Budapesti Hírlap, 1896. július (16. évfolyam, 179-209. szám)

1896-07-24 / 202. szám

1896. julius 24. BUDAPESTI HÍRLAP. (202. sz.) 13 Mihesianu János mezö-szent-jakabi illetőségű nagy­szebeni lakos, valamint kiskorú Viktor, Gusztáv, Auguszta és János nevű gyermekei Méhes-re, Winter Mór és kiskorú Winter Sándor győrszigeti, ill. győri lakosok Vezér-re, Andics János sár-szent-lőrinci illető­ségű lakos Vargá-ra., kiskorú Stark Hermann trencséni illetőségű lakos Szegő-te, Zana György kecskeméti illetőségű budapesti lakos Darányi-ra, Zagler Imre budapesti illetőségű lakos Czeglédi-re, Kohn Izidor lengyeltóti illetőségű lakos Barna-ra, Stringovics András abonyi illetőségű budapesti lakos Szom­­bati-T&, Dvorozsnyák Miklós kamjonkai illetőségű budapesti lakos Dénes-re, Steinfeld Simon nagybá­nyai illetőségű budapesti lakos Bózsa-ra, Baumgartl Ferenc pécsi illetőségi budapesti lakos Bátori-ra, Grün Adolf szentesi illetőségű budapesti lakos Gerö-re, Weisz Márton losonci illetőségű budapesti lakos Fejér-re, Rosenblüth Hermann makói illetőségű lakosz Bűvész-re magyarosították meg nevöket. Árverések: Huttmann Manó ing. 271 frt. VII., Wesselényi-u. 46. sz., jul. 24. — Meskó Ernő ing. 154 frt. VIII., Baross-u. 52. sz., jul. 24. — Weber Károly ing. 1012 |frank. V. kér., Fürdő­­utca 2. sz. jul. 25. — Römer Armin ing. 81 frt. VI., Csengery-u. 55. sz., jul. 24. — Halácsy Sán­dor ing. 200 frt. VII., Kerepesi-u. 30. sz. jul 24. — Kapun Józsefné ing. 200 írt. I., Tárnok-u. 26. sz., jul. 24. — Bergl Sándor ing. 280 és 200 frt. VI., Nagymezö-u. 21. sz., jul. 24. — Beöthy Alger­­non ing. 22 frt. VII., Kertész-u. 26. sz., jul. 31. — Lévai Mór ingatl. 3944. tkvi sz. 3907. kor,, V. Alkotmány-u. 22. sz., okt. 5. — Suhajda István ing. 80 frt. IX. Külsősoroksári-ut 36. sz. jul. 24. — Smolniczky Ignác ing. 100 frt VII. Hársfa-u. 1. sz. jul. 30. — Weisz Ede ing. 83 frt. VI. Váci-körut 57/a. sz. jul. 24. — Silber Móric ing. 1500 frt. VI. Király-u. 10. sz. jul. 25. — Jäger G. Gusztáv ing. 220 írt. IV. Deák Ferenc-u. 1. sz. jul. 25. — Trulló Vendel ing. 100 frt. IX. Ferenc-körut 10. sz. jul. 25. — Kerekes Elek iDgatl. 6351 tkkvi sz. 6295. hrsz. V. Alkotmány-u. 22. sz. aug. 25. — Lustgarten József ing. 387 frt. .VIII, Törnő-u. 26. sz. julius 24. — Molnár Árpád ÍDg. 500 forint IV. Eskü-tér 4. sz. jul. 25. Pályázatok: A nyíregyházai pénzügyjgaz­­gatóságnál számgyakornoki áll. 14 n. a. — Posta­­mesteri áll. Nizsmán, ugyanez Torna-Mérán 3 h. a. — A kassai jogakadémiánál szolgai áll. augusztus 31. — A zilahi törvényszéknél bírói áll. 2 h. a. — A tatai járásbíróságnál aljegyzői áll. 14 n. a. — A besztercebányai pénzügyigazgatóságnál fogal­mazó gyakornoki áll. 2 h. a. — A zalaegerszegi törvényszéknél jegyzői áll. 2 h. a. — A tornai járásbíróságnál irnoki áll. 4 h. a. — A pozso­nyi adóhivatalnál hivatalszolgai áll. aug. 29. — A soproni adóhivatalnál adótiszti áll. 2 h. a. — Posta­­mesteri áll. Feketetón 3 h. a. — A zombori tör­vényszéknél magyarról horvátra és szerbre hites tolmács augusztus 15. — A máramarosszigeti pénz­­ügyigazgat.óságnál fogalmazógyakornoki áll. 14 n. a. — A fehértemplomi törvényszéknél jegyzői áll. 2 h. a. — Brassó pályaudvar postahival. — A víz­aknai sóbányahivatalnál sóraktáröri áll. 6 h. . — A nagysomkuti adóhivatalnál pénztárosi áll. 14 n. a. — A* érsekujvári kát. főgimnáziumnál latin­görög, latin-magyar és latin-német tanári áll. aug. 14. — A nyíregyházai törvényszéknél albirói áll. 2 h. a. — A makói pénzügyigazgatóságnál fogalmazói áll. 2 h. a. — A makói járásbíróságnál járásbirói áll. 2 h. a. — A zsolnai járásbíróságnál irnoki áll. 4 h. a. — A temesvári posta- és távircigazgatóság­­nál több posta- és táviró-szolgai áll. aug. 19. N&riltKftl). naptár. Péntek- julius 24. -• Római katolikus: Krisztina. — Protestáns: Krisztina. — Görög-orosz (julius T2.) Proklusz. — Zsidó : Ab. 14. Nap kél 4 óra 12 p. — Nyugszik : 7 óra 2o perckor. — Hold kél 7 óra 38 perckor este - Nyugszik : Hó. 21 p. reggel. — Holdtölte 6 éralop. d. u. — A minisztereinek fogad délután 4 órától fi óráig. — A horvat-a/.lnvoii miniszter tógád d- e. 10 órától ds u. 1-ig. — Apponyi Lajos gr. urftarnagy fogad d. u. 4 órától fi-íg. — A belügyminiszter helyett az államtitkár fogad d. u. lél 4 órától fióráig. — Néprajzi misszió kiállítás a Nemzeti Muzeum előcsarnokában, megtekinthető egész nap, belépő dy 30 krajcár. — Thorma János Képe ^A/. aradi vér­tanuk kivégzése- megtekinthető egész nap az állatkert melletti vendéglő dísztermében. Dij 30 krajcár. — A város­ligeti wj műcsarnok, az országos kiállítás képzőművé­szeti csoportja nyitva d. e. 9 órától d u. 7 óráig. Belépő dij 20 krajcár, csütörtökön 9-töl 1-ig 50 krajcár. — Nemzeti Szalon magyar képzőművészek és müpártolók egye­sületének — hazánk első rangú művészeinek müveiből — ren­dezett mükiállitása. Nyitva reg. 9-töl este 9-ig. Belépődíj 30 kr.— Nemzeti muzeum: régiségtár nyitva d. e. 9 órától dél­után 1-ig. Többi tárai megtekinthetők 50 kr. dii mellett. — — Az 1848—4tü-iki es Kessutii-muzeum IV. kerü­let Duna - utca 16. szám. nyitva egész nap. — — Nyilvános könyvtárak egész nap zárva vannak. Teranészétaojzl gyűjtemények múzeuma (Muzeum-körut 4. szám), nyitva délelőtt 10 órától déli 32 óráig. — Iparművészeti muzeum az Andráss.v-uton, nyitva dél­előtt 9 órától kezdve egészen délután 1 óráig. — Bogárgyűjtemény a nemzeti múzeumban, megtekint­hető délelőtt 9 órától kezdve délután 1 óráig. — Deák-mauzóleum a kerepesi-u ti temetőben, megtekinthető délután 3 órától kezdve. 5 óráig- — Történelmi képtár a városligeti műcsarnok­ba n, megtekinthető d. u. 2 órától kezdve 6 óráig, — Magyarok bejövetele Feszty körképe a városligetben nyitva reggeli 6 órától este 10 óráig. Az esti órákban villany­világításnál. Belépö-dij reggel ö-tól délelőtt 9 óráig 80 krajcár. Délelőtt 9 órától estig 50 krajcár. dl. kereskedelmi muzeum. As igazgatóság ideiglenes iroda alatt. (A Steíáma-ut sarkán.) helyisége: lsfcván-ut 57-ik szám----- .. _ —- , Irodai órák: délelőtt 9 órától délután V óráig. — Ma­gyar királyi szabadalmi levéltár (Lánchid-tőr 6-dik ■zám alatt) nyitva naponkint délelőtt 9-töl délután i-ig. — TekBOléglAl iparmuzcuui saját házában (József-kürnt 3). •z. nyitva d. e. 9 órától d.u. 1 óráig és d. u.b órától 5 óráig. ■fenteegyesOlct helyiségei megtekinthetők délután 3 órá­tól 5 óráig, Sólyom- és AJarko-utca sarkán, az egyesü­leti házban. — Állat kert nyitva egész nap. Belépö-dij 80 {krajcár. VÍZÁLLÁS julius 23-án. Inni SehUrdlog • • Sun,: fassau. . • .. Linz............... Bécs ...... Pozsony . , . Koniion . . Budapest . . • I)..Kold,Ar . , Mohács .... Gombos. . ■ ■ Újvidék .... Zimony .... Panosova. . . Drenkov, . . Orsóvá . . . . Vág: Szered Bába: Sárvár . . . • Győr............... Dráva: Zákány . . .. Barcs . . . . . Eszék ............ Száva: Sziszek . . . , Mitrovica . . CesUœtter C* + 253 < 0 + 18 + 844 < 0 + 19 + 120 > 14 -f 20 + 120 > 13 + 21 + 385 < 2 + 17 + £97 <21+18 + 350 <32 + 21 Î 404 > 440 > 390 > + 305 < + 270 < + 231 > + 302 > 3 + 10 8 + 20 0 + 24 1 + 24 4 + 17 3 + 17 5 + 19 + 04 > 12 + 19 + 34 > 1+20 + 224 < 50 + 64 +15 + 113 > 2 + 18 + 241 > 3 + 21 + 120 > 35 + 18 + 290 < 44 + 20 Cdllslltf 58 > 2 36 > 4 4 > 4 62 > 22 23 > 14 Tisza: ál.-Sziget .... Tekehála.. + Tisza-Ujlak . + V.-Namény .. + Záhony (Csap) + — „ — Tokaj............+ 90 > 10 Tisza-Eüred . + 132 > 10 Szolnok. .. . + 130 > 10 Csongrád . . . + 128 > 10 Sseged . . . . + 178 > il lörök'Beű.e. + 175 > 11 Titel ...............+ 328 > 7 Kőrös: Sebes: N-Várad + Fekete :Tenke + Tehír:Borosjenö + Kettős: Békés + Hármas: Gyoma Maros: Branyicska. Árad ..... Makó .... Bega: Kíszetó . . . Temesvár 2 > 6 25 4 > 16 96 > 24 124 < 20 N.-Becskerek + 64 < 8 74 > 1 42 < 7 83 > 4 38 > 12 4: < s e> + 22 + 20 + 27 + 27 + 27 + 22 + 24 + 25 + 20 + 20 -*-25 + 27 + 2» + 26 + 23 + 25 + 23 + 23 + 28 + 25 + 24 + 19 Jegyek magyarázata: »jeges viz, + null íölött, — null alatt, < áradt, > apadt, ? kétséges, hömérsék Celsius szerint. 8 K ÍNHÁZAK. Budapest, péntek, 1896, julius 24-én; NEMZETI SZÍNHÁZ. Évi bérlet 157. sz. C h a r i t a s. Szomoruj. Öfelv. irta Váradi A. Személyek : László király Somló Jászai M. Szacsvay Hegyesi M. Egressy Felekinó P. Márkus E. Abonyi Maróthy M. Bercsényi Latabár Hetónyi Kőrösmezei Faludy L órakor. Anastasia Salamon Zsófia A nádor Opos lovag Mater Áss unta Charitas Laborc Zerina Bertalan Kenéz Solom Tar Cserei Kezdete 71 Szombaton : Az idegesek. M. HÍR. OPERAHÁZ Az operaház zárva. Szombaton : Aida. vígszínház. Negyedszer: Éljen a kisiparos! Bohózat 4 felvonásban. Irta: Cári Weiss. Magyarosította Szócsi Ferenc. Személyek: Drivalszky Szafchmáry Teréz Nógrádi Drivalszky B. Rát hőnyi Froll Gábor Csipetke Karolina Anna Szávits Sfcovecsny Klein Leienyei Beregi Hegedűs Nikó Lina Delli Emma Gál Gyula Szerémi Balassa Fenyvesi Kezdete ‘/¡S órakor. Pénteken : Éljen a kisiparos ! NÉPSZÍNHÁZ. 10 0 0 év. Látványos színmű dalokkal és tánccal 3 szakaszban, 10 kép-Eel, 4 változással. A népszin­­ázi . bizottság megbízásából irta és zenéjét szerzetté : Verő György. I-sö kép: Honfoglalás- (896). 2-ik kép: Hittérítőé (1002) és Szent István királylyá koro­­iiaztatása. Színhely: a tordai hasad ék Er­­délyben. 3- ik kép: Tatárjárás és Újjá­születés. 4- ik kép: Mátyás az Igazsá­gos. (1465.1 5- ik kép: A mohácsi vész (1526.) és Budavára megvé­tele 1686-ban. Színhely: a Tetye mulatóhely Pécs fölött. 6- ikkópARákóozi Induló(1704) 7- ik kép: Világos és Éljen a királyi (Történik a szönyi sáncokon 8- ik kép: A munka. (1895.) 9-ik kép: Az ünnep. 10-ik kép: Apotkeozis. Kezdete ift8 órakor. Holnap: ugyanez. a m------­BUBÁI SZÍN KÖR a Krisztinavárosban. Csak párosán, L Hotel du Libre Echange.) Bohózat 3 íelv. írták Feydeau G. és Desvallióres M. Franciából fordította Komor Gyula. Személyek : Pinglet Kovács Angélique Berzsenyi T. Paillardin Réthey Marcelle Tó völgyi M. Mathieu Dezséry Violette Kende P. Marguerite Krecsányi V. Pâquerette Czene St. Pervenche Egyed M. Maxime Giréth A hercegnő Várnay P. Ckervet Tó völgyi Kezdete 7 órakor. Szombaton : A madarász. VÁROSLIGETI SZÍNKÖR. Igazgató Féld Zsigmond. Gauthier Margit. színmű 5 felvonásban. Irta: Du­­mas Sándor. Szabadon fordí­totta Dulyobszky Tilta. Személyek: Duval Armand Csiszár Öreg Duval Rieux Gaston Szaint Gustave Girafi gróf Varville báró Egy orvos Szolga Tóth Polgár Fehérváry Iványi Szarvasi Bihari Németi Juhai Gauthier Margit Kürti Sárika Nichette Bogyó Ilonka Cradancz Halmai C. Kezdete 7 órakor. Szombaton : A potyafráter. Kiadó és laptulajdonos: IfiáSiosI «íeiiő. Felelős szerkesztő: ®ss*54fis.»y Fei-euc. Kéziratokat nem ad viasza a szerkesztőség. Etablissement SOMOSSY-mulató. • Igazgató-tulajdonos: Somossy Károly. Nagymező-utca 17. Iroda: Mozsár-utoa 6. A terem hőmérséklete 16 fok. The 5 SISTERS BARRISON és BARRISON LOUA BARRISON chanteuse excentrique lóháton. Első Barrison-jelenet fél 11 órakor. Második Barrison­­jelenet negyed 12 órakor. Az előadás kezdete '/,9-kor. Vége i órakor. Nyárlasan szellőztetett és hűtött helyiség. Egyedüli j egyel árusitó-hely tőzsde, Andrássy-ut 38. sz. ‘Oldva r y TELEFON. Írjegyzék bérmentve. _ Férfi divat, fehérnemű- és kalas-raKtárs. Koron.herceg-utca 11 ée Kcrepesi-nt 9, i Panni. mSét. Előkelő látványos mulatóhely. Üvöltő és keringő dervisek tánoa. Kilenc zenekar; TUndérvilág; Keleti élet; Énekes- és táncos csoportok stb. stb. Belépő dij: a kiállítási hídon át hétköznapokon este 6, ünnep- es vasárnapokon déli 12 óráig 20 kr; ez időn túl az összes kapukon át 30 kr. Gyermekek felét fizetik. 40607 A junius 8-iki hódoló menet. — Élő fényképeke Auguate & Louía Lumiére urak Lyonból 40589 CINEMATOGRAPHE-j e Előadások naponkint 10—l-lg, 2—8-lg, és este 9-ll-ig Buda­­pest, Andrássy-ut 41. sz. Belepő dl) 30 kr. — Minden pénteken változik a miisor. Millenáris szépségverseny tartatik szombaton, e hó 25-ón d. n. 6—11 óráig a budapesti Konstantinápolyban. A legszébb 3 hölgy között 3 szépség-dij lesz kiosztva. 1. díj egy női aranyóra. 2. díj egy arany karperec. 3. dij egy arany gytirü. A verseny eredménye akként íog eldöntetni, hogy min­aen ferfilatogató egy szavazó-lapot kap, melyet a kiszemelt hölgynek fog átadatni, a kik este 11 óráig a legtöbb szavazólap birtokában lesznek. A versenybírák este 11 órakor a Szultán­­kávóház erkélyén várják a hölgyeket. , TUndéries kivilágítással Ej aBospomaon. Nápolyi hangverseny az úszó Gallegimtón. 10 órakor: Nemzetközi diszfeivonulás exo­­tikus pompával. Az óriás WILKINS mint Tambour Major. villanyos-, ered- és spa­­nyol-ltailet. Szinielőadások a Janitsár- és Galata-téren. Végül káprázatos kivilágítás mellett: Tisztelgő diszfeivonulás a szépségverseny győztesei előtt elefánton, tereken és ázsiai öszvéreken. Belépő «11J ^40 kr. Lóversenyek Tátra-Nagy-Lomnicon 8896* julius 26| 28 és 3Q-án és aug* 2-án. A „Magyar Lovaregylet“ által rendezve, kezdetük mindig dél­után 3 óra 50 perckor. A legkényelmesebb vonat a Budapestről (k. p. új éjiéi 10 óra 40 perckor induló rendes gyorsvonat érkezik Nagy-Lom­­nicra 8 óra 82 perckor reggel ; vissza 9 óra SX) perc este, érke­zik Budapestre 8 óra 10 perc reggel. Ezenfelül minden futtatási napon Kassáról, Eperjesről, Lőcséről, Podolinból és Szepes-Bólából az összes közbeeső állomások érintésével, de rendes zóna-dijtétel mellett külön­vonatok indulnak a versenytérre és vissza, a melyeknek me­­netreudjei az egyes indóházakban kifüggesztve lesznek. A versenyek végével külön vonatok indulnak vissza minden irányban. Helyárak a versenytérre: I-ső hely 3 frt, II-lk hely 1 fit, III-:k hely 20 kr. ■Tegyek kaphatók 1 nap a versenyek előtt: Uj-Tátrafüreden Kertész Tódor bazárjában, 0-Tátrafüreden Manrer Adolf urnái, Alsó-Tátrafureden Qulrsfeld Károly kereskedő urnái, Késmárkon Gcnerslob E. kereskedő uruál. Tátra-Lomnicon a fiird öpénztárnál, Poprád-Felkán fehn József vendéglősnél, Kassán Kis vári Sándor ur cukrászdájában, és a versenyna­pokon Tátra-Lomuicon a versenytéren. Restaurációk az I. és II. helyen, szintúgy totalizateurök. Közbeeső napokon Tátra-Lomnicon galamb­lövészet. 40780 Most jelent meg : Budapest története. Irta.: 4zröc»2E JBf«»aRS«eirel*-« Az ezredéves •ű.rtn.epség- allsalnaá.'val. Harmadik kiadás. Gazdagon illusztrálva. Ara díszkötésben I forint 50 krajcár. Kapható a „BUDAPESTI HIEL4P* kiadóhivatalában VIII., Kokk Szilárd-utca 4.) a pénz elöleges beküldése esetén bérmentve, utánvételes küldésnél a rendelő költségén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék