Budapesti Hírlap, 1906. február (26. évfolyam, 31-58. szám)

1906-02-11 / 41. szám

10 BUDAPESTI HÍRLAP. (41. sz.) 1906. február 11. • — Bihar Ferenc honvédelmi miniszter csütörtökön, e hónap 15-én nem tart kihallgatást. — (A hercegprímás állapota.) Vaszary Kolos bíboros hercegprímás állapota örvendetesen javul, úgy, hogy a beteg egyliázfejedelem ma délben rövid időre fölkelhetett ágyából. A hercegprímásnak hétfőn lesz a hetvennegyediüc születéswrapja, a melyet a legnagyobb csöndben fognak megülni a budai palo­tában. Látogatókat az egyházfő még nem fogadhat, s igy az üdvözlők a kitett ivre írhatják föl nevüket. — ("Vilmos császár Ncdsu tábornoknak.) Berlinből táviratozzék nekünk: Tokióból jelentik: Vilmos császár Nodzu tábornoknak a pour le mérite rendjelet adta, a mivel köszönetét fejezte ki azért, hogy Károly Antal hohenzollerni hercegét a man­dzsuországi hadseregben oly szívesen fogadták. Hir szerint még további kitüntetések is várhatók. — (Sopron és a fián király.) VIII. Frigyes, ez uj dán király trónörökös korában gyakran tartóz­kodott Sopronban leányánál, Lujza saumburg-lippci hercegnőnél. Most, trónralépte alkalmával Sopron­ban, mint onnan írják, számtalan apró történetet ele­venítenek föl az egykori trónörökösről, a ki, mint atyja, mindenki iránt barátságos volt és családi éle­tében is a lehető legegyszerűbb. A mikor a városban sétálgatott, gyakran megállóit a sarki gesztenyesütő asszonynál és gesztenyét vásárolt nála. Később meg­tudta, hogy az asszony dán eredetű e gyakran hosz- szasabban elbeszélgetett vele. Legutóbb a múlt év nya­rán volt Sopronban s akkor elmondotta az asszony­nak, hogy ifjabb fia norvég király lett, majd gazda­gon megajándékozta és barátságosan elbúcsúzott tőle. Rendszerint meglátogatta a hetivásárt is leányával együtt, a kinek mostani súlyos betegsége egész Sop­ronban nagy részvétet kelt. A hetivásáron a trónörö­kös gyakran tyúkot, tojást és. egyéb élelmiszert vásá­rolt s a megvásárolt dolgokat kifizette azzal, hogy majd el fogja vitetni. De nem jött értük senki s az egyszerű parasztasszonyok persze nem tudták mire vélni a dolgot. Az evangélikus templom kapujánál a trónörököst mindig egy Glaser nevű hetvenhét esz­tendős polgár fogadta, mint templomatya. A trónörö­kös aa öreg polgárt minden alkalommal kis boltjában is meglátogatta. Glaser most gratulált a dán király­nak, mire Bull Ottó kamarai elüljáró által aláirt le­velet kapott, a melyben a dán király az üdvözésért és részvétért köszönetét mond Glasemek. Trónörökös korában a dán király gyakran végignézte a soproni színház előadásait is és ilyenkor rendszerint magához hivatta az igazgatót, hogy elismerését fejezze ki előtte. — (Magyar nemesség.) A hivatalos lap mai száma közli, hogy a király Stesser József nyugalma­zott miniszteri tanácsos magyar nemességét, valamint rajnai és Icöröslaáányi előneveit unokaöcscsére, Stes­ser János dr. kincstári ügyészre kiterjesztette. — (A honvéd-szobor megkoszorúzása.) Az ifjúság tudvalevőleg meg akarta koszoruzni a buda­vári honvéd-szobrot, de a fölvonuló menet megtartá­sát a rendőrség nem engedte meg. Az ifjúság a föl­vonulás megtiltásába nem nyugodott bele, hanem Kristóffy belügyminiszterhez fölebbezett. Ma délelőtt az ifjúság tizenegy tagú küldöttsége kereste föl a bel­ügyminisztert. A Kossuth-jelvényekkel ellátott kül­döttség élén Kováts László joghallgató ismertette az ügyet s hangoztatta, hogy az ifjúság nem nyugodhatik bele a főkapitány tiltó végzésébe, hanem rendület­lenül ragaszkodik ia szabad államok polgárainak leg­elemibb jogához, a gyülekezési jogho-z és a szólássza­badsághoz. Annál is inkább teszi ezt az ifjúság, mert Budapesten éppen nem tilos a fölvonulás azoknak, a \leiknek minden dolga sokkal alkalmasabb a politikai izgalmak fokozására, mint az ifjúság hazafias de- imonstrációja. Végül hivatkozott a miniszternek arra ja kijelentésére, hogy ő a gyülekezés és szólásszabad- [ság jogát korlátozni soha sem fogja. Kérte a minisz­tert, hogy az ifjúság fölvonulását február 18-ára en­gedje meg. Kristóffy belügyminiszter a küldöttségnek 'adott válaszában hangoztatta, hogy mindig a legna­gyobb tisztelettel viseltetett az ifjúság hazafias moz­galmai iránt, mert tudja, hogy az ifjúság van hivatva a nemzetben a lelkesedést és a hazaszeretet f öntar- 'tani. A jelen esetben kérelmét elutasította a főkapi­tány, de nem elvi ellentétből, hanem a közbiztoeság érdekéből. Magához fogja kéretni Budnay főkapi­tányt és a mennyiben nem fog számításba jöhetni az, hogy a főváros közbiztossága veszélyeztetve van, nem lesz kifogása a fölvonulás ellen, annál is inkább, mert a politikában mindig az volt az elve, hogy minden polgárnak, minden egyse egyénnek a törvényes formák és korlátok között szabad véleméyt mondania. A kül­döttség biztosította a minisztert, hogy a rend föntar- tásáról az ifjúság maga fog gondoskodni. — (A földmivelési minisztériumból.) A hi­vatalos lap mai száma közli, hogy a király a föld- mivelési miniszter előterjesztésére Szalay Dezső, Ud- ránszky József, Gerő Ferenc és Schaffer Antal mű­szaki tanácsosi címmel fölruházott főmérnököknek a műszaki tanácsosi jelleget adományozta. — (Ötvenéves doktori jubileum.) Mály István kolozsvári orvosnak, a kit 1856. évben avatott a budapesti egyetem doktorrá, ma adta át Szabó Dénes udvari tanácsos, a kolozsvári egyetem rektora, díszes küldöttség kíséretében, a budapesti egyetem orvosi fakultása által kiállított diszdoktori oklevelet. Mály gyakorlóorvos Kolozsvárott is közkedvelt személy. — (Nagybánya díszpolgárai.) Nagybánya város novemberben megtartott rendkívüli közgyűlé­sén Kossuth Ferencet, Apponyi Albert grófot,' An- drássy Gyula grófot, Zichy Aladár grófot, Bánffy Dezső bárót és Justh Gyulát a város díszpolgáraivá választotta. A díszpolgári okleveleket e hónap 13-án, kedden, egy huszonöttagu küldöttség hozza föl a ve­zéreiknek, Gellert Endre polgármester vezetésével. — (Horvát dalosok Belgrádban.) Zágráb­ból jelentik nekünk: Az itteni lapok jelentik, hogy a Mladoszt horvát akadémiai dalos-egyesület Bel­grádija utazott, hogy ott hangversenyezzen. Útköz­ben budapesti egyetemi hallgatók csatlakoztak hoz­zájuk, hogy propagandát csináljanak a szerb-horvát- magyar testvéresülés érdekében. Azonban a társa­ság csak Zimonyig tudott eljutni, mert itt az állami rendőrség vezetője nem engedte meg nekik a Szá­ván való átkelést. A horvát dalosok panaszt tettek Zágrábban a báni hivatalnál, a hol azt felelték ne­kik, hogy Zimonyban bizonyosan a Szerbiával való feszült viszony miatt tiltották meg a Belgrádba való átkelést, a hol esetleg a dalosokat, a kik ma­gyar alattvalók, sértő módon fogadták volna. — (A prágai polgármester lemondása.) Prágából jelentik: Srb dr. polgármester, kinek hi­vatali ideje legközelebb letelik, ma lemondott hiva­taláról. — (Kossuth-Szövetség.) A diákszövetség föloszlatásával megszűnt az egyetlen szervezet, mely az egész főiskolai ifjúságot egybekapcsolta. Ezért elhatározták a diákok, hogy megalkotják a Kossuth- Szövetséget, a melynek céljait hétfőn, február 12-én, a Sas-körben tartandó gyűlésen fogják ismertetni. Egyúttal alkotmányvédő-bizottságot is alakított az ifjúság, a miről a következő kommünikében szá­mol be: Az egyetemi és főiskolai ifjúság a jelen súlyos politikai helyzet hatása alatt újból megalakította saját kebelében az alkotmányvédő bizottságot, hogy a nemzeti küzdelemből kivegye az őt megillető részt. Az ifjúság bizottsága február 10-én tartotta ala­kuló ülését Köztelek-utca 8. számú külön helyiségé­ben. Régi vezetői közül tiszteletbeli elnökökké vá­lasztotta az ifjúság Hoffmann Ottó dr.-t és Kovács I. István dr.-t. Elnök lett Kováts László bölcsészet- hallgató, alelnökök Zaymusz Illés, a műegyetem és Vincze G. István, az állatorvosi főiskola részéről. A bizottság üléseit naponta 6 órakor tartja saját helyiségében. — (Magyar iskolahajó.) A magyar iekolahajc- egyesület javára újabban a következő adományok érkeztek hozzánk: Özvegy Weidlich Gyulánó gyűjtése, Szombathely .... ' 31 kor. 10 fill. Horváth Jenő dr. főgimná­ziumi tanár gyűjtése a pan- csovai főgimnáziumban .. 21 „ 30 „ A marosvásárbelyi községi pol­gári fiu-iskola növendékei, Kagy Lajos igazgató utján 10 „ — „ Mai gyűjtésünk: 62 kor. 46 fill. Hozzáadva az eddig gyűjtött összeget: ......... 20.378 „ 74 „ G yűjtésünk a mai napig: 20,441 kor. 20 fill. Özvegy Weidlich Gyuláné gyüjiöivén adakoz­tak: Mánkly Ferenc, özvegy Kelemen Jánosné, Szüts János 4—4 kor., Ernuszt Gézáné, Irammer János 3—3 kor., Szüts Jánosné 2 kor., Oláh Mária, Kar­dosáé, Obersehall Margit, özvegy Stettner Máténé, Mészáros László, Csirke Margit, K. N., N. H. 1—1 kor., Szuesek Róza 60 fillér, N. K.. Gránitz Vilmos, Schuster Gyuláné 50—50 fúl., N. ísí., N. N. 40—40 fillér; összesen: 31 korona 10 fillér. —- (Az egyház köréből.) A király, mint a hivatalos lap mai száma közli, Boromisza István ka­locsai kanonoknak a sóvári címzetes apátságot és Ma- rnuzsicli Félix szabadka-szenttgrézi plébánosnak a gajdeli, másként gajdobrai cimzetes prépostságot ado­mányozta, továbbá Fitipcsics József tápiógyörgyei esperes-plébánot:t a váci székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává nevezte ki. — (A tüdővész uj orvossága.) A párisi Malin ma érkezett számában szenzációs cikkelyt közöl arról, hogy Maragliano dr. olasz szenátor és génuai egyetemi tanár állítólag föltalálta a tuberkulózis biztos orvosságát. Maragliano a tuberkulózis bacillusá- ból kivont méregből egy egészséges állat bőre alá be­fecskendez egy adagot', a mely ottan úgynevezett antitoxint fejleszt. Ezt az antitoxint beoltja a tüdő­vészes testébe és ez megakasztja a tüdővész fejlődését, sőt, ha utolsó stádiumában nines a betegség, akkor meg is gyógyítja. Az autitoxin csak neutralizálja a bacil- lusok által előidézett méreg hatását, egy másik szer azután, a melynek készítése még titok és a melyet Maragliano professzor bakteriolüine-nek nevez, meg­öli magát a baciilust. — (Házasság.) Bemhard Miksa dr., fővárosi ügyvéd eljegyezte BVum Elzát, Blum L. Lajosnak, a Blum és Társa egyenruházati intézet tulajdonosának leányát Budapesten. Márer Sándor, Róth Miksa udvari üvegfestő tisztviselője eljegyezte Tauszig Hona kisasszonyt, Tauszig Ignác leányát Budapesten. Madi Kovács János dr., madi Kovács István miniszteri tanácsos és neje, Kovács-Sebéstyén Júlia fia ma délelőtt tartotta esküvőjét Budapesten a Jé­zus Szent Szive-teruplomban Martin Juliskával, öz­vegy Martin Ferencné, született Schneiderbauer Júlia leányával. — (A bíróság különvonata.) A pfalci vas­utak egyik alagutjában Frankenstein és Lambrecht között, mint Mannheinböl jelentik, nemrég egy bürg- heimi borügynök holttestét találták meg. A vasút igazgatósága azt vitatta, hogy a borügynök öngyil­kossá lett, de családja kijelentette, hogy 6emmi oka sem volt arra, hogy megunja életét, hanem valószínű­leg szerencsétlenül járt. A sínpár ugyanis az alagut- ban erős ívben kanyarodik s alaposnak látszik az a föltevés, hogy a borügynök a kanyarulatnál kiesett a bocsiból, a melynek ajtaja rosszul volt elzárva. A bíróság a család panaszára el is ítélte a vasutat hat­vanezer márka kártérítés megfizetésére. A vasút igaz­gatósága felebbezett és azt ajánlotta, ¡hogy tegyenek kísérletet annak bizonyítására, hogy a szerencsétlen­ség, úgy, a mint a család állítja, meg nem történhetett. A bíróság el is rendelte a kísérletet. Egy különvonat, a melyben a bírák és a felek képviselői utaztak, a ren­des sebességgel áthaladt az alaguton. A vonat egyik nyitott ajtaja mellé egy bábut állítottak.. A kísérlet folyamán kiderült, hogy a bábu a a kanyarulatoknál nem esett ki, hanem helyén maradt. Most kíváncsian várják a felső bíróság döntését. — (Nagybeteg királyi hercegnő.) Becsből jelentik nekünk: Mária Terézia királyi hercegnő, Károly Lajos királyi hercegnek özvegye és Ferenc Ferdinánd királyi hercegnek anyja, aggasztóan megbetegedett. Az orvosok veszedelmes bélbajt kon­statáltak a betegnél, a kinél ma délután nagyfokú láz állott be. — (Az első torpedóágyu.) Fiúméból táv­iratozzék nekünk: Az itteni torpedógyárban tegnap készült el az első torpedóágyu, a melyet Pólába küldtek kísérletek megtétele végett. Az uj ágyúval úgy hajóról, mint szárazföldről húsz tengeri mér­föld távolságra lehetett torpedókat hajítani. Az olasz kormány néhány esztendővel ezelőtt Spezziában pró­bált ily ágyukat készíteni, de ezek a kísérletek nem sikerültek. — (A rendőrség bűnügyi osztálya.) Pekáry Ferenc dr., a bűnügyi osztály uj vezetője osztályát három főcsoportra osztotta be. A csoportok vezetői: Tóth János, Csócsán Jenő és Bónis István rendőr- kapitányok. Tóth János csoportjába tartoznak: Lévai Antal, Koródi Béla, Bartha Endre, Becher Ádám, Gaál László dr., Huszár János, Koppán Pál rendőr­fogalmazók, Csócsán Jenő csoportjába tartoznak: Eperjessy Károly, Orz György, Scheffer Jenő, Szik- szay András, Keresztessy Gyula, Tuha Béla dr., Vi- lághy Mihály fogalmazók. Bónis István csoport­jába tartoznak: Geguss Dániel, Nagy Károly dr., és Dorning Henrik fogalmazók. — (Kapisztráu János temploma.) Hunyadi János dicső emlékezetű baj társa: Kapisztrán János életének utolsó éveit az iloki kolostorban töltötte. Ott is balt meg s celláját kegyelettel keresik föl a ki« szlavóniai községben megforduló idegenek, különösen a magyarok. A kolostor temploma még a 13-dik szá­zadban épült és bizony a fölötte elviharzott századok folyamán erősen megrokkant. A íerencrendiek restau- ráltatni szeretnék a történelmi nevezetességű templo­mot s az ehhez szükséges 100.000 koronát országos gyűjtés utján próbálják összehozni. A lelkeshangu föl­híváshoz, melyben a testvér magyar nemzetet adakq-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék