Budapesti Hírlap, 1899. november (19. évfolyam, 303-332. szám)

1899-11-22 / 324. szám

8 BUDAPESTI HÍRLAP. (324. sz.) 1899. november 22. prédikáció van a gyülekezet énekével, a melyen részt vesznek mindenkor a református teológiai akadémia hallgatói s csak ezután kezdik meg az előadásokat. Megemlítjük itt, hogy a jövő vasár­napon délelőtt 10 órakor tartandó istentiszteleten az egyházi beszédet Dóczy József tartja. — (A vasúti hivatalnok pihenője.) Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter ma érdekes és követésre méltó intézkedést tett. Rendeletet küldött az államvasutak igazgatóságához, melyben a vasúti hivatalnokok érdekében a vasárnapi munkaszünet megtartását emeli ki. A vasúti hivatalnokok bizo­nyára örömmel fogadják a miniszter e rendeletét, mely igy szól: Fontosnak tartván, hogy a tárcám szolgálatá­ban álló személyzet felelősségterhes szolgálattétele közben a társadalmi szokások által e célra kijelölt pihenő napokkal rendelkezzék s azokat az üdülés­nek és családi ügyei ellátásának szentelhesse, máris intézkedtem, hogy a vezetésem alatt álló minisztérium személyzete vasárnapokon és sátoros ünnepeken csakis oly mértékben vétessék igénybe, a mennyiben a halasztást nem tűrő ügyek elintézése megköveteli. Hasonló könnyebbséget kí­vánván ezennel nyújtani az igazgatóság központi (igazgatósági és, üzletvezetőségi) személyzetének, elrendelem, hogy vasárnapokon és sátoros ünnepe­ken a nevezett személyzet a hivataloskodás alól föl­mentessék, azzal a megszorítással mindazonáltal, hogy a sürgős ügyek elintézésére e napokon is a megfelelő személyzet rendelkezésre álljon. Midőn az igazgatóságot1 fölhívom, hogy jelen rendeletemet említett intencióimnak megfelelően célszerűen és a kellő méltányosság gyakorlásával foganatosítsa, egyúttal annak a \ árakozásomnak adok kifejezést, hogy a vasárnapi munkaszünetnek az emlitett ke­retben való étetbeléptetése az ügymenetnek kárára nem fog szolgálni. Jelen reüdeletem végrehajtásáról jelentést várok. — (Gyilkos magyarfaló.) A radon nagy izga­tottságot kelt egy bécsi származású ember véres tette, a ki megölt egy magyar embert, mert ez nem engedte szidalmazni a magyarságot. A gyilkos: Riedl Ödön fésűs, néhány éve lakik Ara­don s ott négy házat szerzett magának. A városban mindig úgy ismerték, mint a magyar­ság ellenségét s a legutóbbi képviselőválasztásnál a rendőrség ötven forint pénzbírsággal büntette, mert letépett egy nemzetiszinü zászlót. A véres eset a Vas-kávéházban történt. Riedl egy asztalnál ült Maliár Lajos lakatossal s arról beszélgettek, hogy milyen nehéz sorsa van most Magyarországon az iparosoknak. Ebből az alkalom­ból Riedl ócsárolta a magyarokat, a mire Maliár ezt felelte: — Magának nem lehet oka panaszra, mert Magyarországon eleget szerzett magának. Riedl nem hagyta annyiban a dolgot s foly­tatta a magyarok becsmérlését. Maliár erre azt mondta, hogy nem ül egy asztalnál olyan emberrel, a ki igy beszél a második hazájáról. Riedl ekkor ezt kiáltotta németül: — Minden magyar ember marha. A magyarok még ekkor is kerülni akarták a botrányt s magára hagyták Riedlt. Az utcán azon­ban megvárta Mallár s állítólag arcul ütötte. Riedl kést vett elő s úgy megszurta a magyar iparost, hogy ez eszméletlenül rogyott össze. Sokan segít­ségére siettek, de Mailár kiszenvedett az utca kövezetén. Másnap hajnalban elfogták Riedlt, a ki beismerte a gyilkosságot, de azzal védekezik, hogy ő nem akarta beszédével a magyarokat sérteni, csak azt akarta mondani, hogy nem élelmes emberek. — (Érdekes számok.) A székesfőváros sta­tisztikai hivatala most adta ki legutóbbi havi füzetét, a mely az idei augusztus hónapról számol be, a többi közt Budapest népesedési mozgalmáról is. E szerint: Augusztus hónapban elveszhetett 1893 gyermek, meghalt 1227 ember (az útról jöttek leszámításával 1132.) A születések száma tehát 666-tal több. Az év eleje óta 15.363 gyermek született, 10.764 ember halt meg, a szaporodás tehát 4599. A múlt évben az évnek ugyanebben a szakában a szaporodás 7225 volt. Augusztus hónapban összesen 596 pár kötött házasságot, az eleje óta pedig 4374 pár. A múlt évnek ugyanebben a szakában 4094 pár. Az epidemikus betegségek kimutatása szomorú ada­tokat tár föl: augusztusban 83 áldozata volt a fortőző betegségeknek, huszszal több, mint júliusban. — (A kintornás.) Házról-házra járt a kül­városban rozoga kintornájával s addig forgatta- forgatta az ócska szekrényt, a mig a vidám lakók le nem fizették a nóta adóját. De hát hálátlan a világ, megunta a vén kintornást, a ki mindig csak a régi nótákat játszotta, pedig az utcagyerek már a divatos operettekből fütyörészett. Ha el is járt továbbra a házakba, muzsikáját nem hallgatták meg, garas nem hullott a kalapjába. Az utolsó napokban már betevő falatja sem volt s ma összerogyott az éhségtől a Király-utcában. Most a Rókus-kórházban fekszik, ütött-kopott sipládája pedig valamelyik zálogházban gubbaszt. — (Stroszinayer jubileuma.) Zágrábból írják, hogy Stvoszmayer gyakovári püspököt ötvenéves jubileuma alkalmából különösen Csehországból igen sokan üdvözölték. A cseh muzeum elnöksége táv­iratában úgy ünnepelte a püspököt, mint a horvát „testvérnemzet“ szellemi vezetőjét, A táviratot Harrach János gróf, a muzeum elnöke is aláírta. A prágai cseh diákok is küldtek üdvözlő táviratot. A szláv világ háláját tolmácsolják ebben s biztosít­ják, hogy nem feledik el a szlávság érdekében elért sikereit. Prága város képviselőtestülete nevé­ben a közgyűlés egyhangú határozata következté­ben Podlipny polgármester küldött üdvözlő táviratot a diakovári püspökhöz, a ki tulajdonképpen a jövő év november 19-dikén, mint püspöki székfoglalójá­nak ötvenedik évfordulóján ünnepli meg a jubi­leumot. — (A szociáldemokrata egyetemi tanár.) Emlékezetes még Áron dr. berlini egyetemi magán­tanár esete. Áron szociáldemokrata elveket hirdetett és ezért fegyelmi vizsgálatot indítottak ellene. A filozófiai fakultás védelmére kelt Aron dr.-nak, a kinek ügyében, mint Berlinből jelentik, tegnap volt a második tárgyalás a fegyelmi hatóság előtt. A fakultás nevében Áron dr.-t Schmoller védelmezte, a ki Hehnhölz-ra és Zeller-re hivatkozott, a kik a szociáldemokráciát nem találták összeférhetetlennek a főiskolai tanári méltósággal. A többi közt igy szólt: — Jobb Helmholz-zal és Zeller-rel veszteni, mint Elszterrel (a vádhatóság képviselője) győzni. A fegyelmi hatóság nem ismerte el a védelem argumentumát és Áron dr.-tól megvonta az előadás jogát. Az ügy most a porosz minisztérium elé kerül. — (JEegöltek egy diákot.) Szatmárról Írja tudÓ3Ítónk: Pap Élőmért, az itteni főgimnázium hetedosztályu tanulóját, Pap Gyula udvari-i föld- birtokos fiát tegnap reggel átlőtt fejjel halva talál­ták a szatmár-batizi országúton. A szerencsétlen véget ért ifjú szombaton este gyalog indult a közeli községben lakó szüleinek látogatására, hogy a vasár­napot velük töltse. Már közel volt a szülői házhoz, mikor a gyilkos golyó kiterítette. A szomorú eset, melyet bérgyilkosságnak tartanak, mély részvétet keltett Szatmáron. — (A bóra.) Az Adrián már napok óta erős bóra dühöng. Trieszti távirat most azt jelenti, hogy a Ferenc Ferdinand gőzhajó, a mely tegnap indult el Fiúméból Velencébe, az erős bóra miatt nem folytathatta útját és kénytelen volt a pólai kikötőbe menekülni. Valamennyi dalmát hajó nagy késéssel érkezik meg. — (Pénzgyártók az őrültekházábán.) Meg­jelent tegnap a VIII. kerületi kapitányságon Fábián István tömő-utcai mészárosmester s elmondta, hogy egyik volt legényét, Desorovics Miklóst akarja be­vádolni. Pénzt, hamis koronát fabrikált a legény s hogy ezt be is bizonyítsa, mindjárt elhozta magá­val a pénzgyártáshoz szükséges mintát. Üzletében a jégszekrény mögött találta s emlékszik rája, hogy Desorovics akkor dobta oda, a mikor az idén már­cius hónapban elszegődött hozzá, Föl sem tűnt neki akkor a dolog, mert a mészároslegény azt mondta, hogy valami 'ócska vasdarab. Most talált a mintára a szekrény mögött s mind­járt eszébe jutott, hogy Desorovics rejtette oda. A kapitányság megbízta Szűcs Pál detek­tívet, hogy kutassa ki a pénzhamisítót. A titkos­rendőr rá is talált Desorovicsra a Madách-utca 30. száma alatt, a hol hónapos ágya van. .Diener Ákos dr. rendőrkapitány kihallgatta a legényt, a ki eleinte tagadta, hogy valaha is csinált volna hamis koronát, de a mikor megmutatták neki a mintát, vallani kezdett. Azt mondta, hogy tavaly az év elején az angyalföldi őrültekházábán volt mészáros­legény. Ott megismerkedett H. F. főápolóhelyet­tessel, a ki beavatta a pénzgyártás mesterségébe. Az őrültekházábán lakatosmühely van, a hol egy sereg elmebajos dolgozik. H. F. állítólag ezekkel az emberekkel készittette a hamis koronákat. Szóda­vizes üvegek fejét lecsavarta s ebből az anyagból öntötték tele a mintát, a mely ügyes kéz munkája. Desorovics vallomása részben igaz, mert a rendőr­ség máris megállapította, hogy H. F. volt főápoló­helyettest és néhány épelméjű cinkostársát tavaly elitélték pénzhamisításért. Valószínű, hogy a mészá­roslegény is a főápoló bandájába tartozott, a mely­nek leleplezésekor kikerülte a rendőrség és a vizs­gálóbíró figyelmét. Desorovics tehát most régi bűnéért fog lakolni. Az őrülteldiáza igazgatósága annak idején természetesen elbocsátotta a főápoló­helyettest. A rendőrség most nem is tartotta szük­ségesnek, hogy tudakozódjék Desorovicsról és a pónzgyártókról az angyalföldi elmegyógyitó-inté- zetben. — (Gyorsíró-verseny.) Az országos magyar gyorsiró-egyesület vasárnap, november 26-án dél­után két órakor rendezi ez idei őszi versenyirását a képviselőház üléstermében. Föltételek az első díjnál . (4 arany) 220, a másodiknál (2 arany) 180, a harmadiknál és a hölgydijnál (1—1 arany) 150 szó­tag Írása percenkint. Vidéki munkák díjazására 3 aranyat tartanak fenn. A legszebb és legszabato- sabb páiyanyertes stenogram külön dija egy arany. Résztvehet az országgyűlési gyorsírók és az illető fokon már egyszer nyertesek kivételével a Gabels- berger-MarkOvits-rendszer minden követője és díjra való igény nélkül bármily rendszerű gyorsíró. Ven­dégeket szívesen lát az egyesület, a mely az előző napon, szombaton este hét órakor a képviselőház helyiségében közgyűlést tart. — (A pestis.) Említettük már, hogy a Memfi osztrák Lloyd-gőzöst, a mely tegnap reggel érkezett meg Konstantinápolyból Filmébe, a martinschizzai vesz- tegzárba vitték, mert utasai közül egy pincér gyanús körülmények között megbetegedett. A hajó azon­ban, mint fiumei tudósítónk táviratozza, még tegnap este szabad közlekedési engedőimet kapott s el­hagyta a vesztegzárt. Konstatálták ugyanis, hogy a megbetegedett pincér baja éppenséggel nem gyanús természetű. — (Hajóösszeiitközés.) Portsmouthból jelen­tik : A Violet és a Star torpedózuzók tegnap, mi­dőn a tengerre akartak szállni, a Viölet kormány­gépében történt zavar következtében összeütköztek. A Star léket kapott oldalában. Mind a két hajó ahhoz a flottához tartozik, mely a líohcnzollcrn j ak­tot a kikötőbe kisérte. — (Lamaca veszedelme.) A Pozsony mellett lévő Lamacs községben — mint pozsonyi levelezőnk jelenti — tegnap éjféltájban eddig még ki nem derített okból tűz támadt, mely a heves szélben gyorsan elharapózott. A tűz fénye egész Pozsonyt bevilágította. A tűznek, melyet csak reggelre tudtak eloltani, húsz lakóház esett áldozatul a melléképüle­tekkel, a gazdasági fölszereléssel s tömérdek ele- séggel egjúltt. A különben is szegénysorsu lakosság kára igen nagy. — (Ab utolsó csók.) Tragikus eset hírét küldi berlini tudósítónk: Sárkány Mária, a német színpadra került magyar művésznő sógora, Weile tanár, a kit a firenzei egyetemről néhány héttel ezelőtt a livornói egyetemre helyeztek át, szabadság- idejét Berlinben töltötte s Bárkány Máriánál lakott. Vele volt a felesége és tiz éves lánykája is. Weile a múlt pénteken délelőtt elment hazulról s lánykája kikisérte a lépcsőházba. A gyermek utána intett távozó atyjának s igy szólott hozzá: — Kedves papa, nézz még egyszer vissza, még egy csókot akarok neked küldeni !j Weile visszafordult, hogy gyermekét még egyszer láthassa, de ebben a pillanatban szélütéstől érve összerogyott és szörnyet halt. — (Postarablók.) Kassai tudósítónk két posta­kirablásáról ad hirt. Nagy-Ma községben novem­ber 19-én este, a mikor be akarták zárni a hiva­talt, az ablakon beugrott egy fiatal ember és egy kődarabbal véresre verte Farkasi Paula posta­mesternőt, azután fosztogatni kezdett. A posta- mesteruének volt még annyi ereje, hogy segítség­ért kiáltson, mire néhányan bejöttek. A betörő ekkor megugrott. A csendőrsóg másnap elfogta a tettest: Pribicska Dezső facér kereskedősegédet. A postamesternó halálos beteg. Abauj Csány köz­ségben vasárnap éjjel szintén kirabolták a posta- hivatalt. A tetteseket még nem fogták el. — (Rendőri hírek.) Rabló a pékboltban. A rendőrség letartóztatta Huber Lipót szabólegényt, a ki a minap egy marék aprópénzt rabolt Ambrus Antal raktár-utcai pékboltjából. Estefelé beállított ugyanis hozzá, kenyeret kért és koronával fizetett. A mikor a pékmester kinyitotta a fiókját, hogy visszaadjon neki, a rabló belemarkolt és kirohant az ajtón. — Harc a rendőrökkel. Két napszámos: Lovász Mihály és Bakos István összeverekedett tegnap a Telepi-utcában, a minek vége az lett, hogy Lovász mellbeszurta haragosát. Egy rendőr kórházba vitette a sebesültet, aztán elment a Futó­utca 48-ik számú házába, a hol Lovász lakik. Le akarta tartóztatni a napszámost, de nem birt vele, mert Lovász késével hadonászott s a házbeliek is fenyegették. Erre többedmagával tért vissza s való­sággal meg kellett ostromolniok a házat, a melyet Lovász és néhány barátja védelmezett. A rendőrök kardot rántottak, a mivel lefegyverezték az ellen­állókat. Lovászt és egyik barátját, Haidinger Mihályt a rendőrségre kisérték.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék