Budapesti Hírlap, 1902. június(22. évfolyam, 148-177. szám)

1902-06-23 / 170. szám

4 BUDAPESTI HXBLAP. (170. sz.) 1902. junius 23. kér ezik, elsenyved. Üvegházban fa nem nő, hanem ki kell ültetni a szabad természetbe, hogy fejlődhes­sék. Ezért veszett el a görög és a római kultúra is. Ezt is megakadályozhatja ez az intézmény. Tehát csak akarni kell. Itt gyűljön ki az akarás szent tüze és innét terjedjen szét az országban. Alexander beszédét, a melyet többször lelkes éljenzéssel szakí­tottak meg, az értekezlet tagjai zajosan megtapsol­ták. Azután az elnök néhány percre fölfüggesztette az értekezletet, hogy a jelenlévők a tagsági iveket aláírhassák. Az értekezlet ezután mint alakuló köz­gyűlés az előterjesztett alapszabálytervezetet tár­gyalta. Az elnök örömmel konstatálta, hogy mint­egy száznegyvenen léptek be az egyesületbe. Boros Mihály munkásember azt kivánta, hogy a tanítást vita követhesse, s hogy a magyar állam eszméjét, al­kotmányát, törvényeit is tanítsák, s kritika tárgyává is tehessék. Indítványát elfogadták. Pályi Sándornak, a Szabad Líceum igazgatójának, és az elnöknek rövid észrevételei után a közgyűlés elfogadta az alapszabály­tervezetet. — (Francia újságíró a pápánál.) Párisbó Írják: Bois Jules legitimista újságírót a pápa múlt vasárnap hosszabb kihallgatáson fogadta s a francia ujságiró most a Gaulois-ban igy mondotta el a kihall­gatás történetét: Mielőtt az ember a legbelsőbb szobába jut, a hol a pápa fogad, széles, nagy fényűzéssel diszitbtt ter­meken kell áthaladni. Végre a titkos előszobába ér­keztem, a mely telve van egyházi méltóságokkal és pá­pai tisztviselőkkel, a hová egy rendjelekkel elborított pápai nemes testőr vezetett. Ott a pápának a szolgálat- tevő titkos kamarása megfogta kezemet és bevezetett a pápához. A monsignore térdhajlással jelenti neve­met. A pápa előtt állottunk. A kis szoba végén egy magasabban levő trónon fehér alakot láttam s csak a két fekete szeme ragyogott. Ez az élő elefántcsont­szobor jobb kezével gyönge mozdulatot tesz, a melylyel hódolatomat fogadja. Egyedül vagyok a pápával; a titkos kamarás elhagyta a szobát. Megcsókoltam a pápa kezén levő nagy pecsétes gyűrűt, mire a pápa újabb mozdulatával fölhív, hogy a jobbján levő szé­ken foglaljak helyet. Rövid bevezetés után a pápa legkedvesebb témájáról, fogságáról kezdett beszélni, mondja a francia s állítólag ezt a nyilatkozatot tette, melynek hangja azonban nem nagyon valószinü: — Fogoly vagyok ebben a palotában, mondotta, harcban állok a kormánynyal, a mely ellenem van. Ellenséges uralom alatt állok. A sajtó á pápának min­den cselekedetét kritizálja. Nem mozdulhatok, nem beszélhetek a nélkül, hogy roszakaratu kommentárok tárgyává ne legyek. Nekem is jogom van hozzá, hogy szabad legyek, függetlennek kell lennem. Megfosztot­tak birtokomtól. Róma a pápáé. Azután megkérdezte az újságírótól, hogy mióta van Romában s a mikor meghallotta, hogy nagyobb utazást tett Keleten, Indiáról és a katolicizmusnak Indiában való haladásáról beszélgettek, a mivel az audiencia véget ért. — (Országos tűzoltó-versenyek.) Az Orszá­gos tüzolto-szövetség középponti választmánya leg­utolsó ülésén az idei országos tűzoltó-verseny ha­tárnapjául augusztus IG-át tűzte ki. A verseny Egerben lesi, a tűzoltó-kongresszussal kapcsolato­san. A vidék tüzoltó-testületei közül eddig is már számosán jelentették be részvételüket 'Szily József dr. középponti választmányi titkárnál, a ki jelent­kezést julius 20-ig fogad el. A verseny három cso­portból és tiz sorozatból áll és módot nyújt arra, hogy tűzoltóink szakképzettségüket a legalkalma­sabb módon bemutassák. A nyertesek számára a kö­zépponti szövetség értékes dijakat tűzött ki. — (Uj miniszteri tanáosos.) A hivatalos lap vasárnapi száma közli, hogy a király Töry Gusztác dr. miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel fölruhá­zott osztálytanácsost miniszteri tanácsossá nevezte ki az igazságügyminisztériumba. — (Fölfüggesztett alispán.) As Alkotmány nyomán megírtuk, hogy a belügyminiszter Pogány Józsefet, Moson vármegye alispánját felfüggesztette állásától. Az alispán ma a következő táviratot küldte hozzánk: A napilapokban közöltetett, hogy engem a bel­ügyminiszter állásomtól felfüggesztett és ellenem fegyelmi eljárást rendelt el. Az egész híresztelésből egy szó sem igaz és légből kapott koholmány. Po­gány József, alispán. — (Hegyomlás.) Kolozsvárról táviratozza tudó­sítónk: A ma reggeli budapesti gyorsvonatot megál­lították a nyílt pályán Bucsa és Brátka között. A pályát ugyanis nagy földtömeg zárta el, a mely a vasút mentén emelkedő hegyről omlott le. A vonat negyed­fél órai késedelemmel érkezett Kolozsvárra. Ä földet már elhordták a sínekről. — (Anyakönyvi felügyelő Budapesten.) A belügyi miniszter Eampis János dr. belügyi mi­niszteri segédtitkárt a Pest vármegye és Eszter­gom vármegye területén Budapest székhelylyel szer­vezett anyakönyvi felügyelői kerületbe állami anya­könyvi felügyelővé kinevezte. — (Újságírók szervezkedése.) A miskolci hírlapírók ma délután két órakor értekezletet tartot­tak, a melynek célja a Vidéki Hirlapirók Országos Szövetsége helyi választmányának megalakítása volt. Az értekezlet megalakitottnak mondotta ki a választ­mányt, melynek tisztikara igy alakult meg: elnök Ruttkay Menyhért, alelnök és pénztáros Kovács Jó­zsef dr., jegyző Eorlcay Elemér. — (öngyilkos egyetemi gondnok.) Jal­sovszky József, a tudomány-egyetem gazdasági hi­vatalának gondnoka agyonlőtte magát ma délután a Remete-utca 18. száma alatt lévő lakásán. Ma délelőtt még hivatalában volt s nem látszott rajta, hogy milyen sötét szándékot rejteget. Még a fele­sége előtt sem árult el nyugtalanságot. Ebéd után két óra hosszáig aludt. Öt órakor még a hálószo­bában volt. A felesége ekkor kiment a konyhába. Az asszony néhány perccel később hatalmas dörre­nést hallott a hálószobából s a mire berohant, fér­jét már holtan találta a szőnyegen. Kezében revol­ver volt, a melyből egy golyót jobbhalántékába rö­pített. írást nem hagyott hátra. A házmester tele­fonon orvost hivott a klinikáról, a honnan csak­hamar megjelent Zimmermann dr. tanársegéd, a ki azonban már mit sem segíthetett. A főkapitány­ság kiküldött tisztviselője jegyzőkönyvet vett föl az esetről. A halottat a lakásán hagyták s éjszaka ravatalra tették. Jalsovszky József ötvenkét esz­tendős volt, Komáromban született s harminckét évig szolgálta az államot. Régebben számtiszt volt a kultuszminisztériumban, aztán áthelyezték az egye­tem gazdasági hivatalába, a mely a klinika épületé­ben van. Már évek óta gondnok és főpénztáros volt a gazdasági hivatalban. Rengeteg pénzt kezelt. Fő­nöke, Deáky Sándor igazgató nagyon gyakran meg­vizsgálta a pénztárt s a számadást mindig rendben találta. A gondnok vagyonos ember volt; a remete­utcai egyemeletes ház is az övé volt s Erzsébetfal- ván néhány évvel ezelőtt szép villát építtetett. Gyer­meke nem volt. Öngyilkosságának oka valószínűleg kinzó betegsége, a mely már esztendők óta gyö­törte. Súlyos idegbaján kívül, gyomor- és bélbaja is volt s állandóan gyógyittatta magát. Csaknem minden nap erős fejgörcse is támadt, a mi nagyon elgyötörte és kétségbeejtette. Főnöket, Deáky Sán­dort értesítették az öngyilkosságról. Holnap köte- lességszerü vizsgálatot tartanak a gondnok hivata­lában. — (Jelölés.) A főváros negyvenötös választ­mánya Kléh István elnöklésével ma tartott ülésén a másodosztályú jegyzői állásra Búzáik János dr.-t, a bíráló választmányba Kovák Sándort, a katona­ügyi bizottságba Krammer Károlyt, Svarc Lajost és Hebentanc Nándort, a közlekedési bizottságba Végh Jánost jelölte. — (Gyászrovat.) Kottyesói Keller Benedek, Eszergom vármegye nyugalmazott főszámvevője, jú­nius 21-én hetvenhat esztendős korában meghalt Esztergomban. Menchelyi Mórocz Alajos nyugalmazott kántor- tanitó és jegyző Gönyüben meghalt hetven éves korá­ban junius 20-án. Varga István bérkocsitulajdonos negyvenöt esz­tendős korában elhunyt junius 20-án Kolozsvárott.^ — (Egy ktilönködö ember milliói.) Paris közelében, La Ferté-sous-Jouarre városkában meghalt egy különös aggastyán, Gálién Lajos János, a ki vég­rendeletével igen meglepte az embereket. Mindenki sejtette a foglalkozás nélkül élő öreg úrról, hogy kell kis pénzecskéjének lennie, a miből fönntartja magát, de hogy többszörös milliomos a kopottas ruhában járó vén ember, az senkinek sem jutott eszébe. Pedig éppen tiz millió frankot hagyott hátra Gálién Lajos s ezt a szép összeget egészben az államnak testálta. Chateau- Thierry-ben született, a hol az apja postamester volt, a kitől nagy vagyont örökölt. A fiatal Gálién jogot ta­nult s a közjegyzői pályára készült. De apja halála után a — zsugori pályára lépett. Megtelepedett abban a városkában, a hol most meghalt; mint idegen került oda, senki sem ismerte. Kis lakást bérelt, ócska bútor­ral. Csak esténként ment ki az utcára, különben az egész napot olvasással töltötte. De ne higyje senki, hogy ezt a tiszteletreméltó szenvedelmét olyképpen elé­gítette ki, hogy gazdag könyvtárat rendezett be magá­nak. Egész könyvtára kilenc kötetből állott: Horacius, Vergilius, Seneca, Corneille, Sevignó asszony és egy­két német költő müvéből; ezeket olvasta unos-untalan. Táplálkozásában is fösvényen bánt magával, kétszer evett napjában, délelőtt egy csésze kávét, délután pe­dig kis sült húst. „Azért élek igy, hogy megöreged­jem“, mondotta egyetlen barátjának, a halottégető­vállalat titkárjának. És meg is öregedett, nyolcvanhá­rom évet élt. Holttestét természetesen megégettette s azt is kikötötte, hogy öt év múlva haló porát szórják a szélnek, hogy semmi nyoma ne maradjon annak, hogy élt. A hálátlan Bouvier pénzügyi miniszter még­sem tiszteli a megboldogultnak lelkesedését a nagy Nirvánáért s nevének emlékére alapítványt tesz az örökölt tiz millióból. — (A leányszöktetők ellen.) Széli Kálmán mint belügyi miniszter a törvényhatóságnak rendeletet küldött, a melyben meghagyja, hogy tegyenek sürgős előterjesztést az utóbbi időben gyakorivá lett leány- szöktetés meggátlására. Tudvalevőleg különösen a déli vidéken, a szerb falu népénél van divatja a leány- szöktetésnek. — (Áradás.) A sok esőzéstől Magyarország folyó! erősen megdagadtak. A Duna Komáromtól le­felé árad, Budapesten tegnap óta 34 centiméterrel emelkedett a viz színe, a melynek magassága ma, va­sárnap 456 centiméter volt. Azt hiszik, hogy kedden lesz a legnagyobb a viz, de akkor se lesz öt méternél nagyobb, tehát nem fogja elönteni az alsó rakodópar­tot. A Tisza és a Szamos is árad. — Krokiból jelentik, hogy a Visztula és mellékfolyóinak áradása a vetés, hidak, utak és épületek megrongálásával nagy kárt okozott. A krakói kerületben Volovice, Jeziorzany, Pickary, Katy, Kaiszpinov, Dabie és Volica községek el vannak árasztva. — (Földrengés.1) Cassano al Jonio-h6\ (Olas ország) táviratozzák: Ma reggel itt földalatti moraj­tól kisért erős földrengés volt, a mely a lakosságot na­gyon megrémitette. Kárt nem okozott a földindulás. — „A motoros kerékpár“ cimü fűzet kapható 65 krajcárért könyvesboltban. — Földes-féle Margit-crémet használjon minden hölgy, mert ez teljesen vegy tiszta, törvényesen védett arckenőcs. Pár nap alatt ifjitja és szépíti az arcot. Ara 1 és 2 K. Kapható minden gyógytárban. — Erdélyi, cs. és klr. udvari fényképész (műterme TV., Újvilág-utca 2., a Kossuth Lajos-utca sarkán) készít fényképeket, akvarell- és platinképeket, olaj- festményeket bármely arckép után. Legművésziesebb kivitel. Fölvételek minden időben. Telefon. SPORT. * A budapesti regatta. Elég meleg nyári nap, a mely kissé szeles volt ugyan, kedvezett a mai budapesti regattának. Kedves napja minden év­ben ez a verseny nemcsak az evezősöknek, hanem a budapesti előkelő társaságnak is, mely nagy érdek­lődéssel és kitartással az utolsó evező-csapást is megvárja. Ma is tarkállott a sziget déli csúcsa a sok szebbnél-szebb nyári ruhától, melyek közé ve­gyült az evezősök egyenruhája. Pontban négy óra­kor harang jelezte, hogy a junior szkiff-vcrseny résztvevői elindultak a sziget felső Csúcsáról. Fe­szült figyelemmel leste száz meg száz szem a Duna felső folyását, a hol nemsokára feltűntek a szürke viz szinén ingó fehér pontok. Az eredmény az volt, hogy Hajós Károly (Neptun) kéthoszszal meg­előzte Párnitzky Lórántot (Pannónia), a kiket harmadikul Willoner Zoltán (Sirály) követett. Á Pannónia ma hatszor jött be elsőnek. A! Neptun kétszer volt első, a Duna pedig egyszer jött be val- koverben. A bécsiek egyetlenegy első dijat sem nyertek. A program utolsóelőtti száma a hajósok és matrózok, továbbá a molnárok és halászok ver­senye volt. Ä verseny részletes lefolyása a kö­vetkező : /. Egyes verseny. Junior evezősöknek. Első Hajós Károly (Neptun B. E. E.), második Párnitzky Lóránt (Pannónia E. K.). harmadik 'Willoner Zoltán (Sirály B. E. E.) Idő 5 perc 55 másodperc. II. Állami dij. Négyevezős verseny kormányossal juniorok számára. Első Pannónia Evezős Klub: Graft Ödön, Halmay Zoltán, Bauer Rudolf és Gillemot Ferenc. Kormányos Csupor József dr. Második Wiener Ruder• verein Donauhort: Ádensamer János, Foregger Frigyes, de Gregori Archimedes és Lechner Rudolf. Kormányos Keiler Rudolf. Idő 5 perc 55 másodperc. III. Kísérleti verseny. Palánkos hajók. Első valko- verben a Pannónia Budapesti Evezős Egyesület: Jakab- falvy Ferenc, Ottlik Tihamér. Faubl Gusztáv és Koch Elek. Kormányos Tackh József. Idő 6 perc 27 másodperc. IV. Bajnoki verseny. Szkiffverseny Magyarország evezős bajnokságáért 1902. évre. Első Mannó Miltiades (Pannónia B. E. E.), második Richter Géza (Győri Cs, E.), harmadik Wetzel György (Nemzeti H. E.) Idő 5 perc 57 másodperc. F. Tiszai regatta-szövetség dija. Négyevezős verseny kormányossal. Első a Pannónia Evezős Klub: Gillemot Ferenc, Bauer Rudolf, Kauser Árpád és Ranzenberger János. Kormányos Csupor József dr. A Wiener Ruder- verein Normannen föladta a versenyt, mert egyik evező­sének a lapátja kettétört. Idő 5 perc 37 másodperc. VI. Négyevezős verseny kormányossal. Palánkos négyes. Első valkoverben a Duna Budapesti Evezős Egye­sület: Hórányi Emil, László Mihály, Czukor Károly és Hangos Béla. Kormányos Keller Béla. Idő 6 perc 371/, másodperc. VII. Első osztályú négy evezős verseny kormányos­sal. Első a Pannónia Evezős Klub: Gillemot Ferenc, Bauer Rudolf, Kauser Árpád és Ranzenberger János. Kor­mányos Koch Sándor. Második Ruderverein Normannen: Altmann Pál, Pöllingcr Rudolf, Skerlán Ferenc és Kramer. Rudolf. Kormányos Branneis Ferenc. Idő 5 perc 37 má­sodperc. VIII. Másodosztályú négyevezős verseny kormá­nyossal. Első a Neptun Budapesti Evezős Egyesület: Gu-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék