Budapesti Hírlap, 1904. június(24. évfolyam, 151-180. szám)

1904-06-10 / 160. szám

1904. junius 10. BUDAPESTI KIKLAP. (160. sz.) 11 • ...n-,.,. — ■■ ■ .1 —. ia w»*mmn—ifnmiii»■»—!■*■■ wnnrun—' —i ; — Készülő tönrényjavaslatok. Az igazság­;Kgyminisztérjumban, mint az Ügyvédek Lapja Írja, a ko'difüacionális munkálatok a legnagyobb serénység- •äSfel folynak, bogy még a szabadságolások ideje előtt ; befejezést nyerjenek azok a munkálatok, a melyek erre Mz esztendőre tervbe véve voltak. Ezen a héten az igazságiigyminiszter elnöklésével szaktanáeskozmány .tárgyaltá n birói és ügyvédi vizsgálatról szóló tör- ; vényhozás elé kerül. Ugyancsak az igazságügyminisz- ról készült kultuszminiszteri javaslattal együtt, a tör­vényhozás elé kerül. .Ugyancsak az igazságügyminisz- jler személyesen irányítja a polgári pörrendtartást életbe léptető, törvény javaslatainak legapróbb részle­geit is. Ez a törvény nemcsak a szükséges életbeléptetö és átmeneti intézkedéseket fogja tartalmazni, hanem igyökeresen kihat majd az egész bírósági szervezetre, egyes szakaszai pedig az ügyvédi rendtartást is módo­sítani fogják. Ugyanez a törvény szabályozza majd a .tözsdebiróságot is. A polgári pörrendtartás előkészíté­sével kapcsolatban állandó tanácskozás tárgya az igaz­ságügyminisztérium törvényelőkészítő osztályában a végrehajtási eljárás módosításáról szóló törvényterve­zet, a mely az őszszel kerül majd nyilvánosságra. Ugyanakkorra, vagy még előbb dűlőre jut a fővárosi 'középponti járásbíróságnak már teljesen előkészített .ügye. A polgári törvénykönyv készülő második szöve­gének előmunkálataiból még junius folyamán megje­lenik a főelőadmánynak az elvi kérdések egy második csoportját felölelő kötete, a mely a vonatkozó szakvé­lemények, cikkek stb. feldolgozását is fogja tartal­mazni, az első kötethez hasonló tömör, szabatos és áttekinthető alakban. — A sváb konviktus. A torontálmegyei Gyertyámos község száz éves fönnállásának évforduló­ját azzal ülte meg, hogy a gyertyámosi sváb gyermekek részére Szegeden konviktust állított föl, melynek örö­kös elnökévé Böser Adám odavaló birtokost választot­ták meg. Pethö Sándor dr. gyertyámosi orvos a község ’megbízásából harmadmagával 1902. évi április hónap­ban megvizsgálta a konviktust, s a kultuszminiszter­hez a vizsgálat eredményéről fölterjesztést intéztek, melyben Röser Ádámot s a melléje rendelt igazgatósá­got hűtlen kezeléssel vádolják. A vád alaptalannak bi­zonyult s a zsombolyai járásbíróság Pethő dr.-t becsü­letsértésért háromszáz korona pénzbüntetésre Ítélte, a ivádlottársát, Mechler Ádámot ellenben fölmentette, mert nem tudván magyarul, nem tudta, mi van a föl- terjesztésben. Á Kúria megsemmisítette ma az jtélet- mert. a másodfokú tárgyaláson a vádhatóság nem volt képviselve. SPORT. * A bécsi lóverseny. A derby-meeting utolsó napja ma volt a Freudenaüban. E nap programján két, sportszempontból értékes dij szerepelt: a kísérleti verseny, melyben a fiatal évjárat egyik elsőrangú kép­viselője, Bóbita futott. Ez alkalommal is az idősebb lovak voltak frontban és Bóbita a harmadik helyre került. A másik nagy verseny a Taurus-handikap volt, a melyben a már több ízben jól futott Nemes győzött. A részletes eredmény a következő: I. Kétévesek versenye. 3000 korona. 1000 méter. Egyedi A. sm. Bakancsos 56 k. (Lewis) első, Jarosa S. sk. Galanterie 54% (M'artinkovicli) második, Dreher A. pin. Ratibor 56 (Cleminson) harmadik. Futott még: Visz- báng, Topánka, Könnyen egyhoszszal nyerve, félhoszszal harmadik. Tói.: 1<>:22. Helyre: 50:73 és 75. Könyvfoga- dás: 1% Bakancsos, 3 Ratibor, 3 Galanterie, 4 a többi. XI. Eladók lumdikapja. 2000 korona. 16,00 méter. Herzog- M. báró 3é. sher; JHUta 57 k. (Cleminson) első, Capt. Z, 3é. pk. Pillants 54 • (Bonta) . második, Schoss- bérger L. 3é. stpher. Fogoly 55% (Lewis) harmadik. Fu­tott még: Judith. Biztosan egyhoszszal nyerve, héthosz- szaLharmadik. Tot.: 10:61. Helyre: 50:122 és 70. Könyv- fogadás: 1% reá Pislants, 2%- a többi. ITI. Kísérleti. verseny. 20.000 korona. 1000 mé­ter. Springer G. báró 3é. sk. Fonóba 60% k. (Tai’al) első, Wiener-Welten K. lovag 3é. sm. Nugommorv 62 (Krouzil) második, Degenfeld I. gróf 2é. pk. Bóbita 48%- '(Janek) harmadik. Futott még: Gombás, Rabulist, Réve dór, Tilinkó. Fe.jhoszszal nyerve, másfélkoszszal har­madik. Tot.: 10:49. Helyre: 50:72, 63 és 61. Könyvfoga­dás: 1% reá Bóbita, 2% Nugommorv és Fónoka, 6 Rabu­list, 10 a töhbi. IV. Kétévesek eladóversenye. 3000 korona. .1200 méter. Johnstone A. sk. Princess Aura 48 k. (Seide- man) első, Fries M, gróf pk. Phonola 45 (Pis) második, Egyedi L. pk. Pergola 51 (Drexlpr) harmadik. Futott még: Achilleon, Do, Per, Cake Walk, Tornya. Küzdelem után félhoszszal nyerve, másfélhoszszal harmadik. Tot.: 10:20, Helyre: 50:68, 96 és 113. Könyvfogadás: 1%. reá Princess Aura, 2% Achilleon, 6 Per és Phonola, 12 a többi. V. Taurus-handikap. 10.000 korona. 2800 méter. Blaskovich E. 4é. pm. Semes 56 k. (Lewis) első, Mr. Lincoln 4é. sher. Alföld 43 (Milburn) második, Festetich T. gróf 4é. stpm. Donald 48 (Holmes) harmadik, Futott még: Vaduz, Carmin, Gyöngysziget, Merry Ágnes. Köny- nyen kéthoszszal nyerve, nyakhoszszal harmadik. Tot.: 10:24. Helyre: 50:71, 93 és 164. Könyvfogadás: 1% Ne- ’mes,’2% Vaduz, 3 Carmin, 6 Alföld, 10 a többi. VI. Gátverseny. 4000 korona. 2400 méter. Dreher A. 4é.. pk. Barna tbnri 60 k. (Huxtable) első, Arezin- Fatton 4ée sk. Klára 60 (Rosaok) második, Tassy A.: 4é. pk. Figyelem 61 (Crey) harmadik. Futott még: Pázrnán, Tannhäuser, Prima II., Bonapace, Babám. Könnyen két­hoszszal nyerve, fejhoszszal harmadik. Tot.: 10:34. • Helyre: 50:72, 90 és 133. Könyvfogadás: 2 Pázrnán, 3 ’Klára és Rajna thuri, 4% Tannhäuser, 8 a többi. VII. Beaten handikap. 4000 korona. 1600 méter. Györgyey M. 3é. sm. Áldozat 45% k. (Holmes) első, Mautner V. 4é. pk. Bonanza 56 (Southey) második, Dre­her A. 5é. sm. Ka Gall 54% (Cleminson) harmadik. Fu­tott még: Saritoy, Cipó, Futótűz, Barbarossa II., Augur. Küzdelem után félhoszszal nyerve, háromhoszszal hanna­dik. Tot.: ,10:94. Helyre: 50:88, 114,-58 és.-65. Könyvfo­gadás: 2 Ka Gall, 2% Futótűz, 3 Santoy, 5 Cipó, 6 Augur és Áldozat, 10 a többi. * KTamzetközi lan-tenniszverseay. Ma volt a Magyar Atlétikai Klub által rendezett nemzetközi lan-tenniszverseny második napja. Előkelő, jobbára hölgyekből álló közönség gyönyörködött az egyés pá­rok szép játékában. A mai verseny legérdekesebb pontja a fépfi egyes-bajnokság első fordulója volt, mely ben bemutatkozott Ritschie is, ki Jolland Artur dr.- ral került össze. A női versenyek is ma kezdődtek és a női egyes-bandikapban, Madarász Margit ügyes já­tékát a közönség megtapsolta. A holnapi verseny leg­érdekesebb pontja Ritschiee (London) és Kinzl Ru­dolf (Prága) négy óra harminc perckor kezdődő baj­noki mérkőzése lesz. A mai eredmények a következők: Másodosztályú .férfi egyes handikap. harmadik fordulója: Fabinyi István (—30) — ifjabb Gombár Tivadar (—Vs), győztes Fabinyi István (—30). Ker­tész János (0) — Asbótb Miklós (+ Ve), győztes Kertész János (4:6, 7:5, 8:9). Benkó Lajos (—“/«) — Minich Jenő dr. (-4- 15), győztes Minich Jenő dr. (6:8, 7:5, 6:2). Szoyka Sándor (0) — Krempels Jó­zsef (4- 15%), győztes Szoyka Sándor (8:6, 6:0). Elsőosztályu férfi egyes-bajnokság első fordu­lója : Pöschl Imre — Szentmiklóssy Elemér dr., győz­tes lett Szentmiklóssy Elemér dr. (6:3, 6:1). Ritchie — Jolland Artur dr., győztes lett Ritschie (London) (6:1, 6:3). Herzl Antal — Tóth Ede {Tóth Ede val- koverben győzött). Női egyes handikap első fordulója: Cséry Ka­tica (— V«) — Szarvassy Erzsi (-f- 15’'/»), győzött Szarvassy Erzsi (7:5, 6:2). Eabinyi Lilli (-f- V«) ■— Madarász Margit (— 30), győztes lett Madarász Mar­git (3:6, 6:3, 6:1). Női egyes fóverseny első fordulója: Luckmarm Milla — Rakovszky Etelka, győztes lett' Rakovszky Etelka (6:3, 6:2). Elsőosztályu férfi egyes handikap első fordulója: Jolland Artur dr. (-{- ’/*)'•.:— Schmidt Ödön (+-.?/«)» győztes lett Schmidt Ödön (6:3, Jolland feladta). Tóth Ede (0) — Zsigmondy, győztes Tóth (Ede 6:4, 6:1). * Házi atlétikai verseny. Á Budapesti Torna-Klub atlétikai alosztálya má délután a mille­náris versenypályán atlétikai versenyt rendezett a kö­vetkező eredménynyel: 7. Száz jardos síkfutás handikap. Első Udvardy Kálmán (8 jard foglaló) 105/5 mp., második Blazsek Ferenc (2 jard foglaló), Harmadik Erünké. Zoltán (10 jard foglaló). Hat induló. II. Sulydobás 7%. kilogramos golyóval. Hét ver­senyző között első lett Blazsek Eerenc (2 méter fog­laló), 11 méter 66 centiméter, második Udvardy Kál­mán (2 méter foglaló), 11 méter 36 centiméter, har­madik Sajó Béla (50 centiméter foglaló), 11 méter 11 centiméter. III. Diszkoszdobás handikap. Nyolc versenyző között első Oláh Károly (13 méter foglaló), 47 méter 55 centiméterrel, második Hantzingér Miklós (17 mé­ter foglaló), 37 méter 45 centiméter, harmadik Coray Artur 37 méter 42 centiméterrel. Coräy versenyen kí­vül 39 méter 59 centimétert dobott. IV. 220 jardos síkfutás handikap. Első Speidl Géza 24% másodperc, második Oláh Károly (20 jard foglaló). V. Magasugrás handikap. Első Blazsek Eerenc (5 centiméter foglaló), 1 méter 75 centiméter, máso­dik Sajó Béla 1 méter 70 centiméter, hannadik Coray Artur 1 méter 65 centiméter. VI. Egy negyed angol mérföldes síkfutás handi- kap. Első Frankó Zoltán (20- méter foglaló) 54% másodperc, második Gaál Béla (40 méter foglaló), harmadik Sajó Béla (30 méter foglaló).. VII. Két . angol mérföldes síkfutás. Első Scha- scbek Ödön 1 perc 38 másodperc, második Kógl Tibor. Vili. Rudmagasugrás. Első Kakas Gyula, máso­dik Kakas Béla, harmadik. Hantzingér Miklós. IX. Kétezer méteres kerékpáros handikap. Első Rapos Béla (100 méter foglaló), második Jankó (150 méter foglaló), harmadik Pollacsek József. * Országos atlétikai verseny. Az Aradi Atlé­tikai Klub junius 26-án délután félnégy órakor saját sporttelepén országos atlétikai viadalt rendez a követ­kező versenyszámokkal: Száz jardos síkfutás. Suly­dobás. Magasugrás. Diszkoszdobás Arad város baj­nokságáért. A győztes aranyérmet ős Arad város baj­noka 1904. évre címet kapja. Lesz továbbá rud-magas- ugrás a Magyar Atlétikai Szövetség tiszteletdijáért. 1609 méteres messzegyaloglás. Negyed angol mérföl­des síkfutás (402% m.). Távolugrás. Egy angol mér- fö-ldes síkfutás (1609 ni.). Nevezési határidő junius 22. A nevezést az A. A. K. titkárához, ifjabb Vas Gusztávhoz kell küldeni (Arad, Andrássy-tér 9. száma alatt). * Uj sakk-kör. Junius 11-én, szombaton este hat órakor lesz a Charousek-sakk-kör alakuló közgyű­lése az Angol-kávéház külön helyiségében; * Az Uniont ma futották Berlin-Hoppegarten- ben. A verseny győztese a nagy favorit Pathos lett Real Scotsch és Ivanhoe előtt. Futottak még: Bajó,. Schwarzer Péter, Deutschmeister, Zigeunerbaron, Cunibert. * Labdarugó-mérkőzés. Vasárnap, junius 12-én két érdekes mérkőzés lesz az Erzsébet királyné- úti pályán. Az Ifjúsági Labdarugó Szövetség-nek két válogatott csapata a Józsefvárosi Ramblerek két csa­patával fogja összemérni erejét. A mérkőzések bárom és öt órakor kezdődnek. Mindkét mérkőzésre 30 filléres jegy érvényes. * Bajnoki viadal. Az atlétikai bajnoki viadal, a melyet vasárnap délután rendez az Atlétikai Szövet-': ség a. Margitszigeten, igen érdekes lesz. Különösen he­ves küzdelem várható a száz jardos síkfutásban, a melyben az utolsó öt évnek bajnokai: Mező, Hehnich és Schuberth találkoznak. Résztvesz még a versenyben Durand Felix, a M. F. K. tagja, Bartha Jenő, a B. E. A. K. tagja és Karlinsky, a prágai SJlávia tagja. Igen érdekes lesz a magasugrás is, melyben kilencen fog­nak mérkőzni, köztük Dános, a tavalyi bajnok, Gönczy, a ki ezideig a magyar rekordot megtartotta, továbbá Sajó, a B. T. K. jelöltje, Schönfelder Szabadkáról, Sasse, Szemethy, Dánér,■ Polyákovits és a cseh Kar­linsky. * A Grand Prix. Franciaország legnagyobb versenydijáért, a. 200,000 frankkal dotált Grand Prix de Paris-ért vasárnap lesz a küzdelem Longchamps gyepén. A nagy díjért a szerencsés BZanc-istálló bá­rom lovát indítja és pedig az Epsonban kudarcot val­lott Gouvernant-1, Profane-1 s a francia derby nye­rőjét, Ajex-ot. Gouvernant lovasa Maher D., Pro- fa/ne-é Rausch, Ajax-é pedig Stern lesz. Stern, a ki rövid időn belül négy nagy dijban győzött (Prix Lu­pin, Prix de Diane, francia derby és osztrák derby)/ alighanem ezt a versenyt is meg fogja nyerni. A: többi pályázó közül Macdonald II.-t, a mely Ajaxj mögött második volt a francia derbyben, az angol j .sampion-zsoké, Lane W., Lorlo-1 pedig Madden Ottó’ fogja lovagolni. ^ * Házi ían-tennisz-verseny. A Ferencvárosig Torna-Klub Lan-Tennisz alosztálya tegnap rendezte^ szokásos háziversenyét, mely nagy érdeklődés mellett folyt le. A verseny eredménye a következő: I. Férfi' egyes-verseny: Első Grabovitz Emil, második Oláh. Tibor, harmadik Oláh Aladár, negyedik Schneider József. II. Férfi, páros-verseny: Első Grabovitz Emil—; Oláh Tibor-pár, második Mátrai Géza—Schön József-j pár, harmadik Schneider József—Oláh Aladár-pár/ Hl. Női egyes-verseny: Első Kissné dr.-né, második; Gallainé. dr.-né, harmadik Berán Vilma. IV, Vegyes \ páros-verseny: Első Grabovitz Emil—Berán Vilma-! pár, második Harkányi dr.-—Kissné dr.-né-pár, har­madik Schneider József.—Köncsné dr.-né-pár. V/ Handikap: Első Oláh Tibor, második Gabrovitz Emil,! harmadik Harkányi dr., negyedik Mátrai Géza. * Országos galamblövő-verseny. Az Orszá­gos Magyar Vadász-Szövetség junius 25. és 26-án or-| szágos galamblövő-versenyt rendez. A verseny Szom-i bathelyen lesz. * Automobil-verseny. A Magyar Automobil- Klub tegnap délután tartott ülésén, melyen Rom! Frigyes báró elnökölt, Esterházy Móric grófot ésj Zichy Miklós grófot jelölte ki a Gordon—Bennet-I versenyre. A kiküldöttek szombaton indulnak Ham­burgba. * 40.000 frank egy lovaglásért. Woodland, a. hires angol akadályverseny-zsoké, a ki Fischpf Pandolo-jával megnyerte a százezer frankos párisi; nagy akadályversenyt, 40.000 frankot kapott Fiscbof-; tok Ugyanis Fiscbof annyira megörült lova győzel­mének, hogy a zsoké javára lemondott Dandolo ré-j vén megnyert fogadásáról. Mivel pedig Fischof tíz­szeres oddsz mellett négyezer frankkal fogadta lo­vát, az összeg, melyet igy Wcodlandnak fizettek ki! a könyvesek, negyvénézér frank volt. * Turfhirek. A Milne-istálló tervezett ham­burgi expedíciója elmarad. Sem Prior, sem Victor/ sem pedig Monté Christo -nem megy ki a derby-! meetingre. — Sorrento holnap indul útnak a Sprin-: ger-lovakkal Hamburg felé, hogy ott részt vegyen a Aenard-versenyben. ■— Con amoro lovasa bir sze-! rint a német derbyben is Stern lesz. — Lewis a jövő: heten Münkhenbe megy, a hol Arco-Zinneberg gróf’ lovait fogja ülni. VIDÉK. — Pestmegye közigazgatási bizottsága ma délelőtt ülést tartott Beniczky Ferenc főispán; elnöklésével. A pénzügyigazgatóság jelentése szerint, a melyet Bárczy László pénzügyigazgató terjesztett elő, Pestmegyében május hónapban egyenes adóban 1,299.944 korona 71 fillér folyt be, míg tavaly május­ban 881.226 korona 81 fillér. Tóth József, pestmegyei, királyi tanfelügyelő bejelentette, hogy az elmúlt bó-; napban 27 községi és felekezeti iskola részesült állam- segitségben. •* — Magyarosodás. Liptó-Szeht-Miklósról ír­ják, hogy ott mozgalom indult meg a végből, hogy az ágostai evangélikus templomban magyar nyelvű prédikációt mondjanak. ft

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék