Budapesti Hírlap, 1907. május (27. évfolyam, 104-129. szám)

1907-05-26 / 125. szám

1907. május 26. 9 pohárköszöntőt mondottak. Az angol újságírók este kilenc órakor folytatták utjokat Abbázia felé. — (Házasság.) Brunhuber Béla május 28-án, ’délután félhat órakor tartja esküvőjét a józsefvárosi plébánia templomban Fischer Terikével, Schmidt Ede gyámleányával. Vitár Kálmán nőül vette Kelemen Margitot Budapesten. Salamon Manó eljegyezte özvegy Klein Márkus- nét, született Braun Ernesztin úrnőt Budapesten. Guttmann Leó, a Machlup-féle gyár főhivatal­noka eljegyezte Arany Sándor budapesti járásbiró leányát, Margitot Budapesten. Fishcl Antal makói kereskedő eljegyezte Löwy Ilonkát Budapesten. Szántó Dani, a Me. Oormick aratógépgyár tisztviselője vasárnap délután két órakor a Rom- bach-utcai templomban tartja esküvőjét Steinberg Mór leányával, Margit-tál. — (Mezőfl megbízó levele.) Darányi Ignác földmivelési miniszter a képviselőház május 16-i'ki liiésén azt kérdezte Mezőfitöl, hogy mikor adtak neki a cselédek megbízást és az>t mondta, hogy addig, a tmig megbizó leveliét a Ház elé nem terjeszti, meg­bízás nélkül való ügyvivőnek tekinti. Mezőfi pártja, az újjászervezett szociáldemokrata párt (melynek fő- főmindenegyebe maga Mezőfi) erre két nyomtat­ványt küldött szét a mezőgazdasági cselédeknek, bére­seknek, juhászoknak és csőszöknek, melyben fölkéri Őket, hogy aláirásukkal jelentsék ki, hogy Mezőfi az 15 megbízottjuk. Érdekes azonban a két nyomtatvány különböző hangja. Az egyik, a mely a Háznak van szánva, fölötte szelid. Ez ily lágy furulyaszóval zeng: Kérjük a képviselő urat, hogy a kópviselőház- Ban a javaslat tárgyalásakor kövessen el mindent, hogy ezt a törvényjavaslatot Darányi Ignác földmű­velési miniszter kegyelmesen visszavonja, ha pedig visszavonni nem akarná, kérje meg a nagyságos kép­viselő urakat, hogy ezt a törvényjavaslatot töruénynyé ne emeljék. — Ezután, következik az aláírásra szánt rubrika. Annál mérgesebb a másik nyomtatvány, mely az aláirást ajánlja és legkésőbb május 24-re Mezőfi ke­zébe megküldeni rendeli. Ez a nyomtatvány, melyet Mezőfi nem a Ház elébe szánt, azonkívül, .bogy Me- zőfit elejétől végig az egekig magasztalja, Darányi minisztert már a derestörvény édes papájának mondja, azt állítja, bogy Mezőfi beszéde szörnyű dühre ingerelte a képviselőház nagybirtokos kép­viselőit, a miként — úgymond — olvasni lehet ezt a Szabad Äo-ban; és a nagy pátosz mellett sem fe­lejti el Üzletszerűen a lap neve mellett zárójelben megjegyezni: (mutatványszámot kívánatra ingyen 'küldünk). Majd ezt mondja: Testvérek! Komoly munka ez, a melyre föl­hívunk. Mezőfi Vilmos nem magáért, hanem értetek küzd. A gyalázkodás, a gúny, az üldözés, melynek az országházban ki van téve, csak azért történik, mert a munkálkodó nép egyetlen szószólója. Ne hagyjátok most cserben. Ne sajnáljátok a fáradságot, hogy meg­mutathassa a gőgös nagyoknak. „Én nem vagyok megbízás nélküli ügyvivő, hanem vagyok az elnyo­mott mezőgazdasáigi munkásnép igaz képviselője!“ A kétféle hangból pedig arra lehet következ­tetni, hogy Mezőfi lefelé, a hol az urak nem hallják meg, az urak szidalmazásával szerez megbízást és előfizetőt, fölfelé azonban ravaszul békés hurt pen­get, mert nem kívánja elrontani a dolgát a koalició- ual, melynek előlegezett jóakarata nem kis részben járult hozzá ahhoz, hogy a Házban ül. — (Községi orvosok Andrássyuál.) Toron- tál vármegye községi és körorvosainak; küldöttsége tisztelgett ma délben-Várady Imre, Thoroczkay Mik­lós gróf és Dániel Pál képviselők vezetésével An- drássy Gyula gróf belügyminiszternél. A küldöttség arra kérte a belügyminisztert, hogy hagyja jóvá a megyei közigazgatás határozatát, a mely a községi cs körorvosok fuvardiját s lakásviszonyait szabályozza. Andrássy Gyula gróf belügyminiszter kijelentette, hogy ezt a dolgot törvényhozás utján óhajtja a kor­mány szabályozni. Ha a közigazgatási határozat a tervezett törvényjavaslattal összhangban van, altkor semmi sem áll útjában annak, hogy jóváhagyja. A küldöttség éljenzéssel fogadta a választ, a mely után a miniszter hosszasan beszélgetett a községi és kör­orvosok helyzetéről és kijelentette, hogy igen fontos kérdésnek tartja az orvosolt helyzetének, megélheté­sének javítását és ezzel a kérdéssel állandóan foglal­kozik. — (Blaháné unokája.) Ó-Budán, a Miklós­ién elemi iskolának ma kedves és ünnepelt vendége volt: Blaha Lujza asszony. A nagy művésznő uno­kájának, Blaha Sándor miniszteri fogalmazó leány­kájának, a kis Margitnak a vizsgálatát hallgatta meg. A kis unoka a második osztályból tett vizsgá­latot. A nagyanyja, meg a szülei aggódó szeretettel lesték minden szavát. Az aggodalom azonban hama­rosan örömre vált, mert a leányka olyan okosan fe­lelt minden kérdésre, olyan kedvesen énekelt és sza­valt, hogy gyönyörűség volt hallani. Bizonyítvá­nyába pedig csupa megérdemelt kitűnőt Írtak bele. — (Nemzetközi sajtókiállitás.) Kopenhágá- ból táviratozzák: Ma nyitotta meg Frigyes király az uralkodóház összes tagjai és a miniszterek jelen­létében a nemzetközi sajtókiállitást. A kiállításon 4900 hirlap látható. A király hosszabb ideig beszél­getett a Magyar Újságkiadók Szövetségének küldött­jével, Lenkei Zsignionddal, a ki a magyar sajtóviszo­nyokról szolgált a felségnek tájékoztatással. A király megelégedését fejezte ki azon is, hogy a magyarok a kiállítás érdekében oly messze utat tettek meg. — (A párisi kereskedelmi kamara dele­gátusai Londonban.) Azon a banketen, a melyet e tagok tiszteletére Harrod-ék adtak, csakis a jó- hirü St.-Marceaux francia pezsgőt szolgálták föl. — (A bécsi mezőgazdasági kongresszus.) Becsből jelentik: A nemzetközi mezőgazdasági kon­gresszus résztvevői ma este bucsulakomára gyűltek egybe. Az első felköszöntőt Trenor spanyol delegátus mondotta a királyra. Beszéde végén a jelen voltak lelkesen éltették az uralkodót. Auersperg herceg, a kongresszus elnöke a megjelentek egészségére úri­tette poharát. Meline diszelnök az összes mezőgazda­ságot űző nemzetek egyesülését óhajtja és jövő világbéke hajnalhasodását üdvözölte. Kolowrát gróf Melinét, Pasqui olasz delegátus Becs városát, Kcra orosz delegátus az osztrák mezőgazdaságot dicsőítette. — (összeesküvés négy orosz nagyherceg ellen.) Parisból jelentik nekünk: Orosz összeesküvők merényletet terveztek négy orosz nagyherceg ellen. Merényletüket a nagy operában akarták végrehaj­tani a nagy orosz hangverseny alkalmával, a melyre a nagyhercegek is megígérték megjelenésüket. Azon­ban az egyik összeesküvő elárulta a tervet a párisi rendőrfőnöknek, a ki figyelmeztette a nagyhercege­ket, hogy ne menjenek el a hangversenyre. A rend­őrség az összes gyanús orosz elemeket ki fogja utasí­tani Parisból. . — (A Magyar Építőművészek Szövetsége) ma délután hat órakor tartotta meg évi rendes köz­gyűlését Ferenciek-téri helyiségében, melyen Petz Samu műegyetemi tanár, első mester elnökölt. Az elnök megnyitója Után Jámbor Lajos titkár fölol­vasta a választmány évi jelentését és azután Gaál Bertalan pénztáros a Szövetség vagyoni helyzetéről számolt be. Majd kiosztották a Wellisch Alfréd mű­építész és Róth Miksa iparművész által ajándékozott pályadijakat a pályanyertes műegyetemi hallgatók között. A Wellisch Alfréd pályázatán első dijat nyer­tek: Koós Károly é& Cser na Dezső, másodikat: Mende Valér és Györgyi Dénes; bárom harmadikat: Révész Mór, Prokisch és Róth, Machlup és Szömörkényi kö­zött osztottak ki. A Róth Miksa-féle pályázaton egy­forma dijat osztottak ki Róth Zsigmond és Los- sányi Béla között. A közgyűlés ezután a Szövetség uj tisztikarát választotta meg. Á közgyűlés után a Fészek-klubban banket volt. — (Érettségi vizsgálati kormányképvise­lők.) Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatás- ügyi miniszter az autonóm felekezeti középiskolák ez évi rendes érettségi vizsgálataihoz a következő kormányképviselőket küldötte ki: 1. A dunamelléki ev. ref. egyházkerületben: a budapesti ev. ref. főgimnáziumhoz Hegedűs István dr. budapesti egyetemi tanárt; a halasi főgimná­ziumhoz Szász Károly dr. kultuszminiszteri osztály- tanácsost, a kecskeméti főgimnáziumhoz Szádeczky Lajos dr. kolozsvári egyetemi tanárt, és a nagykő­rösi' ev. ref. főgimnáziumhoz Ferenczi Zoltán drt, a budapesti tudományi egyetem könyvtárának igaz­gatóját. 2. A dunántúli ev. ref. egyházkerületben: a pápai ev. ref. főgimnáziumhoz K. Kiss József deb­receni ev. ref. főiskolai igazgató-tanácsost; a csurgói főgimnáziumhoz Csiky Lajos dr. debreceni ev. ref. főiskolai tanárt. 3. A tiszáninneni ev. ref. egyház- kerületben : a miskolci ev. ref. főgimnáziumhoz Öreg János dr. debreceni ev. ref. főiskolai tanárt, a sá­rospataki főgimnáziumhoz Kércszy Zoltán dr. kas­sai jogakadémiái tanárt, a rimaszombati egyesült protestáns főgimnáziumhoz Szűcs .Farkas budapesti ev. réí. teológiai tanárt. 4. A tiszántúli ev. ref. egy­házkerületben : a békési ev. ref. főgimnáziumhoz Schilling Lajos dr. kolozsvári egyetemi tanárt, a debreceni főgimnáziumhoz Bartha Béla dr. Selmec­bányái bányászati és erdészeti főiskolai tanárt, a hajdúböszörményi főgimnáziumhoz Hamar István budapesti ev. ref. főiskolai igazgatót, a hódmezővá­sárhelyi főgimnáziumhoz Antal Géza dr. pápai teoló­giai akadémiai tanárt, a kisújszállási főgimnázium­hoz Győry Tibor dr. budapesti egyetemi magánta­nárt, a máramarosszigeti főgimnáziumhoz Kiss Ká­roly budapesti ref. 'főgimnáziumi tanárt, a mezőtúri főgimnáziumhoz Pap Tibor dr. máramarosszigeti ev. réf. jogakadémiai igazgatót, a szatmárnémeti fő­gimnáziumhoz Major Károly dr. gyöngyösi állami ^gimnáziumi tanárt. 5. Az erdéljjrészi ev. ref. egy­BUDAPESTI HÍRLAP. (125. sz.) házkerületben: A kolozsvári ev. ref. főgimnáziumhoz Kiss Lajos szegedi állami főreáliskolai tanárt, a marosvásárhelyjfőgimnáziumhoz Ferenczy Árpád dr. sárospataki jogakadémiai tanárt, a nagyenyedi fő­gimnáziumhoz Erdély Pált, a kolozsvári egyetemi könyvtár igazgatóját, a sepsiszentgyörgyi ev. ref. főgimnáziumhoz Székely György dr, sárospataki ev. ref. főiskolai igazgatót, a 6zászvárosi gimnáziumhoz Szádeczky Gyula dr. kolozsvári egyetemi tanárt, a székelyudvarhelyi főgimnáziumhoz Jakab Ödön bu­dapesti állami főreáliskolai tanárt, a zilahi ev. ref. főgimnáziumhoz Kenessey Béla kolozsvári ev. ref. teológiai akadámiai igazgatót. 6. A bányai ág. hitv. evang. egyházkerületben: a budapesti ág. h. evang. főgimnáziumhoz Heinrich Gusztáv drt, az Akadémia főtitkárát, a békéscsabai főgimnáziumhoz Réthy László dr. nemzeti múzeumi őrt; a szarvasi főgimná­ziumhoz Hörk József pozsonyi ág. h. evang. főiskolai tanárt. 7. A tiszamelléki ág. h. evang. egyházkerü­letben: az eperjesi ág. h. evang. főgimnáziumhoz Fischer Miklós szepesiglói evang. fögimnáziumi igazgatót, a nyíregyházai főgimnáziumhoz Stromp László dr. pozsonyi ág. h. evang. teológiai tanárt, a késmárki főgimnáziumhoz Masznyik Endre dr.; pozsonyi ev. teológiai akadémiai igazgatót, a rozs- nyói főgimnáziumhoz Obeskó Dezső dr. eperjesi jog­akadémiai tanárt, a szepesiglói ág. h. evang. főgim­náziumhoz Kovács Sándor pozsonyi evang. teológiai akadémiai tanárt. 8. A dunáninneni ág. h. evang. egyházkerületben: a pozsonyi ág. h. evang. főgim­náziumhoz Mágotcsy-Dietz Sándor dr. budapesti egyetemi tanárt, a Selmecbányái főgimnáziumhoz Mikler Károly dr. eperjesi jogakadémiai tanárt. 9. A dunántúli ág. h. evang. egyházkerületben: a sop­roni ág. h. evang. főgimnáziumhoz Pruzsinszky Já­nos dr. budapesti gyakorló fögimnáziumi tanárt, a felsőlövői főgimnáziumhoz Szlávik Mátyás dr. eper­jesi teológiai dékántanárt. 10. Az erdélyrészi ág. h, evang. egyházkerületben: a brassói evang. főgimná­ziumhoz E. Nagy Olivér eperjesi jogakadémiai ta­nárt, a nagyszebeni ág. h. evang. főgimnáziumhoz és ugyanott az evang. főreáliskolához Jacobi Károly budapesti állami főgimnáziumi tanárt, a medgyesi főgimnáziumhoz Jezsovics Károly nyugalmazott evang. líceumi igazgatót, a segesvári főgimnázium­hoz Theisz Gyula dr. budapesti állami főreáliskolai tanárt, besztercei evang. főgimnáziumhoz Schneller István kolozsvári egyetemi tanárt. 11. Az unitáriusok egyházkerületében: a kolozsvári unitárius főgimná­ziumhoz Kozma Ferenc dr. nyugalmazott tanfel­ügyelőt. 12. A gór. kel. román metropolita érsek egyházi főhatósága alatt álló brassói főgimnáziumhoz Moldován Gergely dr. kolozsvári egyetemi tanárt. 13. A gór. kel. szerb pátriárka egyházi főhatósága alatt álló újvidéki főgimnáziumhoz Margalits Ede dr. budapesti egyetemi tanárt, .— (A müveit németek.) Erzsébetvárosból táviratozzák: Medgyesen Bauer Leó színigazgató nagyszebeni német társulatának Otelló előadásán Wibach színész az előadást zavaró hölgyközönségnek a színpadról ezt kiáltotta: pfuj! A teremben nagy volt a megütődés. A hölgyek hozzátartozói az igaz­gatót és a színészt provokálják, a társulatot pedig bojkottálják. A rendőrkapitány kihágás cimen az igazgatót és a színészt megidézte. — (A hajdúböszörményi Bocskay-szobor.) A hajdúság ősi fészkében, Hajdúböszörményben jú­nius másodikén leplezik le Bocskay Istvánnak, Erdély egykor való fejedelmének a szobrát. A haza­fias esemény nagy ünnepség keretében fog lejátszódni, nemcsak a szomszédos megyéknek és városokuak, ha­nem a törvényhozás és a kormány tagjainak a rész­vételével. Az ünnepségek sorrendje a következő: Junius elsején, este hetedfél órakor közgyűlést tart a Magyar Prot. Irodalmi Társaság. Az ülést Antal Gábor püspök nyitja meg. Ugyanakkor a Tiszántúli Ref. Egyházi Értekezlet is közgyűlést tart, a melyet Kiss Áron püspök nyit meg; Dégenfeld-Schomlurg József gróf egyházkerületi főgondnok is beszédet mond. Ugyanezen a napon ismerkedő est a Bcreg- szászy-vendéglőben. Junius másodikén reggel nyolc óra tájban a kormány tagjainak, a törvényhozás kép­viseletének és a törvényhatóságok küldöttségeinek érkezése. Üdvözlő beszédet a vasúton Kovács Gyula alispán, a városházán Somossy Béla polgármester mond. Kilenc órakor ünnepi istentisztelet a Bocskay- téri templomban, majd vármegyei közgyűlés a város­háza dísztermében. Ezután következik a Bocskay- szobor leleplezése, a mely alkalommal a megjelent közönséget Veszprémy Zoltán főispán üdvözli. Az egyesült hajdúböszörményi, hajdúnánási és hajdu- szoboszlói daloskörök cléneklik Zichy Géza gróf Bocskayról szerzett dalát. Az ünnepi beszédet, a melynek folyamán a szoborról lehull a lepel, Baltha­zar Dezső dr. esperes mondja. Benedek János dr. országgyűlési képviselő elszavalja ez alkalomra irt ódáját, majd a daloskörök újabb éneke után Kovács Gyula alispán, a szoborbizottság elnöke az emlék­művet átadja Hajdúböszörmény városának. Junius másodikén délután 2 órakor társasebéd a városháza udvarán. Négy órakor a Belmissziói Egyesület érte­kezlete a városházán. Junius harmadikén reggel 9 órakor az Irodalmi Társaság és Egyházi Értekezlet diszgyülést rendez a Kossuth-téri templomban. A megnyitót Zsilinszky Mihály mondja. Balogh Fe-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék