +26 +21 + 23 +25 + 18 +17 +2! +22 Jegyek magyarázata : ata : + i é= áradt, null fölött, - m null alatt, =- = apadt. A hivatalos lapból. Szeptember 1. Kinevezések: A belügyminisztérium vezeté­sével megbízott, miniszterelnök a fő- és székvárosi államrendőrséghez : Lukács Jbmil főkapitányi titkárt kerületi kapitánynyá, Boda Dezső dr. és Krecsdnyi Kálmán fogalmazókat fizetés nélküli kerületi kapitá­nyokká, Pekáry Ferenc fogalmazót és címzetes ke­rületi kapitányt fő kapitányi titkárrá, Barabás Péter írnokot detektivfelügyelő-helyettessé, Forster György és Ferenc Albert II. oszt. fogalmazókat I. oszt, fo­galmazókká, Jeszenszky Gellért címzetes fogalmazót II. oszt. fogalmazóvá, Markovics Imre Írnokot fizetés nélküli fogalmazóvá, Börzsöny Béla kaposvári városi rendőrkapitányt írnokká, fogalmazói cimmel, Zsi­linszky Lajos gyakornokot Írnokká, Marinovich Jenő fizetés nélküli gyakornokot és Pichler Jenő végzett jogballg tót fizetéses gyakornokokká, Stiegelbauer Ferenc helyettes gondnokot gondnokká, Vajda Jó­zsefet, a számvevői teendőkkel ideiglenesen megbí­zott gondnokot, számvevővé, a Vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Láng Mihály pancsovai állami polgári iskolai tanítót és képesített kisdedóvónőképző inté­zeti tanárt, a sepsiszentgyörgyi államilag segélyezett kisdedóvónőképzö-intézethez, egyelőre ideiglenes mi­nőségben. igazgatóvá, Fiéba Izabella nagyszebeni állami polgári leányiskolái és képesített kisdedóvó- nőképző-intézeti tanítónőt, a sepsiszentgyörgyi álla­milag segélyezett kisdedóvónöképzö intézethez, egy­előre ideiglenes minőségben, rendes tanítónővé, a kereskedelemügyi miniszter Fehér József II. oszt. miniszteri irodatisztet I. oszt. és Thyll Nándor fize­tésnélküli miniszteri irodatisztet valóságos II. oszt. irodatisztté, a pénzügyminiszter Schmidt Géza nagy­ági bányatiszt-számvivöt a zalatnai bányakerületbe III. oszt. bányatisztté nevezte ki. Árverések : Szept. 12. Klein Miksa ing. 174 frt (Sziv-u. 33.) — Szept. 2. Fischer Dezső ing. 130 márka 44 fillér (Fö-nt 60.) Pályásatok: Számvevői áll. Léva város tör­vényhatóságánál szept. 20-ig. Albirói áll. a csornai járásbíróságnál 2 h. a. III. oszt. adótárnoki, III. oszt. ellenőri és II. oszt. hivatalszolgai áll. a cson­grádi adóhivatalnál 4 h. a. ÜL oszt. adótámoki, II. oszt. ellenőri és II. oszt. hivatalszolgai áll. a nagy­kőrösi adóhivatalnál. Pénzügyőri szemlészi áll. a zombori pénzügyigazgatóságnál 2 h. a. Több pénz­ügyőri fövigyázói és vigyázói áll. a segesvári pénz­ügyigazgatóságnál szept. 20 ig. ül. oszt. számtiszti áll. az epeijesi pénzügyigazgatóságnál 2 h. a. VL oszt. adótiszti áll. a hátszegi adóhivatalnál 3 h. a. Fogalmazógyakornoki áll. a nagybecskereki pénz­ügyigazgatóságnál 2 h. a. Fogalmazógyakornoki áll. a nagyszebeni pénzügyigazgatóságnál 6 h. a. Albiröi áll. a somlyói járásbíróságnál 2 h. a. HAriKE.il>. Naptar. Péntek, Szept. 2. Köm. Imi. Jusztnsz hv. — Protesten«: Juutnsz. — Uörög-orosz: (Aug. 21.) Tádé. - Zsidó: (Elül 10.) Ki Tliok. - Nap kél 6 óra 81 perckor, nyugszik 6 óra 37 perc. - Hold kél fi óra 59 perckor délután, nyugszik 12 óra 1 p. — A horvát-ezlavon miniszter fogad d. e. 10 órától d. u. 1. — A feraros középítőéi bizottságának ülése d. u. ö-kor az u) városházán. — Országos képtár az akadémia palotájában, nyitva d. e. 9—d. n. 1-i*. — A magyar királyi lonnologtoj Iparauazum (népszínház- n. 6.) nyitva d. e. 9 12-ig és d. u. 3 órától 8 óráig. — Szabadságharcunk emlékeinek kiállítása a vigadóban. Nyitva reggel 8-tol esti 7-ig. Belépő dij 30 kr. — Bogárgyűjtemény a nemzeti múzeumban, nyitva délelőtt 9— d. u. 1 óráig. Egyetemi botanikus-kert az üllői-u..nyitva d.e.8—12,d. u. 2—0. — Budapesti kereskedelmi nonin. A hazai term ék ok állandó kiállítása a városligeti iparosaznok- bac, szabad belépés mellett, nyitva van naponkint délelőtt —12 óráig és délután 4—7 óráig. Vasár- és ünnep­nap délután 20 krajcár belépti dij. — á keres­kedelmi tudakozó Iroda és könyvtár. Akadémia-utca lg földszint. Nyitva van naponkint reggeli 2—12-igéi d. n. 2—Mg. Nemzeti museum : regiségtár nyitva d. e. 9 órától, d u. I óráig. ID. n. 1-től 3 óráig 60 krajcár belépődíj.) A mnzenm többi tárai megtekinthetők 60 krajcár belápödij mellett. A jubileumi feliratok láthatók 5—1-ig díjlalauul. — Akadémia könyvtár nyitva d.u. B—6-ig. — Egyetemi könyv- tor nyitva d. e. 8—19-ig. — Mniouml könyvtár nyitva d. e. s órától d. a. 1 óráig. — Slentöerveaölet helyi­ségei megtekinthetik délután 8—6 Aráig Sólyom- él Markö-utca sarkán az egyesületi házban. — A magyar királyi aaabadalml levéltár (Lánehid-tér 3. szám alatt, nyitva napon int d. e. 9—12. — Svábhegyi fogaskerekfi vasút indul félóránkirt, az Eötvös-nyaralóban cigányzene. — Margitszigetre a helyibajóh fálóránkint indulnak.. Az alsó Vendéglőben katona-, a felsői nyitva egész nap. Belépő dij 80 kr. SZÍNHÁZAK. Budapest, 1892. Péntek, szeptember 2 NEMZETI SZÍNHÁZ. Évi béri. 148. Havi béri. 2. A jó Fülöp. Vígjáték, irta Csiky G. Személyek : Hemády Fülöji Náday Góth Mátyás Vízvári Matild Lánczy I* Klára Tolnainó Vathay Béla Horváth Ottil I.endvayné Várday Császár Adél Nagy Ibolya Kezdete 7 órakor: Szombaton: Szellemdus hölgy. NÉPSZÍNHÁZ. Nebántsviráy. Színmű, zenéjét szerző Hervó. Személyek : Denise K. Kopácsy J. Chateau gr. -Németh Champlatreux Szirmai Celestin Tollagi Corinna Vidomé Apácafejedelem Pártónyiné Színigazgató Újvári Loriot Solymosi Kezdete 7*/2 órakor. Szombaton: A madarász. BŰD A I SZÍNKÖR a Krisztinavárosban. Quasimodo, a notra-damei templom harangozója, és Eszme­ralda, a szép cigány­leány. Dráma, irta Pály Elek. Személyek : L. KétszeryE. Krecsányiné Lászy J3. Qvárv R. Ovibry E. Szentes Kossay Füredy Szilágyi M. Hótíiey Berky Komjáthy Gyöngyi 7 órakor. G érv ai se Madelaine Fanchette Fleurette Nicolet Pauce Robin Guillaume Faroudel Don Claude Quasimodo Chateupers Andry Kezdete Szombaton : Donna Juan- nita. NYÁRI SZÍNHÁZ a városligetben. Bolondok háza. Bohózat, írták Jakoby V. és Laufs K. Személyek: Ormay Gergely Vendrei F. Borbála Ida Mariska Ormay Radvay Köfoky Báj laki Reszkei Kardosné Lenke Csorvás Marosi Jozefán Várhidy R, Boronkayné Bőronkay Lángb. Bihari Nikó Lina KÖvy E. Siposné Kissné Nómetky Kezdete 7 órakor. Szombaton: Az uhlánusok. WULFF EPE cirkusz Ma pénteken, szeptember 2-án este 71/, órakor nagy bohócz-eiőadás. Föllépnek: az afrikai elefánt idomító Eph. Thompson 5 idomított óriás elefántjával. Non plus ultra. Budapesten először. Miss Marie Dóré az egyedüli hölgy, aki a jockey ugrást szabadon a földről megcsinálja. Fottit György iskolalovas, to­vábbá az összes szerződött művészek és művésznők. Holnap este 7V2 órakor nagy előadás­Hazánk legjobb dinnyéje a valódi „KABSOVSZKV-féle gftrttg-dlnnye. Minden darab a termelő nevével bélyegezve, kiváló szép nagy példányok kitűnő minSsé^ben. Minden csemege üzletben, szállodában és vendég­lőben „Blaraovőzky“ dinnyét tessék kérni. Országos főraktár: (®“tóatr8). szám. asgaoBM 23221

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék