Budapesti Hírlap, 1909. január (29. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-31 / 26. szám

14 például lopás, óra, zsebtolvajlás, szőnyeg — a melyek összefüggésben voltak azokkal a betörésekkel, a melye­ket a kihallgatott elkövetett, — mindig fölcsapódott a láng. A blúz, majd a popular szóra 36, illetve 32 centiméteres lett hirtelen a láng, a mi mutatta, hogy mi megy végbe e szavak hangoztatása közben az ifjú lelkében. Ugyanis megállapították már előzetesen, hogy a suhanó betörést követett el a Popular Shlrtraist Compawj-bán. A tulajdonképpeni gondolatolvasásra is tör­tént egy meggyőző kísérlet. Az ellenőrző-bizottság egy mondatot irt föl egy papiroslapra, a mit Peter- son természetesen nem tudott. A bizottság egyik tagja megfogta a kísérletező gépet. Peterson egy­másután több száz szavat sorolt föl s a láng képé­ből mindig kitalálta, melyik szó tartozik a mondat­hoz, mert a bizottsági tag belső emóciója elárulta. Ilyen módon rövid idő alatt kitalálta Peterson az egész mondatot. — (Betörök a. községházán.) Jágpngk bárá­nya, vármegyei községből azt Írják, hogy ott a január 2,8-nra virradó éjjel fölfeszitettók a. községháza ajta­ját s a köszég ládáját elvitték. A ládát másnap egy szériiskertben megtalálták. A tettesek az irományo­kat szétkajigálták, de 'pénzt nem találtak benne. A tolvajok akkor- éjjel még két helyen. kíséreltek meg betörést, de nem sikerült, mert észrevették őket. — (Az eltűnt pénzeslevél.) Fiúméból jelen­tik: Ma délután a susáki postahivatalnál egy.Ante Jiaclc nevű ember 2126 koronás pénzesíevelet adott föl Markopalj község részére. A hivatalnoknő a föl- ndóvevény átadása után a pénzesíevelet a kasszába tette, majd a zárlatkor az egyik asztalra helyezte több pénzeslevéllel együtt. Mikor a hivatalnobnö a csomagoláshoz fogott, egy asszony két gyermekkel, majd egy kocsisformáju ember lépett a helyiségbe. Közben a hivatalnoknő a szomszédos helyiségbe ment át az egyik felet kiszolgálandó, mialatt a vissza­maradt felek egyike a 21SG koronás pénzesíevelet el­lopta, A felek távozása után a .hivatalnokod azonnal észrevette a lopást és telefonozott a esendőrségnek, valamint ,a rendőrségnek, a . molyok a nyomozást azonnal megindították. A nyomozást megnehezíti az a.körülmény, hogy a hivatalnoknő nem tud pontos . személyleirást adni. — (Karnevál a Riviérán.) A Középponti Menet-jegyiroda február 6-iki kirándulásával, a hajóút elkerülésével, közvetetten külön bocsiban ki­sebb számú diszíingvált társaság indul a Riviérára. K társasutazásra távirati jelentkezések még figye­lembe vehetők. Távirati cím: Menet jegy iroda Buda­pest. — (Kicsalt milliók.) A főkapitányságon most állítják össze a múlt év statisztikáját. Ennek a nagy, számtornának a során érdekes adatokra buk­kantak. Annak az osztálynak, a mely a csalások, sik­kasztások és váltóhamisítások bűnügyeivel foglalko­zik s a melynek Marinovich Jenő dr. kapitány a ve­zetője, a tavalyi ügyforgalom 24.570 akta volt. Ennyi ilyenfajta bűncselekmény került rendőri eljárás alá. Még érdekesebb azonban, hogy e bűncselekmények során elsikkasztott összeg tizennyolc és félmillió ko­ronát tesz ki. A rendőri nyomozás -ebből nyolc és fél­milliót szerzett vissza. Nyolc millió jut a még íön- rparadá összegből a hamis bukásokra. Ezekben a bűnügyekben a rendőrségnek még oly enrgikus mun­kája. sóm szokott eredményes lenni, mert bűnös ke­zek rendesen jóelőre elrejtenek minden értéket. A tulajdonképpen kézrekeritetlenül maradt összeg te­hát csak két és félmillió. — (Fiatal bűnösök.) A Bajza-utea tájékáról sűrűn érkezett az utóbbi időben panasz a főkapi­tányságra, hogy az utcában és a környékén majdnem mindennapos a lopás. Megtörtént például, hogy az egyik ház lakói arra ébredtek, hogy eltűnt valamennyiüknek az ajtó előtt levő lábtörlő pok­róca; eltűnt a korán reggelenkint még zárt ajtó mellé állított tej és más élelmiszer, a melyet ház­hoz szoktak hordani. Máskor megesett, hogy egy egész utcaszakasz összes boltjaiban majdnem egy időben tolvajok jártak. A póküzletből darabszám hiányzott a kenyér, a szatócstól más élelmiszert zsákmányoltak. Még az üzletek előtt megálló kocsik­ról is tömegével lopkodták a holmit. A sűrű panasz következtében a detektívek tegnap óta figyelték a Bajza-utcát és tájékát s ma végre a 17. számú ház­ban éppen akkor lepték meg a tolvajbanda négy tagját, a mikor dús zsákmánnyal megrakva haza­térőben voltak. Négy fiaiul fiú osont .be ma fölötte gyanús módon az említett ház kapuján. A ruhájuk zsebe rettenetesen megtümöttnek látszott is vala­mennyi bő, nem rájuk szabott köpönyegbe burkoló­zott. A kapualjában rejtőző detektívek nem is vol­tak kétségben az iránt, hogy ezek a Bajza-utga BUDAPESTI HIBLAP (26. sz.) fosztogatói. Lefogták valamennyit. Megmotozták őket és a köpenyegek alól csakhamar előkerült a pa­lacktej, kenyér, lópokróc, istráng s más értékes holmi, a ma reggeli rablóhadjárat zsákmánya. A detektívek a fiukat bekísérték a főkapitányságra, a hol Eperjessy Károly rendőrkapitány hallgatta ki őket. Vezérük Immerblum (Virág) Salamon tizen­hat éves csavargó, társai: Szeműk Imre tizenöt, Nagy István tizennégy és Miklós Mihály tizenhat éves fiuk. Valamennyi a Bajnok-utca 17. számú ház­ban lakik, szülőik napszámosok. A fiuk a lopott holmit a Bajza-utcában lakó Kohn Lipót nevű gyü­mölcsárusnál értékesítették és a pénzt elmulatták. Vezérük, Immerblum rovott múltú, társai közül kettő pedig már volt javitóiutózetben. Bevallásuk szerint már hetek óta igen jól éltek a lopott holmin szezrett pénzből. — (Meggyilkolt főpap.) Berlinből jelentik nekünk: A Béri. Tgbl. jafíai távirata, szerint a jeru- zsálemi orosz arkimandritál pénteken meggyilkoltak. — (Az összeütközött hajók.) 7\ eivyorkból .táviratozzak: A Bgpublic tulajdonosai a Florida tu­lajdonosai • ellen keresetei, indítottak egy millió dol­lárnak- a. hajóért, félmillió, dollárnak a rakományért -kárpótlás gyanánt való fizetése iránt. A Lloyd, Ita­tán o, mint a Forida tuajdonosa, szintén keresetet indított' a Bepuhlie tulajdonosai -ellen. A Florida zár alatt vau. — Parisból jelentik: A -francia kormány elhatározta, hogy a Bepvblic nevű elsülyedt angol postagözös Birtns nevű távirófcézelőjéndk, a. ki a FIorida-gömssel történt összeütközés alkalmával bá­torsága és hidegvérüsége áltál nagyban hozzájárult az utasok megmentéséhez, a mentési mcdaillont ado­mányozza. — (Hó Fiúméban.) Fiúméból jelentik: Két hét- óta dühöngő, erős bóra után ma este erősen ha­vazik. Az utcákon eddig tíz centiméteres . hó van. Fiúméban legutoljára hat évvel ezelőtt havazott. — (Határrend őrségi Zsebkönyv.) Kürlhy Sándor határszéli 1 rendőrfogalmazó és oktatótiszt ezzel a cimmel zsebkönyvet állított össze, a melynek most jelent meg első évfolyama. A zsébkÖüyv nap­tári Tészén Kivitt a határrendőrség tisztikarának és legénységének szükséges tudnivalókat tartalmazza. — (Elfogott vasúti tolvajok.) A rákospa- lota-ujpesti vásuti állomáson hosszú időn át rend­szeresen fosztogatták az áruval megrakott vasúti kocsikat és raktárakat. Többnyire szenet, lisztet és fát loptak, de nem voltak éppen válogatósak, mert ha csak kocsikenőcs akadt is a. kezükbe, azt is el- tulajdonitatták, A rendőrség a múltkor már elfogta a fosztogató banda néhány tagját, ma pedig azo­kat is kézrekoritetfe, a kik még szabadon jártak. Ezek: Kotrácz János harminchárom éves asztalos, Imre József t izénk lene éves, Parniczky Mihály hu­szonnyolc éves és Komra Miklós tizennyolc óve3 nap­számosok. Valamennyien rovott múltnak, lakásukon temérdek lopott holmit találtak a detektívek. — Uj műsor. A Modern Színpad, Nagy Endre .kaba- retja (Andrássy-ut 69.) hétfőn, február 1-én mutatja be teljesen uj februári műsorát. Ezen a premieren húsz teljesen uj kabaret-számon kívül öt uj és mulat­ságos darab és négy színpadi tréfa kerül bemuta­tásra. Nagy sikert ígérő újdonságai az uj műsornak a Diogenes cimü kis operett, melyet Nagy Endre irt és zenéjét Erdélyi Leó szerezte; a Revolver-dráma cimü kis bohózat Pásztor Árpádtól; egy kis aktuális blüett, melynek Francig trupp a Bogaiban a címe; s az uj februári revü. Nagy Endre confereneier mel­lett minden este föllépnek a Modern Színpadon: Németh Juliska, Ferenci/ Károly, Keleti Juliska, Sajó, Fábián Kornélia, Huszár, Balogh Böske, Szécsi Magda. Harmos Ilona, Szász Ilona, Bársony, Máhr . és Köváry. — Modern zeneltöltök albuma. A Zipser és König zenemükereskedő cég a budapesti színházakban elő­adott legkedveltebb operetteket, orfeum-kuplékat, kabarot-dalokat, szalon-piészekct, táncokat és dalo­kat egy kötetbe gyűjtötte és Modern zeneleöltűk al­buma cím alatt forgalomba hozta. A vaskos kötet 107 oldalra terjed és magában foglalja Lehár, Má- der, Szabados, Szirmai, Zerkovitz, Linka, Hetényi és más híres zeneszerzők' legjobb müveit. E gyűjte­mény 5 korona 80 fillér beküldése ellenében bér­mentve rendelhető meg a Budapesti Hírlap kiadó­hivatalában. — 3 kicsi nő. A Boyal-Orfeum februári uj pro­gramját Laszky A. Béla és 1 Vilhelm Gyula operettje premierje vezette be; a 3 kicsi nő librettóban és mu­zsikában pompás. A sikerben Nádor Lili, Antal Erzsi, Lonza.v Annié, Boross, Szentirmay, Pápay, Kálmán Erzsi s Petre Klára osztozkodtak. Az operett mellett Az öngyilkosok klubja cimü izgató dráma esteről-estére szirsre kerül. A februári új műsor tel is­iele különben vidám, énekes bohóságokkal, friss ma- gánszámokkal, tréfákkal, mókákkal, aktualitások de­rűs persziflazsával. Szerdán, február 3-lkán érdekes bemutatkozás' színhelye lesz a Royal-Orfeutn szin- pada, ekkor lép föl először Obrenovics Krisztiéi Mi­lán, a szerbek volt királyának fia, mint a Bogai-. 190?. január 31. Orfeum szerződtetett tagja és magyar, angol, francia és szerb dalokat fog énekelni. Vasárnap, valamint február 2-án, kedden kót-két előadás lesz a Royal- Orfeumban, délután félnégy órakor mérsékelt hely- árakat, este rendes helyárakkal., Jegyek a hét összes előadásaira -— elővételi dij nélkül — válthatók a Bayal-Orfeum pénztáránál és a városi jegyirodákban. — Valódi francia cigarettapapír. Minden ma­gyar dohányzó nagyraibeooüü a kizárólag Franciaor­szágban készülő Biz Abadie cigarettapapír és hüvely tulajdonságát, tekintve annak kitűnő minőségét. Figyelmeztetjük a t. dohányzókat, hogy ezen híres és kedvelt papír 'Ausztriában készült utánzatainak Ma­gyarországon való bevezetését inega.karját kísérelni. Az utánzatok vételének kikerülése végett figyelmez­tetjük a hozzáértő t. dohányáé urakat, hogy ezen hí­res francia c-igarettapapir-gyár neve minden dobo­zon, minden füzet cigarettapapír burkolatán, vala­mint minden hüvelyen külön föl van tüntetve s csak olyan, cigarettapapirost vagy hüvelyt fogadjon el, anejy az Abadie névvel,van ellátva. — Legújabb és legjobb harisnyaáruk R (islernél, Budapest, V. Harmincad-utca ég József-tér sarkán. — Ha eszül a haja, használja a Stella-vizet. Ara 2 K. Kaph. egyed. Zoltán B. gyógyt. Bpesf, Szabadság-tér. — Szereti a gyomrát és egészségét? Akkor ol­vassa el figyélemmel az ugyanily eimü mai hirdetést. — Téli sportcikkek és vadász-mellények Sehneider József cégnél (IV. Deák Ferenc-utca 3.). — Miért venne silány utánzatot, ha köhög, vagy re­kedt, a midőn 60 filk-ért valódi Réthy-féle pemetefű- cukorkát kaphat. Az utánzatot tehát utasítsa vissza. — A BeUavia levegőuedvesitő, a melyet, a Guttmann L. cég, Budapest, TV., Városház-utca 2. (Kossuth Lajos-utca sarkán) hoz forgalomba és a mely ned­vessé, kellemessé teszi a levegőt. — Elismert kitűnő minőségű férfi és női fehér- nemüek, kelengyék, valamint vdszonnemüek, teríté­kek, damasztáruk előnyös, szabott árban beszerezhe­tők Eri seb Ignác cs. és kir. szab. fehérnemű készí­tőnél, Budapest, Rákóezí-nt, 50. A most megjelent modern árjegyzékét ingyen küldi. — A leghíresebb színésznők nyilatkoztak eddig a Kerpel kézfinomitó kiváló jóságáról. Az összes nyilat­kozatok elismerik, hogy a Kerpel kézfinomitó a kezet három nap alatt bársonysimává és hófehérré teszi és hogy mindeu más szert messze felülmúl. Ára 90 fillér. — A Lessner G. cég Budapest, V., Bécsi-utca 8, mélyen leszállított árak mellett kivételes eladást tart. A Budapesti Hírlapban ma megjelent hirdetésére fölhívja a mélyen tisztelt hölgy-közönség figyelmét. — Uj személydijszabás életbeléptetése a bicska —Székesfehérvár—sárbogárdi helyiérdekű. vasúton. A magyar királyi államvasutak igazgatóságától nyert értesülés szerint a bieske—Székesfehérvár—sárbo­gárdi helyiérdekű vasúton ez évi április hónap 1-én uj személydijszabás lép életbe, -mely által a menet- dijak egy része némileg fölemeltetik. Az uj személy- díjszabás, mellyel az 1904. évi március hónap 1-től érvényes díjszabás érvényen kívül helyeztetik, a ma­gyar királyi államvasutak díjszabás elárusító irodá­jában (Budapest, Csengery-utoa 33. sz.) 20 fillérért lesz kapható. Budapest, 1909. évi január hónapban. ;— Dr. Ringer elme- és kedélybetegek gyógyint. nők é3 férfiak részére, Lenke-ut (kelenföldi vili. megálló.) Farsang. Budapest, jan. 30, Bölcsészbál. Ma este ismét fényárban úsztak a Royal-szálló termei: az egyetem filozófiai fakultásának tagjai vo­nultak be, hogy az: idén, is pompás mulatsággal ve­gyék ki részüket a farsang gyönyöreiből. Ma volt a. Bölcsész-bál, minden esztendőben épp olyan kedves, mint elengedhetetlen vigalma a fővárosi hálózó kö­zönségnek. Az egyetemi polgárok mulatságai közt csak sorban maradt harmadiknak a Bölcsész-bál, mert a bölcsészek ma megmutatták, hogy ha az egye­temen csöndesek is, a táncteremben éppen ugv meg­állják a helyüket, akár a jogászok vagy a medikusok. Bizonyítja a ma esti siker, a mely annál örvendete- sebb, mert hiszen az est jövedelméből szegény bölcsé­sze ttanhallgatékát fognak segíteni. Pazar ragyogásu és e mellett nagyon jókedvű volt a bál, a melynek fővédői: József királyi herceg Ós felesége, Auguszta királyi hercegnő voltak, Vé­dője pedig Apponyi Albert gróf kultuszminiszter. Tíz óra tájban már meglelt a nagyterem előkelő kö­zönséggel s a párok körben sétálva, vártak az első heged úszóra. Egyszerre megzendült a Rákóezi-índuló s bevonultak a bálanyá'k és pedig a következők: Apponyi Sándorné grófné, Fontenuy Lajosné grófné-, ffaller Gyürgynó grófné, Marczali Ilc-nrikné dr.-né és Yolland Arturné. Alig foglalták el hely ükét a föl- virágozótt emelvényen, a- mikor előkelő vendégei jöt­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék