Budapesti Hírlap, 1908. szeptember (28. évfolyam, 209-234. szám)

1908-09-16 / 222. szám

1906. szeptember 16. BUDAPESTI HÍRLAP. (222. sz.; 19 vegye és árvái részesülhetnek, a kik az egyesület­nek tagjai, illetőleg a kiknek férje vagy atyja egye­sületi -tag veit. . / - ír A Csillaghegyi tisztviselő-telep egyesület szep­tember 12-én számos előkelőség részvétele mellett a telepen építendő kápolna javára igen sikerült szü­reti mulatságot rendezett. A nemes cél érdekében számos adomány érkezett az egyesülethez. * Az Egyetértés asztaltársaság szeptember 20-án ("vasárnap) a Sehering József-féle vendéglő összes helyiségeiben (VIII., Gólya-utca 38.) dijtekézéssel, világpostával, polgári házassággal és tánccal egybe­kötött szüreti ünnepet rendez. Kezdete délután négy órakor. KTIIiTTÉK.«) Hegyi Lajos és neje uery saját, mint gyermekei Aranka, Ilona. János ós Hajnalka és a nagyszámú rokonság nevében fájdalomtelt szívvel jelentik, hogy szeretett jó fiuk, illetve testvérük és rokonuk fiatal életenek 19-ik évében, hosszas szenvedés után, 190S szeptember 15-én, hajnalban, jobblótre szenderült. Drága halottunkat 19C8 szeptember 16ran, d. u. 3 óra­kor fogjuk a rákoskeresztúri izr. temető halottas há­zából örök nyuarvóhelyére kisérni, Budapest (VIL, Kertész-u. 39.), 1908. szept, hó« Béke hamvaira ! Csendes rész-vét kéretik. ÖLLtMi SÚSBiTiT;CBi.-M g ............ I L egjobb fájdalomcsillapító bedörzsölós, csuz, köszvény és ogyéb rneghülósi bajoknál. A raktárakban ólommal zárt (plombirt) üvogekben 2 koronáért kapható, — Moll ké­szítménye kérendő. A Somogyi Lajos dr. ügyvéd nr és Kiss Ferenc dr. VII. kerületi elöljáró között felmerült ügyben mindkét fél megbízottai még hétfőn délben az ügyet letár­gyalták és befejezték. A mit igazol a szabályos módon kiállított, mindkét fél megbízottjai által aláirt jegyző­könyv következő' befejező része: „Megbízottak ezzel az Ügyet maguk ré­széről befejezettnek nyilvánítják. Kelt mint fennt“. Kiss Ferene dr. megbízottai: Somogsi Lajos dr. megbízottai: Vita Ede s. k. Földiák Gyula s. k. Laborcz Béla s. k. B. Virág Géza s. k. E jegyzőkönyvből kitűnik, hogy megbízottak ezt az ügyet a maguk részéről befejezték. Kiss Ferenc dr. ur megbízottai ennek dacára jónak látták a közösen felvett jegyzőkönyvet a nyilvánosság elől gondosan elrejteni, e helyett kommentárt nyilvá­nosságra hozni, mi legalább is szokatlan a lovagias ügyek elintézése során. Aminthogy szokatlan és furcsa volt Kiss Ferenc dr. megbízottjainak fenti jegyzőkönyv felvétele után hétfőn délután 5 óra tájban hozzánk inté­zett az a kérésük is, hogy ebben az ügyben vegyük fel újra a tárgyalás fonalát, mert ők tárgyalásaink sorén megfeledkeztek arról, hogy becsületbiróságot pro­ponáljanak annak eldöntésére, helye van-e ebben az ügyben lovagias elégtételadásnak vagy sem. Kiss Ferenc dr. ur megbizottainak következetlen­ségével és kapkodásával szemben mi megmaradunk a lovagias eljárás szigorú határai között'; az ügyet, melynek elintézésére felkérettünk, fenti j egyzőkönyvvel részünkről befejezettnek tekintjük s az ügy további megbolygatásához Kiss Ferenc dr. ur megbizottainak segédkezet nyújtani hajlandók nem vagyunk. Kiss Ferenc dr. nr pedig az ügy természetének, meggyőződésünknek és tárgyalásunk során kifejtett álláspontunknak megfelelően jár el, a mikor fenti ügyet a bírói útra tereli. Budapest, 1808 szeptember 15-én. I0í832 Földiák Gyula s. k. B. Virágh Géza s. k. HARMAT OVIM D* 2SSKSLS Inhalatorium: Budapest, Ráhóczi-ut 82. Tüdő-, mellbajok, tüdővész, tuberkulózis, vérköpós, tüdőcsucs- hurut kitűnő eredménnyel gyó­gyittatnak inh&lációkkai ós SZcillIH OlluhQlaEkdl. FJE5“ Rendelés 11-12 és 2-4 óráig. egészségesnek, fürgének és szellemesnek akarja látni,akkor dr. Hommel-féle Haema- togent adjon neki. Ne befolyásoltassa magát számos utánzatokkal. 8 fog-CRÉME *) E rovatban foglaltakért nem vállal felelős­séget a szerkesztőség. I MENYASSZONYI KELENGYÉK síe«ttf| kérjen TIIICÍV I FIAI cégtói POZSONT. 8 árjegyzéket ‘ MUOlV 9 J, llHI Költségvetések ff Siklőssy Gyula dr. egyetemi magántanár 102S1S 1. sueássi. Szeptember hó 16-tól rendel 3—5-ig d. u. a leghathatósabban leküzdhetők a Guberforrás vizével használt kúra által, mely könnyen emészthető termé­szetes arsén, vasas viz. Orvosilag legjobban ajánlva. Kapható az Összes gyógyszertárakban, drogériákban és ésványvizkereskedésekben. Brosürák ingyen. Természetes arzén-vasas-viz R0NCEGN0 Legsikeresebben ajánlják orvosok: vérszegény» ség-, hör-, ideg- és nöibajok ellen- Házi kúra (ivókúra) minden időszakban alkalmas. 102726 Kapható minden gyógyszertárban és vizkereskedésDen. Október 6. A szabadságharci irodalom egyik leg­érdekesebb és legszebb műve;— ­....— J Lciningcn - Westerburg gróf fedelei és Tlapíöja, Ara finom pcrgamentbe kötve 10 /corona. Az aradi vértanuk históriája értékes cs érdekes adatokkal: Trara Hamvay Ödön aradi tijen/idrom. Ára díszes kiállításban, sok képpel á kor., csinos vászonkötésben 6 korona. Szabadságharcunk legvitézebb tábor­nokának élettörténete és szemelvények nejéhez intézett leveleiből: ===== Hamvay Ödön Damjanich Sános Ára nagyon csinos kiállításban 2 korona, vászonba kötve é korona. Kapható a pénz előzetes beküldése ellen ében vagy utánvétellel a Budapesti Hírlap kön yvki a dóhiva­talában (Budapest, Vili., József-körut 5. szám) és minden hazai könyvesboltban* Most jelent meg! Most jelent meg! Zsoldos Lászlótól Barátom, a huszárfőhadnagy — (egy nebuló naplójából) — és egyéb történetek Mikszáth Kálmán előszavával és Linek Lajos rajzával Ára fűzve 3 K, Diszes vászonkötésben 4 K. Kapható a BUDAPESTI HÍRLAP könyvkiadóhivatalában SOEMSJM KEVEREK m ■ ■ — öt kilogram ■ ■■■■— ára elvámolva ós bér- IQ mentvo utánvétellel: _ fiumei Kávébehozafaii B, 7, Virág és Társai közgazdaság. — A médió. A médió nyugodtan mult el a pénzpiacon. A jegybankot kisebb mértékben vették igénybe, mint előrelátható volt, sőt mert legalább is 40 millió korona járt le és a visszaözönlés néhány nap óta elég tetemes volt, máris eltűntek az adókö­teles bankjegyek. Adóköteles bankjegyforgalom ke-: Ivett már némi adómentes bankjegy tartalékot fognak a legközelebbi kimutatáshoz közölni. A jegybank a jövő héten főtanácsülést tart, a melyen esetleg szóba kerülhet a kamat kérdése is. Bár a pénz ára ismét valamivel drágult, a bécsi magánkamatláb a 3 és bétnyolead százalékot túlhaladván, igen közel jár a rátához, még sem hisszük, hogy a kamatot ezúttal felemelik. Mindenesetre sok íiigg attól, hogy a ta-; nácsülésig miképpen alakul a belföldi pénzpiac hely-'" zete és nem-e lesznek addig nagy benyújtások. A mi az aranyforgalmat illeti, változás nem volt, az aranybeözönlés a külföldi váltó árának drágulásával összefüggésben teljesen megszűnt — Gazdasági kiállítás Sárosban. A Sáros­vármegyei Gazdasági Egyesület Darányi Ignác föld­művelési miniszter védősége és Telelcy József né grófné, a baromfitenyésztők országos egyesülete el­nökének diszelnöksége alatt október 3., 4., 5. és 6-ik napjain gyümölcs, virág, baromfi és méhészeti kiál­lítást rendez. Az eddigi bejelentők között képviselve van Erdély, Brassó, Nagybecskerek és Arad város gazdaközönsége. Különösen fényesnek Ígérkezik a gyümölcs- és virág-kiállitás, a zemplénmegyei szőlö- kiállítás és a kassai királyi javító-intézet diszkerté- szete. A földmivelési miniszter máris 1000 koronát adományozott a költségekre, oly kikötéssel azonban, hogy abból 300—300 korona a kisgazdák jutalmazá­sára fordítandó. Azonkívül ad a földmivelési minisz­ter a gyümölcs és kertészeti kiállítók megjutalmazá- sára 4 arany-, 8 ezüst-, 16 boronz-érmet; a baromfi- kiállítók részére pedig 4 ezüst és 12 bronzérmet. Maga a baromfitenyésztők országos egyesülete több arany-, ezüst- és bronz-plakettát bocsátott a kiállí­táson kitüntetendők részére. A kiállítás október 3-áu délelőtt 10 órakor nyílik meg. ,] — Vasutak bevétele. A déli vasúttársaság bevett szeptember első tizedében 4,043.100 koronát (-[- 26.689) a tavalyi ideiglenes kimutatáshoz képest 178.168 koronával többet. Az osztrák-magyar állam- vasúttársaság bevett ugyancsak szeptember első tize­dében 2,304.496 koronát (+* 103.810). • •< • J — Az O. M. G. E. Üzemi prog-ramja. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület szorosan vett gazdatársadalmi és mezőgazdasági ténykedésén kivül programjába illesztette mindama kérdések fölkaro­lását, melyek a mezőgazdasági ipar, általában a mező- gazdasági üzem keretébe tartoznak és e térre tartozó teendők ellátására önálló szakosztályt: az üzemi osz­tályt alakította meg ráthonyi Reusz Henrik elnöklé- sével. Az üzemi osztály, valamint az O. M. G. E« ipari irodája most állapította meg a legközelebbi munkaidény programját, mely szerint: részt vesz, illetve önállóan rendezi a Budapesten október 1—-7-ig az országos komló- és sörárpa-kiállitást; rendezi a berlini komló- és sörárpa-kiállitás magyarországi részét október 10—18. Fölveszik a magyar ipar érde­kében az iparfejlesztő akciót, közös értekezleteket tartanak ebben az ügyben a Gyáriparosok Országos Szövetségével, az Országos Iparegyesülettel, a Ma­gyar Mezőgazdák Szövetkezetével, a Hangyával, al Magyar Gazdák Értékesítő Szövetkezetével, a Kérész«' tény szövetkezeti középponttal és az Országos Kö­zépponti Hitelszövetkezettel a célból, hogy a mező- gazdasági ipar iránt az érdeklődés fölkeltessék. A szakosztály fölkérésére Kossuthány Tamás dr. elő­adást tart a mezőgazdasági ipar jelentőségéről. A szakosztály rendezésében az1 ősz folyamán a kővetkező előadások tartatnak: Kossuthány Tamás: az élelmi­szerek hamisításáról, Mensch Árpád a hizlalást üzem­ről, párhuzamban a tejgazdasági üzemmel. Szilágyi Gyula dr. a könnyebb fajta sör előállításáról és Kenessey Ferenc a gazdasági számivteli kérdésekről. A szakosztály kebelében működő üzemi bizottság az ősszel kirándulást rendez egy nagyobb uradalomba,' a hol a kirándulók a eukorrópaföldolgozás módo-. zatait fogják tanulmányozni. A kereskedelmi szak­osztály most ősszel foglalkozik azokkal a módozatok­kal, a melyek szerint a burgonyabebozatal Németor­szágból korlátoztassék, mert a burgonya veszedelmes betegségei onnan burcoltattak be. Tanulmányozzák, hogy a mezőgazdaság keretében mily kisüzemii iparok állíthatók föl. I — A takarmányhiáuy Ausztriában. Az osztrák földmivelési miniszter elhatározta, hogy az egyéves venyigekarót, a mely szüreteléskor elhull, a délvidéki bortermelő tartományokban takarmány- célokra iparilag földolgoztatja. A karó kellően föl­dolgozva, azaz összeapritva, szétmorzsolva és izére bontva, körülbelül a réten kaszált fü hatvan száza-: lékának tápláló értékével ér föl. Ausztriában évente legalább 4,800.000 métermázsa karót testnek felre, a* mi hozzávető számítás szerint 24) Millió m,étermázsa-

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék