Budapesti Hírlap, 1901. június(21. évfolyam, 148-177. szám)

1901-06-13 / 160. szám

1901. június 13, BUDAPESTI HÍRLAP. (150. sz.) 7 szüntette a munkát, főleg azért is, mert az öntő szünetelése miatt nem dolgozhatnak. Velük a sztráj­kolok száma kétezernyolcszáz, mig ötezernyolcszáz mun­kás még dolgozik. Kilenc órakor reggel érkezett meg Lúgosról Fiálka alispántól a kereskedelmi miniszternek fen­tebb. említett távirata A főszolgabiró felhívására a sztrájkolok huszonhattagu küldöttsége jött hozzá. Közölte a munkásokkal a táviratot és tudatta velük, hogy Eberhardt főtiszttartó délután három órakor várja válaszukat. Harmadfél órakor a kül­döttség konferenciát tartott a főtiszttartóság épüle­tében. Az épület előtt szuronyos csendőrök és fél- század katonaság állott. A kordonon kivül másfél órán át zuhogó záporban a munkások aggódó, csöndes csportja várta az eredményt. A munkások küldöttei vezetőjük, Dekán munkás utján kijelentették a főtiszttartó előtt, hogy elfo­gadják a bárcarendszert, de a munkaidő tartson vagy Jiattól-hatig félórás reggeli és másfélórás déli szünettel, vagy héttől-hatig déli egyórás szünettel. A főtiszttartó azt felelte, hogy a félórával töbh szünetet megadja, kü­lönben pedig a"munkások kívánságát pártolólag ter­jeszti föl az illetékes igazgatóságnak, de csak, ha a sztrájkolok munkába állanak. Végleges megálla­podás nem történt, de a küldöttek megígérték, hogy a sztrájkolóknak a munka megkezdését fogják ja­vasolni. Holnap reggel nyolc órára a küldöttek gyűlést hivnak össze a Józsaligetbe. Ezen a gyű­lésen fognak határozni, hogy elfogadják-e a föl­tételeket. Visszatérésük után a várakozó sztrájkolók szétoszlottak. A katonaság és csendőrség a térről elvonult. A mostani munkarend szerint a munka hattól hatig tart, félórás reggeli, egyórás déli szü­nettel. A vezetők, a kik a sztrájkoló munkásokkal a délutáni tárgyalás eredményét tudatták, azt mond­ják, hogy a munkások nem állanak munkába, mig az uj munkarendet hivatalosan nem közük velük. Fialka alispán este nyolc órakor ide érkezett. Az alispán megérkezése után azonnal tanácskozott Eberhardt fó'tiszttartóval és Gärtner főszolgabiróval. Az alispán holnap megjelenik a munkásgyülésen, a hol biztosítani fogja a munkásokat az uj munka­rend gyors életbeléptetéséről. — Az idő. Budapesten az idő derült, a hőmér­séklet 21 fok, a levegő nyomása 758-3 mm. volt. Magyarország időjárása a nyugati határon, az északkeleti felföldön és az ország legnagyobb ré­szén esős, zivataros. Legmelegebb volt Cirkve- nicán 24-4 fok, leghidegebb Pancsován 12-9 fok volt. A levegő nyomásának maximuma Sopronban 76P9 mm., minimuma 757‘7 mm. volt. Az észak- nyugati depreszszió Oroszország felé nyomul előre s erősen sülyeszti a levegő nyomását Kelet- Európában; egy másodlagos depresszió Olasz­országot borítja, mig a nyugaton levő magas nyo­más nem változtatta helyzetét. Európa időjárása legnagyobb részben változékony, északon viharos. Legmelegebb volt Palermóban 24'2 fok, leg­hidegebb Hernőzandban 8'2 fok. Bécsben 16, Berlinben 14‘9, Párisban 14’1, Péteivárott 15-8, Rómában 13-4 ' fok volt a levegő hőmérséklete. Jóslat: Északnyugoti szelekkel enyhe, változékony és helyenkint esős, zivataros idő várható. — (Adakozás.) Hajdú István bérkocsis 2 koronát küldött ma hozzánk a mentőegyesillet javára. Rendeltetése helyére juttatjuk. — (Személyi hírek.) Nikita montenegrói fejedelem ma Antivarin át Rómába utazott unokája keresztelőjére. — Lukács László pénzügyminiszter ma Bécsből visszautazott Budapestre. — Ifjabb Ábrányi Kornél országgyűlési képviselő állapotában tartós a javulás; sebe állandóan gyógyul. — (A cári pár Németországban.) Darm- stadtból táviratozzak nekünk : A cári párt augusztus­ban ide várják. A cárevna junius második felében várja lebetegedését és mihelyt az orvosok meg­engedik, a cár azonnal elutazik vele Német­országba. — (Szilágyi Dezső Pozsonyban.) Szilágyi Dezső, a ki tudvalevőleg a pozsonyi első választó- kerület képviselője, Bécsből hazajövet, ma kiszállt Pozsonyban. A pályaudvaron Günther polgáregyesü­leti elnök és több tekintélyes polgár fogadta. Szi­lágyi Dezsőnél tisztelgett - a szőlőmivesek egyesü­letének küldöttsége, melyet Fiilóp Jónás elnök vezetett, majd Dobrovics Mátyás és Fischer Jakab főorvosok tisztelegtek és támogatását kérték az állami kórház kibővitése érdekében. Azután meg­tekintette az állami kórházat s a négy órai gyors­vonattal Budapestre utazott. Megigérte, hogy leg­közelebb Pozsonyba jön beszámolót mondani. — (A könyvkiadók kongresszusa.) Rövid telegram már jelentette, bogy a könyvkiadók nem­zetközi kongresszusa junius 10-én tartotta Lipcsé­ben a megnyitó ülését Brockhaus Albert elnöklésó- vel. Az első ülésről még a következőket jelentik : A kongresszuson 32 könyv- és zeneműkiadó- egyesület volt képviselve 400 taggal Európából és Amerikából. Az elnök üdvözölvén a IV. nemzet­közi kongresszust, megemlítette, hogy a kongresz- szus eddigi három osztályát: a szerzői és kiadói jogi, a könyvkereskedői és ; zenemükereskedői osz­tályt valószinüleg ki kell bővíteni egy riegj'e- dikkel, a műkereskedői osztálylyal. Megválasz­tották diszelnöknek : Fouret Renét (Páris), Bruylant Emilt (Brüsszel), Murray Jánost (London), Engelhorn Károly kereskedelmi tanácsost (Stutt­gart), Tröndlin dr. lipcsei főpolgármestert és Zwei­niger Gusztávot, a lipcsei kereskedelmi kamara el­nökét. Tröndlin dr. főpolgármester köszönetét mon­dott a kitüntetésért és üdvözölte a város nevében a kongresszust. Alelnököknek megválasztották a megnyitó ülésre Morei Henriket (Bern) és Putnam G. H.-t (Nowyork), a második teljes ülésre Mac- millian Frigyest (London) és Brünettere Ferdinándot (Páris), a harmadik teljes ülésre Durand Ágostont (Paris) és Treves Emilt (Milano), a záróülésre Hetzel Gyulát (Páris) és Zech-Du Biez Vil­most (Braine-le-Oomte). Megalakították az egyes szakosztályok elnökségét is. A kongresszus megnyitó ülésén megjelent Metzsch-Reichenbach szász külügyi és belügyi miniszter, a kit nagy ová­cióval fogadtak. Broclihaus elnök üdvözölte őt. a miniszter örömét fejezte ki, hogy a könyvkiadók IV. kongresszusa a könyvkereskedés ősi városában tanácskozik. A szász királyi kormány nevében üd­vözli a megjelenteket. Fouret indítványára üdvözlő táviratot küldtek a szász királynak. Délután az egyes szakosztályok tartottak ülést. A könyvkereskedői osztályban Ollendorff párisi ki­adó volt az eladó. Fölpanaszolta, hogy a francia sajtó nem foglalkozik eléggé az iro­dalommal és a silány operetteknek több helyet szentel, mint bármely irodalmi remekműnek. Sokan hozzászóltak ehhoz a kérdéshez. A jelenvolt magyarok közül Ransburg Viktor megemlítette, hogy a magyar sajtó a legnagyobb önzetlenséggel szolgálja a magyar irodalmat. Zilahi Simon, a Magyar 'Újságkiadók Szövetkezetének elnöke is nagy alapossággal szólt a fontos kérdéshez. A magyarok közül még Révai Ödön is részvett a vitában. Az osztály abban állapodott meg, hogy az alakítandó kongresszusi irodához teszik át a kér­dést, hogy a jövő kongresszusra tegyen róla jelen­tést. Brockhaus elnök este vendégül látta házában a kongresszus tagjait. — (Búr vendégek Berlinben.) De Weit János búr kapitány, mint Berlinből jelentik, tegnap Budapestről oda érkezett. A nemzetközi búr liga berlini osztálya tegnap este látogatott népgyülést rendezett, melyen De Wett általános lelkesedés között nagy beszédet mondott. Kijelentette, hogy ha Vilmos császár Jamesont rablónak mondhatta, neki búr létére az angolokról még többet szabad elmondania. Ezután éles kritikában részesítette az angolok eljárását. Beszédét azzal fejezte be, hogy békéről csak úgy lehet szó, ha a békeföltételekben benne lesz a szabadság szó. A népgyülés távirato­kat küldött Párisba és az angol parlamentnek, a melyekben a békének választott biróság utján való közvetítését követelik. — (Házasság.) Fenyő Sándor, a budapesti Kirner-félej csavargyár irodavezetője eljegyezte Wagner Rózsint, Wagner Lipót leányát Újpesten. Ssüllő Árpád junius 15-én kel egybe Szász Mariéival, néhai Szász Gyula és néhai neje szüle­tett Hintz Mária leányával Kolozsvárott. Ancsán József, Fogaras város aljegyzője, junius 15-én vezeti oltárhoz Bács Mariskát, Bács Károly és neje leányát Fogarason. Szilágyi Vilmos junius 16-án esküszik meg Deutsch Ilonkával, Deutsch József és neje leányával N émet-Palánkán. — (Harmincéves jubileum.) A hevesmegyei Bakta község tanítója, Breznay Imre a minap töl­tötte be tanítói pályájának harmincadik esztende­jét. A község ez alkalomból ünnepséget rendezett tiszteletére az iskola nagytermében, hol az ünne­pelt tanítót Pogonyi Bernát községi lelkész, iskola­széki elnök üdvözölte, majd pedig Bernekker Fe­renc jegyző méltatta a község körül szerzett ér­demeit. Az egykori tanítványok nevében András László bíró szólott az érdemes tanítóhoz, a kit mostani tanítványai nevében is üdvözölt egy nö­vendék s átnyújtotta neki a tisztelők és jóbarátok ajándékát, egy szép írókészletet. — (Változás a hadseregben.) Bécsből jelen­tik : A király Vilmos saumburg-lippei herceg sza­badságolt állományú altábornagyot ugyancsak sza­badságolt állományú lovassági tábornokká nevezte ki, holbeinsbergi Holbein Ferenc nyugalmazott al- tábornagynak a titkos tanácsosi méltóságot ado­mányozta, Minutillo Károly báró ezredesnek, a testőr-gyalogszázad parancsnokának nyugalomba helyezését rendelte el s neki egyidejűleg a vezér­őrnagyi jelleget és a Lipót-rend lovagkeresztjét adományozta. 0 felsége elrendelte Günther Vilmos ezredesnek, a wöllersdorfi tüzérségi szertár főnöké­nek nyugalomba helyezését legfelsőbb megelégedé­sének kifejezésével és helyette a szertár főnökévé Dembski Fülöp alezredest nevezte ki. — (A nemesi levél kihirdetése.) Az Élő Nemesség című folyóirat legutolsó száma a követ­kező érdekes hirt közli: Győr vármegye legutóbbi közgyűlésén Feichtinger Ernő dr. járásbiró azt kérte, hogy hirdessék ki végre nemesi levelét, a melyet atyia 1887-ben kapott. Goda alispán úgy nyilatko­zott, hogy a kérést föltétlenül teljesíteni kell, de fölvetette a kérdést, vájjon a kihirdetést egysze­rűen tudomásul vegyék-e, vagy pedig az uj nemest folytatólagosan fölvegyék a vármegyei nemesek lajstromába. Hosszas vita után a közgyűlés el­határozta, hogy a nemesi levelet kiadja a tiszti fő­ügyésznek megvizsgálás és vélemányada3 vágott. Erre fölszólalt Laszberg Rudolf gróf főispán, s meg­jegyezte, hogy a nemességnek az a joghatása, hogy tulaidonosának honosságot és közhivatalt szerzett, ma már megszűnt, mint a hogy megszűn­tek a nemesi kötelességek, a meghatározott számú fegyveres harcosok kiállítása és a hadi célokra szolgáló pénzáldozatok. A nemességnek, a jogok és kiváltságok szempontjából, ma már nincs semmi jelentősége. Bár a kérdést a vármegye mai jog­körébe beilleszthetőnek Dem tartja, még sem akar élni törvényben gyökerező fölterjesztési jogával, hanem fönntartja e jogát akkorra, a mikor a kér­dés a tiszti főügyész véleményével újra a közgyű­lés elé kerül. — (Gyászrovat.) Felső- és alsó-záthurcsai Záthureczky Miksa, nyugalmazott honvéd-őrnagy, hatvanhét esztendős korában meghalt junius 10-én Liptó-Szent-Mildóson. Ficzere Kálmán, honvéd-százados junius 10-én Egerben elhunyt harminchárom éves korában. Kerekes József, a munkácsi járásbiróság al- birája, meghalt Zilahon junius 11-én. Neild Frigyes, a Ferenc-csatorna részvény- társaság igazgatója, junius 12-én Budapesten meg­halt. Temetése pénteken délután félnégy órakor lesz a kerepesi-uti temető halottasházából. Ambrus Lajos, gyógyszerész, harminchárom éves korában meghalt junius 9-én Kisvárdán. — (A Figaro válsága.) Páris egyik legelső lapja, a Figaro, olyan válságba került, a melyhez hasonló nem sok akad az újságírás történetében. Mint megírtuk, a multkorában Rodays, a Figaro szerkesztője és Périvier, a lapot fönntartó részvény- társaság igazgatója erősen összekülönböztek Péri­vier revolverrel kényszeritette Rodayst, hogy tá­vozzék a szerkesztőségből. A kiüldözött szerkesztő beadta a lemondását, a mit a részvényesek tegnapi közgyűlésükön elfogadtak. De elhatározta a rész­vénytársaság, hogy Póriviert is elmozdítja állásából s az igazgatótanács elnökére, Prestat-ra bizza ideiglenesen a vállalat vezetését. Prestat a közgyűlés után az igazgató-tanácsosokkal el­ment a szerkesztőségbe, hogy a lap intézését átvegye, de ott zárt ajtókat talált. Périvier hívei­vel eltorlaszolta magát és ismételt fölszólitásra sem engedte meg az igazgatóságnak a belépést. Prestat nagyobb botrány elkerülése végett visszavonult. Périvier és Marinoni, a Figaro nyomdájának tulaj­donosa, egymást támogatják. Tegnap este még nem tudták, vájjon a Figaro ma reggel meg fog-e jelenni; a lap megjelent és élén Périvier szerepel mint szerkesztő. A vezércikkben Périvier erősza­kosságnak mondja a részvénytársaság határozatát,' a melylyel őt állásától elmozdítja és Prestatnak azt a kísérletét, hogy a szerkesztőségbe be akart ha­tolni. A biróság az éjjel Périvier irodájára és a pénztárra pecsétet tett; a nyomdára nem tett pecsétet, mert Marinoni tiltakozott ellene. A szedők csak azt a kéziratot fo-' gadták el, a melyet Périvier adott át nekik. Périvier ma kijelentette, hogy a biróság Ítéletére bizza megmaradásának vagy távozásának kérdését, a részvényesek gyűlésén a többség hiányzott s azért ennek a közgyűlésnek a határozatát nem tartja magára kötelezőnek. Végül némi megegye­zésre jutottak a részvényesek és Périvier. A részvényesek ugyanis látva az igazgató .állhat tatosságát, beleegyeztek abba, hogy a mig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék