Budapesti Hírlap, 1907. május (27. évfolyam, 104-129. szám)

1907-05-19 / 119. szám

1907. május 19. BUDAPESTI HÍRLAP. (119. sz.) 15 adást tartani. A folyó ügyek elintézése után 62 uj tagot választottak; a tagok száma 9108, közöttük 234 hölgy tag. — A Történelmi Társulat csütörtökön dél­után. öt órakor az Akadémia kistermében választ­mányi ülést tárt, melynek tárgyai: Tagajánlás. Fiók Károly fölolvasása. Géza fejedelem, neve. Pénztári kimutatás. Jelentések. * (Egyetemes Irodalomtörténet.) Az Egye­temes Irodalúmtörténet-nek, melyet Heinrich Gusz­táv egyetemi tanár szerkesztésében, a kultuszminisz­térium támogatásával a Franklin-Társulat ad ki, megjelent a harmadik kötete. A minden tekintetben hézagpótló munka öt negyven Íves kötetből fog állani, gazdagon illusztrálva szövegképekkel és mü- mellékletekkel. A most megjelent harmadik kötet kiállítása is éppen oly díszes, mint az első két köteté. 35 mümelléklet és 148 szövegkép gazdagítja és magyarázza a legapróbb részletekre is kiterjedő szöveget. A most megjelent harmadik kötet külön is kapható fűzve 16 koronáért, kötve 20 koronáért. Az egész mü bármely könyvkereskedés utján havi részletfizetésre is megrendelhető. Ára a teljes öt kötetnek fűzve 80 korona, díszes kötésben 100 ko­rona. Kapható a Budapesti Hírlap könyvkiadóhiva­talában is. * (Uj könyvek.) Magyarország lepkéi, irta: Abafi, Aigner Lajos, ára diszkötésben 30 korona. — A gyermek lelki világából, irta Babarczi-Schwartzer Ottó dr., ára 1 korona 50 fillér. — Benvenuto Cellini, irta: Darvai Móric dr., ára diszkötésben 8 korona. — Az anyaság higiénéje, irta: Elischer Gyula dr., ára 1 korona 50 fillér. — A rubel, Galytzin herceg re­génye, ára kötve 2 korona. —• Déryné ifjasszony, színjáték 3 fölvonásban, irta: Herczeg Ferenc, ára diszkötésben 4 korona 50 fillér. — A végrehajtási törvény magyarázata, irta: 1 mling Konrád dr. ára 12 korona. — Recepció, paritás és főrendiházi kép­viselet, irta: Kérészy Zoltán dr., ára 1 korona 50 fillér. — Aquáriumi tanulmány, irta: Krenedits Ferenc, ára 3 korona. — Munkácsy Mihály, irta: Malonyay Dezső, ára két diszkötésben 16 korona. — Állatainknak betegségektől való védése, irta: Monos­tori Károly, ára 1 korona. — A magyar birodalom ásványvizei és fürdőhelyei, szerkesztette: Papp Samu és Hankó Vilmos dr., ára 3 korona. — Fer­rara, Ravenna, Firenze, irta: Pékár Gyula, ára disz- kötösben 8 korona. —- Vitézi románcok, irta: Pékár Gyula, ára 4 korona. — Péterffy Tamás meséi: Vi­rág-mesék, Székely-mesék, Cigány-mesék, egy-egy kötet ára 1 korona. — Mindezek megrendelhetők a Budapesti Hirlap könyvkiadóhivatalában a pénz elő­zetes beküldése, vagy utánvét mellett. * * TESTEDZÉS. * Tornaünnep Pécsett. A magyarországi testedző szövetség által május 19-én és 20-án, pün­kösdkor Pécsett rendezendő országos jellegű torna­ünnep, a jelekből Ítélve, igen nagy arányú lesz. Ed- digeié az ünnepre 24 testedző egyesület, több mint 700 tornász jelentkezett, köztük 63 hölgy-torná3z, a kik 16 zászló alatt fognak fölvonulni. Az együttes szabadgyakorlatok és különösen a hölgymintacsapa- tok tornázása előreláthatólag fényes pontja lesz az ünnepnek. A versenyre 14 mintacsapat, 13 sulydobó, 6 távolugró, 17 stafétafutó csapat, 5 füleslabda és 3 labdarugó csapat jelentkezett, a tornászati lóver­senyre 37, az atlétikai főversenyre 38, a százméteres síkfutásra 57, az ezerméteres síkfutásra 27 és a ge- rely vetés-mérkőzésre 15 nevezés érkezett. Az ünnep testnevelés legfőbb őre kiküldetése alapján az ürese­désben lévő magyar tagsági helyet fogja ad interim addig is képviselni, mig a nemzetközi olimpiai bizott­ság ezt a helyet választás utján be nem tölti. * A székesfejérvári lövőverseny. Székes- fejérvárról jelentik: A Magyar országos céllövő-szö- vetség ma kezdte meg Székesfejérvárott három napra terjedő második országos lövész-versenyét. A ver­senyre már az első nap is igen sokan érkeztek Buda­pestről. A vendégeket az állomáson Havranek József polgármester üdvözölte. A versenytéren Széchenyi Viktor gróf mondott üdvözlő beszédet, a melyre Szemere Miklós válaszolt, megköszönve a meleg foga­dást. A verseny megnyitását háromszoros mozsár- ágyulövés jelezte. Elsőnek Széchenyi Viktor gróf lőtt a céltáblára. A versenyt hétfőn délután fejezik be, mely után a dijakat osztják ki. Azután ünnepi lakoma lesz a polgári lövőházban. * A Ferencvárosi Torna-Klub Bécsben. A F. T. K. csapata pünkösd két ünnepén Bécsben mér­kőzik. Vasárnap a 7. First Vienna F. K.-bal; hét­főn délután pedig a Wiener Sport-Klub kitűnő bécsi csapatával. A kettős mérkőzésre a F. T. K. tel­jes első csapatával és nagy tartalékkal Utazott el a ma délutáni gyorsvonattal. * A Magyar Turista-Egyesület id. Kórnyey Ede alelnök vezetésével ma délután tartotta ez idei rendes közgyűlését. Kovács Ferenc dr. főtitkár ter­jesztette elő jelentését, a melyben beszámolt a múlt évi december 29-iki közgyűlés óta történtekről. Je­lentette, hogy a belügyminiszter jóváhagyta a mó­dosított alapszabályokat és most már sorra kerülhet a középponti választmány ügyrendjének módosítása is. A pénztári jelentés szerint az egyesület vagyona 5811 koronát tesz ki. A zárószámadások és költség- vetés megállapítása után a tisztikar kiegészítésére került a sor. Áz üresedésben levő elnöki állásra nagy lelkesédéssel Téry Ödön drt választották meg. Jegyző: Serényi Jenő, választmányi tag: Nigrinyi György dr., Németh Imre dr., Bumy Béla dr. lett. * Kerületi tornaverseny Székesfejérvá­rott. A Dunántúli középfokú iskolák tornaversenye, mint tudósítónk írja, május 26-án lesz Székesfejér­várott, a melynek sikere érdekében a rendező-bizott­ság nagy buzgalmat fejt ki. Eddig huszonnégy közép­iskola 1075 tanulóval jelentkezett a versenyre, a mely előreláthatólag impozáns lesz. A verseny területén 1500 személyre szánt tribünt állítanak föl. Már meg­állapították a verseny programját, a mely bő alkal­mat ad az ifjaknak ügyességük bemutatására. A kü­lönböző dijak között érdekes a székesfejérvári hölgyek. dija, egy remek müvü ezüst kürt, a melyet Erzsébet. Amélia királyi hercegnő fog a győztes csapat vezető­jének átnyújtani. LÓVERSENY. )( A tavaszi futtatás. A meeting egyik leg­jelentősebb futása, az alagi dij, holnap kerül dűlőre és ezúttal igazán a derby előfutása lesz. Indulni fog ugyanis: Tábornok (Birkenruth), Táltos (Walking- ton), Blindes Glück (Southey), Elmore (Tarai), Héja (Martin), Sepoy (Krouzil), Styrian (Janek), Fejérváry (Fetting). A kékszalag első favoritja nem áll ugyan starthoz, de Elmore és Styrian mérkőzése már egy kis ujjmutatás lesz a derbyre. Azt hiszszük, a versenyt Styrian nyeri meg Elmore előtt, mig a harmadik helyre Táltost várjuk. Az eladók handikap- jában Viola és Apatin, a fóthi handikapban Tupitek, és Tagi, a Nákó-dijban Grey Tick és Justice, a nye­fővédőségét Apponyi Albert gróf kultuszminiszt sr és Jekelfalussy Lajos honvédelmi miniszter vállalta el. Az ünnep sikere érdekében Zsolnay Miklós kiál­lítási elnök buzgólkodik, kit munkálkodásában tá­mogat Sándor dr., a pécsi tornaegyesület elnöke és Bodorlay, a tornaegyesület igazgatója, valamint Iszer Károly, a testedző szövetség képviseletében. * A Woodwich és a magyar csapatok. A Woodivich Arsenal Futball and Atletik Compagnie csapatával a magyar csapatok a következő összeállí­tásban fognak játszani a millenáris pályán: Pünkösd vasárnapján délután félhat órakor Budapesti Torna- ~lub (piros-fehér): Domonkos, Sárközy, Fehéry, lhőssy, Szamos, Kisfaludy, Balázs I., Lehár, Bos- , Molnár, Horváth. Biró: Gabrovitz Emil lesz. -ösd hétfőjén délután félhat órakor Magyar i/akorlók Köre (kék-fehér): Holies, Nagy, Csü- rágh, Koltai, Kürschner, Sebestyén, Károly, Vida II., Holub. Biró: Fehéry Ákos lesz. * A nemzetközi labdarugó-szövetség kon- zusa. Amszterdámban most pünkösdkor tartja "oration Internacionale de Fottball Association edik nemzetközi kongresszusát, a melyen a ma- labdarugó-szövetséget Múzsa Gyula országos iselő, a Magyar Atlétikai Klub háznagya fogja “iselni, a kire az a kötelesség hárul, hogy hazánk Uóságát dokumentálva, keresztül vigye a magyar vétségnek a többi nagy nemzetekéivel egyenrangú övetség gyanánt való elismerését. Múzsa egyúttal ágában május 2ö-án ülésező Nemzetközi Olimpiai zottsáa ülésén a közoktatási kormány, mint a hazai \ rétién kétévesek versenyében Hainal és Magas, az eladó kétévesek versenyében La Beauté és Toledo, a 2500 méteres handikapban Tiszavesszö és Szelekurdi a jelöltünk. — Hétfőn a Wenckheim Béla-emlókver­seny körül csoportosulnak a zárónap futásai. A más esztendőkben is jelentős futásban az idén ismét egy derbykandidátus, Hieronymus mutatkozik be és bár öt font túlsúlyt kell nyergébe venni, mégis őt vár­juk elsőnek Old Coin és Palóckirály előtt. Éten a napon lesz még a zárg-liandikap, a melynek nye­rője az adott teherviszonyok között Megint (59%), Népszó (58%), Bonjour (56%) lehet, A Kerepesi- dijban Blindes Glück vagy Gabelou, az eladóver­senyben Csorba vagy Seenymphe, a nyeretlen két­évesek versenyében Hajnal vagy Magas, a kétévesek eladóversenyében Wergele vagy Minette, a beaten- handikapban Telemach vagy Ovidius győzhet. )( Ügetőverseny. A Budapesti ügető-ver- seny-egyesület nyári meetingje csütörtökön, május 23-án kezdődik. A többi versenynap május 26., 28., 30., junius 2., 4. és 6-ik napja. )( Uj start-gép. Uj start-gépet mutatott be Batthyány Elemér grófnak a most használatban levő gépek készítője. Az uj gép nagyjában megfelel a mostaninak, főváltozása, hogy a szalag nem egyenes irányban fölfelé, hanem a lovak előtt félkörben sza­lad föl. Az újítást a zsoké-klub elnöke helyesléssel fogadta és próbaképpen a nyári meetingre egy ilyen gépet fölállítanak. Batthyány gróf különben pénte­ken délután a mázsaház előtt egy más start-gépet is bemutatott, a mely Belgiumban van használatban és nem áll egyébből, mint gummi szalagból. Ezt a starter a barrier egyik oldalára érősiti és egy francia kulcshoz hasonló fogóval keresztülhúzza a pályán. Mikor elindítja a lovakat, a szalag villámsébesen repül a pályán át. VIDÉK. — Egy árvapénztár botránya. Temesvárw ról jelentik a M. T. 7.-nak: A temesmegyei árvapénz­tár múlt évi számadásának megvizsgálására bizott­ság küldetett ki, a mely konstatálta, hogy a mérleg nem reális. A tartalékalap reális mérlegé szerint hiány volna, nem pedig fölösleg. A megyegyülés erre kimondta a gyámpénztár teljes leszámolását és a tételek likvidálásával megbízta az alispánt azzal, hogy vizsgáltassa fölül az okmányokat is, a nem reális értékeket töröltesse az aktívák közül és állít­tassa össze a törvénytelenül végzett leírásokat. A hiány fedezését illetőleg a közgyűlés a teljes leszá­molás elvégzése után fog határozni. A bizottság je­lentése szerint a leírások a helytelen kezelés folytán 1,800.000 korona hiányt okoztak. Sikkasztás, vagy hűtlen kezelés esete nem forog fönn. Fegyelmi eljá­rást senki ellen sem indítottak. * — Zichy Aladár gróf diszpolgársága. Nagy­kanizsáról jelentik, hogy a város képviselőtestülete Zichy Aladár gróf minisztert ma egyhangúlag dísz­polgárrá választotta. * — Háromszéhmegye kérése. Héromszék- megye fölirátot intézett Kossuth Ferenc kereskede­lemügyi miniszterhez, a vármegyei telefonhálózat kiépitése dolgában. A föliratban a vármegye utal arra, hogy a modern élet minden ágazatában, a ke­reskedelmi és ipari élet terén nem nélkülözheti az érintkezés és közvetetlen összeköttetés e rendkívül nagy fontossággal bíró eszközét. * — A kassai vasutasok sérelme. Az állam- vasúti alkalmazottak fizetésének rendezéséről szóló törvényjavaslat, mint Kassáról jelentik, nagy elé­gedetlenséget okozott az ottani vasutasok körében, mert a lakásbér tekintetében kedvezőtlenebb hely­zetbe jutnak, mint a minőben eddig voltak. A javas­lat ugyanis Kassa városát lakásbér tekintetében a III. fokozatba sorozza, éppen úgy, mint Hieronymi volt kereskedelmi miniszter törvénye, mig 1904- előtt Kassa a II. fokozatban szerepelt. A kassai ál- lamvasuti alkalmazottak ebben a dologban este ér­tekezletet tartottakba melyen kimondták: hogy a lakáspénznek föltétlenül oly nagynak kell lennie, hogy azon a részükre természetben is kijáró és meg­felelő lakást bérelni képesek legyenek; vagyis Kassá magasabb lakásbérosztályba kerüljön. E cél eléré­sére mindvégig kitartóan küzdenek. Végül elhatá­rozták, hogy az ügy támogatására fölkérik Semsey László dr. képviselőt, Batthyány Tivadar grófot, - mint a vasutasok szövetségének elnökét, Abauj- Torna vármegye összes képviselőit és az országos) függetlenségi pártot. EGYESÜLETEK. A Nőtisztviselök Országos Egyesvlcté-nck leg< utóbbi választmányi ülésén a titkárság beszámolt az állásközvetítő intézményről. E szerint nagy szám­ban keresnek nőtisztviselőket és ezzel szemben aránylag kevés tisztviselőnő ’keres állást. Az egye­sület az áílasnélkül való tisztviselőnők figyelmét fölhívja díjtalanul működő állásközvetitési irodá­jára. A választmány megelégedéssel vette tudomá­sul, hogy Szemesen a Balaton mellett létesült üdülő­telepet már junius 10-én átadják rendeltetésé­nek. Az egyesület tagjai díjtalanul vehetik igénybe a telepet. Áz egyesület továbbá elhatározta, hogy az 1908 junius hónapjában az Amszterdámban tar­tandó választó-jogi kongresszus alkalmából társas- utazást rendez Hollandiába. * .1 Magyarország Szemorvosainak Egyesülete má­jus 18-án és 19-én a budapesti tudományos egye­temi szemklinika tantermében tartja III. köz­gyűlését. Napirend: I. Május 18-án, szombaton délután 5 órakor. A) Ügyviteli közgyűlés, a) El­nöki megnyitó, b) A titkár jelentőse, c) Két választ­mányi tag választása. B) Tudományos ülés. a) Re­feráló előadás: Blaskovics László: A dacryocystitis chronica gyógyítása, b) Előadások: 1. Fejér Gyulát Az újszülöttek veleszületett könytömlő-genyedésé- nek kór- és gyógytanáról. 2. Scholtz Kornél; A! vakság oka és elterjedése Magyarországon. 3. Itévész Géza (vendég): A szinvakság különböző tipusairól, tekintettel az újabb fény- és szinérzet-elméletekre. II. Május 19-én, vasárnap délelőtt 9 órakor, a) Bemutatások: 1. Fejér Gyula: A látóidegfő nagy­fokú pigmentációjának ritka esete. 2. Ifjabb Fekete Sámuel ,(,Szatmár-Németi): Irideremia esete. 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék