Budapesti Hírlap, 1908. december (28. évfolyam, 287-312. szám)

1908-12-29 / 310. szám

1908. december 29. BUDAPESTI HÍRLAP (310. sz.) 11 — (Uj regényünket) uj évre kezdjük meg. Szerzője Zsoldos László, a kinek Barátom, a huszárfőhadnagy, (Egy nebuló naplója) ciitiü elbeszélő könyve, a mely a nyáron jelent meg, éppen most érte meg második kiadását. Az uj regény, melynek cime A fekete huszár egy kedves fiatal leány története az iskolától kezdve a — révig. A történet, melyet maga a kisleány beszél el naplójában, épp oly kedves, vonzó, mint megható. - • Addig is, a mig e regény közlését meg­kezdenék, regényrovatunkat átadjuk . Anthony Hope egy könyvéből kiszedett nébánv közlemény­nek, melyben Dolly beszélget. Az angol iró itt francia könnvedséggel, elmésséggel és fordula­tokkal, mondhatnék a felsőbbrendu pletyka sti- lusában mutatkozik be, a mi könyvének szenzá­ciós hatást és sikert biztosított nehézkes és ko­moly hazájában. , £ — (Kossuth Ferenc betegsége.) Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter állapota annyira ja­vult, hogy újév napján, ha csak rövid időre is, al­kalmasint' már fölkelhet az ágyból. — (József királyi herceg vadászata.) Kis­jenőröl jelentik: József királyi herceg és Auguszta királyi hercegasszony szombaton este négy napra tervezett vadászatra ideérkezett. Társaságukban vád­nak Lipót és Koprád bajor hercegek, továbbá Zichy Kázrner és István grófok és Berchtold gróf. A ki­rályi hercegi párt és kíséretét' Libits Adolf udvari tanácsos, jószágkormányzó fogadta. Vasárnap Mező­hegyesen folyt a vadászat. 911 nyúl és 63 fácán ke­rült terítékre. Ma reggel különvonaton Ferenc Fer­dinand királyi herceg trónörökös is odaérkezett. Az egész társaság Bánkúira rándult vadászatra, a mély estig tartott. A trónörökös, a ki feleségének azt táv- iratpzta, hogy .az idő a vadászatra igen-kedvező volt, holngp. este utazik el. A trónörökös kitűnő kedvben volt, többnyire magyarul beszélt a társaság tagjaival, és úgy a vadászat rendezője, mint a társaság többi tagjai, előtt ismételten a legnagyobb megelégedettség­gel hangoztatta, hogy . már sok szép vadászatban vett részt, de a mai a legsikerültebb, s a legszebb volt vala­mennyi közt. Holnap a somos! erdőben lesz vadá­szat. A mai vadászat eredménye 3563 fácán; 380 fo­goly, 205 nyúl és 5 különféle vad. Ebből a trónörökös egymaga 870-riél több fácánt és foglyot ejtett el. — (Karácsony a Vatikánban.) Rómából je­lenti levelezőnk: Az idén elmaradt o bíborosok szo­kásos karácsonyi üdvözlete a pápánál, inert a szent­atya legutóbbi betegségéből még nem épült föl tel­jesen. Nem fekvő beteg, de azért orvoéai tanácsára nem hagyja el lakóosztályát. — (Ilosvay Lajos jubileuma.) Az uj műegyetem kémiai termében vasárnap délelőtt meleg ünneplésben részesítették Ilosvay Lajos dr. műegyetemi tanárt volt és jelenlegi tanítvá­nyai, abból az alkalomból, hogy az idén töltötte be tanári működésének huszonötödik esztendejét. Tanítványai hatalmas ezüst plakettet készíttettek, a melyet Bech 0. Fülöp mintázott. Az emléket Scheitz Pál dr.' nyújtotta át szén beszéd kísére­tében. Ilosvay Lajos dr. meghatottam köszönte meg az ovációt s büszkeséggel emlékezett meg a magyar vegyészmérnöki karról, a melynek tu­dása és képzettsége nem marad a külföldié mö­gött. Az ifjú generációt a tudomány fejlesztése mellett az anyagi függetlenség megszerzésére buzdította, mert csak anyagilag független pol­gárok tehetik hazájukat gazdaggá &s szabaddá. Ilosvay Lajos dr. huszonöt esztendei tanári mű­ködése alatt egész nemzedéket nevelt. De nem­csak tudományt oltott beléjük, hanem szeretetet és lelkesedést is hivatásük iránt. E mellett egész sereg önálló tudományos müvei gazdagította a kémiai szakirodalmat s nagy ambícióval fárado­zott a természettudományok népszerűsítése érde­kében. Elnöke az országos közegészségügyi egye­sületnek és első titkára a természettudományi tár­sulatnak. Tanár-társainak bizalma bárom Ízben tüntette ki a műegyetem rektori méltóságával s két ízben volt dékán. 1901-ben a király az udvari tanácsosi méltósággal tüntette ki. (A mentők napja.) A Mentő Egyesület gondoskodik róla, hogy az idei Szilveszter emlékeze­tes maradjon a főváros mulató közönsége előtt. Ame­rikai dimenzióban szervezett repülő művészgárdáinak produkciójával kivánja meghálálni azt a példátlan nagyarányú mozgalmat, mely a mentők segítése érde­kében a társadalom minden rétegében megindult. A jó ügy érdekében önként jelentkező művésznőket és művészeket olyan különleges összeállításban vonul­tatja föl, a mely a mi közönségünk előtt még szokat­lan és nagyban hozzá fog járulni a szilveszteri jó­kedv fokozásához. Ezek a repülő művészgárdák a kaszinókat, köröket és szilveszteri mulatságokat fog­ják fölkeresni és hogy mily nagy irántuk máris a* érdeklődés, élénken bizonyltja az a körülmény, hogy a legtöbb szilveszteri mulatság rendezősége kérte a gárda megjelenését s műsorának egy-egy pontját nyitva hagyta a mentő művészek számára. Színházaink nép­szerű művésznői és művészei tárogató- és gitár-kisé- ret mellett dalokat fognak előadni. A Magyar Szín­ház és Király Szinház művészgárdája kabaiészerü hangversenyeket rendeznek. Föltünést fog kelteni a főváros cigányprímásainak leányaiból alakult csa­pat. a mely eredeti cigár.ydalokat fog előadni cigány­nyelven, Ugyanők adják elő Sági Jancsinak, József királyi herceg volt cigánytanitójának alkalmi ci­gánydalát. — (A pápa jubileuma.) Rómából táviratoz- zák: A pipa jubileuma alkalmából rendezett ünnep­ségek tegnap értek véget ä lateráni templomban tartott Te Deum-mal, melyen a bíborosok, a szent- széki diplomáciái testület, számos püspök és egyházi méltóság, a római nemesség, és nagyszámú közönség vettek részt. — (Vízvári Gyula temetése.) A régi Nem­zeti Szinház udvariról, a höl koszorútól és virágtól Övezett díszes ravatalon feküdt Vízvári Gyula, ma délután kisérték örök pihenő helyére az elhunyt mű­vészt. Pályatársai, a kik a legjobb kollégát vesztették el benne, tisztelői és barátai, a kik kegyelettel fogják megőrizni a nagy művész emlékezetét, nagy számmal sereglettek koporsója köré, hogy megadják neki a végső tisztességet. Ott voltak a többi közt: Apponyi Albert gróf kultuszminiszter, Molnár Viktor államtitkár, Szász Károly miniszteri taná­csos, Bökay János, Thék Endre udvari tanácsosok, Bárózy István polgármester, Dessewffy Arisztid, a képviselőház elnöki tanácsosa, Fesztetich Andor gróf szinészeti felügyelő. Feld Zsigmond szinigaz- gató, Ruttkai György, Lampérth Géza, Prém József, 'Erődi Béla dr., Gellert Mór kir. tanácsos, Kassai Vidor, Sólymoséi Elek, Kaczián János esperes, H<tn- vay Sándor elöljáró, Gerenday György jogtanácsos, Bvvá Lajos, Glück Frigyes és sokan mások. Meg­jelentek Tóth Imre igazgatóval az élükön a Nem­zeti Szinház tagjai mindannyian. A Képzőművészeti Társulat képviseletében ott volt: Jendrassik Jenő helyettes igazgató és Lesská János titkár; a Fészek képviseletében Tolnay Ákos és Győző Lajos; a Ma­gyar Színház és Király Szinház részéről Beöthy László, a Lipótvárosi Kaszinó képviseletében Ruszt József udvari tanácsos, alelnök és Kramer Tivadar háznagy, a Vígszínház részéről Hegedűs Gyula, a Színművészeti Akadémia képviseletében Latahár Kálmán titkár a növendékekkel, a Szinészegyesület képviseletében Róboz Elek, a szinészegyesüiet isko­lája részéről Balassa Jenő igazgató, az Opera kép­viseletében Alszeghy Kálmán főrendező. A gyászszertartás harmadfél órakor kezdődött. Az Operaház énekkara egy zsoltárt énekelt, azután Raffay Sándor evangélikus lelkész megható beszédet mondott s megáldotta a halottat. A Nemzeti Szín­ház nevében Tóth Imre búcsúztatta el a megboldo­gultat. Méltatta az elhunyt művészetét s rámutatott arra a veszteségre, a mely halálával a. szinmüvészetet érte. Beszédét a következőképpen fejezte be: Mi, a kik itt maradtunk, a lelkűnkben gyász- szál, de az ő ragyogó művészetének emlékévéi is, megilletődvé intünk búcsút, végső utolsó buc3«t neki, mikor örökre távozik közülünk. És a mig fájó boron­gás tölt el bennünket az ő elköltözésén, addig büszkén érezzük, hogy ime érdemes magyar művésznek lenni, mért a magyar művész pályája is lehet szakadatlan • láncolata a sikereiknek, a magyar színész is benne él az ő közönsége lelkében, a mely megtapsolja a míg él.és megsiratja, a mikor meghal, a babért pedig halála előtt és után is egyaránt megadja neki! És hiszem, erősen hiszem, hogy a milyen igaz gyásszal állnak most holtteste mellett, olyan igaz és szent tisztelettel' fogunk róla emlékezni mindörökké. A Nemzeti Szinház zenekarának gyászindulója közben elindult a gyászmenet a kerepesi-uti. téme- . tőbe. A sírnál a pap még egyszer megáldotta a halottat, Mihály fi Károly pedig elbúcsúzott a meg­boldogulttól a kollégái nevében, azután átadták az anyaföldnek Vízvári Gyulát. — (Bolgár rendjelek a rendőrségnek.) Fer­dinand bolgár király Budapesten való tartózkodása alkalmából több áliamrendőrsógi tisztviselőt tüntetett ki. A kitüntetések ma érkeztek meg. Ferdinánd király Boda Dezső dr. főkapitánynak a bolgár polgári ér­demrend első osztályát. Pekáry Ferenc dr. fökapi- •tányi helyettesnek ugyanennek a rendnek III. osz­tályát, Lickl Géza főparancsnoknak és Krecsányi Kálmán detektivfönöknek a Sándor-rend IV. osztá­I lyát, Palágyi Kálmán főfelügyelőnek a polgári ér­demrend TV. osztályát, Lukács Kálmán dr. rendőr- fogalmazónak ugyané rend V. osztályát, Kubinyi Barnabás, Császár Károly, Kalmár Hugó, Bialosz- lmrszky Géza lovag detektiveknek a VI. osztályát adományozta. Húsz rendőr aranyérmet kapott. — (A katonaság bőréből.) A király Krieger Kálmán ezredest, a besztercebányai 16. és Wagner Béla ezredest, a nagyszebeni 23. honvéd-gyalogezred parancsnokát, egészségi tekintetből, jelenlegi szolgá­lati állásuk alól fölmentette, továbbá Phillippovics Alajos brassói 24. honvéd-gyalogezred beli ezredest, a nagyszebeni 23. és W'eeber Alfréd szegedi 5. honvéd- gyalogezredbeli ezredest, a besztercebányai XVI. hőnvédgyalogezred parancsnokává kinevezte. — (Wágner Rlkárd leánya.) Berlinből je­lentik nekünk: Bairenthban karácsony első napján ▼olt Chamberlain Houston Stevard esküvője Wág­ner Évával, Wágner Rikárd leányával. Az esküvő a legnagyobb csöndben s a legszűkebb családi körben ment végbe. —■ (Kitüntetés életmentésért.) A király Forró Sándor m. kir. III. számú csendörkerületbeli járásőrmesternek két ember élétének saját élete Veszélyeztetésével a tüzhaláltól történt megmen­téséért a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta. — (Sturdza útja.) Bukarestből jelentik: Sturdta miniszterelnök Dél-Franoiaországba utazott, hogy influenzájától megszabaduljon. Távolléte idején Bratianu belügyminiszter vezeti a külügyminiszté­riumot és Karét kultuszminiszter a miniszterelnök­ség ügyeit. — (Házasság.) Farkas Oszkár dr. m. kir. honvédfőorvos eljegyezte Budapesten Ákos Margitot. Szárazajtai Incze Kálmán, vezérkarhoz beosz­tott honvódfőhadnagy eljegyezte Budapesten Rónay Dalmát, Rónay Károly dr. kir. közjegyző és neje, Sztipán Izabella leányát. Károlyi Gyula Budapestről eljegyezte Györy Mariskát Nagyváradon. Tőrök László dr. Budapestről eljegyezte Hajdussek Irénkét Szegeden. Botfai Hűvös László, botfai Hűvös József udvari tanácsosnak, a Városi Villámos Vasút r.-t. elnökének fia december 30-án tartja esküvőjét kun- ágotai Vajda Ilonával, özvegy kunágotai Vajda Lajosnó leányával. Stern József nagykanizsai kereskedő vasárnap délelőtt tartotta esküvőjét Eichner Ilonával, Eichner Soma budapesti szerkesztő leányával. Az esketést Hevesi Simon dr. rabbi végezte a Pesti Lloyd-társu- lat nagytermében. Csilléry Endre dr, magyar királyi honvéd- főorvos eljegyezte Pollik Margitot, néhai Pollik Béla festőművész és neje, Steszkó Riza leányát. Klázer Gyula gyógyszerész eljegyezte Wein- szeisz Lajos fővárosi bizottsági tag leányát, Margitot. Heiszler Géza kiskőrösi kereskedő eljegyezte Benedek Margitot Nagykörösön. Bodor Ödön Csíkszeredái kit. törvényszéki biró, birtokos karácsony első napján tartotta eljegyzését torjai Apor Irénke bárónővel. Róth Róbert dr. budapesti orvos eljegyezte Steiner Ilát, Steiner János dr, lippai ügyvéd, Te- jneemegye tiszteletbeli főügyész leányát. — (Tilos az újévi üdvözlet.) Wekerle Sán­dor miniszterelnök, a ki már több Ízben tanujelét adta annak, hogy nem barátja a fölösleges ceremó­niáknak, most megint bizonyítékot szolgáltat erre. Mint pénzügyminiszter a pénzügyminisztérium és a pénzügyi külső hivatalok számára rendeletet adott ki, melyben figyelmezteti a tisztviselőkét, hogy a szokásos újévi üdvözletnek bármily formában való nyilvánítását tőlük nem várja, sőt inkább kedvére van, ha az erre szánt összeget jótékonycélra for­dítják. «-> (Karácsonyfa-Ünnep.) Szép karáosonyfa- ünnep volt december 24-én a gyulai József Szana- tórium-ban. Az intézet igazgatósága díszes kará­csonyfát állíttatott föl betegei számára, Az ünnep pásztorénekek előadásával kezdődött, melyeket Kabos Ilka Zongoraművésznő adott elő. ■ Ezt követte Trusza Lajos esperes szentbeszéde. Csaló Klára beteg tár­sai nevében az intézet orvosait üdvözölte megható szavakkal s erre Geszti József dr. igazgató-főorvos válaszolt. Végül az intézet megteremtőjének, Lukács György dr. elnöknek üdvözlő táviratot küldtek. — (A megvert György herceg.) Belgrádból jelentik nekünk: Néhány nappal ezelőtt azt jelentet­ték az újságok, hogy egy Tankosics nevű főhadnagy, a kinek kiváló Tésze volt a királygyilkosságban, a trónörökössel való konfliktusa következtében lemon­dott tiszti rangjáról. E lemondás történeté a követ­kező: A trónörökös még tavaszkos rábírta Tankosics főhadnagyot arra, hogy egy szerb banda élén betör­jön Macedóniába. Tankosics elvállalta ezt a megbí­zást azzal a föltétellel, hogy távollétében Belgrádban élő öreg anyjáról gondoskodni fognak. A trónörökös maga vállalta el ezt a kötelességet és Tankosics elve-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék