Budapesti Hírlap, 1905. június(25. évfolyam, 150-178. szám)

1905-06-21 / 169. szám

1905, junius 21. 21 oderbergi vasút részvény —. Magyar kereskedelmi bank részvény -----. Adria hajózási r. t. 413.—. Magy. j elzálogbank 5C6.— korona. Osztrák értólrek zár­lata : 4*2 százalékos panirjáradék 100.40. 4s/,-os osztrák aranyjáradék 119.70. 1360. sorsjegy 157.40. Osztrák hitelsorsjegy 4S0.—. Angol-osztrák bank —.—, Bécsi Bankverein 551.—. Osztrák-magyar bank 1642. Déli vasnt 85.70. Dunagőzkajó-társaság 994.—• Dohány- részvény 364.50. Csász. feir. arany (vert) 11.32. Német bankváltók 117.42. Bécsi Tramvav Litt B) “•—- 4'2°/„ ezüstjáradék 10C.35—100.95. Osztrák korona- járadék 100.45. 1364. sorsjegy 293.50. Osztrák hitel 662 25. TJnionbank 542.—. Osztrák Lánderbank 453.75. Osztrák-magyar államvasut 663.50. Elbavölgyi vasnt 444.60. Alpesi részvény 528.—. 20 frankos 59.14. Londoni váltóár 240.25. Llpótkohó 525.—. Osztrák Lloyd 672.—.Török sorsjegyek 142.40. Az irányzat üzlettelen. Berlin, iun. 20. (Tőzsdei tudósítás.) A kontinensi tőzsdék üzlettelensége összhangban áll London és Newvork ^kedvetlenségével. Az összes jelentések csendről és tartóz­kodásról szóltak. így megnyitáskor az összes terekén kedvtelenség volt és bányák, valamint bankok röviddel a zárlat előttig nem változtatták megnyitó árfolyamaikat. Belföldi járadékok szilárdak. Kiilfölliek közül spanyolok, törökök és oroszok egy-tized százalékkal alacsonyabbak. lA hajózásiak eleinte r.em is jegyeztek. Nagy berlini köz­úti ártartó (18.75.) A tőzsdeidő második fele elején ban­kok és járadékok nem jegyeztek. Vasutak közül Kanada Pacific szilárd, 140.60. Varsó-bécsi 127%-ről 128-ra emel­kedett. Hajózásiak közül: Paquetfahrt 155.23. Észak­magyarországi Lloyd 122.30. A tőzsdeidő harmadik felé­ben: általános üzlettel en.ség. Ipari értékek rendszertele­nek. Magánleszámitolási kamatláb 2*/, százalék. Ultimó- “pénz 3T/»—3% százalék. Napipénz 3 százalék. Berlin, jnn. 20. Értéktőzsde. Zárlat. 4*2 szá­zalékos papirjáradék —.—. 4 százalékos osztrák aranyjáradék 102.—. Osztrák hitelrészvényS7208.—. Déli vasnt —.—. Orosz bankjegyek 216.—. 4°/, szá­zalékos nj orosz kölcsön 86.60. Disconto Comman- dit 189.—. Dinamit Trnst 188.40. Harpeni 213.40. 4*2 százalékos ezüstjáradék 1C0.40. 4 százalékos ma­gyar aranyjáradék 99.50. Magyar koronajáradék 97.30. Osztrák-magyar államvasnt 142.60. Bécsi váltóár 85.10. Olasz járadék —.—. Által, villamos. Edison 239.10. Gelsenkircheni 228.50. Lanrakohó 264.60. Az irányzat igen csöndes. Paris, jnn. 20. Értéktőzsde. Zárlat. Osztrák aranyjáradélc 1C0.70. 3°/, francia járadék 98.87. 4*/, olasz járadék 106.25. 47, 1890. román kölcsön 94.70. Görög kölcsön 265.50. Egyiptomi járadék 106.20.Török dohányrészvény 397.—. Credit foncier de Francé —. Osztrák Lánderbank —.—. Banqne Ottomana 609.—. Déli vasnt —.—. Meridioua! vasút —.—. De Beers 420.40. Chartered 62.50. Váltó Becsre (rövid) 103.68. Váltó német piacokra 121.75. Csek Londonra 251.70. Belga aranyázsió Magyar aranyjáradék 100.40. 3®/, ■nj törleszthetó járadék 99.22. 4®/, spanyol járadék 91.07. 4°/, nniflkált török járadék 88.80. 5®/(1 bolgár kötelezvény 475.—. Török sorsjegy 134.—. Banqne de Paris 1402. Osztrák földhitelintézet 1370. Magyar Jelzálogbank 535.—. Osztrák magyar államvasnt 719.—. Déli vasnti elsőbbségi kötv. —.—. Bio Tinto 15.51, East Bánd 199.—. Bandfontein 66.25. Váltó Amster­damra 206.12. Váltó Svájcra Olasz aranyázsió V8. Magánkamatláb ls/4. Az irányzat'szilárd. Frankfurt, jnn. 20. Értéktőzsde. Zárlat. 4.2 százalékos papirjáradék —.—. 4 százalékos osztrák arany-járadék 102.—. 4 százalékos magyar arany- járadék 99.25. Osztrák hitelintézeti részvény 208.20. HIÚSÁG. —- Regény két kötetben. — Irta Beniczkyné Bajza Lenke. 23 ------­M ost azonban nagy örömömre Krisztina •fölrázta őt tétlenségéből s együtt barangolunk és tenniszezünk s nemsokára látogatásokat fo­gunk tenni a vidéken, még pedig Alfrédhyné ifog engem a társaságba bevezetni s már nála is találkoztam néhány úrral, kik a fővárosból jöt­tek őt meglátogatni s hozzánk is átrán dúltak... ,De az igazat megvallva, nem különösem tetszet­tek nekem. Igen blazirtaknak találom, hogy ne mondjam, cinikusnak, kik igen könnyen meg- alkusznak mindennel. De jobb szórakozás hiá­nyában úgy kell vennem társaságukat, a milyen. (Volt itt egy öreg báró, ki még mindenáron fiatal akar lenni a nekem égre-földre udvarolt és a férjektől elhanyagolt asszonyokról beszélt. Én nem értettem, mit akart jelezni, de olykor bizo­nyos részvéttel tekintett reám, mintha valami gzánalomraméltó volna rajtam. Revét nem írom meg, talán úgy is elta­lálja, hisz ismeri a fővárosi gavallérokat, kik a ^társaságban élnek s nem követek el indiszkréciót. Alig van néhány ismerősünk s nem illenék Azokat is kinevetnem és kicsufolnom. Lehetnek hölgyek, kik vonzódnak az öre­gekhez, de mint udvarlót, éu fiatalt választanék. Keverni fog soraimon, de én őszinte aka­rok lenni. Tehát visszatérek mulatságainkhoz, a mi­ket rendesen Krisztina gondol ki éa rendez, ki igen nagy lábon él, valódi élvezet asztalához ülni s nézni eleganciáját, melyet mindenben ki­fejt s a legapróbb részletekre kiterjed- figyelme. !ÍFlrj|rőKeohasena!j}esz^K^^y.6zemf nemi Jspsí BUDAPESTI HIKLAP. (169. sz.) Osztrák-magyar államvasut 143.—. Északnyugati vasút —.—. Bustiehradi vasút —.—. Londoni váltóár 204.60. Bécsi Bankverein 141.—. Villámos-részvénv 155.—. 3 százalékos macry. arany kölcsön 82.30. 4*2 százalékos ezüst járadék 101.10. Osztrák korona-járadék 100.60. Magyar korona-járadék 97.45. Osztrák-magyar bank 118—. Déli vasút 18.50. Elbavölgyi vasút —.—. Bécsi váltóár 850.66. Párisi váltóár 812.66. Union-bank részv. —.—. Alpesi bánya-részv. 267.—. Az irányzat nyugodt. Frankfurt, iun. 20. Esti tőzsde. Osztrák hitel­részvény 208.20. Déli vasút —.—. Disconto Com- mandit 189.80. Berlini Handelsgesellsch. —.—. Har­peni 213.40. Lanrakohó —.—. Osztrák-magyar állam­vasut .—. Német bank —.—. Drezdai bank 155.50. Golsenkircbeni —. Az irányzat nyugodt. Hamburg, jnn. 20. Zárlat. 4*2°/0-os ezüsté járadék 1C0.80. 186Ó. sorsjegy 160.—. Déli vasnt 18.20. 4 százalékos osztrák arany-járadék 101.50. Osztrák hiteirészvénv 208.10. Osztrák-magyar államvasnt 142.50. Olasz járadék 106.20. 4 százalékos magyar arany­járadék 99.70. Az irányzat renyhe. Versenytárgyalás és szállítás. Raktár-építés. Az államvasut balparti üzletvezető­ségéhez julius 12-én cléli 12 óráig ajánlatok nyújthatók be a Pozsony rendező állomáson tervezett raktárépület építésére. Korcsma-építés. Xyáréd község elöljárósága (Vesz- prémmegye) julius 3-án d. u. 2 órakor árlejtést tart a községi korcsmaház építésére. Felügyelői lakás építése. A Rábaszabályozó társu­lat igazgatóságához Győrött junius 2S-án déli 12 óráig ajánlatok nyújthatók be egy felügyelői lakóház és 7 gát- órház építésére. Iskola-építés. A pusztau-jlaki ev. ref. egyház (Bi- harmegye) junius 29-én d. u. 3 órára árlejtést hirdet is­kola és tanítói lakás építésére. Épület-javítás. Hmdlova község elöljárósága (Nyitramegye) julius 2-án d. u, 3 órakor árlejtést tart a községi vendéglő javítására. Előirányzat 7255 korona. Kövcző-munka. Miskolc város tanácsa junius 23-án árlejtést tart a Széchenyi-, Temető-, Belgrád-, Reményi- é3 Jókai-utcák, valamint a Pipis-domb egyrészén szüksé­ges kövező és aszfaltozó munkákra. Épület-javítás. A nagyváradi ítélőtábla elnökéhez julius 0-án d. u. 4 óráig ajánlatok nyújthatók be az ítélő­tábla épületén szükséges javításokra. Előirányzat 1009 korona. Artézi kút fúrása. Klári község elöljárósága (To- rontálmegye) julius 2-án d. e. 9 órakor árlejtést tart artézi kút fúrására. Előirányzat 1400 korona. Repceolaj-szállítás. Az állami vasgyárak igazgató­sága Budapesten julius 13-án déli 12 órakor árlejtést tart a vasgyárak részére szükséges repcekenő- és égőolaj szállítására. Kavicsolás. A salgótarjáni főszolgabírói hivatal­hoz junius 26-án d. e. 10 óráig ajánlatok nyújthatók be a salgótarján-inászó-nádujfalusi vicinális utón ebben az évben szükséges kavicsolásra. Előirányzat 3780 korona. Ruhanemű-szállítás. A Temesvár városi közkórliáz igazgatósága julius 3-án d. e. 9 órára árlejtést hirdet a kórházban ebben az évben szükséges ágy- és ruhanemű szállítására. Irodaszerek szállítása. A nagykikindai törvényszék elnöke julius 17-én d. e. 9 órakor versenytárgyalást tart a törvényszék és a hozzá tartozó járásbíróságok részére az 1908. évben szükséges irodai szerek szállitására. legjobb viszony lehet közöttük, mert különben miért élnének egymástól távol. Az magas állás­ban van valami kisebb városban, Krisztina pedig a telet is itt szándékozik tölteni. De elég ennyit most az itteni események­ről. írjon kedves gróf és beszéljen a szép Kairó­ról, bol én is töltöttem egy telet atyámmal s talán boldogabb voltam, mint most vagyok . . . Rém tudom biztosan, de úgy rémlik olykor előttem, ki maradtam hive Kapuváryné. Szegény megcsalt asszony — sóhajtott föl Rudolf s összebajtá és eltette a levelet, válaszá­ban pedig nem felelt semmire, saját élményeiről irt s beszélt az ottani társaságról és néhány szó­val a bájos vidékről stb ... Hetek múltak, midőn Cecil második levele - megérkezett Rajkovszkynak. Balkóc, november 1. Kedves barátom! Engedje meg, hogy igy nevezzem, mert ’■ napról-napra látom, hogy önön kívül nekem egyetlen igazi jó barátom sincs. Szíves válaszán elmosolyodtam, mert öreges udvarlóm nevét csakugyan kitalálta. Szent- marjay Miklós komolyan belém szeretett s hetek óta fölváltva időzik nálunk és Alfrédhynénál, kiről azonban nem a legkíméletesebben beszél s azt kell hinnem, hogy nála is megpróbálta a szerencsét, de az csak nevethetett rajta, mert nincs nevetségesebb és Ízetlenebb, mint az öreg szerelmes. Azt fogja talán kérdezni: miért? Hisz az öregnek is van szeme és szive! De nincs foga és haja. Olykor tántorog, ba a köszvény bántja s rosszkedvű és irigy, ha fiatalembert lát maga mellett. '• Ilyen az jfcn udvaglöni, kit csak (aze;rt-.tűrök Faeladás. Kissarkad községházán julius 6-án d. e. 10 órakor árverésre kerül 1699 köbméter tölgymüfa. Ki­kiáltási ár 39.094 korona. Tűzifa-szállítás. A körmendi járásbíróság vezetője augusztus 28-án árlejtést tart 61.6 köbméter tűzifa szállí­tására. Tüzifa-szállitás. A kapuvári járásbíróság vezetője julius 2-án d. e. 10 órakor árlejtést tart 114.21 köbméter tűzifa szállítására, Tüzelőanyag-szállítás. A nagykikindai törvényszék elnöke julius lS-án d. e. 9 órára árlejtést hirdet a törvény­szék és a hozzátartozó járásbíróságok részére az 190G. évben szükséges 1239.2 köbméter tűzifa é3 15.172 kilo- gram kőszén szállitására. Könyvkötő-munka. A nagykikindai törvényszék el­nöke julius 19-én d. e. 9 órakor árlejtést' tart a törvény­szék és a hozzátartozó járásbíróságok részére az 1906. évben szükséges k$r t’- ".tőmúnka biztositására. Világitóanyag szállítása. A nagykikindai törvény­szék elnöke julius 19-én d. e. 9 órakor versenytárgyalást tart a törvényszék világítási és nyomdai szükségletének biztosítására. Úrgödör-tisztitás. A nagykikindai törvényszék el­nöke julius 19-én d. e. 9 órakor árlejtést tart a törvény- széki épülethez tartozó ürgödrök és csatornák tisztí­tására. Árlejtést eredmények. Budapest. Az Aranykéz-utca kocsiutjának aszfal­tozását 7826 koronáért', a József-téren a kocsiút, bérkocsi állomás és gyalogjáró aszfaltozását 45.642 korona 48 fil­lérért, a Miatyánk-utca kocsiutjának aszfaltozását és a gyalogjárók aszfaltburkolatának átfektetését 5510 ko­rona 59 fillérért a Keuchatel asphalt társasig, a Városház­utca gyalogjáróinak aszfaltozását 12.106 korona 75 fil­lérért, ugyanott a kocsiút aszfaltozását 33.151 korona 50 fillérért, a Kazinezy-utca gyalogjáróinak aszfaltozását 9291 korona 52 fillérért, ugyanott a kocsiút aszfaltozását 33.461 korona 55 fillérért a Magyar aszfalt részvénytár­saság, az Érsek- és Próféta-utcák gyalogjáróinak aszfalto­zását 4292 korona 84 fillérért, ugyanott a koesiutak asz­faltozását 10.040 korona 44 fillérért nirsch Mihály, a Lázár-utca gyalogjáróinak aszfaltozását 4755 korona 40 fillérért Posnansky és Strclitz, a Városház-utca, Józseí- tér, Érsek-, Próféta- és Kazinczy-utca aszfaltozása foly­tam szükséges kövezést 4758 korona 81 fillér. 1975 korona 96 fillér, 1958 korona 40 fillér, illetve 0650 korona 47 fil­lérért Schödling Tamás, az Aranykéz-, Hajós- és Nagy­mező-utca csatornázását Kleindl János 4315 korona 38 fillér, 17.422 korona 89 fillér, illetve 20.219 korona 10 fillérért, a Zöldfa-, Szerb-, Havas-, Váci- és Szarka-utca, továbbá a Kazinczy- és Kertész-utca csatornázását 24.757 korona 01 fillér, 15.529 korona 57 fillér, illetve 10.297 korona 23 fillérért Halász Hubert és végre az Erzsé- bet-tér, Alkér- és Koronaherceg-utca csatornázását 8253 korona 03 fillér, 3019 korona 62 fillér, illetve 11.452 koro­náért' Pessi Giovanni és társa kapták meg. Kisvárda. Fay Béláné birtokán tervezett gazdasági épületek építését Bede Antal szolnoki építőmester vál­lalta el 190.000 koronáért. Bzamosv-jvár. A felvételi épületnek 36.933 korona 83 fillérrel előirányzott építését Brugovitz József és társai dési cég kapta meg 8 százalék engedéssel. Mozsár. A gyermekmenedékház, iskola és tanítói lakás építését Keujahr Vilmos titeli vállalkozó kapta meg 11.140, 8840, illetve 7970 koronáért. Pozsony. A törvényszék épületén szükséges és 2443 korona 97 fillérrel előirányzott javításokat Feigler Sán­dor pozsonyi építész vállalta el 0.5 százalék árengedéssel. magam mellett, mert félek a nyelvétől s nekem szükségem volna rá, hogy jóbarátokat szerezzek. Jóbarát! De hol van az. Én csak jóakaratot kívá­nok s ez nem is nagy követelés. Hisz én nem bántok senkit és úgy veszem észre, hogy mégis vannak ellenségeim s ez jobban szomorít, mint hinné. Annál is inkább, mert férjemnél nem ta­lálom azt a támaszt, melyet, óhajtanék s mi min­den tisztességes férjnek a kötelessége s mert az­zal tartozik nejének. Kemde, igazam van. Ön is igy vélekedik. Három nap óta akarok önnek Írni,.de ha­boztam, mert nem tudtam elhatározni, beszél­jek-e arról, mily tapasztalásokat tettem, mióta utolsó levelemet elküldtem önnek. Egy bét előtt Krisztinánál voltunk. Egye­dül ültem a télikertben, pálmalevelektől el­rejtve a közelemben hallottam két egyént be­szélni, kik nem vették észre jelenlétemet. — Mit mond ahhoz, hoery Alfrédhyné akarja a vidéken bemutatni Kapuvárynet? — kérdó az egyik hang, melynek megismertem tu­lajdonosát, — Revetséges! — monda a másik. — Éppen Krisztina grófnő! — Botrány! — kiáltott föl a másik. — Hogy egyezhetik ebbe Gyula? — Hyen helyzetben az asszony rendelkezik' s a férfi engedelmeskedik — viszonzá nevetve a 7másik s hangja gúnyos volt. E szavak kicserélése után tovább mentek! s én nem hallottam többet. Arra kérem önt, kedves gróf, Írja meg , nekem, mit érthettek e szavak alatt? Rém kérdezősködhettem itt senkitől s legkevésbbó Gyulától. Hogy miért nem? Azt1 nem tudnám megmondani, de valami visszatart, hogy azt tegyem. Ön bizonyosan adhat nekem! teera-. kezdeni;: meg í'látoga-!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék