Budapesti Hírlap, 1904. április (24. évfolyam, 92-120. szám)

1904-04-26 / 116. szám

BUDAPESTI HÍRLAP. (116. sa.) 9 1904. április 26. Olaszország egyesült a fenkölt uralkodó pár­ral, hogy Franciaországot megtisztelje. Az öxx szavai, sire, holnap minden francia szivében élénk visszhangra fognak találni. Franciaor­szág és Olaszország bizonyára nem várta meg a mai napot, hogy hirdessék a rokonságot, a mely egymáshoz közelebb hozza őket és a mely kívánatossá teszi, hogy mindkettőnek boldog­sága érdekében mindig barátok maradjanak. De épp úgy, mint felségednek, nekem is nagy öröm, hogy barátságuk megerősítését hallha­tom ebben a dicsősógteljes Kóma városban, a melyben franciák és olaszok közös anyát és sugalmazót tisztelnek szellemükre és nagy tet­teikre nézve. A mi kormányaink megértették, hogy mily nagy fontosságú, hogy országaik érdekeit összhangba hozzák azokkal a szimpá­tiákkal, a melyeket egyik a másik iránt táplál. Az ő szerencsés együttműködésükből eredt leg­utóbb a választott bírósági szerződés, a mely­ben én felségeddel- együtt uj zálogát látom a politikai békének és termékeny eszközét a szo­ciális haladásnak. Sire! Közös nagy emlékek­kel eltelt szívvel egyesítem felköszöntőmben Olaszország nagysága és virágzása iránt táp­lált óhajaimat azokkal a kívánságokkal, a me­lyek engem fenkölt uralkodójának és nejének boldogsága iránt eltöltenek. A zenekar az olasz himnuszt játszotta. TÁVIRATOK. A baSkáni helyzet. Konstantinápoly, 'ápr. 25. (Saját tudósítónktól.) A török-bolgár egyez­mény és a reformok ellenére, a helyzet Mace­dóniában és O-Szsrbiában nem mondható. bé­késnek. Az onnan érkező hírek jelentik, hogy ott több összeütközés volt a fölkelő bandák és a török , csapatok Között. Melnik közelében körül­zárták a törökök Aleksa bandavezér csapatják részint felkoncolták, részint elfogták; Három bandavezér a Ssarafov-féle komitéből megadta, .magát a törökök­nek. Azt hiszik, hogy Szófiából érkező intelem foly­tán történt a megadás. A banda vezéreken nem. fog­nak a török bíróságok ítélkezni, hanem egyszerűen kiutasitják őket Bulgáriába. A görög hatóságok átadtak. a töröknek bárom bolgár bandavezért, kik Görögországon át akartak 'benyomulni Macedóniába: Upcsev Vangyelt, Pétert és Csakalázov Vaszilt. Ök most Janinában fogva vannak. •A, macedóniai szerbeknél nagy visszatetszést és elkeseredést keltenek, a hírek, hogy a bolgár komi- ték nem hagytak fél a szerbek gyilkolásával Macedó­niában. Egy Yancsó nevű bolgár bandavezér Lokvi- cahól meggyilkolt Avramovics Zlatán és Milosevics Ritán tekintélyes szerbeket. Szia tanából és. Karbuni- ; eából. . Ó-Szcrbiából is rossz hírek érkeznek az albá­nok garázdálkodásáról a szerb falvakban. Igékben egy egész albán titkos társaság alakult a szerb élem kiirtása 'céljából. Az ipekí járásban már tiz szerb parasztot meggyilkoltak az albánok. Gyakovicában meggyilkoltak egy török rendőrtisztet, Pcsinya vi­dékén iszonyúan garázdálkodnak az albán redif-kato- nák, ütik-verik. a szérb parasztokat, a nőket bccste- lenitik, a házakat kirabolják. A török hatóság a katonák helyett a szerb parasztokat veti börtönbe. Prizrendből jelentik, hogy -az albánok több, mint 10.000 puskát csempésztek be az országba. Konstantinápoly, ápr. 25. A bocsánatot nyert bolgárok szabadon bocsátása folyton tart. Eddig körülbelül háromezret bocsátottak szabadon. Angolország és a szerb királygyilkosok. Belgrád, ápr.. 25. (Saját tudósítónktól.) 'Edvárd király személyes intézkedésére. Angol- : országnak Szerbiával való diplomáciai viszonya mindaddig megszakítva marad, a mig a király-, gyilkosok büntetést kapnak. Bánnám követ, a ki a múlt év junius óta van távol a szerb főváros­ból. nem tér vissza; a követséget egészen föl­oszlatják, csak egy konzul marad Belgrádban. A német követ Berlinben megváltja Vilmos csá­szár hazatérését, azután Belgrádija utazik. A francia kormány politikája. Oleron, ápr- 25. A Combé s miniszter­elnök tiszteletére látogatása alkalmából rendezett lakomán a miniszterelnök beszédet mondott, a melyben kifejtette, hogy szükséges volt Francia- országot a papság járma alól fölszabadítani, Ha késtek volna, lehetetlenség lett volna megakadá­lyozni az országnak szerzetesekkel való elárasz­tását. A kabinet különben nem állott meg. Tár­sadalmi újítások egész sorának programját tartja készen, a mélylyél mindennemű előjogok ellen akar küzdeni. Kém arról van szó, hogy a vallást, vagy gyakorlatának különböző módjait tönkre tegyék. Csak nem szabad a vallást a kíérikáliz- mussal összetéveszteni. Mi a vallást megőrizzük, a midőn elválasztjuk a klérikálizmustól. A be­szédet nagy tetszéssel fogadták. A burok. Johannesburg', ápr. 25. A Reuter-ügynökség jelenti: Bolha tegnap délután beszédet mondott, mely­ben hangoztatta, hogy egyetlen bürgherbea sincs meg az a szándék, hogy felkelést idézzen elő. Sértés azt ál­lítani, hogy a fölkelés küszöbén állunk. A burgherek ellenkezőleg remélik, hogy összejöveteleikkel crösbi- teni fogják a kormányt. Görög-török konfliktus. Atén, ápr. 25. (Havas.) Szmiruában a kö­vetkező eset történt: Midőn Delijanisz, a görög konzulátus titkára, néhány görög embernek a boltját, melyeket a adófizetés elmulasztása miatt bezártak, ki akarta nyittatni, véres összeütkö­zésre került a dolog a török katonákkal. Deli ja­hisz, a ki könnyen megsebesült, rálőtt a kato­nákra. Öt és a konzulátus két kárászát letartóz­tattak és csak a francia konzul közbenjárására helyezték szabadlábra. A görög flotta előkészü­leteket tesz az elindulásra, ifire jár, hogy Szmir- nába megy, a hol nagy izgatottság uralkodik. Közgazdasági táviratok. Kcwjforlr. ápr. 25. Termenytczine. Gyapot Newyorkban 13.75, ápr.-ra 14.31. jul.-ra 14.55, New- orleansban 13"/,, Petróleum stand withe, Newyorkban 8.40, Piladelfiaban 8.35, rafined in cases 11.10, credit baiances of oil City 1.65. Zsír. Yestem Steára 7.10. Rohe testvéreit 7.20. ón 27.S7--28.12. Kéz 13.25—13.62. Csilrágó, ápr. 25. 1 örmény tízsde. Zsír máj ,-ra 6.62, juL-ra 6.80. Szalonna short c’.ear 6.62. Sertés­hús jul.-ra 12210. &. külföldi gabonatőzsdék mai és tegnapi ár­folyamainak összehasonlítása: "d------­— •—*--------7“---------——— 1 Ma Temap PAÜI3 írank frari k j írank Esz a áprilisra ......... . . . . 82/6 ‘22.45 +0.05 ?! májusra.............................. . . . . 21.10 21.15-0.05 ‘ „ május aufrusztusra : . . r £1.05 21.05 szeptember—decemberre . ■ . 20.60 £0.60--.-­K CZS áprilisra ......... 15.2.5 15.25 májusra .............................. 15.— 15.­--• május—augusztusra . . . ]5— 35.— 1 szeptember—decemberre 14 &5 1-1.65 [liszt áprilisra .............................. Í8.Í0 16.30 |i +0.10 májusra................................ £8.25 £8.4-5-0 20 május —augusztusra . . _ . k&'-o Í -0 2‘. H szeptember-decemberre . . • 27.65 27.70-0.05 BJ2HI.XN i merkn márka 1 márka Búza májusra ......... py . . . 169.50 170.25 i -0.75 júliusra ...................... 170.­170.25 1 -0.25 Rozs májusra ......... . • »' 157.— 157.25 +0.25 * júliusra .................. . . . . . 13i.25 1S9,— +0.75 Zab májusra ......................... • JVá — m.­--.--­­j úliusra................. ... . . . ■ • ! 128.-0 129.­-0.50 KXWVOEK cent eent cent Euza helyben .............................. . . • 104.­ICA.— májusra ......... 83.50 69.88-0.83 júliusra ............................. 87 23 88—- 0.75 szoptemborro ...... . _._­decemberi© .................. . • • * * II--.-­OS1KACÓ li confc ' cent cent Haza maiusra ......................... . . . 86.­87.25 —1.25­júliusra ...................... • N APIHIBEK. Budapest, ápr. 25. — /Adakozás.) Szent Anlal-kápolnájára a mai napon adakoztak: Kompolth Kálmán Budapest 10 ko­rona, Mikula A. Puszta-Födémes 1 korona. Az adomá­nyokat rendeltetésük helyére juttatjuk. — (A Király házasságának ötvenedik év­fordulója.) Becsből jelentik: A király tegnap reg­gel hat órakor a József-kápolnában misét hallgatott. Nyolc -érakor minden kiséret nélkül elment -a.kapuci­nusok sírboltjába, a hol körülbelül tiz percig egyedül maradt. A király Erzsébet királyné koporsójára gyöngyvirágból és őríiideából kötött bokrétát tett le és a királyné, valamint Rudolf, trónörökös koporsó­jánál imádkozott. A sírbolt meglátogatása után.a ki­rály < Schönbrunnba hajtatott, a hol az időközben Münkheaből megérkezett Gizella kir. hercegnőt üd­vözölte. Gizella kir. hercegnő, valamint ólária Valé­ria és Mária Terézia kir. hercegnők is fölkeresték a kapucinusok sirboltjáí. zott ma a városon férjével. —A dán trónörökösi pár, mint Becsből jelentik, ma leányaival délben Niz­zába utazott. — (Rákóczi hamvainak hazaszállítása.) Szombathelyről jelentik: Vas vármegye törvényható­sága ma tartott közgyűlésén bódolattalteljas köszönetét mondott a királynak II. Rákóczi hamvainak hazaszál­lítása ügyében kelt legfelsőbb elhatározásáért. A ha­tározat így szól: Hazafias örömmel értesült a vármegye közönsége apostoli királyi Felséged ama nagylelkű fejedelmi ren­deletéről, a melyben az országos kormányt II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazaszállítása iránt teendő javas­latra hívja föl. Mély hódolattal elhatározza ennélfogva a vármegye közönsége, hogy felséges királyunkhoz hála és hódoló föliratot intéz, egyúttal meg lóvén győ­ződve arról, hogy a nemzeti hősök iránt érzett hála és kegyelet kifejezésére az' egész nemzet illetékes cs , tudva azt, hogy úgy általában, de különösen, hogy II. Rákóczi Ferenccel szemben, a ki egész életét a magyar nemzet szabadságáért áldozta föl, a nemzet lelkesülés- sfel fog eleget tenni e kötelezettségének, fölir a magyar királyi kormányhoz, hogy II. Rákóczi Ferenc hamvai­nak hazaszállítását és a haza szent földjében leendő elhelyezését oly keretben méltózfcassék szervezni, hogy e nemzeti ünnep keretében az egész magyar nemzet résztvebessen és módjában legyen az, hogy e legna­gyobb nemzeti bősünk iránt-érzett háláját és hódolatát minden magyar leróhassa. A határozatot a közgyűlés egyhangúlag nagy lelkesedéssel fogadta el azzal, hogy a miniszterelnök kéressék föl, hogy a hódoló iratot a trón zsámolyához juttassa. Nagy-Becskerekröl jelentik: Torontál vármegye mai rendkívüli közgyűlése elhatározta, hogy a király­hoz II. Rákóczi Ferenc hamvai hazaszállítása iránt tett intézkedéséért köszönő föliratot intéz. — (Kinevezés a rendőrségen.) Á belügy­miniszter Orinc&ay László fizetósnélkül rendőrtaná- csost fizetéses tanácsossá, Pekáry Ferenc rendőrka­pitányt fizetésnélküli readörtanácsossá, Pálos Jenő segédfogalmazót fogalmazóvá, Kerny Géza fizetésnél- kiili segédfogalmazót segédfogalmazóvá, Schweiger Endre gyakornokot fizetésnélküli segódfogalmazóvá és Málnási Rezső végzett joghallgatót gyakornokká nevezte ki. A kezelőtisztek köréből Varga Károly hivatali segédtisztet bivataltisztté, Hayden Gergely fizetésnélküli segédtisztet valóságos segédtisztté és PLámory Árpád dijnokot fizetésnélküli segédtisztté nevezte ki. — (A német császár útja.) Karlszruhéból táviratozzak nekünk: Vilmos császár már jövő csü­törtökön ideérkezik és a császárnéval, a kit szombaton várnak ide, vasárnap Mainzba utazik, a hol jelen lesz az uj Rajna-bid fölavatásánál. — Velencéből jelentik: A Hohenzollern jatt Vilmos császárral ma este az al- beroni kikötőben horgonyt vetett. A hatóságok a jattra mentek, hogy a császárnak kifejezzék hódolatukat. Holnap reggel a Hohenzollern itt fog horgonyt vetni és szerdán délután ismét elhagyja a kikötőt. — (Házasság.) Kövess Emil budapesti ügyvéd április 2Sán tartja, esküvőjét Alsórajkón Koller Má­ria urhölgygyel, Koller István földbirtokos és neje, született Hertelendy Róza leányával, néhai Parcse- ti eh Ottó volt cs. és kár. huszárszázados özvegyével; Remes Mihály május 3-árt tartja esküvőjét a győrszigeti római katolikus templomban Szombathy Róza kisasszonynyal. Láng Soma, a budapesti közúti vaspálya-társa­ság tisztviselője és felesége, született Franki Gizella április 24-én, vasárnap ünnepelték gyermekeik és uno­káik körében ezüstlakodfflnmkat. — (József Ágost kir. herceg automobil- kirándulása.) Alcsuthról Írják: József Ágost kir. herceg tegnap Libils. Adolf udvari tanácsos joszág- kormányzóval automobilon érkezett Alcsuthra. A hosszú utat, mely csak Bicskéig egy órai gyorsvonata ut, automobilon háromnegyed óra alatt tette meg. A’ kirándulás pompásan sikerült és minden zavaró inci­dens nélkül folyt le. A kir. herceg és Libits udvari tanácsos még cserkészhettek is Alcsuthon és ugyan­csak automobilon, szintén háromnegyed óra alatt tér-: tek vissza Budapestre. — (Buzaszentelés.) A katolikus egyház ma Szent Márk evangélista napján tartotta meg buza- szentelő ünnepét. A főistentisztelet a belvárosi plé­bánia-templomban volt, a honnan körmenetben vo­nultak az egyetemi templomba. A szertartást Bó-: schatt János helyettes-plébános végezte. A menetben resztvettek a növendékpapok, valamint a belvárosi iskolák növendékei. — (Kambodzsa királya meghalt.) Szaigon- .ból táviratozzék, hogy I. Korodon, Kambodzsa kirá­lya tegnap meghalt. Utódjául Lobarazt kíáliották' ki. Az elhunyt exotikus uralkodó már idős ember volt és régóta uralkodott. 0 kötötte meg 1363-baa Bonard admirálissal, Kokinkina kormányzójával az clcleges szerződést, a mely francia védőség alá be­— (Személyi hírek.) Vilma németalföldi ki­rálynő, mint Kómából táviratozzak, keresztül uta­lyezte Kambodzsát, ezt a hátsó-indiai királyságot. 1 1884-ben jött létre a végleges szerződés, a melyben.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék