Budapesti Hírlap, 1908. december (28. évfolyam, 287-312. szám)

1908-12-09 / 294. szám

190K december 9 BUDAPESTI HÍRLAP (294. Sí.) 11 IRODALOM ÉS MŰVÉSZET. * (Nemzeti Színház.) Holnap Pailleron 4 hol unatkoznak c.imü vigjátéka kerül színre a Nem­zeti Színházban, Rákosi Szidi és Gál Gyula föllépce- ■Vel a vezető szerepekben. Pénteken uj szereplőkkel játszák Ibsen Nórá-ját, Helmer Gál Gyula. Lindenné pedig Alszeghy Irma lesz, ezúttal először. A cím­szerepet ismétr’Márlevs Iámmá jáfszál Kaiíkot Retkes, Günthert pedig Szacsvay. Hétfőn adják először ebben az évadban A boszorkány-1, Márkus Emmával a cím­szerepben. Schnitzler Artúr Szcrelmeskedés című darabjának bemutatója december 13-án lesz, Med­gy assay Vilnia, Vízvári/ Mariska, Újházi, Dezső, Gycnes és Mészáros fölléptével. * (Náday Ilona dalestéje.) Az a lelkes, magyar érzésű közönség, a mely tegnapelőtt a ma­gyar dal vitéz lantosát, Fráter Lorándot ünnepelte, ma este Náday Ilona asszony szinarany művésze­téért rajongott, hévvel, szeretettel, a hódolat és el­ismerés őszinte kitörésével. Náday Ilona i§ azért a gyönyörű, kulturális eszméért küzd, a mely Fráter Loránd lelkében él és a dalolása nyomán fakadó diadal őt is mindenhová elkíséri, a hol meg­csendül meleg hangja és megvesztegető kedvessége. A művésznő ma este modern dalköltésünk legszebb hajtásait mutatta be, A közönség kezdi megérteni a magyar dal uj, csiszoltabb hangját és csodálat­tal fogad minden eredeti gondolatot, minden új­szerű fordulatot, a mely az elénekelt müvekből ki­sugárzik. A hangverseny érdekessége az uj dalok előadásával megkétszereződött s a közönség ezt úgy értelmezte, hogy a magyar szerzők dalait csak­nem mind megismételtette. Buttykay Ákos, Gsiky János, Dienzl Oszkár, Székács Aladár, Saxlelmer András és Tarnay Alajos dalain kívül a fnüvésznő Strauss Rikárd- két hatásos énekét mutatta be, a Saját pompás fordításában, ezenkívül Bentberg, Chaininade, Debussy dalaiból énekelt, francia szö­veggel. Á magyar dalirodalomban ugyanis a poé­ták örökös borongása miatt kevés a Náday Ilona egyéniségéhez való, könnyed, gráciával teljes kom­pozíció. Ezért talán megbocsátható, hogy a mű­vésznő a magyar dal teljes kibontakozásáig ilyen idegen, bár igen értékes müvekkel egészíti ki a műsorát. Mindez azonban csak bevezetésül szolgált a magyar daLsorozatboZy-a melynek-művészi értel­mezésénél Náday Ilona igazán elsőrangú énekes­nőnek bizonyult. Igazán sajnáljuk, hogy kiváló ké­pességében nein állandóan, valamely színpadról gyönyörködhetünk. Külön dicséretet érdemel a művésznő poétalelkü zongorakiséröje Dienzl Osz­kár és az est másik közreműködője, Altschul Rezső, zongoraművész, a ki ismert teknikai készültségével és kedves modorosságával játszott Mozart, Rubin­stein és Saint-Saens müveiből. * (Zenekari hangversenyek.) A Wiener Concertverein két zenekari hangversenye pénteken és szombaton lesz a pesti Vigadó nagytermében. Az első hangversenyt Loewe Ferdinand, a másikat Strauss Rikárd vezeti. A két hírneves karnagy tisz­teletére a Lipótvárosi Kaszinó nagy ünnepséget ren­dez. Jegy a hangversenyekre már alig kapható. * (Igazgatóválság a párisi Operában.) Parisból jelentik: A Journal szerint a nagy Operá­ban kitört' igazgatóválsággal kapcsolatban a kor­mány azt a tervet vetette föl, hogy az Operát ma­gánvállalkozássá alakítsa át, miáltal az állami költ­ségvetés évenkint 300.000 fr ík könnyítést érne el. * (Haydn József emit .ezete.) Kismartonból jelentik: Haydn József, a vibghirü zeneköltö tudva­levőleg Kismartonban működött, mint az Esterházy hercegi család kamarazene-dirigense. Még ma is áll a ház, melyben élt és művészi síremlék takarja po­rait. A jövő-évben lesz halálának százéves fordulója. E nevezetes időpontot az itteni Frohsinn dalos­egyesület nagyszabású ünnepséggel szándékozik meg­ülni. Az egyesület mindenekelőtt nevét Haydn Jó- zsef-dalos-egyesület-ie változtatta, továbbá összeköt­tetésbe lépett kiváló hazai zenészekkel, kiknek közre­működésével nagy hangversenyre készülnek. Az ün­neprendező bizottság élén Burgmann Rezső állami iskolai igazgató áll. * (Éremkiállitás.) A Numizmatikai Társulat régi és újabb érmekből és szobrászati müvekből kiál­lítást rendezett helyiségében, (Kaplony-utca 7.) A kiállítás hétfőn, csütörtökön és szombaton délután 5—7-ig díjtalanul tekinthető meg. * (Boka Károly emlékezete.) A debreceni Csokonai Kör, mint tudósitónk írja, Boka Károly dalköltő és népzenész születésének századik évfor­dulója alkalmával müvészestét rendez. Az est decem­ber 11-én lesz, a melyen Boka Károlyról Drumár László zenetanár fog fölolvasni. A hires Boka keser- gőjé-t Magyart Imre, Boka dédunokája adja elő. Köz­reműködik még Gazdy Aranka. Zilahyné Vilma, Kiss Béla, Rácz Károly és Rácz Béla. * (Képzőművészet.) A Kéve nevű művészeti egyesület Szablya Ferenc elnöfclésérel ülést tartott, a melyen kegyőleíeson emlékeztek meg az egyesület két elhunyt tagjáról, Göröncsér Jánosról és Máté Ilonáról. Göröncsér helyett Livi Róbertot választot­ták meg ügyvezetőnek. Az ülés örömmel vette tudo­másul az egyesület külföldi kiállításairól érkezett kedvező jelentéseket. Végül megállapították a jövő évi programot. — Az Erzsébetvárosi Kaszinó ötszáz koronás diját egyhangúlag Penielci-Molnár János festőművésznek adományozták Csendélet ciroü olaj- festményéért. ' . * (Egyiptomi régiségek.) Back Fülöp Egyiptomban élő hazánkfia negyven ládánál több egyiptomi régiséget ajándékozott a Nemzeti Múzeum­nak. Back Egyiptomban a saját költségén nagymé­retű ásatásokat rendez és a napvilágra került dolgo­kat mind a magyar múzeumnak küldi. Van az eddig beküldőit anyag között több múmia-koporsó, régi szobor, ékszer és használati tárgy. Mindezeknek a földolgozásához most fog hozzá Mahler Ede dr. egye­temi magántanár, a muzeum tisztviselője. * (A Közbiztosság) cimü rendőri hetilap va­sárnapi számának vezércikkében Tábori Kornél A csendörség bajairól ir érdekes cikket. Lázár István, Burghardt István, Gegvs Dániel és mások írása ta­lálható még a lapban. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. — Az ügyvédi nyugdíjintézet alakuló köz­gyűlése. Az igazságügyminiszter a következő leira­tot intézte az ország összes ügyvédi kamaráihoz: • Az 1908. évi LX. törvénycikk által megalkotott országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet közgyű­lési tagjainak megválasztása tárgyában 1908. évi október 8-án T, 59/47» szám alatt kelt rendeletemre vonatkozóan az intézet alakuló közgyűlésének meg­tartására nézve az idézett törvénycikk 30. szakasza alapján a következőket rendelem: Az intézeti ala­kuló közgyűlés megtartásának idejéül 1908. évi de­cember 20-ika és következő napjait állapítom meg. Az alakuló közgyűlés helyéül a budapesti ügyvédi (kamara helyiségét (V. kér., Szemere-utca 10—12., I. em.) jelölöm ki, a hol a tanácskozások a közgyűlés első napjának délelőtti tiz órájával fognak megkez­dődni. Az alakuló közgyűlés tárgysorozata: 1. Az intézeti alapszabályok megalkotása. 2. Az intézeti tisztviselők megválasztása. Az alakuló közgyűlés ha­tározatképességére nézve az 1908. XL. törvénycikk 9. szakaszának utolsóelőtti. bekezdése irányadó. Az alakuló közgyűlés tanácskozási rendjére és a sza­vazásra nézve az alkotandó alapszabályok jóváhagyá­sáig a budapesti ügyvédi kamara érvényben lévő ügyrendjének vonatkozó szakaszai lesznek megfe­lelően alkalmazandók. Az alakuló közgyűlésen az elnöki teendők ellátásával addig, a mig a közgyűlés az intézet tisztviselőit megválasztja, Sziták Imre dr. országgyűlési képviselő, a budapesti ügyvédi ka­mara elnökét bízom meg. Akadályoztatása eseté- nen az elnöki teendőket az alakuló közgyűlés megje­lent tagjai közül az életkorra legidősebb tag fogja ellátni. Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök által kijelölt köz­gyűlési tag vezeti. A jegyzőkönyvet az elnök, jegy­zőkönyv-vezető és az elnök által az ülés elején kije­lölt két tag fogja hitelesíteni. Fölhívom a kamarát, hogy jelen rendeletemet a kamarának az intézeti közgyűlésre kiküldött tagjaival haladéktalanul kö­zölje, oly felszólítás kíséretében, hogy a választáso­kat, igazoló irattal jelenjenek meg a közgyűlésen. szállítok mérték után és mérsékelt szabott árban. Uj férfiruha-bérletemet a ruhák visszaadása nélkül és a ruhatár díjtalan karbantartása mellett az előkelő urlközönség figyelmébe ajánlom. Deutsch F. Károly, Bpest, VI., Andrássy-ut ly!. em. Budapesten, 1908. évi december 1-én. Günther An­tal e. k. m. kir. igazságügyminiszter. A budapesti ügyvédi kamara elnöksége e mi­niszteri rendelet értelmében már szétküldte az érte­sítéseket a nyugdijintézeti közgyűlés választott tag­jainak. — A végrendelethamisltók. A budapesti büntetőtörvényszék vádtanácsának határozata folytán Kovács Lajos dr. vizsgáló albiró megkereste a ba­lassagyarmati törvényszéket, hogy Krúdy Ferencet, Krúdy Jenőt. Krúdy Gyulát és Landau Samut, a kik Gelléri Szabó János hamis végrendeletén mint tanuk szerepelnek, kisértesse a budapesti büntető- törvénysoék fogházába. E megkeresés folytán a lo­sonci járásbíróság a mai napon már útnak indítja a négy terheltet, a kiket má estére vagy holnapra vár­nak az ügyészségnél. — A hazaáruló orvos. Temesvárról telegra- fálja tudósítónk: Alexics Vladimir dr. páncsovai or­vos ügyében a temesvári törvényszék vádtanácsa ma a vádlott fölfolyamodását elutasította s jóváhagyta a letartóztatását elrendelő határozatot. TESTEDZÉS. • Labdarúgás. A hosszúra nyúlt őszi szezon nemcsak a játékosokat viselte meg, hanem már ugy- látszik, a közönség is megelégelte a labdarúgást. Ma volt a bajnokság utolsóelőtti napja néhány érdekes mérkőzéssel a programján, de bizony, a hi­deg időben nagyon kevés ember volt kiváncsi a csa­patok játékára. A térségeket beborította a hó, ez azonban nem akadályozta a mérkőzés lebonyolítását. Az abnormis talajviszonyok mellett a mérkőzések jobbára az előre várt eredménnyel végződtek. Ki­vétel csak a millenáris versenypályán lefolyt baj­noki mérkőzés volt, a melyben a Budapesti Atlé- tikai Klub legyőzte a Magyar Testgyakorlók Körét. A múlt vasárnapról visszamaradt Ferencvárosi Torna Klub—Fővárosi Torna Klub mérkőzés ma dőlt el a Margitszigeten. A ferencvárosiak ezúttal már korántsem voltak olyan nagy felsöbbségben, mint a múltkor és csak S: 1 arányban tudták a fő­városiakat legyőzni. A Tőr elet és Sport Egyesület tisztességes arányban legyőzte a Tipográfiát. — Szép másodosztályú bajnoki mérkőzések Voltak ma soron. A 83-as Futball Klub a Postásokkal, a Nemzeti Sport Klub a 111. kerületi T. V. E.-veI került szemközt. Előbbi 2:0, utóbbi 5:0 arányban győzedelmeskedett. A harmadosztályú bajnokságért a Budapesti Labdarugó Ifjak legyőzték logerösebb ellenfelüket, a Ferencvárosi Sport Klub-ot. A mér­kőzések részletes eredménye a következő: Elsőosztályu bajnokság. A Margitszigeten né­hány száz főnyi nézőközönség jelenlétében került ma ismét össze a Ferencvárosi Torna Klub a Fő­városi Torna Klub-bal. Az első félidőben a ferenc­városiak felsőbbsége . csakhamar nyilvánvaló lett, de a formában némileg hanyatlott csatázósora tel­jesen gólképtelen volt,, A félidőben a. kapuk gól- mentesek ' maradtak. A második félidőben a F. T, K, 11-esböl eljutott első góljához. Igen szép lefutás és éles lövés a Főt. T. K. részéről kiegyenlítő gólt hozott. Később a ferencvárosiak döntő felsőbbségbe kerültek és előbb Schlosser, majd Koródy gólja után 8:1 arányban a Ferencvárosi Torna Klub javára záródott a küzdelem. A Budapesti Atlétikai Klub 8:1 arányban (félidő 8:0) legyőzte a Magyar Testgyakorlók Körét. A millenáris versenypályán tartott mérkő­zést alig 300-an nézték végig. A testgyakorlók győzelme annyira bizonyos volt, hogy a közönség semmi érdekeset nem várt a játéktól és inkább tá­volmaradt. A mint a mérkőzés folyamán kitűnt, nemcsak a hozzáértők vették a M. T. K. győzelmét holtbizonyosra, de maguk a M. T. K. játékosok is. Olyan indolens, könnyelmű és ambició nélküli já­tékot, mint ma a testgyakorlók produkáltak, még talán soha sem láttunk, ügy tetszett, hogy győzni egyáltalában nem akarnak. A B. A. K. néhány játékosát ezúttal próbálta ki, a kik lelkesen, erősen és gyorsan játszottak. Az első félidőben a testgya­korlók állandó támadás után egy gólt sem tudtak csinálni. A második félidőben is folyton a test- gyakorlók támadtak s úgyszólván ott táboroztak a B. A. K. kapuja előtt. Egyszerre sikerült a B. A. K.-nak a szorongatott helyzetből kiszabadulni és megszerezni első gólját. A M. T. Z.-csapata sem-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék