Budapesti Hírlap, 1897. március (17. évfolyam, 60-90. szám)

1897-03-30 / 89. szám

1897, március 30. BUDAPESTI HÍRLAP. (89. sz.) 7 A kandiai francia és olasz konzulátus mind a két mohamedán vallomásáról jegyzőkönyvet vett föl. Konstantinápoly, márc. 29. Kréta szigetén a nyomor nőttön nő. A városokban sokféle betegség pusztít és nin­csen sem orvos, sem gyógyszerész, mert ezek jobbára görögök s a sziget belsejébe menekül­tek. Az ínség egyre terjed s különösen a kandiái mohamedánok szenvednek miatta. Az európai kereskedők áruikat a krétai városokból Szürába ésMaltába szállították, a kandiai olasz és francia konzulátus raktáraiban töméntelen gabona van, melyet a menekülő görögök nem bírtak ma­gukkal vinni; az éhező mohamedánok most azzal fenyegetőznek, hogy kipusztitjak a rak­tárakat. A most érkezett angol katonákon kí­vül még kétezer török katona és vagy tízezer nem rendes katona van Kandiában. A Kandia körül táborozó fölkelök számát huszonkétezerre becsülik. (N. Fr. Pr.) Konstantinápoly, márc. 29. Kdneai távirat szerint a Krétában levő tengernagyok a sziget pacifikálása végett a csapatok szaporítását és a fenyegető Ínség és betegségek miatt a kikötővárosokban össze­gyűlt mohamedán bujdosók eltávolítását aján­lották kormányaiknak. A hatalmak akciója. Béos, márc. 29. A király ma délután közös kihallgatáson fogadta Goluhovszki gróf külügyminisztert és Sterneck báró tengernagyot és harmadfél óráig értekezett velük. Berlin, márc. 29. A görög kikötök blokádjáról folyó tárgyalá­sok még nincsenek befejezve, mert Anglia még még mindig nehézségeket támaszt. A Post azt jelenti, hogy a londoni kabinet oly föltétele­ket szabott, melyekről a többi hatalom kije­lentette, hogy semmi szin alatt sem fogadhatja el. (N. W. T.) Konstantinápoly, márc. 29. A diplomáciai körökben várják a hatal­mak döntését Pireusz körűlzárása és a török és görög csapatok egymástól való távoltartása dol­gában. Összeütközés Albániában. Konstantinápoly, márc. 29. Szkutáriban (Albániában) összetűztek a mohamedánok és a keresztények és lövöl­döztek egymásra. A váli azt telegráfozza ide, hogy a nyugalom, hála a hatóságok közbelé­pésének, ismét helyreáHott. Részletes hírek még nem érkeztek. Az összetűzésnek az volt az oka, hogy az egyik mecset előcsarnokában egy darabokra vagdalt sertést találtak, a me­lyet a keresztények dobtak oda bosszúból a kereszt nemrégiben történt meggyalázásáért. A helyzet nagyon feszült. A bazár és az üzletek zárva vannak. A váli mindent elkövet, hogy a mozgalmat megfékezze és a vérontásnak elejét vegye. Cetinje, márc. 29. Szkutáriból érkező jelentések szerint az ottani konzulátusokat csapatok őrzik. A közle­kedés teljesen megakadt. Konstantinápoly, máro. 29. Szkutáriból érkezett konzuli jelentés sze­rint a váli energikns föllépésének sikerült a forrongást egy időre elfojtani. Két katolikus embert megöltek és kettőt megsebesitettek. A konzuli kar interveniált a váhnál, hogy a hegyi albánoknak a városba való betörését megakadályozza. Izgatottság Konstantinápolyban. Konstantinápoly, márc. 29. A hadügyminiszter és a rendörminiszter parancsot kaptak, hogy erösitség meg az őr­járatokat. Tegnap reggel óta az összes város­részeket és utcákat sűrűn járták be az őrsze­mek. A helyzet megint nagyon fenyegető. Teg­nap este láttam, a mint a rendőrök negyven örményt letartóztattak és bekísértek. Rajtuk kívül az éjszaka folyamában még igen sok gyanús örményt fogtak el. Tegnap este az a hir terjedt el, hogy Iszmidben az összes örmé­nyeket lemészárolták. (N. Fr. Pr.) Goluhovszki a háborúról. Béos, márc. 29. Az a perzsa küldöttség, a mely azért jött ide, hogy a királynak Muzaffer-eddin sah trónralépósét notifikálja, ma leglátogatta Golu- hovszki grófot. A küldöttség vezetője, Mirza Biza khán, megkérdezte Goluhovszkit a keleti helyzetről; a gróf azt válaszolta, hogy Görög­ország bizonyára nem mer Törökország ellen háborút folytatni, mert attól kell félnie, hogy Törökország megfojtja; remélhető, hogy a helyzet békésen fog alakulni. (N. W. T.) TÁVIRATOK. A budapesti kongresszus az angol alsó­házban. London, márc. 29. Az alsóházban Bield kérdezte a kormánytól, hogy kapott-e meghí­vást a magyar földművelési minisztertől a múlt esztendőben Budapesten megtartott gazdasági kongresszusra, illetőleg miért nem képviseltette ott magát a kormány. Long földmivelósi miniszter kijelentette, hogy ámbár a kormány meghívást kapott, hogy hivatalos képviselőt küldjön a kongresszusra, tekintettel az ott megvitatott kérdések karak­terére és terjedelmére és azokra a ne­hézségekre, hogy hamarjában nem tudta, minő állású képviselőt küldjön oda, nem volt képes a meghívásnak eleget tenni. Különben a kormány szem előtt tartotta, hogy a királyi gazdasági társaság, a gazdasági köz­ponti kamara, valamint a huselárusitók nem­zeti szövetsége elhatározták, hogy a kongresz- szuson képviseltetik magukat. Az angol mező- gazdaság érdekeit tehát hathatós módon tekin­tetbe vették. Választás Olaszországban. Kóma, márc. 29. A 62 pótválasztAs ered­ménye egy kivételével ismeretes. Megválasztottak 35 kotmánypárti, 13 alkotmányos ellenzéki, 12 radi­kális és egy szociálista képviselőt. N A PI H I R E K. Budapest, márc. 29. •— Az idő. Budapesten többször csöpörgött az eső, a bőmérsék 6'7 fok, a levegő nyomása 48'6 mm. volt. — Magyarországon az idő esős. Leg­melegebb volt Csáktornyán 13'2 fok, leghidegebb Késmárkon 3'1 fok. — Európa északi és középső részén az idő esős, a délnyugatra száraz. Legmele­gebb volt Máltán 17'2 fok, leghidegebb Moszkvá­ban —4'1 fok. — Becsben 7’2, Rómában 12'6, Pá- risban 7’3, Berlinben 9"6, Péterváron —1'2, Kon­stantinápolyban 11’6 fok volt ahömérsék. — Jóslat: Esős, szeles idő várható. — (Személyi hírek.) József kir. herceg hus- vét vasárnapján Budapestre érkezik és jelen lesz hétfőn a várszínház jótékonycólu előadásán, mely­nek ő a védője. — Széchenyi Imre grófnak, a volt berlini nagykövetnek, a kinek súlyos betegsé­géről említést tettünk, mint értesülünk, állapota oly örvendetesen javult, hogy teljes meggyógyulása kis idő kérdése. — Gonda Béla miniszteri osztálytaná­csos a Vaskapuszabályozás felülvizsgálására ma hosszabb időre Orsovára utazott, — Schiller György székesfővárosi ipartestületi elnöknek és törvényható­sági bizottsági tagnak, mint az ezredéves országos kiállítás keretében rendezett időleges kiállítások jury-bizottsága tagjának, a király elismerését nyil­vánította. Ezzel kapcsolatban a fökbnivelési minisz­ter is őszinte köszönetét mondott a jury-munkála- tokban tanúsított buzgó támogatásért. — (Az orleáusl herceg párbaj-ügye.) A párisi Figaro-nak Dsibutiból, Afrikából érkezett levele szerint Bonvalot fölíedező-utazó és Henrik orleánsi herceg között súrlódás történt, melyet Franciaországba való visszatérésük idején való- szinülög fegyveresen fognak elintézni. — (A sah követel Becsben.) Múlt szomba­ton érkezett meg Becsbe a perzsa sah tíztagú követsége, Mirza Riza berlini perzsa követ vezeté­sével. A követségnek az volt a föladata, hogy notifikálja királyunknak Muzaffer Eddin sah trónra- lépését. A király ma délután fogadta a perzsa követeket. — (Zichy Géza gróf Temesvárott.) Zichy Géza gróf — mint levelezőnk Írja — csütörtökön Temesvárra érkezett, hogy a Temesvári zenekedvelő- egyesület jótékonycólu hangversenyén előadott szer­zeményeit maga dirigálja. A város közönsége nagy lelkesedéssel fogadta a zeneköltő grófot. A hang­versenyen, melyet előkelő közönsége előtt szom­baton este tartottak meg a városi Vigadóban, az egyesületi zenekar és a 43. gyalogezred zenekará­nak uvertürje után a férfikar Zichy Géza gróf diri­gálása mellett annak Szerenád cimü müvét adta elő, majd Mágosi Ida énekelt, mire Rácz Margit elsza­valta Zichy Géza gróf A vadász boszuja cimü köl­teményét. Ezután ismét Zichy gróf vette kezébe a karmesteri pálcát és eldirigálta A zene cimü dal­művét, mely óriási sikert aratott. A közönség nem fogyott ki a tapsból s kendőket lobogtatva éljenezte a grófot. A hangverseny ntán társas-vacsora volt. — (Egy főispán balesete.) Horváth Mihály nyugalmazott főispán a minap Budapestre jött vidéki birtokáról fiának, ifj. Horváth Mihály minisz­teri titkárnak a látogatására. Ma délelőtt Budán járt, hogy több ösmerösét meglátogassa. Vissza- jövet a hatvanhatóves öreg ur a lánchíd előtt egy társaskocsira akart fölszállani, de megcsúszott a lába, elesett s oly szerencsétlenül, hogy a tórde- kalácsát eltörte. A mentők szállították el józsef- köruti lakására. — (Koch tanár uj orvosszere.) Ber­linből telegráfozzák: A Deutsche Medicinische Wochenschrift Koch tanárnak újabb tuberkulin- preparátumról szóló értekezését közli. Éveken át tett alapos vizsgálat után Kocb két tuber- kulin-preparátumot fedezett föl, melyek egyike a gümőkór-bacillusokat hozzáférhetetlenné te­szi. Tuberkulotikus tengerimalacon, melyeket az uj tuberkulinnal kezeltek, regresszív válto­zások voltak a szervezeten megfigyelhetők. Tüdőgümőkórban megbetegedett embereken a betegség első stádiumában, bőrfarkas-betegség- ben szenvedőkön kivétel nélkül lényeges javu­lás állott be. Közönséges felfogás szerint nem csekély számú esetnél állott be teljes gyógyulás. — (A szabadkőművesek uj nagymestere.) Magyarország szimbólikus nagypáholya tegnap dél­előtt tartotta nagygyűlését, melyen számosán jelen­tek meg a magyarországi szabadkőműves nagypá­holy alá tartozó külföldi páholyok képviselői közül is. A napirend legfontosabb pontja az Ivánka Imre halálával megüresedett nagymesteri állás betöltése volt. A gyűlés kegyeletesen emlékezett meg Ivánka Imrének érdemeiről s utódjául egyhangúlag Joan- novich György egykori kultuszminiszteri államtitkárt s a magyar tudományos akadémia tiszteletbeli tag­ját választotta meg. Az uj nagymester szertartásos bevezetése, fölavatása és üdvözlése ősrégi szokások szerint történt. A programbeszódét nagy helyeslés­léssel fogadták. Főbb pontjai e programnak a nem­zetiségek és felekezetekkel való békés együtt mű­ködés előkészítése és biztosítása, a nép fölvilágosi- tása, az előítéletek leküzdése, a liberális eszméknek föntartása és fokozatos érvényesítése a közélet minden rétegében. Ezután a többi uj választások történtek meg. Az évi jelentést tudomásul vették. — (Házasság.) Ifjabb Gerey Ernő magyar királyi államvasuti építész Budapesten eljegyezte Hocke Luiza kisasszonyt, özvegy Hocke Hugónó leányát. Ikervári Zombory Béla fővárosi hivatalnok eljegyezte Szent-Endrén özvegy Lombardininé szü­letett Szabó A. bárónét. Rabinstein Mátyás dr. orosházai izr. hitszónok eljegyezte Wildmann Jolán kisasszonyt, Wildmann Ignác tisza-szent-imrei birtokos leányát. Bondi Mór eljegyezte Franki Olga kisasszonyt, Franki Vilmos sirkőkereskedő leányát Budapesten. Fóliák Ignác április 4-ón tartja esküvőjét Miskolcon Stiller Jenny kisasszony nyal, Stiller Ignác és neje leányával. — (Hegyi Aranka nevelőapja meghalt.) Sárközi Ferenc hires cigányprímás, több ismert, szép népdal szerzője, Hegyi Arankának nevelőapja, teg­nap Losoncon meghalt. 1820-ban született Gárdony­ban. A budapesti és a bécsi konzervatóriumban képezték ki. 1848-ban az ö zenekara volt az első, a mely a honvédség kötelékébe lépett. Sárközit hadnagyi ranggal nevezték ki karmesterré Nagy Sándor se­regéhez. Részt vett Budavár bevételében, a komá­romi és debreceni ütközetben. Világosnál, mint tisztet, őt is elfogták s börtönbe vetették Aradon, a honnan Forgách Sándor gróf császári kormány- biztos közbenjárására szabadították ki. Az ötvenes években zenekarával bejárta az ország nagyobb városait. 1860-tól kezdve sokat járt külföldön, Pá­riában, Londonban, Prágában, mindenütt a legelő­kelőbb körökben játszott s őt tartották a ma­gyar zene külföldi úttörőjének, Több Ízben játszott a budai királyi várban is, udvari bálák alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék