Budapesti Hírlap, 1909. január (29. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-31 / 26. szám

1909. január 31. BUDAPESTI HÍRLAP (26. sz.) 15 tek 3 bálnak, Apponyi Albert gróf kultuszminiszter és a felesége. Az érkezőket az előcsarnokban Kirchner Gyula, NNémet Tibor és Szviezsény Zoltán, a bál el­nökei fogadták és kalauzolták föl az emelvényre. Ek­kor aztán megkezdődött a tánc és pedig Zacher Emil böJcsészettanhallgatónak a mai estére Írott csárdásá­val. Kipirult arccal és csillogó szemmel járták a szép asszonyok és fiatal leányok. Öröm volt nézni a tova­­lejtő párokat, a mint egyetlen megkapó 6zinpompás tömegben kavarodva betöltötték a termét. A virág­illattól és női kacagástól mámoros levegőben egyre jobban forrott a vigadozó .kedv. Tűzzel járták a csár­dást, utóbb ábrándozva a koringöt, természetesen fő­leg a fiatal leányok, a kikről dicséretképpen legyén elmondva, hogy báli toalettjüket nem a tékozló ci­coma, hanem a jóizlésii egyszerűség tette széppé. A toalettben a halvány színek uralkodtak, a legtöbb volt a-fehér és rózsaszín, néhol akadt világoskék is. A teremben- a férfiközöriség sorában számos előkelőséget láttunk- Ott voltak: Apponyi Sándor gróf, ESelsheim-Gyulay Lipót gróf. Molnár Viktor dr. államtitkár, ’Asióth Oszkár tudomány-egyetemi dékán, Fontenay Lajos gróf francia fökonzul, Du­­r.azző Károly őrgróf olasz fökonzul, Hegedűs István dr., Mnrrzali Henrik dr., Áldássy Antal dr., Fröh­­lieh Izidor,. YoUand Artúr, Ferenc'zy Zoltán dr., Fe­­jérpataky Lászlói Lúnr.zy Gyula, KŐvesligethy Radó és'kivülök még több'egyetemi professzor. Mindent összevéve, Szép és előkelő volt a bál, egyesítette a külső díszt és a szívből fakadó vidámsá­géi, e mulató népe boldog órákat töltött el a bölcsé­szek mulatságán- A hölgyek az idén is becses és re­mek szép táncrendet kaptak, a mely művészi munka. Bársony alapra fektetett bronz-lemez, rajta egy cse­­resznyefa-ág pompás reliefje, a bál nevével és az évszámmaj. Alább bevésve a táncok sorozata, fönn pedig sárga karikákba fűzve egy aranyos pálcika, a melynek hegyével a bronz-lemezbe bele kellett kar­colni a táncos nevét, így legalább ott maradt ■ letö­­rülhetetlenül. A hölgyeknek nagyon tetszett a szép ajándék s a rendezőség megérdemelte a köszönetét és a dicséretet, a mit érte kapott. A sikerült estén száz pár tapsolta a négyest, a melyre éjfél felé került a sor. De még azután is sokáig zengett a teremben Ba­logh Karoly muzsikája. A jelenvolt hölgyek név­sora ez: Asszonyok: Borteleky Zoltánné, Bártoniek "Gézáné, Berkes Lajosné, Berényi Istvánná, Ballagj Gézáné, Cseky Józsefné, Cherven Flóriáné, Csiky Kálmánná, Demény Károlyná,, Demeczky Mihályné, Éger Márkné, Ferenezy Zoltánná dr.-né, Fercnczy Istvánná, Fcnyvessy Adolíné, Fabritius Báláná, Gröber íjászióné, Gergely Sándorné dr.-né, Geram Sándorné báróné, Criinwald Istvánná, Humayér Józsefné, Ilentcr Gáborné, Hcv Károlyná, Hackl N. Lajosné, Tványi Sándorné, özvegy Kohn Edéné, Krecsárevits Istvánná, özvegy Körber Ferencné, Kalapos Józsefné, Kininét Ágostonná, Létmányi Nándorné dr.-né, bőw/ Miksáné, özvegy Miklóssy Ferencné, Motsídlovszky Ernóná, Molnár Sándorné, MUnz Kálmánná, özvegy Nagy Mihályné, Nagy Adtaíné, Potocsnik Jen óné, Poschinger Istvánná, Polgár Géaáné (Szolnok), Pasterczlk Antalné, Pálffy Jánosné, Rabolt Antalné, Szabó Istvánná, Sághy Gyuláné, özvegy Solymossy Jánosné, Simon,yi Kálmánná, Szenes Edéné, Spitzcr Gyuláné, Szőke Kálmánná, Szi­­lassy Mórné, özvegy Sehwarcz Mátyásné, Strickerné, Vargha Pálné, Wajdits Alajosné, Závory Sándorné dr.-né, Zwickl Mátyásné, Tclts Edéné. Leányok: Asbóth Olga, Andrássy Irénke, Berényi Irén és Margit, Borteleky Elvira, Cserey Ilona, Csiky Esztike, Darvas Anna, Érti Viola, Eger Irén, Ferenezy Sári, Magda és May. Fabritius Mády, Fenvessy Erzsi és Gizi, Gemeiner Rózsi, Grünwald Margit, Gerárn Jiti bá­rónő, Hosztalek Margit, Ilentcr Margit, Hegyessy Anna (Nagyvárad), Hamvay Mariska, Hardy Kelén, Hey Ka­rola, Humayer Giziké, Jushtus Hajnalka. Iványi Edith, Kozma Ilonka, Karmazsin Irán. Joli és Margit, Kintner Aranka és Ilonka, Kalapos Ilonka, Katona Mariska, Krecsárevits írónké, Körber Mariska, Kflszlcr Elly, Lőw Ilonka, és Mariska, Marezaü Böske és Poli, Miinz Adél, Nagy Rózsi és Ibolyka, Novelly Etelka, Pálffy Gizuska, Pischinger Baba, Popper Erzsiké, Rabolt Mariid, Révay Margit, Ric-htmann Jolán, Simkó Mella, Spitzer Adél Szabó Giziké és Irénke, Sehwarcz Ada és Szerénke, Sághy Gabi, Szőke Ilonka. Szilágyi Böske, Szíj Manci, Waj­­dif.sch Sári, Vargha Irénke, Zwickl Irma, Závory Aranka. önkéntes tűzoltók bálja.. A Terézvárosi Ka­szinó földiszkett termeiben ma este tartotta bálját a Budapesti Önkéntes Tüzoltótesiület. A mulatság, a mely minden évben számottevő és népszerű esemé­nye a farsangnak, az idén is régi sikereihez mél­tóan folyt le. Bájos hölgyküzünség sereglett össze a bálra, a melyen a háziasszonyi tisztséget Szil// Józsefné dr.-nú töltötte be. A mint az est notabili­­tásaitól kísérve elfoglalta helyét- a babérfás emelvé­nyen, táncba fogtak a párok. A tűzoltók ezúttal ma­guk gyújtogattak, lángra lobbantották a jókedv tüzet, a mely még a hajnali órákban is beragyogta fényével a sziveket. A mulatságon a fővárosi hivatá­sos tűzoltóság tisztikarából is többen megjelentek, igy Janicsek Andor főparancsnoki helyettes és sokan voltak ott a gyári tűzoltók és a környékbeli tűzoltó testületek tisztjei közül is, köztük Marinovics Imre, máv. főparancsnok. A frakk feketeségébe szinpompát varázsolt a sok uniformis. A hölgyeknek a figyel­mes rendezőség igen szép táncrenddel kedveske­dett: piros selyem könyvecskével, melynek lapját a tűzoltó-jelvények diszitik, A mulatság igen látoga­tott volt, az első négyest százhúsz pár táncolta. Ott voltak a következő hölgyek: Asszonyok: Benczo Jánosné, Beneze Andrásáé, Pleier Pálné, Kratzer Dánielné, Welsz Gézáné, Pretzner Józsefné, Halász Lajosné, Sehwarcz Árminná, Lobi Bé­­iáné, Sindlor Ferencné, Stirm Simonná, Pecsenye Istvánná, Fischer Fülöpné, Mittermeier Károlyná, Kis A.-né, Tóth Miklósné, Özvegy Freitág Vilmosné, Sziber Mátyásné, Ko­­nyodi Ferencné, Kis Józsefné, Bajesi Irén, özvegy Affrány Mihályné, Udvardy Mihályné, Kamiller józsefné, Mosko­­vics Simonná, Sipos Károlyná, Lusztig Simonná, Stammer Agostná, Dalnoki I.-né, Takács Józaefná, Spitz Ádolfná, Auslender Salamonná, Felmér Á.-né, Friedmaun Adolfná, Lauber Mihályné, Rosenberg Jenőné, Vörös Elekné, Vá- Gvuláné, özvegy Kreózler Lipótné, Buda Jánosné, Griln­­hut J.-né, Hajpál Sándorné, Schveiger R.-ná, (Albert­falva), Seribek Ferencné, Szabó J.-né, Auer Rezsöné, Sághy Antalné, Kiin J.-né, Kőszeghy R.-né, Spitzer J.-né, Lauber iMhályné, Rosenberg Jenőné, Vörös Elekné, Vi- Tossy Józsefné, Fekete Gyuláné, Sumy Károlyná. Leányok: Scbumi Irén és Ida, Vinig Sárika, Dó­ráinak Irén, Vositz Jolán, Zeitler Annus, Bret.zner Irma, Kallós Rózsika, Darvássy Mariska, Grünfelder Berta, König Milike, Grimm Annuska, Bajesi Etelke, Ferency Anna, Musaszik Kornélia, Sitdler Erzsébet, Csernay Duci, Sándor Anna, Kovács Juliska, Csernay Györgyike, C'salády Teruska, Berecz Erzsiké, Horváth Juliska, Rei­­ter jMariska, Cziegler Erzsiké, Máris Mariska, Mén Te­ruska, Veres Ágnes, Schillingi Jozefin, Mén Boriska, Veres Berta, Takács Emma, Lusztig Mariska, Grill Adél, Ta­kács Katica, Feldmann Szerén, Kovács Ilonka, Zucker Ida, Pecsenye Mariska, Pinzger Henriin és Bertuska, Vu­­csctics Lujza, Móléi Juliska, Rlimko Lola, Halász Sá­rika, BleycT Aranka, Galopp Paula, Halász Piroska Bleyer Mariska, Kelemen Ida, Kűrfürst Teréz, Bleyer Józsika, Freytag Lujzika, Kűrfürst Anna, Freytag Gi­ziké, Kis Annuska., Kűrfürst Irma, Rottenstein Hedvig és Etus, Rottenatein Janka, Szalontai Katica, Siebor Ma­riid, Moslkovics Ilona, Moskovics Jolán, Skotta Ilona, Csonka Margit, Pleier Olga, Köves Gál Jolán, Vincze Ilonka, Sehmiedt Anna, Hackl Gizella, Bleyer Melánia, Csúcs Lina, Bősze Mancika, Scheidler Teréz, Schviéger Micike, Polizer Ilonka, Grünhut Rózsi, Havel Irma, Kreíslor Karoiin, Haypál Mariska, Ferman Vilma, Schwonk Vilma, Bolvánszky Lujzika, Mahay Ágnes, Haász Aranka, Kamuzsmszky Paula, Maszekovits Böske, Szilágyi Aranka, Klein Herinin, Klein Rezsin, Baris Ju­liska, Kőszegi Micike, Bembirszky Adél, Soczek Mária, Laufer Franciska, Laufer Ilka, Auszlender Annus, Bar­id Margit, Vevoda Ella, Enyedy Teréz, Hajdú Zsuzsi, Maucber Lujza, Köszeghv Irénke, Balázs Annus. A Fővárosi Torna-Klub táncestéjó ma este zajlott le a hatodik kerületi függetlenségi körnek az Andrássy-uton lévő dísztermében. A mulatságon, a mely ezúttal is nagysikerű volt, ugyancsak kitettek magukért a tornászok. A sok szép fiatal leánynak és menyecskének alig jutott ideje a pihenésre, a tánco­sok fáradhatatlanul járták s olyan jó kedvvel, mintha sohse lenne vége a csillogó farsangi éjszaká­nak. A Klub a társegyesületek tagjai közül is többe­ket, vendégül látott mai mulatságán. A hölgyközön­ség csinos táncrendet kapott a figyelmes rendezőség­től. A tánc reggelig tartott. Ott voltak a következő hölgyek : . Asszonyok: Spitz Ignácné, Weisz Árminná, Havas Lászlóné, Manász Vincéné, Krausz Dávidné, Kővári Tg­­' nádié, Friedimann Józsefné, Símmel Józsefné, Tenczer Li­pótné, Sclilésinger Vilmosné, Kovács Imréné, Springer Zsigmondné, Viztoleky Frigyesné dr.-né, Kemény Adolfné, Weisz Mérné, Goldschmied Mérné, Szemére Mártonná, Klein Gyuláné, Hermán Mariid, Blum Lipótné, Stein Jó­zsefné, Gyuriosné, Berghné, Kohn Hermanné, Rooz Já­nosáé, Gerő Manóné, Símkovics Májenné, özvegy Kiss Istvánoié, Silbor Józsefné, Fleíscbhauer Vilmosné, özvegy Breuer Mórné, Nagy Jánosné, Rosenthal Ignácné, Erei Izráelné, Fodor Frigyesné, Szarvasy Károlyné, Boroa La­zámé, Stern Árminná, Sehlenger Léni, Schimimei-né, Rusz Mórné, Davidovics Hermanné, Stern Mórné, Frank Ber­­nátné, Markbretter Teréz, Ehrlich Adolfné, Potok Mik­sámé, Vészi Gézáné, Sauer Ignácné, Faragó Józsefné, Ál­­dor Jenőné, Weisz Hermanné, Baumgarten Stefánia (Új­pest), Kaczián Józsefné, Sehön Lajosné, Koyács Imréné, Gergely Manónó, SzőJlősy Ferenené. Leányok: Torma Mariska, Mataréz Zelma, Knausz Piri, Friedmann Annuska és Ilonka, Kern Margit, Stei­­uer Mariska, Tenczer I^mke, Kun Aranka, Kaderabek Micike, Manász Irma, Kőváry Rózsi és Irénke, Schímmel Aranka, Leicr Rózsi, Leier Irma, Strausz Rózsi, Schlésin­­ger Regina, Springer Erzsi, Kemény Böske, Weisz Ilonka, Goldschmidt Katica és Józsa, BeroeHer Sári, Hermann Szerénke, Szamere Józsika, Féld Janka, Klein Olga, Blum Ella, Stein Berta, Gyurics Irma, Armuth Janka, Bcrgi Ella, Kalmár Berta, Éried Szerénke, Rooz Margitka, Gerő Berta, Grün Szerén, Grün Ii-ma, Simkovits Olga, Kiss Annuska, Fali Irén, Silber Jolán, Fleisehhauer Irma, Nagy Juliska, Németh Ilonka és Szerénke, Baum Gizella, Dri­­mál Irma, Kaiser Malvinka, Schcnker Irma, Frei ifanci, Rosenthal Frida, Szarvasi Olga, Fodor Rózsika, Fekete Rózsika, Müller Hajnal és Berta, Boros Ilonka, Sehlan­­ger Margátka, Stöckner Anna, Bellák Ilonka, Selnmmer Berta, Schinwner Jolán, Ádler Gizella, Rusz Katica és Ottilia, Rusz Paula, Lőwinger Aranka (Enyed), Bar­maim Malvin, Liebermann Szabin, Davidovits Szerén és Etel, Stern Margit, Goldbergcr Margit, Major Margit, Frank Dusi, Erlith Olga, Aczél Margit, Kölnt Sarolta és Karoiin, Várady Gizi, Fischer Boriska és Hermin, Schultheisz Gizi és Margit, Schauer Kamilla, Fischer Lujza, Fuchs Annuska, Kántor Katica, Weisz Mariska, Slezák Etel, Baumgarten Jolán (Újpest), Kóczián Aranka, Horti Ilonka, Stiasztny Teruska, Jánoss.y Aunuska, Stiasztny Etel, Rozgonyi Cecília, Kovács Margit, Scliu­­lin Irmuska és Józsa, Szőllőssy Józsika, Kémiaira Au­nuska, Spitz Annuska, Weisz Aranka, Engcl Malvin, Ungvár Janka és Lujza, Munkácsy Szerén, Stern Margit. Droguista tánceste. Ma este rendezte tánc­­estéjét a Droguista Ifjak Egyesülete. A mulatságot a Katolikus Kör fehértermében tartották meg, a hol az idén is szépszámú közönség gyűlt össze. A vigalom védői Kartsmaroff Arnold, Koritsánszky Lajos, Lux Mihály, Moser János, Neruda. Nándor, Pejtsik Ká­roly voltak, a rendezőség élén Majthényi Béla és ír gang Kálmán buzgólkodtak. Volt i§ szép siker s a hölgyek bájos serege ugyancsak kivette részét a tánc gyönyörűségéből. Szép emléke lesz az estnek az ízléses táncrend: fémveretes bársonykönyvecske, a melyhez még illatszert is kaptak ajándékul a höl­gyek. Az első négyest nyolcvan pár járta el s a tánc­nak csak a kora hajnal vetette végét. A megjelent hölgyek közül a következők nevét jegyezte föl a ren­dezőség : Asszonyok: Schöner Lipótné, Ste.fankin Jánosné, Schultheisz Mihályné, Hollós Józsefné, Kertész Jánosné, Furcsek Mártonná, Rádi Istvánná, Szathmáry Vilmosáé, özvegy Sedianszky Jánosaié, Lipót Mihályné, Bellon Györgyné, Sulyok Gyuláné, Czeíner Károlyné, Róna Sán­­domé, Haszlermann Imrémé, özvegy Horváth Lajosné, Nagy Bél éné dr.-né, Ivgang Mihályné, Sperl Nándorné, GsaMnv Antalné. Leányok: Schöner Jolánka ée. Teréz, Stefankin Ma­riska, Schultheisz Gabriella, Hollós Olga, Füvesek test­vérek, Rádi Vilma, Szommer Angéla, Hermin és Hona, Schönfeld Tusika, Graczli Erzsébet és Ilonka, Sedianszky Ilonka, Bözsike és Mariska, Lipót Mariska, Sulyok Mi­cike, Czeiner Aranka és Irén, Mohaesek Erna, Hóna Etel, Iíasztermann Etus, Horváth Mariska, Irgang Etus és Vali, Fischer Annuska, Krischki Inci és Jancsika, Masek Annus, Csabány Klotild, Wagner Irén, Lőrinez Margit, Irgang Viktória. A magyar vaskereskedelmi alkalmazottak, vas- és fémipari tisztviselők országos nyugdijegyesü­­lete ma este igen szép mulatságot rendezett a Keres­kedő Ifjak Társulatának Sémin el weis-utcai helyi­ségéiben. A mulató-kedv s az a tudat, hogy a jóté­konyság oltárára is áldozatot tesznek le, nagyszámú közönséget gyűjtött össze, úgyszólván csupa ismerőst, a kik szinte családias otthonossággal voltak együtt. A tánc vidáman folyt egész reggelig s a siker sej­tetni engedi, hogy számottevő összeg jut majd a mai mulatság jövedelmeként a nyugdijegyesületaek. K megjelent hölgyek névsora ez: Asszonyok: Stumpf Károlyné, Csenderitz Zoltánná, Bogdány Jánosné, Rácz Jánosné, Puchinger Józsefné, Nagy Mihályné, Nagy Károlyné, Száraz Istvánná, Mar­ton Kálmánná, Krammer Adolfné, özvegy Winter Mik­sáné, Halas Antalné, Sehmiedt Józsefné, Steiner Ká­­rolyué, Kecse Gézáné, Hőmmel Vilmosné, Pöchtigán Im­­réné, Abai Bálintné, Fülöp Oszkárné, Mészáros Jánosné, Stecke Antalné, Czimeg Henrikné, Pirkner Konrádné, Loyal Károlyné, Reis Károlyné. Leányok: llaniker Teréz, Kovács Mariska, Gu­bást a Tériké és Ettus, Csentericz Irénke, Rácz Mancika, Puchinger Inna, Endrész Etta, Bogdány Juliska, Grün­hut Kató, Rapapport Gizi, Nagy Giziké és Józsika, Szá­raz Lujza, Michel Hermin, Krammer Ilona, Sieber Ró­zsi, Dubi Tériké, Halas Margitka, Engel Irma, Wol­­muth Nelli, Mozsch Franciska, Wolmuth Emmi, Pöchti­gán Miéi, Szalmazi Tusi, Abai Amália, Ibrisz Karola, Motl Lujza, Wiramer Katica. Házfelügyelők bálja. A budapesti házfel­ügyelők betegsegitő és társadalmi egyesülete ma igen- szép mulatságot rendezett a Sándor-téri Guten­­berg-otthon összes helyiségeiben. A nagyterem meg­telt farsangoló közönséggel s a tánc a legpompásabb kedvben folyt virradtig. A nagysikerű mulatságon 'a következő hölgyek vettek részt: Asszonyok: Finta Józsefné, Szűke Györgyné, Kis Sámuelné, Kvilla Ferencné, Volázsik Petemé, özvegy Hanus Lajosné, Meszes Kálmánná, Borostyán Józsefné, Lovitsek Károlyné, Szizenka Alajosné, Szabó Józsefné, Blaba Józsefné, Gálák Antalné, Kiss Istvánná, Schaller Mártonná, Keiszer Lajosné, Guttmann Ferencné, Buj­­novszki Gyuláné, Janki Gyuláné, Kiczinger Józsefné, Németh Károlyné, Pilli Istvánná, Zsebránszki Béláné, özvegy Bácsványi Mihályné, Virág Pálné, Virág Mi­­hályné, Mokka Jánosnq, Antley Károlyné, Thomann Pálné, Schmidt Ferenené, Gálos Lajosné, Frey Lőrincné, Bauer Krisztiánné, Tóth Istvánná, Kovács Józsefné, Spautsek Györgyné, Rohacsek Mihályné, Pázsith Zol­tánné, Marton Kálmánná, Miklós Gyuláné, Neubaüer Emilné, Kurdics Pálné, Gyolcs Ferencné, Vaybl Károlyné, Rácz Sándorné, Dér Józsefné, Várkonyi Béláné, Horto­­lányi Ernöné, Varga Lajosné, Bege Istvánná, Kozma Andorné, Horváth Istvánná, Cseh Györgyné, Kovács An­talné, Szigeti Jánosné, Girus Mártonné, Berényi Já­nosné, Sándor Mártonné, Tábori Andnásné, Kovács Ist­vánná, Kiss Ágostonná, Torkos Jánosné, Vejzinger Jó­zsefné, Károly Győzöné, Hohbein Antalné, Velb Jánösné, Rózsa Károlyné, Szabó József Károlyné, Kainráth. Nándorné, Bogyó D.-né, Mekrenszky Istvánná, Eácz Jó­zsefné, Hajdú Józsefné, Korin Kelemenné, Tóth Sán­dorné Bedinszky Jánosné, Dieker Sándorné, Hendler Gyuláné, Bártfay Péterné, Szakái Györgyné, Domokos Dezsőné, Pál Kálmánná, Kovács Gusztáváé, Szabó Já­nosné, Kutvnyánszky Lajosné, Varliajik Jánosné, Pollák Antalné, Németh Józsefné, Tóth Gyuláné, özvegy Pál Andrásné, Bartal Illésné, Gango Józsefné, Schiller Gyu­láné, Kelemen Mihályné, Schiller Gusztávné, Soltész Györgyné, özvegy Török Józsefné, Gresner Jánosné, Nehr Jánosné, Szolnokv Antalné. Leányok: Nagy Ilona, Szőke Aunuska, Büki Gi­zella, Kvilla Juliska, Szekeres Viktória és Mariska, Ha-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék