Budapesti Hírlap, 1907. március (27. évfolyam, 52-78. szám)

1907-03-17 / 66. szám

BUDAPESTI HÍRLAP. (66. sz.) 1907. március 17. az Ügyvédjelöltek Országos Egyesületében (V., Sze- mere-utca 10.). * Az Országos Vivószövetség versenye. Az . országos vivószövetség első versenye ma kezdődött meg a Katolikus Kör fehér, termében. A szövet­séghez tartozó egyesületek vivői nagy számban je­lentkeztek a versenyre, hogy a szövetség első verse­nyének sikerét biztosítsák. Nagy és előkelő közönség jelent meg a verseny megnyitásán. Ott volt Hadik- Barkógzy Endre gróf, a szövetség elnöke, Bethlen István gróf, Rohonczy. Lőrinc, Szabó István ország- gyűlési képviselő, továbbá a sportegyesületek és szö­vetségek képviselői. A versenyt lelkes hangú be- . szédben Szabó István nyitotta meg, a ki rámuta­tott a vívás nemesitő és edző voltára, azután vá­zolta az uj versenyszabályokat, a melyeket a ma megindult verseny, léptetett életbe, Az uj szabályok korszakalkotók lesznek a magyar vivósportban, mert nagyban emelni fogják a verseny nívóját és az ed­digi kíméletlen, sokszor féktelen küzdelem át fog változni művészi vívássá. A megnyitó beszéd után megkezdődött a verseny és először a II, osztályú versenyzők léptek a porondra. Az egyes csoportok­éban tartott körvivás eredménye a következő volt: I. csoport. 1. Horn Lajos (42 pont). 2. Lövy Kornél (32 pont). 3. lyányi Gusztáv (32 pont). 4. Majer Ferenc (26 pont). II. csoport. 1. Bekény Gábor (57 pont). 2. Greiner Sándor (45 pont). 3. Viola Gyula (43 pont). 4.'Pruzsinszky János dr (7 pont). III. csoport. 1. ifj. Mándy Lajos (60 pont). 2 Reichrath József (33 pont). 3. Szőke Aladár (29 pont). 4. Bulyovszky Gyula (19 pont). IV. csoport. 1. Sajgó Jenő (49 pont).. 2- Grä­ber Gyula (44 pont). 3. Hekler Elek (35 pont). 4. Jennyi Géza (22 pont). Március 18-án folytatják a csoport körvivást, majd a döntő küzdelem kerül sorra. Március 19-én lesz az I. osztályú döntőmérkőzés. * Uszóverseny. A Ferencvárosi Torna-Klub ma este házi uszóversenyt, rendezett a Rudas-fürdő uszócsarnokában. A verseny eredménye a következő: Megnyitó verseny, 40 m. (junior). Első Bresl- mayer Béla (Balaton) 29 és nyolctized mp., második 'Slivicka Ignác (E. T. K.). Gyors úszás handikap (60 m.)« Első Donáth Leo (F. T. K.) 6 mű., hátrány 38 és hattized mp., második Olasz Pál, harmadik Olasz Andor. Mellúszás handikap (100 m.). Első Metzger Károly (10 níp. hátrány) 1 p. 29 és hattized mp., második Rontó Gép. , , Staféta-verseny 3X40 m, Első .a G csapat (Rontó, Fühl, Tóbiás), második a. B csapat (Bárd, Burginaier, Slivicka). ­Handikap (400 m.). Első Zierlich Géza 7 p. 39 mp., második Fühl József, harmadik Tóbiás Zoltán (130 mp. hátrány). Staféta-úszás handikap (68 ni.). Első Slivicka Ignác 1 perc 05 mp., második Hann József. Staféta-verseny (3X40 m.). Első a B csapat .(Fühl, Nagy, Olasz). Vigaszverseny. Első Schmidt 46 mp., második Bard Jenő. * A Kriketterek mérkőzése. A vasárnapi Kriketterek—Budapesti Torna Klub közötti mérkő­zésen a csapatok a következő összeállitásban fognak szerepelni: fí. T. K.: Izsó, Sárközy, Fehéry, Fel- hőssy, Szamos, Kisfaludy, Other, Balázs II., Hor­váth, Molnár, Oláh. A Kriketterek: Prager, Leuthe, Siems, Lang, Hüttl, Grossmann, Hussak, Krug, Vagner, Engel I., Engel II. Mind a két csapatban nyolc reprezentativ játékos szerepel, a kik nálunk a Magyar Labdarugó Szövetség, a bécsieknél az Osz­trák Labdarugó Szövetség választottjai voltak. A nemzetközi mérkőzés Gabrovitz Emil vezetésével fél­négy órakor kezdődik. Előzőleg a B. T. K. I. B. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Egyesülete sport-csoportja csapata játszik, a melynél Serény Gyula János fog bíráskodni. * A Pécsi Atlétikai Klub sportestéje. A pécsi országos kiállítás sportmozgalmainak beveze­téséül a P. A. K. agilis vezetősége, az élén Zsolnay Miklós elnökkel vasárnap, március 17-én vivő- és birkózó-akadémiát rendez a pécsi Nemzeti Kaszinó­ban. A vivóakadémia házi jellegű lesz és mivel a P. A. iT.-nak a pécsi tisztikarhoz tartozó tagjai között több elsőrangú vivő van, az akadémia nivója a házi jelleg mellett is biztosítva van. A pécsi közönség nagy' érdeklődést tanúsít a birkózás iránt és azért a P. A. K. fölkérte Tatics Péter drt, a M. A. K. amatőr mesterét, hogy néhány tanítványával mu­tassa be Pécsett az este keretében iskolájának mű­vészetét. A M. A. K., a mely most nagy súlyt vet a birkózás terjesztésére, eleget tett a kérésnek és birkózó gárdájából Tatics dr. vezetésével Fóldessy Tibor Magyarország könnyűsúlyú bajnokát, Koósa Tibort, Gyapay Árpádot és Bolgár Frigyest küldi le Pécsre. A. sportestét a P. A. K. á Kaszinóval karöltve a fővárosi hírlapírók tiszteletére rendezi, a kik vásárnap a kiállítás megtekintése céljából Zsolnay Miklós elnök meghívására Pécsett lesznek. * A Budapesti Atlétikai Klub március 9-én tartotta évi rendes közgyűlését. Stielly Gyula elnök mégnyitó beszéde után Neuvélt Emil főtitkár ter­jesztette elő jelentését a Klub eredménydus műkö­déséről. Azután megválasztották az elnökséget és az igazgató-választmányt. Elnök lett Stielly Gyula, al­elnöDikk Béla és Zinsenheim Zsigmond. Március 14-én tartotta az uj választmány első ülését, a me­lyen a következő tisztikart választották meg: Igaz­gatóság: Erényi Arnold, Grolig Ernő, Havas . La­jos, László Márton, Neuvelt Emil, Radvány Jenő és Sarlós Dezső. Főtitkár: Neuvelt Emil. Titkár: László Márton és Radvány Jenő. Jegyző: Dombos Jenő, Kemény Ignác, Nemes József, Präger Jenő. Pénztáros: Havas Lajos, (másodpénztáros Pártos Lajos). Versenypálya igazgató Grolig Ernő. El­lenőr: Vermes Lajos. Szertáros: Erődi Ödön. Ház­nagy Pikk Hugó. Ügyész: Blauner Márton dr. Or­vos: Fischer Samu. Klubmérnök: Kardos Márk és Lantos Károly. * Főiskolai kardvivó bajnokság. Az ország főiskolái körében az első' magyar főiskolai kardvivó bajnokság iránt igen nagy az érdeklődés. A kolozs­vári egyetem, a kassai jogakadémia, a debreceni ref. főiskola már be is jelentette legjobb vívóját, hogy megmérkőzhessen a budapesti főiskolák legjobbjai­val. A bajnoki verseny kétségkívül méltó lesz a cím­hez és a Jozse/-nádor-dijhoz, a melylyel egyidőben kerül döntésre. A versenyre március 2i-ig lehet ne­vezni a Műegyetemi Atlétikai és Futball-Klub (Mű­egyetem) cimén. * Bajnoki mérkőzés. Az első osztályú baj­noki mérkőzések végleges eredményének képe a ki­alakuláshoz közeledik. A csapatok nagyfokú javulá­sáról tanúskodnak a vasárnaponkint megismétlődő izgalmasnál izgalmasabb mérkőzések, a melyeknek érdekessége bármely nemzetközi mérkőzéssel vete­kedik. Az első osztályú bajnokságért az évben először mérkőző Budapesti Atlétikai Klub és Tipográfia Sport-Klub találkozik vasárnap az Erzsébet ki- rályné-uti versenypályán. A két csapat jó kondíció­ját tekintve igen elkeseredett küzdelem várható, a melynek fair lefolyását Horváth Ferenc biró lesz hivatva biztosítani. Az eredmény teljesen nyílt, mert mindkét csapat a győzelem biztos reményével áll a küzdőtérre. A II. csapatok mérkőzése délután két órakor lesz, a melyet az I. csapatoké követ. A Ferencvárosi Torna-Klub és a 38-as F. K. bajnoki mérkőzése vasárnap délután fél 4 órakor lesz a soroksári-uti versenypályán. A F. T. K. ez alkalommal már teljes összeállitásban fog szere­pelni. A „33“-asok állandó tréninget folytatnak és a Tégi tradícióihoz híven könnyen megzavarhatják a F. T. K. biztos győzelmi sánszait. Előzőleg a II. csapatok mérkőznek. Mind a két mérkőzésre tré- ningjegy érvényes. * Országos kardvivó handikap. A Müegye- tepii Atlétikai és Futball-Klub március 23-án kez- dődőleg országos kardvivó handikap-versenyt rendez. A. verseny igen jó alkalmat .ad az érvényesülésre a gyengébb vívóknak is, mert a handikap következté­ben, kiegyenlitétt sánszszal küzdhetnek a legkivá­lóbb vívóval is. A versenyre jelentkezni március 21-ig lehet. * Műegyetemi uszóverseny. A Műegye­temi Atlétikai és Futball-Klub tegnap este rendezte az idén az első uszóverseny t a .Rudas-fürdő uszóházá- ban. A verseny eredménye a következő: Kezdők ver­senye. 40 méter. Első Kell Kornél 32 és battized mp., második Viesel Ernő, harmadik Freund Henrik. Százméteres handikap. Első Csonka Ferenc (10 mp. hátrány) 1 p. 35 és négytized mp., második Fülöp Károly. Mellúszás handikap. 200 m. Első Fabiny József (35 mp. hátr.), második Csáky István gróf. LÓVERSENY. )( A turfszalón titkára. A magyar zsoké­klub igazgatósága a turfszalón titkárává Pálmay Henrik birlapirótársunkat nevezte ki. Pálmay évti­zedek óta épp oly szorgalmas, mint hozzáértő mun­kása a sportirodalomnak és méltán rászolgált a zsoké-klub elismerésére, a. mely őszinte örömet kel­tett az uj titkár kollégái és sportbarátai körében. )( A Lincolnshire. Az angol sikversen.vszezon első nagy futásában a következő, lovak fognak , in­dulni: 5é Velocity 58% (D. Maher). 6é Roseate Dawn 57% (Me. Call), 6é Ob 55 (G. Stern), 4é Athi 51% (?), 5e Champ d'Or 51% (Parfrement), id. . Catty Crag 50 (Wheatley), 4é. His Eminence 50 (Higgs), id. Dumbarton C. 48% CO. Madden), 5é Kaffir Chief 48 (Griggs), 4é Bill of the Play 47% (Trigg), id. Monkshead 46% (Templeman A.), 46. Sarcelle 46%, (?), 4e. Crusader 46 (?•), 6é. Wild Aster 46 (Plant). 5.Ó Mondamin 46 (?), 5ő Speditőr 45 (Flanagon), 5é Camisard 44% (Saxby), 5é Tr. du Perigord 44% (?). 4é Lischana 44 (?), 4é Athleague 42% (?), id. Japan 42% (Howey), 4é Minos 41 (Jennings), 3ó Fra Diavolo 41 (Watts), 4ö Lovania 40 (Wootton), 3é Saxham 40 (J. Ho­ward), 4e Kolo 39 (Templeman F.), 4é Cyclops Too 3S% (?). A verseny jelöltjei His Eminence, Fra Diavolo, Camisard és Kaffir Chef. )( Az ügetöverseny dijai. A magyarországi verscnyegyesületek közül a mult évben a budapesti ügetőversenyegyesület 313.800 korona készpénzt, 8 tiszteletdijat, 2 aranyérmet, 2 ezüstérmet, a pozsonyi 71.050 korona készpénzt, 13 tiszteletdijat, 1 arany­érmet, a beregszászi 8200 korona készpénzt, 11 tisz­teletdijat, 1 aranyérmét, a debreceni 8147 korona készpénzt, 7 tiszteletdijat, a zornbori 2000 korona készpénzt fordított versenyei díjazására: )( Hírek a túriról. Bon marclié első startja ■ Angliában hétfőn lesz . a Batthyányi-Plate-hen. A Springer-mén legutóbb oly jól állta meg a házi próbát, hogy győzelmét a beavatottak bizonyosra ve­szik. — A rákosi díj íavoritja ismét Calabrias, a ■ melyről pár napig rossz hírek voltak forgalomban. Odsza 4:1. Mellette Orcus, Bar le dúc, Sir Robyeon és Malibran nagyobb kereslet tárgya 6:1 odszszal. —* Az alagi nagy akadályverseny favoritja állandóan Nugommorv, a melyet Czárán Zoltán fog. lovagolni. Garstone, Grignano, Hársas, Nikita csak másodsor­ban talál hívekre. — A Predzvit-handikap odszlistája a bánatjelentés után csak annyiban változott, hogy Beau merité.és Emir együtt került az első helyre 6 :1 odszszal. Sok fogadás jött Royal Flushra is, mig néhány beavatott Faragó győzelmében bízik. —• Barrysway, a rákosi-dijra kötelezett román tulaj­donban lévő francia hurdler, hétfőn Enghien-ben megnyerte a Prix du Boulonnais gátversenyt (4000 .frank, 3200 .méter).'Mi»»* Coco, North Pole. és. még hat ló ellen. A mén súlya ezért a győzelemért öt kilóval emelkedik a rákosi dijban. — Az urlovasok szövetkezete az idén, és pedig a tátrá-lomnici meeting keretében rendezi 2000-ik versenyét. A .jubiláns fu­tás a lomnici meeting első napjának negyedik pro­gramszáma lesz. — Hieronymus idei első startja az eddigi diszpozíció szerint a trialstakesben lesz. —• Mravik mester lovainak az első munkát a pályán szombaton adta. — Augur, a mely kitünően telelt át, a Hesp-istálló jelöltje, lesz az alagi tavaszi han- dikapban. — Tarai az idei szezonban'éri el pálya­futása 25 éves jubileumát. — Muse-1 a héten sokau fogadták a trialstakesre. Odsza 5:1. OTIIiTTÉK.*) EEB^£52Udutz-por;' föl ül múlhatatlan háziszer mindama gyomorbaj oknál, me­lyekből a rossz emésztés és székrekedés szokott keletkezni. A. gyógyszertárakban BT oil készítménye kérendő, eredeti dobozok 2 koronáért. Nem lévén azon helyzetben, hogy mindazoknak, kik meg: boldogult felejthetetlen nőm végtisztességén való mogic- lenésükkel nagyfabecsült részvétüket kimutatták, egyen­’ ....................................... “ (letemet, engedjék !■■■«■ —meg, hogy Kiváló tisztelettel Kutláxiya János. ként kife- hálás kÖS ,iezhe8sem azt ezúton nyilváníthassam. 94759 Mindazok, kiknek nincs vagy igen kevés az étvágyuk, emésztési zavarok­ban, gyomorégés, felfúvódás, túlságos gyomorsav- képződós. fej- és gyomorfájásban szenvednek, leg­jobb hatással használhatják a valódi Brády-féíe gyomorcseppeket. Kapható gyógyszertárakban. C. Brády gyógyszerész. Wion .I., Fleíachmarkfc Vasi- 6 üveget 5 kor.-ért, 3 dupla üveget 4 korona 50 fillérért bórmentve szállít. 9-1581 Szép szabad helyen, a vasúti állomás és a sétahely köze­lében. Legmodernebb kényelem. Központi fűtés. Újonnan épített disz-étterem. Különlegesség: Keller-Restaurant“. kitűnő csapolt sör és bor. Mérsékelt ár. ■■ ■ ■ Tüdőbajosok nincsenek a házban. Tejesbárány-okát leölve, bőríiélkül, pontosan 5 kg. súlyban, szállitpostán bérmentve bárhova 6.50 koronáért Inoze Gyula székelyturógyóra, Bárót (Erdély). Wiiiesem párja köhögés, rekedtség és hurut ellen a Réthy-íólo pemetefű»- cukorkának, do a vásárlásnál vigyázzon és csak Róthy-íóléfc fogadjon el, mivel számos silány utánzata van. Az eredetinek minden darabkáján rajta e név; Réthyl Ara 60 fillér. 92175 •) E rovatban foglaltakért nem vállal felelős­séget a szerkesztőség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék