Budapesti Hírlap, 1904. szeptember (24. évfolyam, 241-270. szám)

1904-09-11 / 251. szám

12 JL BUDAPESTI HÍRLAP. (251. sz.) 1904. szeptember 11. , körében, a kik a legnagyobb mértékben sértve érzik magukat, folyton nő s a belytartó tegnap Bécsbe uta­zott. Úgy vélekednek Zágrábban, bogy állásától meg fog válni. Az eset különben sem kedvelt osztrák ura­lom iránt újabb elhidegiilést fog előidézni. — (A tüzoltótiszti tanfolyam.) A Magyar ’Országos Tűzoltó-Szövetség tüzoltótiszti tanfolyama bevégződött. A vizsgálatokat Adorján 'Antal kor­mánybiztos és Óváry Ferenc országgyűlési képviselő, szövetségi alelnök elnöklésével tartották meg. A vizsgáló-bizottság tagjai voltak: Szily József dr. ön­kéntes tűzoltóparancsnok, Brener Szilárd és Marku- sovszky Béla tüzoltótisztek és Lukács Gyula tíizfel- ugyelő. A tanfolyam eredménye kielégitő, a mennyi­ben ötvenhét hallgatója közül harmincnyolc nyert tüzoltótiszti képesítést, a többi pedig látogatási bi­zonyítványt kapott. —(Egy magyar szabadságharcos és a japán vezérek.) Párisból írják nekünk: Az itteni lapok kedves és érdekes dologról írnak. El Angol­országban, Birminghamban egy Figorszky nevű jó­módú késgyáros. Ez a Figorszky már öreg ember. Lengyel emigráns, a ki végigküzdötte hősiesen a magyar szabadságharcot is. Világos után nem tért haza leigázott hazájába, hanem külföldre menekült. Meggazdagodott, elangolosodott, de megőrizte mind­máig azokat az ideálokat, melyekért valamikor har­colt s mindenekfölött megőrizte oroszgyülöletét. A japán győzelmek nagyon megörvendeztették az agg szabadságharcos lelkét. Valami módon ki akarta fejezni bámulatát az oroszverő japánok iránt. Ki­választott hát néhány remekbe készített, finom borotvát s elküldte egy-egy szépen megirott levél­ben a japán vezéreknek. A japán vezérek udvarias emberek. Mindannyian megköszönték Figorszky [ajándékát. Jamagata és Hasegava a fényképüket is elküldték Figorszkynak. Togo csak köszönő levelet küldött s kimenti magát, hogy nem volt ideje a fényképező masina elé állani. Úgy látszik, hogy a volt magyar szabadságharcos kérte levelében a japán vezérek fényképeit s most nagyon boldog lehet, hogy legalább képen láthatja őket. — (Gyászrovat.) Papi Balogh Péter szeptember 3-án nyolcvan éves korában meghalt Haraszti köz­ségben. Goebel Irénke Mária, Goébél I. Mihály és neje, született Liebmann Tekla tizenöt éves leánya szep- ítember 15-én meghalt Budapesten. Guttmann Ferenc nyugalmazott honvédőmagy zólyomvármegyei árvaházi igazgató szeptember 8-án ötvennégy éves korában meghalt Beszterce­bányán. — (Fiume megvédése a tengerről.) Meg­írtuk, hogy a haditengerészet nyári gyakorló flot­tája a minap Fiume mellett gyakorlatot tartott. E gyakorlat céljáról és lefolyásáról most érdekes részleteket jelentenek. A flotta-manőver célja az volt, hogy egy hajóosztály Lusszin, Póla, Fiume és Trieszt kikötőinek megközelíthető vonalait megfi­gyelje és esetleg egy ellenséges támadás ellen megvédelmezze. A megfigyelő hajóraj Bipper ellen­tengernagy vezényletével három toronyhajóból és három könnyebb cirkálóból, továbbá egy három torpedóhajóból, négy siktengertjáró torpedónaszád­ból és öt elsőosztályu torpedónaszádból állott. Bip­per ellentengernagy hajóraja Lissza szigetétől nyu­gatra, Póla magasságában foglalt állást. A támadó hajóraj Beck ellentengernagy parancsnoksága alatt három csatahajóból, két cirkálóból, három sikten­gertjáró torpedónaszádból és két elsőosztályu tor­pedónaszádból állott. Beck hajóraja Pelagozából szeptember 6-án indult el s 8-án este érte el Fiú­mét. Bipper admirális floitilája a Kvameróban megtámadta ugyan az ellenséges hajórajt, de szak­emberek állítása szerint ez a támadás nem lett volna elégséges arra, hogy Fiúmét megvédelmezze. E gyakorlat bebizonyította tehát, hogy egy hajóraj egy ponton fölállítva nem bírja az összes magyar- osztrák kikötők megközelíthető vonalát megfigyelni s^azokat a megtámadás ellen megvédelmezni. — (Egyetemek megnyitása.) fA budapesti magyar királyi tudomány egyetem megnyitása, a rektor és a tanács beiktatása szeptember 15-én délelőtt tizenegy órakor lesz az egyetem díszter­mében. Az ünnepi közgyűlés előtt tíz órakor az egyetemi templomban mise lesz. A megnyitáson Heinrich Gusztáv dr a lelépő rektor adja elő az elmúlt iskolai év történetét, majd pedig Demkó György dr, a jövő iskolai évre megválasztott rek­tor mondja el székfoglaló beszédét. Az iskolai évet megnyitó beszédet Kiss János dr hittudományi kari dékán fogja elmondani. — A magyar királyi József-müegyetemet pénteken. szeptember 16-án nyitják meg az egyetem kerti nagytermében meg­tartandó ünnepi diszülésen, a melyen Hauszmann Alajos rektor mond beszámoló és megnyitó be­szédet. — '(A Windischgraetz hercegi pár bal­esete.) Windischgraetz Ottó herceg és felesége, Er­zsébet királyi hercegnő a múlt csütörtökön automo­bilon kirándult s ekközben baleset érte őket. A reichstadti kastélyból a szomszédságban levő War­tenberg fürdőhelyre hajtattak, a hol Kinszki Ferdi- nánd grófot akarták meglátogatni, a kinek a fürdő­hely közelében van a nyaralója. A hercegi pár kénytelen volt automobiljával nagyon homokos utón elhaladni s igy történt a baj. A gyorsan robogó automobil első kerekei mélyen belefuródtak a ho­mokba s a kocsi hátulsó része oly magasra emel­kedett, hogy a hercegi pár alig bírta magát a ko­csiban tartani és kevés hija volt, hogy ki nem ló­dult belőle. A közeli helység lakói a hercegi pár segítségére siettek s mind a ketten minden baj nélkül kerültek ki a kocsiból; aztán levetették a porköpenyeget és az álarcot és gyalog folytatták Útjukat Kinszki gróf kastélyához. — (Kivándorlás Amerikába.) A Cunard ma­gyar amerikai hajójárat legközelebbi hajója, az Ultonia szeptember 22-én, a Szlavónia pedig október 6-án indul Fiúméból New-Yorkba. A III-ik osztályú utasok a hajón való teljes ellátáson kívül a hajó indulása előtt két napig Fiúméban is ingyen ellátást kapnak. Bővebb fölvilágositást a Központi Menet- jegyirodában (Budapest, Vigadó-tér 1.) díjtalanul adnak. — (Érdekes számok.) A magyar királyi közép­ponti statisztikai hivatal most adta ki az 1904. év júliusára vonatkozó statisztikai adatokat, a melyekből közöljük az alábbiakat: Népesedés. Julius hónapjában 5S.505 gyermek született élve a magyar birodalomban, az elhaltak száma, pedig 40.317 volt, úgy, hogy a természetes sza­porodás 18.188. A közölt számokból a társországokra 7389 élve születés, 4.467 halálozás és 2922 főnyi szapo­rodás esett. A múlt év megfelelő hónapjával össze­hasonlítva, az idei júliusban 500-zal volt több a szüle­tés, de a halálozás is 400-zal, úgy, hogy a szaporodás csak valamivel kedvezőbb a tavalyi julius eredményé­nél. Az év első két hónapját összevéve is kedvezőbb az idén az eredmény, mint tavaly, a születések száma ugyanis 4700-zal növekedett, a halálozásoké ellenben 20.000-rel csökkent, a természetes szaporodás tehát 24.700-zal kedvezőbb, mint a múlt év megfelelő szaká­ban. Júliusban aránylag legtöbb születés fordult elő a Tisza balpartján (Ezerre 3-26), legkevesebb a Duna jobb partján (2-79), a vármegyék közül pedig legtöbb Szilágyban (3-67), legkevesebb Krassó-Szörényben (2-29). A törvényhatóságu városok közül Kecskemét­nek és Szatmár-Németinek volt a legnagyobb (3-07) és Bajának a legkisebb (1*60) születési arányszáma. A halálozás aránya az anyaországban ezúttal a Tisza balpartján volt a legkedvezőtlenebb (2-35) s a Király­hágónál a legkedvezőbb (1-79). A megyék közül Hevesnek (2-76) volt legmagasabb halálozási aránya, legalacsonyabb volt az arány Honiban (1-38); a társ­országokban pedig Belovár-Kőrösben (1T9). A váro­sok közt a szélsőségeket Szabadka (2-83), másrészt pedig Budapest (1-S9( képviselték. Házasság. Julius hónapjában 8.303 pár kötött házasságot a magyar birodalomban, még pedig 7.527 Magyarországon és 776 Horvát-Szlavonországokban. A múlt év julius hónapjához képest az idén 2.146-tal több volt a házasságkötés, az első 7 hónapot véve azon­ban, az idén 245-tel kevesebb pár kötött házasságot, mint az 1903. év megfelelő időszakában. A júliusban kötött 8.303 házasság közül 1.212, vagyis 14'6 százalék volt vegyes házasság. Keresztény-zsidó házasság 44 volt. Tűzkár. Julius hónapban 2.146 községben 3.108 tüzeset fordult elő, 8.824 kárvallottal és 13,281.824 korona kárösszeggel. Ebből a szoros értelemben vett Magyarországra 1889 község és 2820 tüzeset esik, 8361 károsulttal és 12,503.493 korona kárösszeggel. Legtöbb kárt szenvedett Sáros vármegye, 1,166.984 korona kár­összeggel. Útlevél. Júliusban a szorosan vett Magyarorszá­gon (Fiúméval) 7.484 útlevelet adtak ki, tehát 2.214- gyel többet, mint az előző hónapban és 2.255-tel keve­sebbet, mint a múlt év julius hónapjában. Az év elejé­től kiadott útlevelek száma az idén 26.959-cel kevesebb, mint a múlt év első hét hónapjában. A kiadott útleve­lek tulajdonosainak 706 utitársuk volt. Legtöbb út­levélét váltottak Sáros (623), Brassó (580), Zemplén (555), Torontói (330) és Csik (299) vármegyékből é3 pedig a Királyhágóntúl legnagyobb részt romániai, különben pedig amerikai érvényességgel. A törvény­hatóságu városok közül Budapest székesfővárosban (268), Versecen (31) és Kassán (27) váltottak legtöbb útlevelet. Az útirány szerint való megoszlásnál első helyen Amerika (3476) áll, utána Románia (2591) és végül Európa általában (2036) következik. — (A szövetkezeti kongresszus tagjai Bel- grádban.) Belgrádból jelentik nekünk: A budapesti nemzetközi szövetkezeti kongresszus negyven tagja Belgrádba érkezett. A külföldi és magyar vendégek részt vesznek a varanjai földgazdasági kongresszuson. •— (Erzsóbet-gyermektelep.) A budapesti szünidei gyermektelep vezetősége már megkapta a ka­binetiroda értesítését, a mely szerint a király megen­gedte, hogy a Lellén, a Balaton mellett létesítendő szünidei gyermektelep a megdiesőüJt Erzsébet ki-, rálynéről neveztessék el. Az építkezésre már számos hazai cég részint ajándékba adott., részint igen mérsé­kelt árak mellett engedett át építőanyagot. Az építés megkezdése után nyomban közzé fogják tenni e cégek névjegyzékét. A terveket Gaál Bertalan építész készí­tette és az építést is ő vezeti. A kik a nemes emberba­ráti célra építőanyagot esetleg még adományozni óhaj­tanának, jelentsék ezt be Gaál Bertalan építésznek (Budapest, V., Lipót-körut 1). — (A háromszáz milliós örökség.) Székes- fejérvárí jelentés nyomán a mai lapokat az a hir járta be, hogy Guthardt Gyula mintegy háromszáz milliós örökség hátrahagyásával elhunyt és most Magyaror-. szágon lakó rokonai a nagy örökség elnyerése iránt a' szükséges lépéseket megtették. E hírrel szemben a ne­vezett család egyik tagja a newyorki magyar-osztrák konzulátus következő átiratának közlésére kért fel: bennünket: Cs. és kir. magyar-osztrák konzulátus, Newyork. 12.374. sz. Newyork, 1903 szept. 9. 1903 február 18-án kelt becses átiratára vonatkor zólag értesítjük, hogy ezen cs. és kir. hivatalnak nincs tudomása Guthardt Gyula hagyatékáról és nem vol­tunk és nem vagyunk abban a helyzetben, hogy meg­győződjünk arról, vájjon létezik-e ilyen hagyaték, ki­vált ha ön határozottan nem tudja megállapítani: hol és mikor halt meg az állitólagos örökhagyó. Különben is figyelmeztetjük önt, hogy ilyen milliós örökségekről szóló híreket gyakran lelkiismeretlen amerikai ügyvé­dek és közjegyzők (Notare) úgy az itteni, mint az európai lapokban azért terjesztenek, hogy ennek révén a vélt örökösöktől előlegeket szedhessenek fel. A cs. éa kir. főkonzul és ügyvivő h. Wiesel s. k. — (Két eset.) Szatmári tudósítónk írja: A kap- nikbányai jegyzői hivatal valami régebbi anyakönyvi kivonatot kért a minap a láposbányai görög-katolikus lelkésztől, Drágos Demetertől. A jegyző csakhamar* visszakapta hivatalos átiratát a lelkész következő meg-: jegyzésével: „Az átiratot, a mit küldtetek, itt küldöm, vissza, mert nem bírom a nyelvet, a melyen írtátok.“. A második eset a közeli 'Apa községben történt, a hol. a minap szentelték föl a görög-katolikus templomot. Az egész falu összegyűlt a templom köré, hogy tanúja legyen, mint teszik föl a keresztet a toronyra. Pap János lelkész a ministráló gyerekekkel elénekelte a. Gotterhalte-1 oláh szöveggel s a nép is együtt énekelt velük. A mikor ezt meghallotta a torony állványán dolgozó Véber János szatmári bádogcsmester -és se­gédje, lekiáltott: — Ha el nem hallgattok a Gotterhalte-vná, nem teszem föl a keresztet t A lelkész csendet teremtett s meg kellett ígérnie,’ hogy nem énekelteti a Gotterhalte-t. Erre aztán föl-, tették a keresztet s az ünnep további része zavartala-* nul folyt le. — (Az öreg; honvédeknek.) Beffer Adél’ Budapestről egy doboz szivarvéget küldött hozzánk az öreg honvédek számára. A küldeményt rendelte­tése helyére juttatjuk. — (Golyóálló páncél.) Milánóból jelentik ne­künk: Benedetti volt római kávés, a ki egy golyóálló páncélt talált fel, Müller ezredes, orosz katonai atta­sévei Pétervárra utazott, miután az olasz kormány semlegességére hivatkozva, megtiltotta, hogy a páncélt Olaszországban gyártsák. — (Vallásos összejövetel.) A hold-utcai skót iskola nagytermében minden vasárnap este hat óra­kor vallásos összejövetelt tartanak. A legközelebbi hét vasárnapon Szabó Aladár dr. teológiai tanár fog előadást tartani. Belépő dij nincs. — (Az építőmesterek mnnkazárlata.) Az építőmesterek egyesületének végrehajtó bizottsága ma délben ismét ülést tartott s a munkások eddig való magatartásával foglalkozott. Az építőmesterek között a legnagyobb egyetértés van s elhatározták, hogy a munkát nem kezdik meg addig, a mig nincs garanciájuk arra, hogy a munkások minden zavar­gás nélkül dolgozni is fognak. Egyes kivételes ese­tekben megengedték néhány épitőiparosnak, hogy munkájukat néhány kőművessel folytathassák. A mesterek a munkások nehéz helyzete iránt nagy részvéttel vannak s hajlandók is volnának helyze­tükön még javítani, de mindaddig, a mig a munká­sok önmaguk nem hárítják el maguktól a munkás- vezetők befolyását, vagy mig a kormány az erősza-.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék