Budapesti Hírlap, 1899. június(19. évfolyam, 150-179. szám)

1899-06-14 / 163. szám

1899. juntos 14. BUDAPESTI HÍRLAP. (163. sz.) 11 hónapban megtartandó szegedi országos gazdasági kiállítás könnyen leronthatná a bajai iparkiállitás sikerét, másrészről a kiállítás berendezéséhez szük­séges tárgyakat és díszítéseket odaadta már a kor* mány a szegedi kiállítás céljaira. — Gabonaüzlet. Budapesten mérsékelt kínálat és kielégítő vásárlókedv mellett 18.000 mm bnza került forgalomba változatlan szilárd árakon. Tegnap 23.535 métermázsa búzát hoztak a fővá­rosba. Bécsben és Berlinben a nyugateurópai és az amerikai piacokról érkező lanyha jelentések gyön­gítették meg a tendenciát. Párisban, mint rendesen, az árak alig változtak. Londonban kevesebb búzát kínáltak, Liverpoolban a búza ára 5/s> a tengerié 1/s pennivel csökkent. Neivyorkban tegnap a búza s/s— 5/a centtel drágább, a tengeri 7s—V4 centtel ol­csóbb, Chicagóban a búza 7«—7ü 8 tengerié 1/i—3/s centtel olcsóbb volt. (C. T. B.) — A francia vámok. A hivatalos vám­statisztikai kimutatás szerint — mint Pdrisból táv- iratozzák — ez év első öt hónapjában Francia- ország behozatala 1.821,282.000 frankra rúgott a múlt év megfelelő időszakában kimutatott 1.904,263.000 frankkal szemben, a kivitel értéke pedig 1.516,812.000 frank volt a múlt évi 1.372,990.000 frankkal szemben. — Európa búzatermése 1899-ben. Az első buzabecslós a londoni The Evening Corn Trade List szaklapban jelent meg. E szerint Európában a búzatermés hozama 498'80 millió hektoliter körül fog mozogni, 1898-ban ugyané forrás szerint a búzatermés 55680 millió hektoliterre rúgott. A különbség kerek 58 millió hektoliter. Ha figyelembe veszszük, hogy az amerikai Egyesült-Államok, Eelet-India, Argentína és általában a tengerentúli államok búzatermését szemben a múlt évvel, a mikor 464 millió hektoliter termett, 394-4 millió hektoliterre becsülik, fölmerül az a kérdés, vájjon miképp fedez­tetik az a hiány, a mely az európai raktárakban, illetve piacokon mutatkozni fog ? A világ búzatermés hiányát kerek összegben 127-6 millió hektoliterre beesülik, tehát ugyanannyira, a mennyire az európai államok beviteli szükséglete 1898/99-ben terjedt. Minthogy épp azok az államok, a melyek exportra is dolgoznak, az idén terméshiányt szenvednek, valószínű, hogy a kereslet gabona, főképp búza iránt sokkal élénkebb lesz, mint az előző évben volt és meg fogja közelíteni az 1896/97-iki kampány második felében mutatkozott kivánatot. — Az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segítő alapból a jövő iskolaévre a sza­bályzat értelmében a segítséget julins hónapban osztják ki. Segítségben részesülhetnek a földmive- lósügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szolgálati köréből nyugdí­jazott s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános jog­gal bíró gimnáziumokban és reáliskolákban vagy a Selmecbányái m. kir. erdészeti akadémián tanuló vagy ezekbe az intézetekbe az 1899 év őszén be­lépő fiúgyermekei, illetve árvái; nemkülönben leány­iskolákban vagy női tanítóképzőkben tanuló vagy ilyen intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái, abban az esetben, ha a tanulási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban a kimutatott osztályza­toknak legalább fele jó és jeles. A jelenleg segít­ségben részesülök is újra folyamodni tartoznak; s egy-egy tisztviselőnek nem csak egy, hanem meg­okolt esetben két, sőt három gyermeke, illetve ár­vája is kaphat segítséget. Az évi segítő összeget, az iskolaév folyamán 10 (tiz) hónapi, egyenlő részletben szolgáltatják ki. A kiosztandó segítségnek legalább kétharmadrésze fiuknak adatik. A szülök vagy törvé- I nyes gyámok által benyújtandó írásbeli kérvények­ben, akkor, ha egynél több gyermek van, kimutandó, hogy ezek közül hány van ellátva és hány ellátat­lan; továbbá, hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztöndija, vagy más ilynemű, állandó segítsége s ha igen, kitől és honnan kapja azt? A kérvények fölszerelendő!? a szülők, illetve árvák vagyoni álla­potát feltüntető hatósági bizonyitványnyal és a tanulóknak a legutóbbi iskola évről nyert bizonyít­ványával is. A minisztérium fölhívja ennélfogva az érdekelt szülőket, illetve gyámokat, hogy kérvé­nyeiket legkésőbb ez évi julius 10-kéig az „állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segítő alap“ bizottságához küldjék be (Budapesten, földmivelés- ügyi m. kir. minisztérium, erdészeti főosztály.) — Szállítás Amerikába. A kereskedelmi miniszter értesítette a kereskedelmi és iparkamará­kat, hogy a newyorki magyar királyi fökonzulátus jelentése szerint az amerikai hatóságok ragaszkod­nak ama rendelethez, hogy az áru mennyiségét s a csomag tartalmát mindig hűen és pontosan föl­keli tüntetni. A miniszter az amerikai hatóságok rendeletét is közli a kamarákkal, a hol az érdeklő­dők fölvilágositást kaphatnak. — Az amerikai gabonapiac helyzete. Newyorkból távirják a következőket: A termés jó­val kisebb lesz, mint a múlt évi volt. A farmerek is tudják, hogy a búza árának emelkedő irányzat­ban kell haladnia. Valószínű, hogy a 100 centes búzaárak nem fognak tartozni a ritkaságok közé. Newyork különben már közel áll a 90 centes árak­hoz. A búzakészletek a hivatalosan ellenőrizett rak­tárakban juntos hó 4-én alig tesznek ki 9 millió hektolitert, a kukoricakészletek pedig 4-5 milliót. A múlt óvlsen ilyenkor a búzakészletek felül vol­tak a 9 millión s a kukoricakószletek is meghalad­ták a 7 millió hektolitert. — A komlópiacról. A komló-üzlet, mint Nürnbergből jelentik, teljesen pang. Az 1898-iki áru árfolyama folyton hanyatlik. A régibb árut sürgő­sen kinálják, de vevő egyáltalán nem jelentkezik. A vásár iránya a jó terméskilátások következtében lanyha. — Magyar vállalkozók Szerbiában. Zsig- mond Albert újvidéki gópgyáros Mendovics István karlócai nagybirtokossal egyetemben a szerb kor­mánytól koncessziót kór egy gépgyár létesítésé­hez tizenöt évi időtartamra. A kormány a kérelem­nek hely adott és a vállalkozók vámmentességet nyernek a berendezési és nyersanyag bevitelénél. Ezzel szemben kötelezik magukat 1,250.000 franknyi beruházásra a gyárnak egy éven belül való felépí­tésére s a munka megkezdésére. A gyárat legin­kább gazdasági eszközök előállítására és vasúti kocsik készítésére rendezik be. — A Magyar általános takarékpénztár részvény-társaság a Nádor-utca sarkán József-tér 14. sz. a. levő Hanzély sarokházat megvette a helyén irodáit is magában foglaló minden követel­ményeknek megfelelő házat akar épittetni, mely alkalmas arra, hogy a város ez élénk részét szebbé tegye. — A máramarosi sóvasut-részvénytársa­ság ma délután tartotta Chorin Ferenc dr. országos képviselő elnöklésével rendes évi közgyűlését. A közgyűlésen, melyen a részvényesek teljes számmal jelentek meg, a kereskedelmi minisztériumot Halász László dr. miniszteri titkár képviselte. A lejárt üzletév eredményei általában kielégítők. A személy­éé áruforgalom örvendetesen emelkedett. A sófor- I galom szintén kielégítő. A tiszta nyereség a múlt j évi 7624 írt 38 kr áthozattal együtt 146.776 frt 81 " kr. A jutalékok és beruházások levonása után az 1897. évre kisorsolt 229 darab elsőbbségi részvény beváltására 22.900 forintot, a forgalomban lévő 1,238.400 frt névértékű elsőbbségi részvény 41/2°/0-os osztalékára 55.728 frtot, a törzsrészvény beváltási alap alapszerli javadalmazására 7135 frtot, a törzs- részvényei? 37*%-os osztalékára 771.700 frt név­értékű törzsrészvény után 27.009 frtot fordítanak. A fönmaradó 15.434 frt 31 krt pedig uj számlára viszik át. — Az államvasutak kolozsvári üzletvezető­ségének (nagyváradi ttzletkezelösógnek) alá rendelt inátia körösvidéki egyesült helyiérdekű vasutak vósztő-kötegyán-hollódi vonala Okány, Sarkad- Keresztur, íilye, Fekete-Bátor és Tenke állomások­kal, Méhkerék és Erdö-Gyarak rakodó-állomásokkal, továbbá Gyanté, Pósa, Csegöd, Árpád, Rippa és Mocsár-Gyanta megálló-rakodóhelvekkel, végül Fe­kete-Tót megállóhelylyel ez évi juDius 9-én a nyil­vános forgalomnak átadatott. Az állomások, vala­mint Méhkerék és Erdö-Gyarak rakodóállomások az összes, a megálló-rakodóhelyek pedig a személy, podgyász és kocsirakományu teheráru forgalomra (elszámolás nélkül) vannak berendezve, mig ellen­ben Fekete-Tót megállóhely csupán személy- és podgyászforgalomra szolgál. Egyidejűleg megnyit­tattak az összes forgalomra az ez alkalomból léte­sített Kötegyán csatlakozó állomás (eddigi megálló­hely) mely a m. kir. államvasutak tulajdona és a nagyvárad-csabai vonalrészen Szalonta állomástól 13-70, Sarkad állomástól pedig 6'37 kilométernyi távolságban fekszik, valamint a nagyvárad-belényes- vaskóbi helyiérdekű vasúton fekvő Hollód csatla­kozó állomás (eddigi megálló-rakodóhely) is. — Gazdasági tudósító. A földmivelésügyi miniszter Kompolty Aladár maros-solymosi lakost Hunyadvármegye dévai járásának gazdasági tudó­sítói tisztével bízta meg. — Csőd a vidéken. Szeniczey Ákos föld- birtokos, Paks. Bej. augusztus 23. Ifjabb Korecsics Ferenc vegyeskereskedő, Petrinya. Bej. julius 8. Steiner József, Belovár. Bej. julius 1. — Ferencvárosi sertésvásár, jun. 12. (Hi­vatalos jelentés.) A Ferencvárosi petroleumraktárnál levő fővárosi konzum-sertósvásár árjegyzése a követ­kező : Készlet 914 darab. Uj fölhajtás 713 darab. Összes fölhajtás 1617 darab. Elszállittatott budapesti fogyasztásra 716 darab. Eladatlanul visszamaradt 901 darab. Napi árak : Malacok 50—100 kilogram súlyban 34—40 forint. Páronként 120—180 kilós 43—46 forint, 220—280 kilós 43—45 forint. 320— 380 kilós 42—45 frt, 400—500 kilós 40—44 frt. A vásár hangulata élénk volt. — A budapest-kőbányái sertéskereske­delmi csarnok áljegyzése juntos 13-án. Magyar elsőrendű-. Öreg nehéz (páronként 400 klgron felül) 42 —427* krig. (Öreg közép páronként 300—400 klgr.) 42—42*/* krig. Fiatal nehéz (páronként 320 kgron felül) 44—44l/a krig. Fiatal közép (páronként 251— 320 klgr. súlyban) 4472—45 krig. Fiatal könnyű (páronként 250 klgramig) 45—46 krig. Szerbiai: Nehéz (páronként 260 klgron felül) 44—45 krig. Közép (páronként 240—280 klgrig) 4372—447* krig. Könnyű (páronként 240 klgrig) 45—46 krajcárig. Sertéslétseüm: június 11-én volt készlet 47731, juntos 12. napján fölbajtatott 137, juntos 12-én elszállittatott 483, juntos 13-ára maradt készletben 47385. A hízott sertésüelet irányzata: lanyha. — Budapesti szurómarhavásár, jun. 13. (Hivatalos jelentés.) A mai borjuvásár lassan folyt le. Fölhoztak: 1162 darab belföldi élő borjut (elkelt, 1031) és 89 darab növendék borjut (elkelt 62). Árak .-Belföldi élő borjú 26—38 írt, növendék borjú 18—23 forint (100 klgramja.) — Bécsi sertésvásár, jun. 13. (Saját tudósítónk távirata.) Felhozatal: 2379 drb súlyos, 3144,darab silányabb bakonyi és 3439 darab süldő. Árak: Súlyos bakonyi 40—41 forintig, silányabb 33—39 írtig, süldő 38—46 írtig, szalonna 43.50—44 forintig. Zsir 47.50—18 forintig (100 kilogramonkint). 'Budapesti börzék. — Budapesti gabonatőzsde, juntos 13. A buzaüzlet ma nem mutatott élénkséget és az eladásra került 18.000 métermázsa csendes irányzat mellett változatlan árakat ért el. Egy tiszavidéki uradalom nagyobb tétel uj búzát augusztus—szep­temberben szállítva, legalább szokásszerü minő­ségben 8 frt 30 krért adott el kigyósi paritáson. Rozs csak gyönge kelendőségnek örvend. Helybeli paritáson 7 írton kelt. Tengeri ártartó maradt. Helyben vaggonáruért 4.60 frtot, Turkevén \4.30 forintért, Kikindán 4.227* forintért adtak el. El­adatott : Búza. Tiszavidéki: 100 mm. 80 k. 9.877a írton, 150 mm. 79-5 k. 9.80 írton, 100 mm. 79-5 k. 9.85 írton, 100 mm. 79 6 k. 9.827a írton, 100 mm. 79 k. 9.70 írton, 100 mm. 79 k. 9.65 írton, 200 mm. 78-5 k. 9.72 72 forinton, 50 mm. 78 k. 9.60 írton, 150 mm. 78 k. 9.60 írton, 100 mm. 78 k. 9.55 frton, 100 mm. 78'5 k. 9.70 írton, 100 mm, 78-3 k. 9.70 frton, 100 mm. 78 k. 9.45 frton, 100 mm. 78 k. 9.80 frton, 100 mm. 78 k. 9.65 frton, 300 mm. 77-7 k. 9.75 frtoD, 650 mm. 77-5 k. 9.80 frton, 2500 mm. 76-2 k. 9.75 frton, 100 mm. 76 k. 9.60 forinton. — Fejérmegyei: 900 mm. 77 5 k. 9.75 frton, 400 mm. 78 k. 9.85 frton, 500 mm. 78-5 k. 9.60 írton, 100 mm. 77 k. 9.65 frton. — P'estmegyevídéki: 100 mm. 80 k. 9.827a frton, 800 mm. 79-5 k. 9.85 frton, 100 mm. 79 k. 9.727a frton, 100 mm. 78 k. 9.7272 frton, 100 mm. 79 Ír. 9.6?7a írton, 150 mm. 79 k. 9.75 forinton, 100 mm. 78 k. 9.65 frton, 100 mm. 77-5 k. 9.75 frton. — Felsömagyarországi: 50 mm. 76 k. 9.50 frton, 100 mm. 76 k. 9.59 frton. — Bdcslcamegyei: 1980 mm. 74 k. 9.371/2 írton, 220 mm. 74 k. 9.80 frton. — Raktárból: 2460 mm. 75-3 k. 9.327» frton. — Szerbiai: 2000 mm. 75-2 k. 8.10 írton" 2000 mm. 75-2 k. 8.05 frton, mind három hónapra. Bozs: 300 mm. 7.15 forinton, 200 mm. 7.— írton, 200 mm. 7.— frton, 200 mm. 7.— frton, készpénzfizetés mellett. Zab: 100 mm. 5.90 írton, 100 mm. 5.877* frton, készpénzfizetés mellett. Határldőüzlet. Az amerikai piacok maga­tartása a hivatalos vetéskimutatást dezavuálta. Nemcsak hogy nem emelkedtek, hanem az árak még hanyatlottak is. Ebhez még az is járul, hogy a termelők részéről nagy volt a kínálat készbuzá- ban és a múlt hét folyamán élénk kivitel ellenére az ellenőrizhető készletek egy millió busbelnél többel gyarapodtak. Ez mindenesetre arra vall, hogy odaát a kilátások korántsem lehetnek oly rosszak. Oroszországból és Romániából esőbirek érkeztek és ha még nem jöttek későn, ezek még javítani fognak legalább valamicskét. Nálunk az Amerika okozta csalódás az októberi búzának 8—10 krajcárral való hanyatlásában nyert kifejezést. Az irányzat azonban még sem mondható lanyhának, mert a vevők kitartást mutattak és a piacra került áru könnyen talált elhelyezésre. A takarmánycikkek ára nem igen változott. Repce ellenben ismét emel­kedést mutat. Kötések. Az üzlet folyamán a követ­kező kötések történtek: Búza októberre 8.90— 8.92—8.85—8.88—8.86—8.88. Rozs októberre 6.88— 6.84—6.89. Zab októberre 5.60—5.59. Tengeri júliusra 4.60—4.58—4.60. Tengeri augusztusra 4.69— 4.67—4.69. Tengeri (1900.) májusra 4.82—4.84—4.81. Repce augusztusra 13.177» forinton. A délutáai tőzsdén a határidöüzletben az irányzat csöndes volt. 47* órakor a következők voltak a záróárfolyamok : Búza októberre 8.89—8.91. Rozs októberre 6.88—6.90. Zab októberre 5.59— 5.60. Tengeri júliusra 4.60—4.62. forinton. — Budapesti terménytőzsde, junius 13. A piac üzlettelen. A disznózsír iránya szilárdult. Nyers szesz jegyzése: 16.50 pénz, 16.75 áru. — Budapesti értéktőzsde, junius 13. A francia minisztérium váratlanul bekövetkezett lemon­dása nem volt különösebb hatással a tőzsdére, a spekuláció csak várakozó álláspontra helyezkedett addig, mig eme körülmény befolyása a külföldi tőzsdékre megnyilatkozik. Midőn Berlin ennélfogva és az ottani járadékok lanyhasága folytán gyönge irányzatot jelzett, itt is nagyobb eladásokat eszkö­zöltek úgy, hogy valamennyi érték kisebb-nagyobb árvesztességet szenvedett. Gyengült pedig az osz­trák és magyar hitelbank egy forinttal, jelzálog- bank másodfél, ieszámitolóbauk rv. egy fél, közúti vasút egy forinttal. Egyedül a villámos vasúti rész­vény tartotta magát, a megítélt 104 ezer ftruyi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék