Budapesti Hírlap, 1903. február (23. évfolyam, 32-58. szám)

1903-02-09 / 39. szám

6 BUDAPESTI HÍRLAP. (39. ez.) nek a javaslatnak a keretében fogják rendezni. — B. S. Vác. Ilyen intézet, tudtunkkal, nincs az országban. — B. I. Görög keleti vallásunak fogják bejegyezni. — M. E.-nó Budapest. A József-fiuárvaház (VIII., Üllöi-ut 76.), a protestáns országos árvaház (VII., Szegényház-tér 1.), a fővárosi Mayer-íiuárvaház (I. Városmajor-utca 31.), a községi szeretetház (I., Nagy Rókus-utca 36.). Bővebb föl- világositásért tessék az intézetek igazgatóságához for­dulni. — Szorgalmas olvasó. Szerajevó. Névtelen levélre nem felelhetünk. — M. K. 1. Méltóságos ur.. 2. A polgári iskola hatodik osztályú bizonyitványával a pénziigyigaz- gatóságnál vagy a törvényszéknél irodatiszt is lehet. 3. Ezt rendszerint az Ítélet végzésében mondják ki. 4. A ko­rona-ügyésznél is van irodatiszti állás. — P. B. dr. Esz­tergom. 1. Nem kamarás. 2. Erre vonatkozó törvény vagy rendelet nincs, de véleményünk szerint inkompatibilis dolog. — Tátra. Nem kel! visszaadni. — M. I. Sopron. Két 1-lel kell írni. — T. X. Budapest. 1. A polgári isko­lában évenkiut négyszer, úgymint a tanév elején, karácsony táján, husvét előtti vagy utáni napokon és a tanév végén lehet magánvizsgálatot tenni. 2. Állami és államilag segített községi polgári iskolában a beirási és leckepénzen kívül egy osztályból teendő magánvizsgá­latért harminc korona, két osztály összevonása esetén egy osztály után harminc korona, a másik után pedig húsz korona vizsgálati dijat kell fizetni. — B. J. S. G. Föltét­lenül összeütközésbe kerül a határozat ama részével, a mely az erdó irtását megtiltja. — O. A. Hegybánya. Szi- vaty-tyu és mely-lyel. — X. Gy. Ez a részvénytársaság már régen fölszámolt s részvénye ma egy fillért sem ér. — H. J. Kis-Szeben. Tessék sorsjegyeinek a számát meg­írni. Szívesen megnézzük, vájjon nyert-e. — D. M. Buda­pest. 1. Bátran rányomathatja s a törvény meg is védi a jogát. 2. Csak az esetben lehetséges, ha két tanú es­küvel bizonyítja, hogy gyermekkora óta azon a néven ismerik. — W. L. Szolnok. Ez idó szerint nem lehet megszerezni. — T. F. Tavass . . . őszi verő fény ... A tárgya költói, a kidolgozása gyarló. — Dúbry. A vacsora vége. Határozott tehetséggel, s azonkívül érzékkel megirt dolog: de témában, mesében kérünk valami újat és nem a már százszor olvasottat. Azonkívül, ha egy újabb tárcával tisztel meg bennünket, a szemünk érdekében kérjük, hogy divatos írását mérsékelni szíveskedjék. Alig-alig tudtuk elolvasni. — Cz. A. Szilágy-Nagyfalu. 1. Még nem tartotta meg a rendes évi közgyűlését, tehát az osztalék nagyságát sem lehet megmondani. 2. Pénzügyi Hírlap VII. Kere- pesi-ut 44. —• B. S. Kassa. 1. Érettségi, vagy elemi iskolai tanitói oklevél alapján veszik föl a rajztanár képzőbe. 2. jErre a kérdésére alább felelünk. — W. J. Budapest. Ennek az elbírálása a bíróság tiszte, a melybe nem avatkozha­tunk. — Temerini előfizető. Névtelen levelére nem fe­lelünk. — Pedagógia. Föltétlenül a budapesti bizottság előtt kell letennie a vizsgálatot. — Hóvirág. 1. Nem szokás. Az illető azt kéri meg, a kivel kedve tartja táncra kelni. 2. Nem köteles. 3. Nem szabad, mert akárhányan félremagyarázhatják. — Kéri. Nem illeti meg, jobban mondva ezzel a kitüntetéssel nem jár a nagyságos cim. — S. A. Központi Névmagyarositó Társaság I. Atilla-utca 85. — Érettségiző ifjú. Tizenyolc éves korában, édes­anyja beleegyezése nélkül nem magyarosíthatja meg a ne­vét. — Sch. I>. Gattaja. I. Magánlevélre nem felelnek. 2. Brazíliának Budapesten nincs konzulátusa. — Lejárt biztosítás. Nem ismerjük az intézet mérlegét, tehát jó­hiszemű fölvilágositist sem' adhatunk. Ha az üzletévet az alatt az idő alatt veszteséggel zárták le, természetesen nyereményben sem részesedhetik. De úgy gondoljuk, hogy a kötvényen lévő alapszabály-kivonat s egyéb határozat .fölvilágosítja. —. S. M. Úgy tudjuk, hogy kis mennyiséget nem adnak el a gyárban. Elárusító-helyeit azonban nem ismerjük. K. M. Petrovác, és B. L.-né. Alsó-Rákos. Ma­gáncégről e helyen fölvilágositást, sajnálatunkra, nem ad­hatunk. — F. I. Kisfalud. A folyamodást a budapesti vil- lámos városi vasút igazgatóságához kell intézni (VII. Ker­tész-utca 10. ) — U. B. Úgy van. Vagy pedig igazolni kell az illetőnek, hogy a húst kizárólag magáncélra hozatja, illetőleg maga fogyasztja el. — V. L. A budapesti turista­egyesület titkárságának tessék Írni (TV. Magyar-utca 18.) — Újbányái előfizető és Lihőrgyáros. Névtelen le­jeiére nem felelünk. — X. G. Budapest. A Selmecbányái erdészeti akadémia erdészeti kurzusa három évig tart. A szabályszerűen végzett akadémiai hallgató két évig gyakor- nokoskodik s azután állami vizsgálatot tehet Selmecbányán évenkint kétszer, öszszel és tavaszszal. A végzett erdész a magán, városi és községi erdőkezel ős égeknél, az egyházi, alapítványi és kincstári erdő hatóságoknál szerezhet er­dészgyakornoki, erdészjelölti, crdészi, főerdészi, erdőmes­teri és erdőfelügyelői állást. Az erdészeti akadémián ma­gánvizsgálatot is tehet az. a ki az érettségi bizonyítvány megszerzése után valamely rendszeres erdőgazdaságban legalább három évig alkalmazva volt s ezt hatósági bizo- nyitvánvnyal igazolni tudja. Az állami erdők központi és külső kezelö-irodatiszti személyzetének fizetési viszonyai a következők: erdögyakornok 1000 korona segitődijjal; er­dészjelölt 1000, 1200, 1400 korona, erdész 1000, 1800, 2000 korona, főerdész 2200, 2400, 2600 korona, erdőmester 2800, 3200, 3600 korona, erdőtanácsos és íöerdőmester 4000, 4400, 4800 korona, főerdőtanácsos és erdöigazgató 5600, 6000 korona fizetéssel és megfelelő lakáspénzzel. — P. N. K. 1. A Nemzeti Torna-Egyesület (Budapest, VIII., Szentkirályi-utea) csaknem minden évben rendez tornata- nitói tanfolyamot okleveles tanítónők és tanitóképző-inté- zeti negyedéves ’ tanulók számára. A tanfolyam befejezte után az országos tornatanári igazgató­bizottság előtt tornatanitónöi vizsgálatot lehet tenni. Ezzel,az oklevéllel a polgári és felsőbb leány­iskolában tornát lehet tanítani, 200—600 korona külön tiszteletdijért. Természetes, hogy a leányiskolában szíve­sebben alkalmaznak tornatanitónőt, mint tornatanárt, ha ugyan van alkalmas pályázó. 2. Ezekre a kérdéseire alább felelünk. — Női előfizető. Névtelen levelére nem felelünk. —. Sommerbauer. Bécs. A bizonyítványt csak személyes utánjárás révén szerezheti meg; vagy pedig tessék a vala­melyik magánkutatóra bízni. Lapunk hirdetései között mindig van ajánlkozó. — Déli vasútinak. Budapesten. Köteles elfogadni, mert az aláirt megrendelő levél alap­ján bepörölhetik. — Sz. A. Balac. 1. Sorsjegyei nem nyer­tek. 2. A katonai ügyosztálynak tessék levelet Írni és je­lentkezni. —• V. K. A császári és királyi 13. huszárezred törzse, 1. és 2- százada Kecskeméten, a 4. Cegléden, az 5. Alberti-Irsán és a 6. Nagy-Abonyban van. — Sásmezői elő­fizető. Az őrnagy nagyságos ur. — X/. F. Szeged. A ma­gyaróvári gazdasági akadémia tanfolyama két évig tart. Az iskolaév október elsején kezdődik és julius végéig tart. A beírás október 1—8-dikáig történik, személyes jelentke­zés utján. Rendes hallgatónak azt veszik föl, a kinek érettségi bizonyítványa van s legalább egy évig gyakorla­ton volt valamely jobb berendezésű gazdaságban. A jó ma­gaviselet igazolásán kívül szükséges még a szülő írásbeli nyilatkozata, hogy megengedi a beírást és fiát a szükséges költséggel ellátja. Az akadémia rendes hallgatója féléven- kint előre nyolcvan korona leckepénzt fizet. Magyaróvárott kedvezők lévén a megélhetési viszonyok, nyolcvan-száz koronáért elég jó és teljes ellátást lehet kapni. Az aka­démia végbizonyítványa nagyon értékes diploma; vá­lasztói jogot biztosit s a legtöbb adót fizetők névjegyzé­kének összeállításakor kétszeresen számítják azoknak az adóját, a kiknek magyaróvári akadémiai oklevelük van. Az akadémia végzett növendéke könnyű szerrel kap alkal­mazást nemcsak a nagybirtokosoknál, hanem a kormány­nál, a kincstári és korona-uradalmakban és a gazdasági tanintézetekben is. — Aggódó anya. Valószínűleg azért nem volt eredményes, mert nincs üres hely. — Sz. J. Szobránc. Néhány napi elzárást kap. — M. J. Szepes- Körtvélyes. A hadnagy évi fizetése 1080 korona, lakás­pénze 600 korona, a szolgatartási dij pedig 192 korona. Ruhaátalányt, 240 koronát csak az első kinevezéskor kap, azután már nem. — S. N. L. Budapest. Szolgálati köte­lezettsége 1903 december 31-dikén telik le. — S. L. Mo­hács. Ez esetben le kell köszönnie a rangjáról. ■— Angol. 1. Bevonulásakor úgyis megvizsgálják s ha konstatálják a bajt: felülvizsgálatra küldik. 2. Nem kérheti. — B. K. Ráró. Ennek a kipuhatolásra, sajnálatuknra, nem vállal­kozhatunk. — Családapa Kívánságát, sajnálatunkra, nem teljesíthetjük. — Csacska. 1. Kívánságával tessék az Országos Baromfitenyésztő-Egyesület titkárságához for­dulni (VII. Rottenbiller-utca 30.) 2. Sorsjegyei nem nyertek. 3. Ez idő szerint a tanítónői oklevelet nem lehet magánúton megszerezni. Kivételt sem tesznek. — S. J.-né. Budapest. 1. Még január elején be kellett volna jelen­teni. 2. Pénzügyi Közlöny (VII. Kerepesi-ut 44.) 3. Sors­jegyei nem nyertek. — Nyolcéves előfizető. 1. Sors- jegyei nem nyertek. 2. A török sorsjegy még tovább játszik. A sorsjegy szelvényeit azonban ez idő szerint nem váltják be. — M. S. A ki a polgári vagy felsőbb leányiskola ne­gyedik osztályát jeles eredménynyel elvégezte, egyszerre magánvizsgálatot tehet a gimnáziumi négy alsó osztály tananyagából. Ha ez a vizsgálat sikerül, úgy a leány be- iratkozhatik a gimnázium ötödik osztályába. A polgári vagy felsőbb leányiskola hatodik osztálya után egyszerre lehet tenni magánvizsgálatot a gimnázium hat osztályáról is, és ehben az esetben csak a gimnázium hetedik és nyol­cadik osztályát kell még elvégezni. Az ilyen leányok szá­mára a budapesti hetedik kerületi főgimnáziumban két­éves tanfolyam van, a melynek befejezte után a növendé­kek gimnáziumi érettségi vizsgálatot tehetnek. A gim­náziumi osztályok közül minden évben csak egyről lehet magánvizsgálatot tenni; az előrehaladott korú nők (húsz éven túl) azonban egy évben két osztályról is vizsgázhat­nak. — Gy. G. Sorsjegye nem nyert. — S. P. T. Gy. A szolgálatot mint próbacsendőr kezdi meg s két-három év alatt hadnagy lehet. A fizetés ugyanannyi, mint a had­seregnél, de ezenkívül csendőrségi pótdijat is kap. Folya­modását illetékes hadkiegészitő-parancsnakságához tessék intézni. — Katona. Máramaros-Sziget. 1, 1897 május el­sején rangot kap. 2. A honvédség háromezer újonca a nagy­számú elvezénylés pótlására kell. — B. G. Kassa. Hu­szonnégy éves korában kell szolgálnia. — Peregrinus. Győr. A tárcát élvezettel olvastuk. Hogy ezt azt élvezetet még sem szereztük meg a közönségnek: két oka van. Tar­talmi és formai oka. A tárca tartalma nem mindig Ízléses, formája pedig (az elalvó elbeszélő) egy kissé ócska. Min­denesetre inkább mulatságnak vennők, mint tehernek, ha még egy-két dolgát el kellene olvasnunk. — Sz. J. — K. E. — K. I. — K. G. Vác. — V. J. Prága. Leveleikre levélbeli választ fognak kapni. -— Állami tisztviselő. Laufrnrmer Károly: Előadások az idegélet világából. — W. Preyer: Der Hypnotismus. Kráft-Ebinge, Experimen­telle Studie auf dem Gebiete des Hypnotismus, és Hypno­tische Experimente. Benedikt: Hypnotismus und Sugges­tion Björnström után németül Laxochclle: Der Hypno­tismus, seine Entwiklung und sein jetziger Standpunkt. Forel: Der Hypnotismus, Gressmann: Magnetismus und Hypnotismus. Moll: Der Hypnotismus, és még szá­mos német mil. A franciák fölsorolása igy fölös­leges. — Gusztáv. Sajnáljuk, de önnel sem tehetünk kivételt: névtelen levélre nincs válaszunk, mert mi csak előfizetőinknek felelünk a hozzánk intézett kérdéseikre s azt, hogy valaki elöfizető-e vagy sem, csak akkor ellen­őrizhetjük, ha legalább is a nevét tudjuk. — B. Vilma. 3. Orvosi vizsgálat nélkül nem szól­hatunk a kérdéshez. Az bizonyos, hogy akkora mennyiségű eulkomok az állandó fogyasztása nem hasznos. — P. Á. B.-Szent-Miklós. Levelére orvosi szakmnnkatársunk már felelt. •— N. K. Német-Boly. Az előbbeni üzenet önnek is szól. — Kriszta Mariska. Tessék orvoshoz fordulni s azzal gyógyittatni a kezét. A baj nem ragadós. — G. 14. Névtelen levelére nem felelünk. — Falusi asszony. Az el­len nincsen más orvosság, mint ah intézeti ápolás. Tessék valamely idegbeteg-szanatóriumban elhelyezni az illetőt, — Havi előfizető. 1. Kívánságának csak akkor tehetnénk eleget, ha betegségének részletes lefolyása és jelen­legi állapota ösmeretes volna előttünk. Tudnunk kell azt is, hogy milyen orvosi kezelésben részesült. Téssék mind­ezeket megirni: akkor felelhetünk. 2. Az elmnlt héten volt lapunkban erre vonatkozólag egy tájékoztató közlemény. Ezt bizonyára ön is olvasta már levelének elküldése óta s igy erre vonatkozó kérdése tárgytalan. — T. V. Or­vosság csak beteg embernek való. Az pedig, a miről ön panaszkodik, nem betegség, sőt nem is komoly panasz tárgya. —• Közölhetetlen: Kádár Laci. Sorsjegyek X» X. Moór, 5429—37. számú magyar vörös-kereszt sorsjegye 13 koronát nyert a tör­lesztő hu'áson. — B. X. A. Árva-Váralja, 226—98. számú osztrák hitelsors: egye 360 koronát, 140—92, 93, 91. száma magyar vörös-kereszt sorsjegyei pedig egyenkint 14 koronát nyertek a törlesztő húzáson. — Sa X.. Felső-Diós, 64238. számú Saint-Genois sors­jegye i4t kor. 50 fillért nyert 1901 február 1-én. — H. I. Ónod, 5553—40. számú Bazilika! sorsjegye 12 koronát nyert a törlesztő húzáson. — H. X.. Bereg­szász, 57ü2—50, 61, 6708—71, 72 számú sorsjegye egyeukint 12—12 koronát nyert a törlesztő húzáson. — 1903. február 9. S. M. B.-Tomaj, N X». Sümeg, Soh. K. Zilah, P. B. Gyöngyös, K. M. B.-Vécs, S. É. Nagyvárad. P. Gy. Vázsec, H. V Budapest, K. K. Pornó, BX. E. Köké­nyes!, K. G Érsekújvár, H. J. I>. Naszvad, 13. S. Ó-Szivácz, H. J. Gvőr, E. Gy. Gidóíalva, H. K. Léva, Gy. X. Kaposvár, A. 3. Lompác, D. V. Kolozsvár, F. X.. Szeged, Gy. A. Bács-Álmás, Ä. 8. Rahó. Vidéki tudatlan, K X. Budapest, A. A. Lőcse, P. Xa. Csorvác, I>. G. Zsadány, Sós. I. Szombathely, Gy G Pomáz, E. X. Magócs, IT. K. M. Alattyán, ST. Gy. Noszlop, X. X. KisCell, K. P. Törném (A kér­dezett sorsjegy ma 222 koronát ér), W. I. Gyékényes, S. I. Budapest sorsjegvük nem nyert. A hivatalos lapból — Február 8. — Kinevezés. A kereskedelemügyi miniszter a buda­pesti posta- és távirótisztképző tanfolyamhoz, Gálffy Dé­nes dr. .posta- és távirósegédtitkárt a postakezelés segéd­tanárává; az igazságügyminiszter Raschofszki Gyula buda­pesti kereskedelmi és váltótörvényszéki Vaisz dr.-féle ala­pítványi joggyakornokot a besztercebányai törvényszékhez és Rázd István dr. aradi ügyvédjelöltet a zentai járásbíró­sághoz aljegyzővé; a vallás- és közoktatásügyi miniszter Szabó Vilmát a torda-szent-lászlói óvóhoz óvónővé; a bel­ügyminisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök Hont vármegyében a nagy-csalomiai anyakönyvi kerületbe Ács József segédjegyzőt anyakönyves helyettessé; a buda­pesti Ítélőtábla elnöke Zsíróra György díjtalan joggyakor­nokká; a posta-, táviró- és telefon elnökigazgatója Bacher József, Schäfer Emil, Heinrich Rezső, Hohmonn Elek, Szabó Endre, Eigner István, Stern Dániel Rábaszéki Lajos, Kálnoky Tivadar, Porkert Antal, Gabrovitz Emil, Sélley Antal, Hillebrand Árpád, Deák Ferenc, Pataky Antal, Bruckbaucr Rezső, Budai Géza, Cop Antal Kopf Frigyes, Knörles Ágost, Zachariás Endre, Molecs Márton, Kelemé- czy Jenő és Majoros Emil posta- és táviró-segédtisz-tjelöl- teket posta- és táviró-segédtisztté; a soproni pénzügyigaz­gató Teleki Géza szegedi adóhivatali díjtalan gyakornokot; a felső-pulyai adóhivatalhoz díjas gyakornokká nevezte ki. Áthelyezés és kinevezés. A vallás- és közoktatás- ügyi miniszter Olexy Irén vrickói elemi iskolai tanítónőt az alsö-mecenzéfi elemi iskolához helyezte át és Román Józsefet, Eiben Jánost, Hofmann Alfrédot, Kuztovszky Jánost, Szlovikné-Eiben Máriát, Krauze Ilonát ugyanoda tanítóvá, illetve tanítónővé nevezte ki. Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Turkovics Emil zentai járásbirósági aljegyzőt az újvidéki törvény­székhez, Pcrjessy György szentendrei és Krausz István kor- ponai kir. járásbirósági végrehajtókat pedig kölcsönösen helyezte át. Árverés. I ebruár 10-dikén: Takács Oszkár 848 ko­rona IX. Köztelek-utca 6. Pöltzl Bélán 89 korona VIII. József-körnt 2. Butykay Ákos 2729 korona VI. Teréz-körut 23. Mautner Adolf 50Ó korona V. Tükör-utca 4. Pályázat. Az aszódi javitó-intézetnél cipész-mun­kavezetői állásra február 25-dikéig. Az igali és ráckevei járásbíróságnál irnoki állásra négy hét alatt. A nagyszent- miklósi járásbíróságnál magyar-szerb és magyar-német, a szinérváraljainál román tolmács! és nagylaki adóhivatal« nál adótiszti állásra két hét alatt. STAPIRKÄ’D. Saptílr. Hétfő, február 9. Római ka­tolikus: Alex. CiriL — Protestáns; Apollónia. — Görög-orosz: Í anuár 27. Kriz. eret. — Zsidó: Sebat 12. — Nap kel 7 óra- :or, — nyugszik 4 óra 56 perckor. — Hold kél; 2 óra 12 perckor délután, — nyugszik 4 óra 30 perckor reggel. - Általános kihallgatás a királyi várpalotában d. e. 10 órakor. A pénzügyminiszter fogad délután négy órakor. — A Keleti-Tuhy-kiáilifás a Műcsarnokban megtekintliető reggel 9 órától délután 5 óráig 60 fillér dij mellett. — A Xemaeti $za£«>n téli kiállítása nyitva délelőtt 9-től este 8-ig. Belépődij 50 fill. — Az I par mii vésheti Társia Saft téli Idrtllltíisa nyitva reggel 9 órától délután 5-ig. Belépődíj nincs. Nemzeti 91nzenm állat- és ásványtára s a néprafzüdállitás (Csil- lag-u. 15, szám alatt) nyitva d. e. 9-től d. u. 1-ig. A többi tár egy korona belépődíjjal megtekinthető. — Tek stológiai Spar- mnxenm (Józsof-körut) nyitva délelőtt 9-től déli 1. óráig. —. Az Akadémia C4nellie-szohÄ|a nyitva délelőtt 10 12-ig. — MíezííjK-azdasásri Hnzenm (Rerepesi-ut 72. sz. alatt) nyitva délelőtt 9—1 óráig. — Magyar kir. szabadalmi BevéJfíís* (VII. bér., Erzsébet-körut 19. szám alatt) nyitva van naponkint délelőtt 9 órától délután 1 óráig. — Síag-yar kir. BÁereske- delmi Ifnxeani: Igazgatóság, kereskedelmi szakkönyvtár és keleti mintatár: Y., Váci-körűt 82. szám. Hivatalos órák délelőtt 9 órától délután 2 óráig. A hazai termékek állandó kiállítása és kereskedelemtörténeti gyűjtemény, továbbá a házi-ipari kiállítás (melyben az fizlotvczotőség árusításokat is eszközöl) a városligeti Iparcsarnokban nyitva: délelőtt 9 órától 12 óráig és délután 3—6-ig. A külföldi kirendeltségek központi üzletvezetö- eógo (Magyar kereskedelmi részvénytársaság) V., Váci-kör- ut 23. szám alatt. — Természetrajz! sryisjteinények. Binxeumn (VQI., Muzoum-körut 4, szám alatt) nyitva délelőtt 10 órától 1*2 óráig. — A Mentő-ejgyeslilethelyiségei megtekinthetők délelőtt 6-tól délután C-ig, a Sólyom- és Markó- utca sarkán, az egyesületi házban. — A magyar kir. földtani intézet mnzeanm a közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap es csütörtökön délelőtt 10— 1-ig. Más napokon hétfő és péntek kivételével délelőtt 10-ig egy korona személyenkinti belépődíjjal tekinthető meg. (Stofánia-ut 14.)— HezŐJgaz«ias#4«rJi klABfitftK a városligeti Iparcsamokban állandóan nyitva dél­előtt 9 órától délután 1 óráig. Belepodii nincs. — Iparmű vé­szét! Rnnenm könyvtara hétfő kivételével mindennap nyitva van, vasárnap is, délelőtt 10 órától 12 óráig és este fél 7 órától fél 9 óráig. — A maaryiar kir. köspoaati 'statisztikai hivatal könyvtára és térképgyűjteménye nyitva d. e. 10— 1-ig. — Fővárosi köííyvtfsr (Károly-kÖrut 25.) nyitva hétköznap d. e. 9—1-ig, vasár- és ünnepnapokon délelőtt 9-12-ig. — A kereskedelmi és iparkamara könyvtára (V.. Sze- mere-utea 6.) nyitva minden hétköznap fél 10-től fél 2-ig. — Sflnzeuml konyvtdr nyitva délelőtt 9—1-ig. — Az aka­démiai könyvtár nyitva d. u. 3-tól este 7-ig. Egyetemi köuyvtdr zarva. — Allatkert a Városligetben nyitva egész nap. Belépődíj 60 fillér. FelaiAn szerkesztő 6Css\g£SAShiy BT Kéziratot nőm ad viasza a Ä Fővárosi Takarékpénztár irt, sz., Biidajiest, Kerepesi-tit 40. szám. K ölcsönöket nyújt heti ás negyedévi tőket Illesz­tésre kedvező töltéteiek mellett. Naponkint! elintézés. Tárca« és személyhíteL — Takarékbetétek 41/2%.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék