Budapesti Hírlap, 1899. október(19. évfolyam, 272-302. szám)

1899-10-12 / 283. szám

1899. október 12. BUDAPESTI HÍRLAP. (283. sz.) 7 — (Emlék a Kossuth. Lajos-utcában.) A székesíoVáros tanácsa által Holló Barnabás szobrász­nál megrendelt Wesselényi-emléktábla gipszmintáját, a melyet a főváros képzőművészeti bizottsága hiva­talosan átvett, ma szállították át az órcöntő műhelybe, a hol még a télen bronzba öntik. Az ere emléktáblát a Ferenciek belvárosi templomának a Kossuth Lajos-utcára néző' oldalfalába illesztik és alkalmasint a jövő év március hónapjában, az 1838-diki nagy árvíz évfordulóján leplezik le nagy ünnepséggel. — (Gyászrovat.) Jékelfálussy Lajos nyugal­mazott belügyi államtitkár, volt negyvennyolcas zászlóaljparancsnokot csütörtök délután négy órakor temetik az Andrássy-ut 38. számú házból. A kerepesi-uti temetó'ben helyezik örök nyugalomra, a hol a főváros tanácsa díszsírhelyet adott. A teme­tésre kivonulnak a honvédmenedékház lakói is, mert az elhunyt negyvennolcas honvédtiszt és a menedék­házi bizottságnak sok éven át elnöke volt. Az el­hunyt családjánál ma is igen sokan fejezték ki részvétüket. Bench Imre nyitrai püspök táviratban fejezte ki részvétét és megígérte, hogy részt vesz a temetésen. Sélley Sándor miniszteri tanácsos és Budnay Béla főkapitány szintén ott járt a kondoleálók között a gyászoló családnál. Hatolykai Papp Miklós nagykanizsai polgári leányiskolái rajztanár október 7-én harmincegy éves korában Hatolykán elhunyt. Tegnap temették. Bitrghardt József dr. kir. aljárásbiró október 8-án Karlszbadban elhunyt. A budapesti IV. kerületi járásbíróság bírói kara külön gyászjelentést adott ki haláláról. Bodnár Jóska, Bodnár Rikárd m. kir. főerdész és néhai neje született Beligua Anna hathónapos fia Szilágy-Somlyón elhunyt. — (A nemzetközi sajtó-szövetséget) nagy veszteség érte. Mint egy, az Otthon elnökéhez ér­kezett halotti cédula jelenti. Carder Adolf, a köz­ponti bizottság tagja s egyúttal pénztárosa, meg­halt Brüsszelben e hónap 9-én 64 éves korában. Canler előkelő újságíró és lapkiadó volt hazájában, egyszersmind a felsőbb törvényszék ügyésze, a belga Lipót-rendnek és a francia becsületrendnek lovagja. Felesége, veje és két leánya gyászolják az elhunytat, velők belga kollégái és igen sok, minden nemzetbeli újságíró, a ki a kongresszusok alkalmá­val megismerkedett a kedves, elmés, jókedvű öreg úrral, a ki a központi bizottságnak kötelességtudó, a kongresszusoknak buzgó és fáradhatatlan tagja volt. Itt volt a budapesti kongresszuson is és egyike volt azoknak, a kik legkevésbé tudtak betelni azzal , a mit láttak, mert saját elbeszélése szerint Buda­pestről csak annyit tudott, hogy valahol ott építette egy exotikus faj, a hol Európa végződik. Annyira nem várt semmit és nem bízott semmiben, hogy feleségét, a ki szintén szeretett volna eljönni Buda­pestre, nem merte elhozni. Mit gondolsz, rnondá neki saját vallomása szerint, azt sem tudja az ember van-e ott orvos! Mit csinálok veled, ha megtalálsz betegedni! Nem is hozta el a feleségét csak a hajadon lányát Alice kisasszonyt s ők voltak, a kik azóta is a legmelegebben emlegették a felejthetetlen napokat és a szép Budapestet. A stokholmi kon­gresszusról való hazatérésekor esett meg rajta az a baleset, hogy hajóraszállás közben a tengerbe bukott. Félholtan halászták ki, lánya és Bataillenó (a ki azóta szintén özvegyasszony lett) napokig ápolták. Sokáig nem tudott magához térni s bár az idén már ismét talpon volt s a római kongresszuson munkából és szórakozásból kivette a részét: mégis azt kell hinnünk, hogy e balesettől kell kelteznünk azt a hosszas betegséget, melynek a halotti jelentés szerint áldozata lett. Az Otthon elnöke a kör nevé­ben táviratban fejezte ki részvételét a családnak. — (Emlékezés a vértanukra.) A VI. kerületi terézvárosi kör nevében tiz tagú küldöttség élén Dezsényi József tette le október 8-án a koszorút a Batthyany-mauzoleumra. Bács-Marionoson IIoós István földbirtokos, volt negyvennyolcas honvédtiszt kezdésére megünnepel­ték október 6-ikát. A gyászistentiszteleten, a hol számos 48-as honvéd jelent meg, Hoós Érnő fő­erdész megható gyászdalokat énekelt. Tisza-Nánán a r. kát. templomban Mattyasovszky Kálmán plébános gyászmisét mondott a vértanuk lelki üdvéért. Az elüljáróság és az ipartestület tagjai nagy számban sereglettek a misére. A refor­mátus templomban a Himnusz éneklésével kezdődött a gyászistentisztelet, azután Kérészy Barna ref. lelkész mondott megható emlékbeszédet. Az ipar­testület tagjai itt is megjelentek. A besztercebányai főgimnázium tanulói október 6-án a gyászmise után előadásra mentek. A gyász­ünnep október 8-án volt a főgimnáziumi Jókai-kör­1 ben, a hol a növendékek emlékbeszédeket mondtak és hazafias verseket szavaltak. Tapolcán október 6-án a római katolikus tem­plomban gyászmise volt, a melyet Ley plébános celebrált. Az iskolákban az előadás szünetelt és a házakat föllobogózták. Október 8-án az iparos ifjú­ság önképzó'-köre a városháza dísztermében nagy közönség előtt gyászünnepet rendezett. Mányoky Gyula dr. ügyvéd, Singer Bernát rabbi és Vázsonyi Imre polgári iskolai tanár mondtak itt _emlékbeszé- det, Körmendi Pál iparos és Szigethy Ödön tanító szavalt, a daloskor pedig hazafias dalokat énekelt. — (A nyolcvansat éves Verdi.) A leg­nagyobb olasz zeneköltő Giuseppe Verdi tegnap lett nyolcvanhat esztendős. Születése napja alkal­mából természetesen tömérdek üdvözletét kapott a világ minden tájáról. Triesztből jelentik, hogy a többi közt az ottani polgármester és törvényható­ság, azonkívül pedig számos zeneegyesület üdvö­zölte. A trieszti polgároktól díszes bársonytokban üdvözlő levelet kapott, a melyet háromezerén írtak alá. A trieszti városi színházban Verdi nyolcvan­hatodik születése napja alkalmából díszelőadás volt. Az ősz mester Aida cimü operáját adták óriási közönség előtt. Rómából is tömérdek üdvözlő leve­let és táviratot kapott Verdi, a ki most Busseto- ban üdül. Táviratban üdvözölte az olasz közoktás- ügyi miniszter is. Szó volt róla, hogy a legnagyobb olasz rendjellel, az Annunziata-renddel tüntessék ki Verdit. Az olasz minisztérium több tagja azonban ellenezte a kitüntetést és pedig azért, mert az Annunziata-rendet csak is uralkodóházak tagjai, katonák és politikusok szokták kapni. — (A Csanádi székeskáptalanból.) A király, mint a hivatalos lap mai száma jelenti, a Csanádi székeskáptalanban üresedésben lévő Bonnaz-féle alapitványos idősb kanonokságot Várady Lipót Árpád dr. címzetes apátnak és vallás- és közokta­tásügyi minisztériumi osztálytanácsosnak, a Bonnaz- féle alapitványos ifjabb kanonokságot pedig Engels János dr. temesvár-józseff árosi esperes-plébánosnak adományozta. —• (Párbaj a Varga-ügy miatt.) Varga Ottó tanár ügyéből ma lovagias ügy keletkezett Vészi József országgyűlési képviselő, a Budapesti Napló főszerkesztője és Demeczky Mihály a II. kerületi főgimnázium igazgató között. Vészi József ugyanis vasárnap Árulkodás címmel cikket irt lapjába, a melyben erősen megtámadta a budai intézetet és igazgatóját. A cikk miatt Demeczky Mihály igaz­gató Bohonczy György altábornagy és Álgya Lajos huszárezredes utján kihivatta Vészi Józsefet, a ki Beksics Gusztáv és ifjabb Ábrányi Kornél országgyű­lési képviselőkre bízta ügyét. A segédek ma délelőtt találkoztak a képviselőházban. Vészi megbízottai felük nevében fölajánlották a fegyveres elégtételt, de a föltételekben nem tudtak megegyezni s ezért visszaléptek a segédkezéstől. Vészi azután Molnár Béla és Wolfner Tivadar országgyűlési képviselő­ket kérte föl a segédkezésre. A segédek délután folytatták a tárgyalást, de ismét nem tudtak meg­állapodásra jutni. Este tiz órakor ismét összeültek tanácskozásra s mivel ismét eredmény nélkül tár­gyaltak, holnapra halasztották a tárgyalás folytatá­sát. Ha holnap megegyeznek még a holnapi nap folyamán meglesz a párbaj. — (Prorektor-választás az egyetemen.) A tudomány-egyetemen tudvalevőleg az elmúlt egye­temi esztendő rektora, a következő év prorektora. A tavalyi rektor, Mihalkomch Géza professzor azon­ban meghalt s igy az idén választás utján kellett betölteni a prorektori méltóságot. Az egyetemi tanács Thewreick Emil rektor elnöklésével ma ebben az ügyben ülést tartott és szótöbbséggel Hőgyes Endre professzort, a Pasteur-intézet igazgatóját vá­lasztotta meg prorektorrá. — (Montenegrói diákok Magyarországon.) Karlócáról Írják: Tudvalevő dolog, hogy a szerbiai iskolákban tanuló összes montenegrói diákokat ki­utasították Szerbiából. A kiutasított diákok szülői most Brankovics karlócai szerb pátriárkához fordul­tak azzal a kéréssel, hogy vegye föl tanuló gyer­mekeiket a karlócai szerb gimnáziumba. A pátriárka kijelentette, hogy szívesen teljesíti ezt a kérést, ha a bánnak nincs semmi ellenvetése. A szülők erre a bánhoz folyamodtak, a ki azzal a kijelentéssel uta­sította vissza kérvényüket, hogy fox-duljanak a szerajevői gimnáziumhoz. — (Külföld magyarjai.) A Müncheni Magyar Segitő-Egyesület szombaton, október 28-dikán saját helyiségének nagytermében társasvacsorával és tánccal egybekötött alakulási ünnepséget rendez. , A tiszta jövedelem egyik felét az árvíz kárval- | lottjai, másik felét pedig a külföldi szegény magyar honfitársak segítésére fordítják. — (Véres kardpárbaj.) A temesvári tüzér­kaszárnyában ma, mint tudósítónk táviratozza, véres párbajt vívtak. Scheirich Károly malomtulajdonos állott szembe Teirner tüzérfőhadnagygyal. Rend­kívül súlyos föltételek mellett verekedtek. A kard­párbajt pisztolypárbaj előzte meg. Tizenöt lépés­ről lőttek egymásra, de egyik fél sem ta­lált. Azután karddal folytatták a viaskodást. Az első összecsapásnál a főhadnagy egy ha­talmas vágással áthasitotta ellenfele bal vállcsont- ját, majd a kátulsó váll-lapockájából vágott ki egy tenyérnyi nagyságú husdarabot, a bal arcából pedig egy darab bőrt. Scheirich ezeken kívül a homlokára is kapott egy vágást, mely tiz centiméter hosszú sebet ejtett rajta. Ekkor összerogyott. Sebeiből csak úgy ömlött a vér S talán el is vérzett volna, ha több orvos nincs kéznél, a kik segítettek rajta. Segédei, Joanovich főszolgabíró és Major képviselő, négy orvost is hoztak a párbaj színhelyére. A fő­hadnagy a karján kapott jelentéktelen sebet. A felek egy dettai mulatságon igen hevesen össze­szólalkoztak és ebből kerekedett a párbaj. A malom­tulajdonost a kórházban ápolják. — (Az Otthon) ivók és hírlapírók körének választmánya, ma délután három órakor tartott folytatólagos rendkívüli választmányi ülésén foly­tatta az uj alapszabálytervezet tárgyalását. Az ülés, melyen Bákosi Jenő elnökölt, pontról-pontra tár­gyalta a tervezetet, a melynek egyes részénél igen érdekes és beható vita fejlődött ki. A választmányi ülés ma le is tárgyalta a tervezetet, sőt a házirend ügyét is elintézte. Az alapszabálytervezetnek az el­fogadott módositásokkal való kiegészítésére, illetőleg végleges szövegezésére bizottságot küldtek ki, melynek tagjai Bákosi Jenő elnök, Sajó Aladár titkár, Gelléri Mór gazda és Lendvay Sándor ellenőr. A bizottság hamar fog végezni föladatával, hogyr novemberben össze lehessen hívni a rendkívüli köz­gyűlést, a mely elé az uj alapszabály kerül. — (Magyar ipar, osztrák ipar.) Tessék ebből az osztrák ipar magyar pártolóinak okulást szerezni. Sopron vármegye a nyáron hidat építtet a Rábán. A hid minden részét magyar iparosok ké­szítették, csak éppen a vaskarfa volt osztrák gyárt­mány. Megnyitották a hidat s pompásan bevált. A magyar iparosok jól dolgoztak, de nem igy az osztrákok. A vaskarfájuk alig néhány nap múlva eltörött s a megye persze most már bánta, hogy miért nem készíttette cl magyar iparosokkal a hid minden részét. A közigazgatási bizottság tegnapi ülésén is szóba hozták a dolgot, éles kifakadások hangzottak el s elhatározták, hogy a vármegyei építkezéseknél ezentúl nem használnak osztrák gyártmányt. — (A magántisztviselők szövetsége.) A szövetség tanácsa minapi ülésében azt határozta el mindenekelőtt, hogy tisztelegni fog Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternél és előadja neki a magán­tisztviselők országos szövetségének törekvéseit. Első sorban arra hívja föl a szövetség a miniszter figyelmét, hogy a kereskedelmi alkalmazottak egyesülete a maga beadványaiban egy más társadalmi osztály érdekeit képviseli, a magántisztviselők érdekeit ki­zárólag az országos szövetség reprezentálja, a magán- tisztviselők minden törekvésének csupán e szövet­ség a tolmácsolója. Az említett ülésben arról is ha­tározott a szövetsógtanács, hogy a propagandát most már a vidéken is intenzív módon fogja foly­tatni és a szövetség vezetőemberei még az őszszel ellátogatnak a vidék nagyobb városaiba, hogy kar­társaikat megnyerjék a szövetség céljainak. A vi­déki propogandában a szövetség a kereskedelmi kamarai titkárok segítségére számit. A kolozsvári kamara titkára máris megígérte a maga részéről a szövetség törekvéseinek hathatós támogatását. A budapesti tisztviselő-egyesületeket is bele fogják vonni a szövetség vezéremberei a szövetség moz­galmaiba, az az rajta lesznek, hogy az egyesületek a maguk egészében belépjenek az országos szö­vetségbe. A szövetség tanácsa ezen az utón is kéri mind a fővárosi, mind a vidéki magántisztviselőket, hogy tagsági dijaikat fizessék be minél hamarább. — (A szorrentoi érsek büntetése.) A szor- rentoi érsek nemrég nyilvánosan megrótt egy kano­nokot, a ki prédikációjában az olasz királyi házat magasztalta. Az érseket — mint egy római távirat jelenti — felelősségre vonták ezért a tettéért, és azzal sújtották, hogy lefoglalták világi jövedelmeit. — (Az iparművészeti iskola uj éve.) Az iparművészeti iskolába a folyó iskolaévre 92 rendes tanuló és 63 vendéglátó, összesen 155, tanuló irat­kozott be. A szám jóval felülmúlja a tavalyit, bál­áz igazgatóság a hiányos készültségit jelentkezők közül sokat visszautasított. A díszítő festészeti és

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék