Budapesti Hírlap, 1898. április (18. évfolyam, 91-119. szám)

1898-04-30 / 119. szám

6 BUDAPESTI HHtLAF. (119. az.) 1098, április 80. TÁVIRATOK. Szerbia és Oroszország. Bukarest, ápr. 29. (Saját tudósí­tónk tá v i r a t a.) Szerbiából nem nagyon biztató hírek érkeznek Sserbia belső viszonyai­nak fejlődéséről. Szerbiának Oroszországhoz való viszonya nagyon rossz, nem is szólva arról, hogy az orosz követ még nem is fog­lalta el állását, a követség személyzete eluta­zott s az ügyvivő is határozatlan határidejű szabadságra ment. A szultán tervei. Konstantinápoly, ápr. 28. A mint bé- szélik, jDsevad bég azzal a megbízással utazott Pétervárra, hogy javaslatba hozza, hogy a szultán a kis-ázsiai török territórium biztosí­tása mellett esetleg kész György görög herce­get hallgatagon elismerni Kréta kormányzójá­nak. Azt beszélik továbbá, hogy a Teheránban időző török misszió tárgyalást folytat Perzsia és Törökország szövetségéről. Kína fölosztása. Berlin, ápr. 29. A Reichsanzeiger közli a Kiao-Csao átengedésére vonatkozó szerződést. A szerződés első cikkelye kimondja, hogy a kiao-csaói öböl körül 50 kilométer szélességű területen a német csapatok mindenkor szaba­don járhatnak-kelhetnek és hogy ezen a zónán belül Németország hozzájárulása nélkül semmi­féle intézkedés nem tehető. Kina fentartja azonban magának, hogy a nevezett zónában Németország beleegyezésével csapatokat helyez­hessen el, vagy más katonai intézkedéseket tehessen. A szerződés többi cikkelyei lénye­gükben már ismeretesek. Budapesti Hírlap 1806 május l-ével uj előfizetést nyitunk lapunkra. Előfizetési ára : hónapra 1 frt 20 hr. 1-től jnn. 30 lg 2 40 JJ „ szept. 30-ig 5 V 90 JJ dec. 31-ig 9 40 » Kérjük azokat a t. o. vidék! előfizetőket, kiknek előfizetése április végével lejár, hogy a lap megrendelését minél előbb meg­újítani szíveskedjenek. Lakóhely tikét változ­tató helybeli, valamint vidéki előfizetőinket Is arra kérjük, hogy régi oimttket velünk tudatni szíveskedjenek, nehogy a lap küldése fenn­akadást szenvedjen. Nyáron az egész fürdő-évad alatt, előfizetőink kívánságárává lapot bárhová utánuk küldjük, még akkor Is, ha többször változtatják tartózkodásuk helyét. 8W A főváros környékén lévő nya­ralókba idejében, pontosan vitetjük a lapot. N A P I H I R E K. Budapest, ápr. 29. — Az idő. Budapesten az idő derült, a hö- mórsók 12'7 fok, a levegő nyomása 54-7 mm. volt. Magyarország kelete esős és zivataros. Leg­melegebb volt Újvidéken 18 fok, leghidegebb Késmárkon 8 fok. Európa időjárása esős. Leg­melegebb volt Máltában 16 7 fok, leghidegebb Moszkvában 0 7 fok. — Bécsben 1L6, Rómában 15'5, Párisbari 92, Berlinben 5'3, Pétervárott 32, Konstantinápolyban 13-3 fok volt a bömérsék. — Jóslás: Felhős, nagyon enyhe idő várható. — (Személyi hírek.) Frecskay János, a m. kir. szabadalmi hivatal főigazgatója nem egészségi okokból van már két hónapja és lesz még az év végéig szabadságon, hanem a Magyar Tudományos Akadémia kórt számára szabadságot a kereskedelmi minisztertől, hogy a Mesterszótárt, melyen már évek óta dolgozik, befejezhesse. A Szabadalmi Közlönyt ez alatt az idő alatt is Frecskay János szerkeszti. — Fraknói Vilmos püspök, a gyűjtemények és or­szágos könyvtárak főfelügyelője Rómából visszaér­kezett a fővárosba. — (A királyi pár Kisazingenben.) Ferencz József király és Erzsébet királynő kisszingeni tartóz­kodása május 5-ig fog terjedni. Gyakorta látni ott most a felséges párt, a mit együtt sétálgat a gyö­nyörű fürdőhelyen: a királyné fekete toalettben, fehér ernyővel, a király világos pantallóban, rövid, sötét tavaszi felöltőben és keményszélü, puha fe­kete nemezkalappal, meg ezüstkampóju sétabottal. Igen előkelő ur lehet, mondogatják az idegenek. És csakugyan, illik rá, mint talán senkire: every inch a láng. Egyébként a kisszingeni nép majd mind ösmeri a királyt és a királynét, és sohasem alkalmatlankodik a tolakodó kíváncsiságával, mint a hogy némely más helyeken cselekszik még az úgynevezett jobb körök is. A király mindennap el­kíséri a királynét Sanders dr. mediko-mekanikai in­tézetébe, a hol a felséges asszony kúrát használ. A nagy vendégek tiszteletére a fürdői zenekar csupa osztrák darabot játszik. — (A szomali aUdrály Budapesten.) Inger Szolimán, a"szomali alkiráty, a ki évekkel ezelőtt főhadnagy volt az osztrák-magyar hadseregben, a minap Budapestre érkezett kíséretével s a Nagy János-utca 42. száma alatt lakik. A magyar szüle­tésű afrikai fönség rokonait jött meglátogatni a fővárosba. — (Küldöttség a minisztereknél.) Ma dél­ben a képviselöházbanSDunaföldvárról küldöttség tisztelgett Wlassies Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszternél Szluha (István országgyűlési képviselő vezetésével. A küldöttek arra kérték a minisztert, hogy a dunaföldvári polgári iskola fölállítását en­gedje meg. A miniszter megígérte közbenjárását. A küldöttség ezután Erdély Sándor igazságügyminisz­tert kereste föl és az ottani legelő telekkönyvelóse dolgában kérte a miniszter jóakaratát. — (A haldokló Gladstone.) Londonból jelen­tik nekünk, hogy Gladstone állapota az utolsó napok­ban nagyon rosszra fordult. A beteg nem tud a szobából sem kimenni; állandóan nagj' fájdalmai vannak; sokszor álomba merül: ha fölébred, lassan fölnyitja szemét; úgy tetszik, mintha lelke már az örökkévalóságban járna. — (Caáky gróf első miséje.) Csúky Adorján gróf május elsején mondja első miséjét a budavári Mátyás-templomban, a. fiatal pap a budapesti köz­ponti papnevelő-intézetben végezte a teológiai kur­zust, azután Bécsben az Augusztineumban tanult, később pedig az inszbrucki egyetem jogi karának hallgatója volt. — (Házasság.) Marton Aladár cs. és kir. sorkajózászlós április 30-án tartja esküvőjét a polai székesegyházban Görtz-Astcin Margit kisasszony- nyal, Görs-Asiein Konstantin lovag kamarás, cs. és kir. sorhajókapitány és neje született Görtz- Astein Izabella leányával. Világhy Károly dr. budapest-rákosfalvai gya­korló-orvos, tartalékos honvédföorvos, eljegyezte Ohmüller Paula kisasszonyt. — (Seefried. báróék farkasvadászaton.) Zimonyból írják: Seefried báró és neje Erzsébet bajor hercegnő, kik már napok óta Zimonyban vannak, a nap legnagyobb részét vadászattal töltik. Eddig többnyire vizimadarakra vadásztak, a minap azonban részt vettek egy farkasvadászaton is a kupinovoi erdőben. Mindössze egy farkas került puskavégre de ezt sem sikerült elejteni, mert a hatalmas állat — ámbátor több lövés érte — egy sűrűségbe menekült. A vadászat után a társaság az egyik tisztáson egy bárányt sütött meg nyárson és a pecsenyét Seefried báróné is megkóstolta. Seefried báró és neje különben rendkívül sok vizimadarat lőttek, Seefried báró azonkívül egy hatalmas köszáli sast is, melynek kiterjesztett szárnyai több mint két métert beterítenek. —■ (Gyászvovat.) Koroknyai Ottó festő­művészt ma délután temették el a Kerepesi-temető halottasházából a művészvilág nagy részvétele mel­lett. Az egyszerű ravatalt számos koszorú borította, köztük a Képzőművészeti Társulat, a Képzőművé­szeti Egyesület és a Nemzeti Szalon koszorúi. A végtisztességen valamennyi müvésztestület kép­viseltette magát, ott volt azonkívül a budapesti müvészkolónia csaknem valamennyi tagja. A gyász- szertartás után Hock János, mint a Nemzeti Szalon alelnöke, az elhunyt pályatársai nevében mondott búcsúbeszédet. Horváth Ernő dr. magyar államvasuti fel­ügyelőt holnap délután négy órakor kisérik örök nyugalomra külső kerepesi-uti lakásáról. Az elhunyt tisztviselő halála széles körben keltett részvétet. Ravatalát, a melyet számos koszorú borit, sokan látogatják kartársai, ismerősei és barátai. A magyar államvasutak titkári ügyosztályának tisztikara külön jelentésben emlékezik meg a gyászesetről. — (Május 1.) A főkapitányság semmiféle gyűlést, vágj' tömeges fölvonulást sem enged meg május elsejére. A munkátlan szocialisták eüen már napok óta razziát tart s a toloncházban már egész sereg összefogdosott ember van. A rendőrség teg­nap óta szemmel tart két külföldről érkezett, de budapesti illetőségű szociálista vezért: K. Szabó József asztalosmestert és Weltner Jakab asztalos­segédet 8 hogy a fővezér is biztosságban legyen, elfogták Bokányi Dezsőt is, a ki a múlt hónapban öt napi fogházbüntetést kapott. A szociáldemokrata párt május elsején délután a városligeti aréna előtti térre munkásgyülést hirdetett; a főkapitány ma küldte meg a pártvezetősógnek határozatát, a melyben e gyűlést a belügyminiszter legutóbbi rendeletére hivatkozva, betiltja. Megengedte azon­ban, bogy a munkások május elsején a korcsmák­ban összejöhessenek, de minden szónoklás mellőzé­sével. Végül, hogy a csönd május elsején teljes legyen, az ügyészség ma a Népszava holnapi számát a Május 1. cimii vezetőcikket és a Rovás cimü cikk miatt lefoglalta. — (A délmagyarországi nagy hadgyakor­latok.) Temesvárról Írják nekünk: Molnár Viktor dr. temesi főispán Buziásra utazott, hogy az idei őszi nagy királygyakorlatok alkalmából a közlekedés érdekében tett intézkedéseket s a már elkészült, munkálatokat megvizsgálja. A főispán kíséretében voltak: Kabdébó Gergely helyettes alispán, Haász József műszaki tanácsos, középitészeti fölügyelő, Seüiy Kálmán kir. tanácsos, Reviczky Pál központi főszolgabíró, Radislovits Ferenc kir. mérnök, Manaszy György dr. föispáni titkár. A főispán ezzel a bizott­sággal behatóan megtekintette mindazokat a hida­kat és műtárgyakat, valamint azokat a főbb út­vonalakat, a melyek a hadgyakorlatok területén a királynak és kíséretének, valamint a hadcsapatok­nak közlekedésére fognak szolgálni; igy első sor­ban a Temesvárról Lugos felé Bnziásra vezető állami utat, az úgynevezett bródi Temeshidat s a Buziás- ról, mint legfelsőbb hadiszállásról bárom irányban, vagyis Szilas, Nickyfalva és Magas-Szákos felé vezető utakat, a melyeknek kiépítése, illetőleg jó karba helyezése a legmegfelelőbb módon nagyrészt már be van fejezve, részben pedig most folyik. A szemle végeztével a főispán a bizottság tagjai­val visszatért Temesvárra. — (Április 11.) JDolha községben április 25-én volt a 48-as törvényszentesités félszázados jubileuma. Az ünnepi Te Deum után Demjánovics Endre cím­zetes kanonok esperes-plébános rutén nyelven magyarázta az ünnepet. Az állami iskola ünnepén szintén Demjánovics kanonok volt az alkalmi szónok s hazafias beszéde elragadta a hallgatóságot. A kétféli görög-keleti szerb iskolában az egész községi elüljáróság előtt folyt le a jubileumi ünnep. Az alkalmi szónok Profits János káplán volt. Nagytoromja zemplénmegyei községben Fenczik Endre görög katolikus lelkész rendezte a 46-as ünnepet. A templom tornyán április 24-én nemzeti- szinti lobogó lengett, nyolcadfél órakor pedig harangzúgás mellett megkezdődött az ünnepi mise, a hol Fenczik gyönyörű egyházi beszédet mondott. Mise után az iskolában Gerzánits János tanító fejte­gette a nap jelentőségét. Délután az iskolaudvarán zeneünnep és tánc volt. A szepeshelyi katolikus tanítóképző április 26-án ülte meg a negyvennj'olcas törvények ötven­éves jubileumát. Az ünnepen ott volt Szmreesányi Pál püspök és az egész kananoki kar. Az ünnepi beszédet Juhay Antal tanár mondta. Végül a fő- pásztor a jó magaviseleté és szorgalmas tanulók közt aranyakat osztott szét. — (Kiállítás Konstantinápolyban.) Rend­kívül érdekes kiállítás van most a törökök főváro­sában, a mely élénken illusztrálja a keletiek áldo­zatkészségét. A törökök tudniillik, a szultán egye­nes fölhívására mindenféle szebbnél-ezebb, értékes- nél-értékesebb drágaságot, dísztárgyat bocsátottak a kiállítás rendelkezésére, ezek eladásából befolyó összeget a görög-török háború alkalmával elhaltak utódai, valamint a megsebesültek javára fordítják. A kiállítás Konstantinápoly legszebb helyén van és ennek megtekintése a pünkösdkor oda ránduló magyar társaság részére megállapított rendkívül ér­dekes program egyik legszebb része. A menetjegy, iroda különvonatával utazik a debreceni dalos- egyesület is, a mely a szultán meghívására a ki­állítás területén nehány nagyobbszabásu hangver­senyt fog rendezni. — (A Gefion balesete.) Sanghaiból táv- iratozzák nekünk: A Gefion cirkálóhajó, a mely Henrik porosz herceg hajóját, a Deutschland-ot ki­sérte, kénytelen volt Fu-Csauban kikötni, mert gépe megsérült. A javítási munkálatok miatt a hajó kénytelen lesz hosszabb ideig Fu-Csauban veszte­gelni és vele együtt a Deutschland is, mert Henrik herceg kijelentette, hogy addig nem folytatja útját, mig a megsérült gépet ki nem javítják. A baleset miatt legjobban boszankodnak a pekingi udvarban, mert a fogadási ünnepségre már megtettek minden előkészületet. Az ünnepség most természetesen halasztást szenved s e miatt az egész programot meg kellett változtatni. — (Szent Flórián ünnepe.) A tűzoltók és kéményseprők pátronusának, Szent Flóriánnak emlék­ünnepe május 4-én, a jövő szerdán lesz. Ezen a napon reggel kilenc órakor a kun-utcai tűzoltó- kaszárnyában a diszbe öltözött legénység közt kiosztják a kéményseprö-alapitvány kamatait. Tizen­egy órakor ünnepi misét tartanak a krisztinavárosi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék