Budapesti Hírlap, 1908. augusztus (28. évfolyam, 185-208. szám)

1908-08-15 / 196. szám

12 BUDAPESTI HÍRLAP. (196. sz.) 190S. augusztus 15. — (Ellopott kincs.) A génual rendőrség táv­iratban értesítette a budapesti főkapitányságot, hogy az ottani Splendid-szálló társalgó termében Ullmann II. Hermann párisi ékszerész utazójától, Peyrusse Márió márui lakostól elloptak egy utazótáskát, a melyben több darab gyéfnánt, smaragd, zafír, gyöngy és egyéb drágakő, továbbá kétezer frank készpénz volt. Az összes kár ötszáznyolcvanezer lira. A lopás­sal három embert gyanúsítanak, kiket néhány nap­pal előbb a társalgóban láttak ólálkodni. Az egyik gyanúsított, egy Gold nevű francia, zömök testal­katú, borotvált szakálla, .sápadt arcszinü ember. Kö­rülbelül negyven éves lehet. Másik társa, külsejéről Ítélve, valószínűleg helynélküli szolga, kicsi ter­metű, huszonöt éves vézna férfi. A harmadik gya­núsított előkelő külsejű, ötven év körüli, magas ter­metű ember. Szőke bajusza yan. A rendőrség keresi a gyanusitott embereket. ; — (Öt ember tűzhalála.) Teschenből táviratoz­zak : A Teschen közelében levő Boy községben tegnap délután Kolavik János földbirtokos házában tűz ütött ki, a mely olyan gyorsan elharapódzott, hogy Kolavik és három gyermeke éppen csak hogy meg­menthette . életét, felesége azonban, továbbá az asz- szony bátyja feleségestül és két, gyermeke a tűzben lelte halálát. A ház teljesen elhamvadt. — (Árvíz Arvamegyében.) Az ’Árva folyó, mint Alsó-Kubinból jelentik, kiáradt s a viz Árva­váralja és Podbjel közt elpusztította az árvavölgyi vasút töltését. Alsó-Kubinban elöntötte az összes partmenti kerteket. Az • 1891-ben történt elemi csapást országos gyűjtéssel enyhítették és az ebből visszamaradt 300.000 koronát, melyet inségalap né­ven kezelnek, a megye vizsuj tóttá lakossága fölsegi- tésére fogják fordítani. — (Vonatösszeütközés.) A magyar királyi államvasutak igazgatóságának értesítése szerint a sárbogárd-szekszárdi vonalon Hidia-Pusztaapáti ál­lomáson a 4004. számú személyvonat e hónap 13-áu a 4003. számú személyvonattal a bejárati váltó előtt összeütközött. Utasban és a személyzetben sérülés nem történt. A pályát szabaddá tették és a forgalmat fönnakadás nélkül lebonyolítják. — Divat Újság. A kedvezőtlen, szeszélyes időjárás a rendesnél hamarabb az ősz felé tereli a gondola­tainkat. Más esztendőben ilyenkor vagyunk benne a legnagyobb kánikulában, habkönnyüségü ruhákkal telve a kirakatok. Most pedig az átmeneti ruhákon, kalapokon töprengünk már is. A Divat Újság ma megjelent, augusztus 15. száma, csupa ilyen átmeneti ruhákat mutat be, egyszerűbb, díszesebb kivitelben. Csinos, ízléses mintáit látjuk az ujdivatu felöltők­nek. De van sok ujformáju fkalapminta is a Divat Újság mai számában, a minek az az előnye van, hogy már mo6t alakíttathatja az uj divat szerint a kalap­ját az, a kinek van alakítani valója. Most a divat- árusnők még nincsenek annyira elhalmozva, hama­rabb végezhetnek az ilyen alakítási munkával és ol­csóbban is, a mi utóvégre elég fontos kérdés. Attól pedig ne tartson senki, hogy ha már most csináltat átmeneti vagy őszi holmit, az talán nem lesz elég di­vatos. A Divat Újság ezen a téren feltétlenül meg­bízható, mert képei a legelőkelőbb külföldi cégek eredeti tervei után készülnek. A Divat Újság előfizetés iára negyedévre cse­kély 2 korona 20 fillér. Az előfizetést a legjobb közve­tettemül a kiadóhivatalnak beküldeni, (VIII., Rökk Szilárd-utca 4.), mely mutatványszámot is bárkinek szívesen küld. nátus, bentlakó és bejáró növendékek számára. A felső kereskedelmi iskola teljesen egyenjogú az ál­lami, községi, testületi és kereskedelmi akadémiák­kal kapcsolatos felső kereskedelmi iskolákkal. Érett­ségi bizonyítványa följogosít az egyéves önkéntes­ségre. A polgári iskola szintén egyenjogú a hasonló állami és községi intézetekkel. A beírások augusz­tus 30-tól szeptember 5-ig tartanak. — Japán-kínai ünnepély. Ma, szombaton, mozgal­mas élet lesz az Amerikai Parkban. Tan-Kvai kínai főpap, a hasonnevű, kínai művész-trupp vezetője, kínai-japán ünnepélyt rendez. A. terület külsejét át­alakítják. A területen egy valóságos kinai ópium­barlang, kínai vásártér, kinai és japán kóklerek és tüzevők fogják a közönséget szórakoztatni, gésák vo­nulnak föl, japán teaház is lesz és egy kinai zenekar fog muzsikálni, a mikor a Bachó vezetése alatt álló honvédzenefcar mostre-hangversenye szünetel. Szép­ségverseny is lesz. Jury-je lesz ennek maga a közön­ség. Mindenki szavazó-szelvényeket kap. A kinek a legtöbb szavazó-cédulája lesz a hölgyek közül, azé az első dij: szép női aranyóra. A második dij egy érté­kes karperec, a harmadik egy értékes gyűrű. A Va­rietében két nagy díszelőadás lesz: délután hat óra­kor félhelyárakkal és este 10 órakor rendes helyárak­kal; mindkét előadásban ugyanaz a műsor: Perzina, Tart-A'mt-csapattal, Colin-Clairons-sal, Johnson és Dean-nal, Harvey-csapattal és 11 elsőrangú attrak­cióval. A Tabarin-Moulin-Kouge-ban 25 uj szenzá­ciós szám van. —■ Fővárosi Orfeum. Waldmann Imre igazgató ma 15-én esti 8 órakor nyitja meg a Fővárosi Orfeumot, rendkívül változatos és mulattató műsorral, — Bika-sör elnevezés alatt uj sört hozott forga­lomba hozzáértő vegyészek vizsgálatai és próbái után hazánk egyik főura. Sörgyárát világot járt tapasz­talatai után, a modern teknika vívmányaival föl­szerelve rendezte be ujonan. A Bika-sört vegyi ösz- szetételénól fogva, mint gyógysört sok esetben siker­rel használják s orvosi tekintélyek is rendelik. A Bika-sör a napokban a főváros számos előkelő ven­déglőjében már kimérésre kerül és úgy mindenki kér­heti a Bika-sört. A tisztelt olvasók figyelmét e lap mai számában erre vonatkozó hirdetésére a sörgyár fölhívja. —• Bizalom a gyógyulásnak egy fontos előföltétele. A villámossággal való gyógyítás sikerei mindenütt bizalmat keltettek az idegbajosok körében, s ma már általánosan elterjedt a tudat, hogy a villámos gyógy­mód a modern orvosi tudománynak egyik legfonto­sabb kiegészítő része. Lényeges kérdés azonban az, hói, mikor és miképpen kell alkalmazni megtámadott idegrendszer vagy szervezet gyógyítására a villámos­ságot. Erre a kérdésre kimerítő választ ád az ingyen könyv, melynek cime: „Értekezés a villámos gyógy­módról14 s melyet kívánatra zárt borítékban ingyen és bérmentve küld meg bárkinek az Elektro Vitalizer orvosi rendelő-intézet Budapest, Károly-körut 2., fél­emelet 1. szám. — Utánzatoktól óvakodjunk és csakis a Földes-féle Margit-Crémet fogadjuk el. Kis tégelye 1, nagy 2 kor. a gyógy tárakban. Postán küldi Földes K.gyógysz. Arad. — A kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra, azaz e hónap 15-ére hirdetett budapest—vác—nagymarosi különhajójáratok elmaradnak. Budapest, 1908 augusztus hónap 14-én. A magyarországi forgalmi igazgatóság. játékot, Hajó Sándor és Gábor Andor szövegére. Jakobi Viktor, A rátartás királylány, A legvitézebb huszár és a Tüskerózsa szerzője Martos Ferenccel, a Bob herceg, Gül-paba, Aranyvirág és más nagysikerű darab szövegírójával most fejezte be a Van, de nincs cimü operettjét. Szirmai Albert, modern operett­zenénk egyik legjelesebb úttörője, a ki kabarédalain kívül A sárga dominó és a Naftalin zenéjével már eddig is teljes sikert aratott, Rajna Ferencnek, A hajdúk hadnagya szövegírójának Táncos huszárok cimü librettóját zenésitette meg. Ezenkívül most készül s leihet, hogy a szezon folyamán kész is lesz Muszka Jenő és Herczeg Ferenc Rébusz báró cimü operettje. Huszka Jenő eddig Martos Ferencnek volt a népszerű társszerzője. Az a librettó, a melyen most dolgozik Herczeg Ferenc, első ilyen 'irányú alkotása. * (Színigazgatói engedelmek.) Az Országai Szinészegyesület középponti hivatala huszonhárom vidéki szinigazgató játszó engedelmét terjeszti föl jóváhagyás végett a kultuszminiszternek. Nyolc szinigazgató még mindig nem tett elegét kötelezett­ségeinek. Ezeknek a kérvényeit' szeptember 1-ig függőben tartják. Ha addig nem rendezik dolgaikat, uj pályázatot írnak ki a megüresedő állomásokra. * (Magyar Színház.) A sasfiók jól ismert és sokszor méltányolt előadásával nyitották meg ma este a Magyar Szinház második drámai évadját. A1 nézőtér ugyan nem telt meg egészen, de a jelenvolt közönség teljes gyönyörűséggel hallgatta Bostaná költői lendülettel teljes verseit, A szereplők közül a viszontlátás oroméval üdvözölték Törzs Jenőt, Csór- tos Gyulát és Garas Mártont, a színmű vezető sze­replőit, A sasfiók legközelebbi előadása vasárnap lesz. Holnap a múlt szezon másik nagysikerű da­rabja, Földes Imrének A császár katonái cimü szín­müve kerül szinre a régi szereplőkkel. * (Szent Istvánnapi dalostinnep.) Az Or­szágos Magyar Dalosegyesület Magyarország első királya, Szent István. dicsőséges emlékezetének nap­ján, augusztus 20-án, délután négy órakor a Nép­ligetben dalosünnepet rendez a Bukaresti Magyar Társulat Dalosköre s a szövetség kötelékébe tartozó budapesti dalosegyesületek közreműködésével. A nagyszabásúnak Ígérkező dalosünnepen az O. M. D. E. alelnöke, Zseny József ünnepi beszédet. mond s megkoszorúzza a bukaresti magyar daloskor zász­laját. Az ünnepre a nagyközönséget plakátok utján liivják meg. Jegyek a tőzsdékben már vasárnaptól kezdve válthatók. * (Színtársulatok vendégszereplése.) Beöthy László, a Magyar Szinház igazgatója és Krecsányi Ignác, a Budai Színkör igazgatója, három estére színházat fog cserélni. Az igazgatók kölcsönös meg­állapodása szerint a Magyar Szinház személyzete augusztus 22-én A császár katonái, a következő két napon pedig A sasfiók cimü nagysikerű ' darabjait fogja eljátszani a Budai Színkörben. Ennek tár­sulata az említett napokon A kék egér cimü bohóza­tot fogja bemutatni a balparti közönségnek. Az érdeklődéssel várt kettős vendégszereplésre legköze­lebb már mind a két helyen megkezdik a jegyáru­sítást. * (Nemzetközi kiállítás Firenzében.) Az olasz művészek idei nemzetközi kiállítása Firenzében ■lesz. A kiállításra a Képzőművészeti Társulat utján a magyar művészeket is meghívták. A kiállításra szánt müveket október 15-től kezdve lehet beküldeni a Műcsarnokba, a hol a kiállítási lap is kapható. Az ünnepies megnyitás november 1-én lesz. * (Magyar Szövetség.) Csányi Gusztáv szer­kesztésében most jelent meg az Országos Magyar Szövetség júliusi és augusztusi kettős füzete, a mely kizárólag a Károlyi Mihály gróf elnöklésével meg­tartott közművelődési kongresszus eseményeivel fog­lalkozik. Bérezik Árpád lendületes vezércikkben mél­tatja a kongresszus nagy jelentőségét s azokat a nagy- fontosságú tennivalókat, a melyek a kongresszuson alakult Országos Közművelődési Tanács-ra várnak. Két cikkben közli a lap a kongresszus két ülésének jegyzőkönyvét, s ezeknek keretében Széli Kálmánnak és Rákosi Jenőnek a nemzetiségi kérdéssel és a kül­földi támadásokkal foglalkozó nagyjelentőségű és nemcsak hazánkban, hanem külföldön is nagy föl- tünést és hatást keltett beszédeit. A három Ívnyi ter­jedelmű lap végén Csányi Gusztáv Utóhangok a kon­gresszusról cimü cikkében Károlyi Mihály grófnak, Bérezik Árpádnak és Árkay Kálmánnak a kongresz- szus rendezése és a középponti szerv megalkotása körül kifejtett buzgó és eredményes tevékenységét méltatja. Az érdeklődők a lapot, a mig a készlet tart, a Szövetség középponti irodájában (Muzeum- körut 10.) ingyen megkaphatják. * (Képhauiisitás Olaszországban.) Rafael és Michelangelo hazájában a múzeumok vezetőségei mór régóta kénytelen-kelletlen a legmeglepőbb kép- hamisitásokat fedezik föl. Legutóbb az olasz kor« ' *— Az uj „Royal Orfeum.44 Á főváros szivében, a forgalmas Erzsébet-körut 31. és vele kapcsolatos hársfa-utcai nagy épülettömbön hónapok óta épül a főváros egyik uj szórakozó helye: a Royal Orfeum. Az uj Orfeum Gaál Bertalan műépítész tervei sze­rint, a legmodernebb szinház-teknikai berendezésével* hatalmas nézőterével és színpadával, gonddal be­rendezett nagy télikertjével, október 1-én nagy föl­avató ünnepségek keretében fog megnyílni. A néző­tér, melynek félemeletén és első-erkélyén 36 díszes páholy és összesen mintegy 1000 néző számára van hely, gazdag berendezésével, nap-rendszerü hatásvi- lágitásával, valóban előkelő szórakozó helye lesz a fő­város társadalmának. A Royal Orfeumot szigorúan családi műsor, valamint a helyárak mérsékelt volta, hamar fogja népszerűvé tenni: ötszemélyes félemeleti páholy ára 20 korona, erkély-páholy öt személyre 15 korona. Zenekari ülés 4 korona. Azonkívül 3., 2.50, 2. és 1 koronás helyekről is egyformán jól lát­ható a nagy színpad. A műsor mindenképpen vál­tozatos lesz; csakis egészen kiváló Ó3 világszinpado- kon szereplő művészek jutnak a Royal Orfeum szín­padán szóhoz, mely azonkívül kultiválni fogja a lát­ványos operettek szinrehozatalát is. Már a meg­nyitó műsor a kontinens minden városában hatalmas sikert aratott Eysler-operettet, a Vera Violettát hozza szinre érdekes szereposztással. Az első eme­leten lévő télikertben, mely reggelig áll nyitva, elő­kelő tánc-attrakciókról gondoskodik az igazgatóság. —- Rőser-féle tanintézet, Aradi-utca 10. szám. A régi jóhirnevü iskolában, a melynek eddig mit 17.338 növendéke volt, van felső kereskedelmi is­kola, négyqsztályu polgári fiu-iekola, ésne velő-in tér­IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. * (A színházak hirei.) A Király Szinház holnapi előadásának két. érdekessége lesz. Ötvös Margit asszony nyári. szabadsága után először lép föl Martos Ferenc Száz év múlva cimü látványos darabjában és ez alkalommal mutatkozik be a monte- karlói Írisz nevű repülő-ballet. Az Uránia Szinház uj évadjának megnyitása kedden, augusztus 18-án lesz. Első előadásul A ten­ger kerül szinre, majd Az élet komédiája, Az éjféli nap országa. Az orosz-japán háború és A szerelem története cimü darabokat játszók. A Városligeti Színkör-ben holnap délután és vasárnap este a Berta panamája kerül szinre. Hol­nap este Gál Gyula és Rózsahegyi Kálmán fellépté­vel Az elnémult harangok-at, vasárnap délután pe­dig A vörös taUár-t adják Gál Gyula és Feld Irén vendégszereplésvel. Augusztus 18-án, a király neve- napján A kirchfeldi pap cimü szinmü kerül szinre, Feld Zsigmond igazgató és Gál Gyula fölléptével. Erre az előadásra már most lehet jegyet váltani. A Budai Szinkör-ben holnap délután a Lili, vasárnap délután pedig a Szép Heléna cimü operet­teket játszók, olcsó helyárakkal. Holnap este lesz a Fuzsitus kisasszony bemutatója Albert Erzsivel a címszerepben. Zierer operettjét adják vasárnap, hét­főn és kedden este is. * (Magyar operett-újdonságok.) Budapest egyetlen operett-szinpadán, a Király Szinház-ban az idén három magyar operett-újdonság kerül bemuta­tásra. Kacsóh Pongrác, a János vitéz és Rákóczi szerzője, a Mary Ann cimü darabból irt zenés szia­I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék