Budapesti Hírlap, 1897. december (17. évfolyam, 333-362. szám)

1897-12-30 / 361. szám

1897. december 30. BUDAPESTI HÍRLAP. (361. sz.) ffwW | 2C2 ! — 2C25:T7-3:zX. ávfslyaia.. Előfizetési felhívás 3Z2Z-VIIX. é-v-folyam. ff 66 é; i hiteles pénzügyi sorsolási szaklap XXVIII, évfolyamára. A nNIERC!iaM a legrégibb pénzügyi és sorsolási lapja Magyarországnak. § A „IHERCUR« sorsolási rovata csak hiteles adatok alapján készül és ennél­ek fogva feltétlenül megbízható. A „^lERGUR11 elismert megbízhatóságával ® legtökéletesebben szerkesztett sorsolási jegyzékei által tűnik ki és hivatalos S sorsolási közlönye a legtöbb állami, városi hivatalnak, pénzintézetnek stb. A„MÉRGÜK“ nélkülözhetetlen közlönye minden tőkepénzesnek, a mennyi­ken megbizható értesüléseket közöl a bel- és külföldi gabona» és érték» tőzsdék helyzetéről, továbbá minden közgazdasági és pénzügyi ese­ményről. A „MERClíSÍ45 előfizetőinek esztálysorsjáték hivatalos nyereményjegyzéke ingyen melléklet gyanánt jár. — Ezenkívül az év végével minden előfizető díjtalanul kapja meg a 176lö HBearcuajr* amaz léís$@a «sw*®®, | mely számos közgazdasági közleménye stb. kivül tartalmazza a bel- és kül- | földi sorsjegyek, záloglevelek stb. mindazon számait, melyek az 1897. év J végéig kisorsoltalak, de nyereményük mindaddig még nem vétettek fel. ^ A Mercur Évkönyvéből tehát megtudható, vájjon bármely sorso­lt lásnak alávetett értékpapír a kibocsátás napjától 1897. december végéig I kisorsoltatott-e vagy sem. Előfizetési ára egész évre 2 forint. I TÄlf „MERCUR“ kiadóhivatala, Budapest, V., Oorottva-utca 12, Csecsemők mesterséges táplálása dr. SOXHLET tanár legújabb szabad. tej-sterilizáló aparátusai. Eredeti gyártmány ára 13 frt. ValameDnyi cikk gyormekágya- soknak és betegápolásra a legszo­lidabb kivitelben és legolcsóbb árak mellett. 47751 Keleti BUDAPEST, IV., Koronaheroeg-atca 17. sz. Kimerítő árjegyzékek ingyen. CD a s £ s -° CT3 cd 'gT ÍM co C3 0) I .s iRi N s scan > 'ŐT N 0) » © to ti) o4 *<|) ~ A JMLOftJLEftt J. fi,-féle Szalicil-szájvíz és fogpor használata eltávolít minden fogfájdalmat, biztosam megszünteti a fogak* romlását és a kellemetlen szájbüzt. Egy üveg szájvíz 40 krajcár, 80 krajcár, nagyobb üveg I forint 60 kr. és 3 forint. Mülles« J. Ls-féSe Szaiieil-fogpoi«, szalicil-vízzel használva nem csak hófehérré teszi a fogakat, hanem a már létező fogbetegségek tovább-teijedését is meggátolja. Doboza SO kr. és I frt 20 kr. Müller J- SL.-féle Szsslicil-fogpép, darabja 35 kr. Ugyanazon hatással bir mint a fogpor. Minden font elősorolt készítmények orvosi utasítás után készülnek. Kaphatók: IvdZXÍTX-ILE]^ T. X-. os. és klr. udvari átállító, illatszer és pipereszappan gyárosnál Builnjiesien, MoroiiHlieiTcg-utea f»ik svíhi. Fogkefék rendkívüli jő minőségűek, nagy és olcsó választékban. i s&Jj KssaeS «á Is. Uj küldemény valódi harzl kanári madár érkezett. Pompásan és szorgalmasan énekelnek nappal, épugy mint világításnál. 2STagv választók, olcsó árak. Eladás csakis a„Fehórlóu-sz;állóban Kcrepeai-ut 15, o^tő 12. SONDERMAtfN W., madárkereskedő a Harsból. Minden madár 8 napi próbára adatik, csere meg van engedve. ittiol éíÖ°/0-uyi eromegtaharitás érhető el uj szabadalmazott gbresapágyaink alkalmazása álfal. 47311 szab. 8152. ez. >. 47. f. 84. ROESSEMANN és KUHNEMANN Budapest, Külső \áci-ut 79. (uj) sz. II. oszt. KOPPEL ARTHUR»fé!e vasutak. Ezen nagy erő megtakarí­tás lehetővé teszi, hogy a legkülönfélébb üzemek­ben olcsó munkaerők alkalmazhatók, mi által az üzemköltségeknél lényeges megtakarítá­sok érhetők el. E gof- osapágyak minden ipar- vasúti kocsrn könnyen és költségmentesen al­kalmazhatók. Minta-görcsapágyakat az érdekelteknek kölosönkép és díj­mentesein is szállítunk. További különlegességek: mezei és erdei s egyéb Ipari vasutak, függő- és sodrony-*íkió- pályák, Mindenféle mozdonyok szállítása mint a Hyaus* és tsa mozdonygyár (München és Linzben) egyed-képviselöi. Mii £H.l«ra,K» jól mulatni? Küldjön 60 lírt, azért küldőt én egy 389S. évi naptárt. 400 oldal, nagy alak, 400 képpel, 5000 eredeti' magyar kacagtató vicc és humoreszKOk. Mi akap meggazdagodni? Külijöu 6 krt levéibélyogbeu és én megküldöm az egész müveit világon szabada-lsau- zott „UONlE-CAELO auto­matám illusztrált prospektusát­Mi akar biztos kenyeret? Akik nem lasfcák, egy minden­napi cikkemmel biatoa kenye­ret tudnak keresni. Mintákat küldök azoknak, kik ő kyos levólbélyeget küldenek. Borsodi Mór Budapest, Dohány-utca 10. Ugyan én keresek a sokszoro­sítás terén nyert legiijubb sza baclalmaivi; az égés? müveit világon kihasználandó tervem kivitelére egy társat, kinek 10 ezer frt készpénze van, egy ív alatt több 100 ezer írt hasznot helyez kilátásba. Patyolat, fehémemü-ujság, nolfcülözh«­teilen mindon iiázfártásbon, a hol gondot fordítanak a fehér* nenreiek otthon való olkészité- sére. Szabásmintaivet hoz, mely páratlan pontossággal oktat a szabás minta fortélyára, kifo­gástalan rajzaival pedig hü ké­pét mutatja, a folytén változó divatnak. Nincsen olyan divatos vagy a mindennapi használatra ss:ánt fehérnemű, a melynek el­készítésére a Patyolat nem ad­hatna kimerítő utbaigazitásti. A Patyolat a Budapesti Hírlap ki; adás ában j el ©ni k m e g h avon kn i i egyszer. Ára negyedévonkint posta szétküldéssoj 55 kr. A o kt ób er-- do cemb eri ávn«gyedre előfizethetni a kiadóhivatalban VIII.j Kökk Szilárd-utca 4. es. olcsóbb mint bárhol másutt Varga Mihály és Társai magyar bútoripar társaságánál, Budapest, Koronaherceg-utca 2. sz. alatt, Kip-tor sarkán. 9QE" Eladás több évi jótállás mellett. Vevőink ajánlása legteljesebb elismerésük kifejezésével az ország minden részéből. *3§}8 Legnagyobb fővárosi áruház késsé asztalos és kárpitos bútorokból, a legegyszerűbb polgári stíltől a legfinomabb kivitelig. Minden stilszerü, tartós kivitelű és szolid minőségű. Ssa Ion-be rend ez esek legújabb francia és angol szövetekből. Hálószoba» és ebédlő-berendezések minden stílus­ban : barokk, angol, ó-német és olasz renaissance. Teljes hálószoba-berendezé­sek, matt, diófa, fényezett, 110 frt, ISO, ISO, 200 Irt és feljebb. Teljes ebédlő- berendezések, matt, diófa, fényezett, 820 frt, 143, 2S0, 250, 450 frt. és feljebb. Teljes szalon-berendezések, modern facon, selyem, plüss, brokát, krepp, burett garnitúrák 180 irt, 250, 300, 400 frt. és feljebb. 46122 3KR* Képes árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve. 9S A BUDAPESTI KÖLCSÖNÖS SEGÉLYZŐ-EGYLET MINT SZÖVETKEZET Ezen óvtársulat 1898. év január 1-én kezdődik és 1903. december 31-én végződik. Bárki tetszés szerinti számban jegyezhet üzletrészeket. Minden üzletrész után hetenként 1 korona fizetendő. A hat óv letelte után az évtársulat feloszlik, az összes jövedelem a résztvevők között íelosztatik és mindenki készpénzben megkapja a befizetett tőkét a felmerült haszonnal együtt. .. .. . . ...... Az egyes üzletrészek a múlt évben 6°/0*rá jövedölroeztok, miért is a tökebof&ktetésr© az intézet lysn alkalmas. Az intézetnek tehát két célja van: egyrészt tagjai között a takarékosságot előmozdítani, másrészt a tagoknak könnyen, heti részletekben visszafizethető olcsó kölcsönt nyújtani. Előnyei: Kölcsönt más, mint egyleti tag nem kap. Minden üzletrész Után 200 korona, illetőleg 300 korona kölcsön engedélyeztetik. Az adós a kölcsönt visszafizetni nem tartozik, hanem kötelezi magát az intézet, hogy a kölcsönösszeget az adósnál hagyja azon esetre, ha a heti részleteket és időközi kamatokat pontosan megfizeti, mely esetben a 6-ik év végével ez járulékába betudatik. * A megszavazott kölcsönből levonások, a csekély kamaton kivül nem eszközöltetnek, mert az intézet alap­szabályai és ügyrendje sem biztosítéki alapot, sem Utánfizetést nem ismernek. Az eddig készpénzben befizetett törzstőke 3*0009000 korona. A tulnyomólag kisebb kereskedőknek, iparosoknak kiadott kölcsönösszeg 2-800,000 koronát tesz ki. A lefolyt évben felszámolt I-ső évtársulat tagjainak befizetett tőkéjük és reáesö haszonjutalék fejében 713,852 korona 50 fillér fizettetett ki készpénzben. Az uj óvtársulat betéteire már most lehet előjegyezni. A január hó 1-je után belépők kötelesek aa elmulasztott heti befizetéseket késedelmi illetékkel együtt egyszerre megfizetni. Felvilágosítás nyerhető és előjegyzések eszközölhetők az intézet irodai helyiségében V., Arany JáuOS-utca 18. ATM* KCSiKSEflS.A.'K'CŐSLÁ.«». Marham érlegelset, hídmérle­geket, tizedes- éa egyensúly- mérlegeket 47455 erősen készítve, lsgjutányo- sabban szállítanak Brunner J. L. és Társa mérleggyér és lágyvasöntőde Budapest, V., Váci-kdrut 48. Árjegyzékek Ingyen it> bementve. Egy pohaptea KV* 2 krajcár- '3645­ért előállítható 47910 teapasztillákkal Marsnet* A» Első csehországi keletieskor- kát és csokoládé gyárából, Prága. 47S69 Kngl. Weinberge. ílzeakc. mindenütt kapható. —«

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék