Budapesti Hírlap, 1905. február (25. évfolyam, 34-59. szám)

1905-02-23 / 54. szám

1905. február 23. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. . — Megtámadott mandátumok. A Kúrián, ma délben nyújtotta be Tcteileni Ármin dr. fővá­rosi ügyvéd azt a pétidét, a melyben Kmelyko Ist­ván privigyd .földbirtokos és társai támadják a Pri- vigyén képviselővé választott CsiUagh György, man­dátumát, a ki ötvennyolc szótöbbséggel győzte lé a néppárti Brestyánszky Kálmánt. A petíció vádat emel Üsepinitzky Géza árva szék} ülnök, választási elnök, továbbá Szalhrnáry István dr. megyei al­jegyző és Szkicsek Jenő dr. ljüldöttségi elnökök el­járása miatt is, a kikpek ei^szakoskodúsa, pártosko- dása és szekatúrája tette lehetővé Gcillagh gyözel* mét. Kérik tehát, hogy a visszautasított szavazatok betudásával mondja ki a Kúria, hogy a privigyei kerület képviselője Brestyánszky Kálmán. — A Kúria első választási tanácsa ma Patts Andor elnöklésé­vel ülést tartott, a melyen Ádám András előadó bíró berputatta azt a petíciót, a melyet a kisebbségben maradt Szemeire Miklós pártja adott he a Széken vá­lasztott Révai Mór képviselő ellen. — Filtler Imre bíró pedig a. Szombathelyen képviselővé választott Bias- hovich, Sándor, mandátuma ellen irányuló kérvényt terjesztette elő. A választási tanács mind a két pe­tíciót tárgyalásra fogja bocsátani s a Kávai ellen benyújtott kérvény határnapjául március huszon­negyedikét tűzte ki. A Blaskovieh ellen beadott pé­tidet március kuszonhétedikén fogja tárgyalni a Kúria. — A polgári törvénykönyv. Az igaziágügy- miniiziériúin kodifikáló bizottsága tudvalevőleg el­készítette a -polgári- törvénykönyv tervezetének első szövegét, a a tervezetnek öt kötetből álló megok-v lását. A munkálatot közreadta, de a nyilvánosság elé bocsátottá a bírálati anyagot is, mely a tervezetre beérkezett, megjelölvén azokat a főbb elvi kérdése­ket, melyek a tervezet , végleges megállapításakor meg­oldásra várnak. Ezek a kérdések a további tárgya­lás során föeloadmánykent fognak szerepelni. Ed­dig rntprjeleut, a személyjogot és a családjogot tár­gyaló- rész három kötetben. Legközelebb meg fog je­lenni a dolog jagruak első fele, a mely a dolgokat, a birtokot, a telekkönyvi anyagi jogot és a tulajdont tárgyszó szabályozásra vonatkozik. Eddig összesen 131 elvi kérdés van a föelöadmányban földolgozva; maga a most megjelenő dologjogi kötet 33 elvi kér­dést -tartalmaz. A dologieg-u ah hátralévő részét, úgy­szintén ft kö-elmi jog ehsö felét még május hónapban fogják közzétenni, - a kötelmi jog második fele és az öröklési jog pedig ez év szeptemberében fog. nyilvá- uoicigra kerülni. — Na gykereskedök a vádlottak padján, A budapesti hitelezői védőegyesület ugyancsak megjárta egy följelentésével, a melylyel Franki Volf nagybá­nyai kereskedőt harmadéve megvádolta. Franki Volf* nak divattizlete volt Nagybányán.■ Az üzlet fényes hasznot hajtott, mígnem Franki tulajdon fia, Frankl Józsefi konkurrc-uciára nem kelt az apjával. Egy vál­tóra, a melyet sz apja zsjrált neki, tizezer koronát szerzett s szintén divatüzletet nyitott a régi üzlet köz­vetetten szomszédságában. A fiú azonban rosszul gaz­dálkodott s kénytelen volt túladni az üzletem. Többek­nek rábeszélésére az öreg Franki vetto meg az üzletet huszonhétezer koronáért. Ebből kifizette a tizezer koro­nás váltót, tizenkétezer koronát pedig készpénzben adott a fiának, a ki torói biztosította az apját, hogy az egyetlen váltón kívül egyéb adóssága nincs. A fiatal Franki a pénzzel Amerikába sietett s akkor derült ki, hogy negyven fővárosi nagykereskedőt, összesen tizen­hétezer koronával rászedett. Ezek aztán közös panasz­ban hamis bukásba» való bünrészességért vádat tettek az öreg Friinld ellen, a kit kérésükre lo is tartóztat­tok.. Hosszú eljárás ntán végre megtartották a tárgya­lást, s Frankit valamennyi fórumon fölmentették, mert kitűnt, bogy nem volt beavatva a fia dolgában. A míg az eljárás tartott, Franki teljesen tönkrement. A kri­minális por hírére az összes hitelezők megekzehválták e mindenét elkótyavetyéltek. A jogerősen fölmentett ember elvkor a negyven kereskedő ellen, a kiknek pana­szára pörbo fogták, hatóság előtt való rágalmazásért tett följelentést a szatmári járásbíróságnál. A port Szatmárott keltett volna tárgyalni, de a negyven nagy* kereskedő arra kérte az igazságügyminisztert, hogy rendelje el, hogy Uray Imre szatmári büntetőjárásbiro a több napig tartó tárgyalást a budapesti járásbíróság helyiségeiben tartsa meg. Ezt az igazságügyminiszter el is rendelte, azzal a hozzáadással, hogy a tárgyaláson no ügyészségi megbízott, hanem királyi ügy fez legyen jelen. A királyi ügyészség vezetője Balázs Elemér kir. ügyészt delegálta a tárgyalásra, a mely ma megkezö­dött a vádlott nagykereskedők kihallgatásával. A leg­többen azzal védekeznek, hogy ők speciális megbízást a följelentésre nem adtak, hanem csatlakoztak a hite* lezői védöegy esőiét határozatához. A tárgyalást holnap folytatják. — Halál helyett fegyház. A szabadkai es- küdtbiróság nemrég tárgyalta Csesznek Mihály és két cimborája bünpörét, a kik Pilisi Viktória ma­gyar-kanizsai korcsmáreenét s szolgáját, Barsi An­drást meggyilkolták és kirabolták. Az esküdtek -igaz­mondása alapján a törvényszék Gtesznek Mihályt és Német Istvánt halálra; Katóm ’Károlyt pedig ti­zenöt esztendei fegyhizra Ítélte. A Kúria ma meg- semmisítette az elsöbiróság döntését, s a két fpbüaöst , tizenöt eszíe-ndei, Katonát pedig tizeszfendei fegy- : házra ítélte. — A vízzé vált bor. Élelmes módon akarta kijátszani a kincstárt két Galíciából ideszakadt bor- kereskedő: Neugewiirs Mihály és Kosenberg Adolf. Bokáig törték a fejüket rajta, hogy mi módon hozhat­nák be boraikat Budafokról a fővárosba, a nélkül, hogy fogyasztási adót fizetnének. Végre kifőzték a furfangos tervet. Minthogy az úgynevezett tranzitó- áruk, a melyeket a főváros területén csak átszállíta­nak, fogyasztási adót nem fizetnek, Budafokon föl­rakták a kocsira a boros hordókat s a vámnál beje­lentették a pénzügyőröknek, hogy tranzitó-áru. A mi­kor beérkeztek a városba, egyenest a Károíy-köruton levő raktárba mentek, a hol a boros hordókat már jó eleve odakészitef.t vizes hordókkal cserélték föl, s a vízzel telt hordóikkal Kőbányán át siettek ki a fővá­ros területéről. A.' Károly-köruti raktárból aztán a borokat természetesen idebent eladták, a nélkül, hegy .fogyasztási adót fizettek volna. Ehhez a manipuláció* .fioz holmi pecséteket is kelteit bamisitani, hogy a pénzügyőrökkel a hordók azonosságát elhitessék. So­káig csalták ilyen módon a kincstárt, mig végre a mait nyáron rajta vesztettek. 'Valamelyik 'etehnesebb pénzügyőr rájött a turpisságra s a két furfangos- férfiú a pestvidéfci törvényszék elé került, a mely csalás és okirathamisitásért fejenként három évi bör­tönre ítélte Őket. A budapesti királyi ítélőtábla Fren- • vetsz István dnöklésévd, Türk Szilárd biró előadá­sában ma Máz sí László és Tompa Antal védők meg­hallgatása után megsemmisítette az eteöbiróság Íté­letét, u vádlottakat az okirathamieitáa alól föhnen* tette, csalásért azonban hét-két évi börtönre Ítélte őket. Az Ítélet ellen a vádlottak semmiségi panaszt jelentettek be. BUDAFESTI SHBXiÄF. (54 ez.) SPORT. * Céllövészet. A Városi Lövész-Klub a tavasz* szál tudvalevőleg harcászati és' vadászati fegyverkiálr litást rendez, a melynek előmunkálatai már megkez* dődtek. A kiállításnak egyik föérdekessége lesz, hogy összegyűjtve találjuk majd a régi hires magyar fegy­verkovácsok remekműveit, a melyek immár feledésbe is mentek Ilynemű kiállítás még nem volt hazánkban. A kiállítás ügyében, valamint klubügyekben Friedrich Nándor igazgatóhoz kell fordulni (IV., Ferenciek*tere 3.) Megkezdte már a klub rendes heti összejövetelit ia a Városi Lövőházban lévő helyiségeiben. A múlt szom­baton volt az első összejövetel. A legközelebbi est csü­törtökön, március 23-án lesz. * Vivóünnep. A vívás híveinek legifjabb nem* zenékéről is gondoskodik a Nemzeti Sport vivóünnepe. Ezeknek tartja fönn a gyermek-versenyt kardráes- tőrre. Ebben tizennégy éven alóli növendékek vehetnek; részt, koruk szerint, alcsoportokba osztva. Itt külö­nösen a pedagógiai tekintet érvényesül. A verseny csu­pán minősítésből áll. A vivópárok betanítása megen­gedik, a mester maga vezetheti növendékei mérkőzé­sét, a versenybíróság cgye3 láb, vagy. kargyakorlatok bemutatását kívánhatja síp. Tavaly a tizenkét éven fölüliek csoportjában győztes Buky Zoltán (Hollósy- iskola) volt, 2. Műn nick Aladár' (Yáy-Likola) 3. Kris- tóffy József (Vay-iskola), 4. Zala István (Lovas-is­kola). A tizenkét éven aluliak csoportjában pedig Bu­rányi András István (Fodor-iskola) volt győztes. 2. Wahl Kezed '(Fodor-iskola), 3, Rozgonyi György (Fo­dor-iskola). * Kocsiverseny Debrecenben. Debreceni tu­dósítónk Írja: A debreceni Urkocsisok Egyesülete va­sárnap tartotta közgyűlését Debrecenben Domahidy Elemér főispán elnöklőével. Elhatározták, hogy az egyesület ujouan épített pályáján az első kocsiver­senyt április huszonkilencedikén és harmincadikán tartják meg. A versenyben való részvételét Fedik Sári is megígérte és saját kocsijaival és lovaival fog fut­tatni. Azután a verseny tisztikarát választották meg. Célbíró Domahidy Elemér főispán, pályabírók: De- tsőjjy Miklós gróf, hanyag Gábor gróf, Sennyejr Géza, Klübusicbj Géza, Berenczd Kovács Jenő, Rikl An­tal és Szápáry Géza gróf lettek, indító Mufíéss Káz- mér, Rszlinai Jenő, Berger Jenő, Easzanyítzky An­dor. Forral Ernő és Király Gyute, — baudikapor; Semyey Géza, Deresen Ferenc és KlobusÚzky Géza, mázsáié Udvarhelyi Géza. * A Magyar Labdarugó-Szövetség bizott­ságai. A Magyar Labdarugó-Szövetség február 16-án tartotta meg a közgyűlés utáni első' tanácsülését, a melyen megválasztották az intéző-bizottság és a birő- bízottság tagjait, további a szövetségi kapitányt cg 15 | titkárt. Az .intéző-bizottság tagjai tettek: Gillemot Ferenc (Magyar Úszó-Egyesület), Moot Jenő (Mű­egyetemi Atlétikai és Futball-Klub), Neuwelt Emil (Budapesti Atlétikai Klub). A bíró-bizottságba meg­választották: Füzesséry Zoltán dr. törvényszéki bírót, Gabrovitz Emil (Fosta- és Távirótisztviselök Sport- Egyesülete), Morvát Ferencet (Ferencvárosi Torna- Klub) és Siobbe Ferencet (Budapesti Kamidéi-). Szö­vetségi kapitány Stobbe Ferenc, titkár pedig Geren­da y Hugó (Fővárosi Torna-Klub) lett. * Vívás. A Magyar Atlétikai Klub február 20-án este tartotta meg vívótermében a szezonban har­madik vivóhaadihapját, ezúttal tőrrel, a klub tagjainak élénk érdeklőid-e mellett. Az egy csoportban tartott körvivásból I. és II. holtversenyben Békéssy Béla fog­laló nélkül és Krencscy Géza (két tusa foglaló),, TTf. TóthPéter (e; n.), IV. ÜjfaluseyGébor (2 t-uss foglaló). Bésztvett még Porielcky dr., Jiajágh és Gerde. A cso- nortvivás után Békéssy Béla és Krenesey £}éza között uia-bb mérkőzés volt az I. helyért, a melyből heves küzdelem után Békéssy került ki győztesként. Handi- kaper Nagy Béla dr. volt. * Labdarúgás. A Magyar Testyyekorlók Köre vasárnap, február 2ii-án tartja bajnoki mérkőzését a 88-as futlall-kiub-ha\ A bajnoki csapat csatasorában, okulva az első mérkőzés tapasztalatain, némi változás lesz. a fedezetek és hátvédek pedig szorgalmasan gya­korolnak, hoay régi jó formájukat mielőbb visszanyer­lek. A M. T. K. és 88-as F. K. baj noki mérkőzései min­dje a szezon legszebb mérkőzései voltak és vasárnap sem fog érlekesáég dolgában az előbbiek mögött ma­radni. A mérkőzés a lágymányosi pályán-lesz. VIDÉK. —r Kecskemét város törvényhatósági bizottsága január hónapi közgyűlésén nagy szótöbbséggel elfo­gadta a tanács ama javaslatát, hogy a bizottsági tagok számát a lakosság megszaporodott számarányá­hoz képest, a szervezeti szabályrendelettől dtéröleg nem emeli' föl. A függetlenségi bizottsági tagok ugyanakkor elhagyták a termet és a határozatot megfőlebbezték. A belügyminiszter e közgyűlési ha­tározatot megsemmisítette, azzal a megőkolással, liogy bár a javaslatot 79 szavazattal 41 ellenében el­fogadta a közgyűlés, de a fölebhezést 06-au írták alá és ez a szám az összes 180 tagnak többségét teszi, tehát a határozat megsemmisítendő volt. Itt figyel­men kívül hagyták azt, hogy mindenkor csak a je­lenlévők határoznak. * — Szeged város mai közgyűlése Kálla-y Albert nvuaralmazott főispánt .egyhangúlag Szeged díszpol­gárává választotta és elhatározta, hogy életnagysága arcképét megfestoti és a Hid-utcát Kálla-y Albart-ul- cáuak nevezi el. A közgyűlési jegyzőkönyv Kállayn.ak negyedszázados érdemeiről dicsérőlag szól. vr — Sikkasztó községi jegyző. Székesfejér­virról jelentik: Sár-Szeut-Mihály, fejérvánnegyei község pénztárosa, Fivrga István a múlt napokban följelentést tett ifjabb Gróf Pál községi jegyző el­len sikkasztásért. A följelentésre Kálmán Vince fő­szolgabíró és HerÉelendy Béla számtanácsos meg­vizsgálták a könyveket és ennek alapján mind a jegyzőt, mind a pénztárost állásuktól fö.függesztet­ték. Fegyelmi vizsgálatot indítottak továbbá Raáb János községi biró ellen lanyha ellenőrzés miatt. A hiány több ezer koronát tesz ki. Varga pénztáros vagyonára nyomban elrendelték a zárlatot. — Csendörsés- Munkácson. Munkácson má­jus elsejétől a rendőrségi szolgálatot a csendörség veszi át. A csendőröm 25 emberből fog állani és a költségekhez a város évenkint 5696 koronával fog já­rulni, ugyanannyival, mint a mennyibe a rendőrség fönntartása került. A rendőrök közül csupán, az őr­mester, és. négy .rendőr, marad .meg. EGYESÜLETEK. A magyar vasúti és hajózási klub dísztermében y (VI. Andrássy-ut 69. sz. I. em.) március 1-én este 7 l> órakor Kain Albert máv. főmérnök felolvasást tart A Szimplon-álagut építése címen. fr A III. kerületi demokrata kör elnökének. Bene­dek János dr.-uak tiszteletére február 23-án, csütör­tökön este nyolc órakor lakomát rendez az óbudai Ko­rona-vigadóban. # rAz országos magyar gyorsiró-egyesülel elnök- gége a gyorsirls-tanitóképzés előmozdítása céljából uj tanfolyamot szervez a Gyár-utca 4S. sz. alatt lévő Gabelsbergeff-szakitkolában. A tanfolyamon a gyors­írás-tanító- és tanitónőjslölteket a vallás- és közokta­tásügyi minisztérium által szervezett országos bizott­ság előtt leteendő tanítói vizsgálatra fogják előkészí­teni. Úgy erre a tanfolyamra, mint a március első napjaiban megindítandó uj magyar-német gyorsirási tanfolyamokra naponta elfogad jelentkezést a szak­iskola vezetősége, a mely parlamenti gyorsírókból áll. Kérdczösködésve szívesen válaszol az egyesület elnök­sége (Budapesti ürs&igháza).

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék