Budapesti Hírlap, 1910. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1910-01-09 / 7. szám

1910. január 9. BUDAPESTI HIALAP (7. sz.) 21 London, ián. 8. Baltic-vásár megnyitás. Búza szilárd. Tender' szilárd, eladók tartózkodók. Árpa el­adók 3 p -vei többet követelnek. Zab szilárd, >ó kereslet. Liverpool, ián. 8 Gabonatőzsde Zárlat Búza állandó, márc-ra 8 sh. 47 a p., máj.-ra 8 sh. 27/, p. Tengeri renyhe, jan.-ra — sh. — p., íebr.-ra — eL — p. ’■ i i Áru- és terménypiac. Disznózsír és szalonna. Budapest, ián. 8 (Terménytőzsde.) Disznózsír budapesti 173.— K pénz, 174 — K áru, vidéki —.— K. pénz, —.— K. áru Magyar légenszáritott, vidéki — — K. pénz, —K. áru. Városi légenszáritott, 4 darabos 139,— K pénz, 140.— K áru. Városi légenszáritott, 3 darabos 147 — K. pénz, 148.- K áru. Füstölt—.— K. pénz, —.— K. áru, 100 kilogramonként. Szilva és szilváié. Budapest, ián. 8. (Terménytőzsde.) Szilvaiz 1908. évi boszniai 48.----50.— K Szerbiai 40.----42.— K. 1909. évi boszniai 54----56.— K Szerbiai44.—46.— JL, hordóval együtt, 100 kilogramonként. Heremag’. Budapest, ián. 8 (Terménytőzsde.) 1909. évi: Lucerna, magyar 143.----172.— K. Lóhere, aprószemü 114.----123.— K., középszemü 120.-----135.—K., nagy­szemű 135.----148.— K. 100 kilogramonként. Liszt és korpa. Budapest, jan. 8. (Saját tudósítónktól.) A liszt­üzlet a lefolyt héten elég kedvezően alakult, a mi első­sorban a tartósan szilárd iránynak köszönhető. A vevők bizalma az ár állandósága iránt ebben kellő alapot nyert és minthogy egyelőre a malmok jegyzéseiket csak cse­kélységgel emelték, sokan uj vételekkel egészítették ki készletüket. Az üzlet nagyobb mértéket még nem öltött ugyan, de az érdeklődés általánosan és további javulásra van kilátás. Jellemző, hogy a kis tételek a vámkülföldön is elkeltek, a mi bizonyára a külföldi piacok erősen emel­kedő irányára vezethető vissa, de külföldi nagyobb üzle­tek lehetőségétől még mindig nagyon távol állunk. A ta­karmány neműek kereslete is javult, a korpa ára mérsé­kelt forgalom mellett néhány fillérrel drágult. Átlagos jegyzés 50 kilogramonként, Budapesten szállítva: Olt 34 587 7V, 7sf4 22.40 22.— 2160 21.10 20 60 20.— 19.- 17.60 16— 13— ______________8 F Q______________ 8— 6.80 6 -. Budapest, jan. 8. (Terménytőzsde.) Korpa azonnali szállításra, finom 10.40—10.00 K., durva 10.90 —11.— K. 1910 januárra, finom 10.40—10.60 K., durva 10 90—11.— K. 1910 január—májusra, finom 10,80—11— ÍL, durva 11.——11.20 K. 100 kilogramonként, Burgonya. Budapest, jan. 8. (Terménytőzsde.)• Burgonya emberi táplálkozásra: Dunántúli, fehér 8.70—3.90 K., rózsa 4.20—4.40 K., sárga 5. 5.20 K. Felső­magyarországi, teher 3.70—3.90 K., rózsa 4.20— 4.40 sárga 5 80—6.— K. Nyírségi, fehér 3.70— 3.90 K., rózsa 4.10—4.20 K., sárga 5.10—5.20 K. Pesti, fehér 3.80—4.— K., rózsa 4.20—4 40 K., sárga 6.20—6.40 K. Mezőgazdasági és ipari célokra. Dunántúli, fehér 3.50 —3.60 K., rózsa 3.30—3.50 K. Felsőmagyarországi, fehér 3.50—3.60 K., rózsa 3.30—3.50 K., 10Ö kilogramonként. Olaj. Páris. jan. 8. (Saját tudósítónktól.) Lenolaj azonnali szállításra —ír K.), jan.—ápr.-ra 77 25 tr. (73.92 K.), máj.—aug.-ra 77.50 fr. (74 16 K.). Bepceolai azonnali szállításra — — ír. (—.— K ), jan. —ápr.-ra 64.— Ír. (6124 K.), máj,—aug.-ra 65.75 ír. (62 92 KO. Páris, jan. S. Repceolaj igen szilárd; januárra 62.75 frank (29.76 K.), februárra 63.25 frank (30.— K.), március—áprilisra 64.50 frank (30.60 K.), május— augusztusra 65.75 frank (31.10 K.). Időjárás: hideg. Berlin, jan 8. tSaját tudósítónktól) Repceolaj decemberre —. — márka (—— K.), máj.—aug.-ra 55.10 márka (64.79 K.) Berlin, jan. 8. Repceolaj szilárd. Májusra 55.10 márka (32.45 K.). Időjárás borús. Hamburg, jan. 8. Olaj nyugodt, helyben 56.— m. (32-98 K.). Köln, ián. 8. Olaj helyben hordóval 59.— m. (34.75 KO­Szesz. Budapest, jan 8. ('Saját tudósítónktól.) Az irányzat változatlanul szilárd. Nyers szesz adózatlan 56.— —57.— K., adózva 175----176.— K., élesztőszesz adózva 178.---179.— K., finomított szesz adózatlan 60.----60.50 K., adózva 179—- 179.60 K., denaturált szesz 50.50—51.— . K. Bécs, ián. 8 Kontingentált szesz kész szállításra 10.000 liter percentként 51.80 -52.— K Szilárdult. Bécs, jan. 8. (Saját tudósítónktól.) Az irány szi­lárdabb. Köttetett: 52 korona, zárult 51.80 korona pénz, 52 korona áru. Páris, jan. 8. Szesz állandó; januárra 48 frank (25.49 K.), februárra 48.25 frank (25.63 K.), március— júniusra 59.25 frank (26.70 K.), május—augusztusra 41.75 frank (23.75 K.). Időjárás^ hideg. _ Hamburg, jan. 8. Szesz állandó, jan.-ra 18.50 m (10.89 K.), jan—íebr.-ra 18.50 m. (10.89 K.). Időjárás: Szép. Cukor. Bécs, jan 8. Nyerscukor állandó. Készárui Ausszigból szállítva 29.60 K pénz, 29 60 K áru, okt.—dec.-re 25.— pénz, 25.10 áru. Finomitvány 77.25 pénz, 77.75 áru. Kockacukor ládákban bruttó 80.75 pénz, 81.25 áru. Centrifugai Pilé —nyugodt. Prága, jan. 8. Nyerscukor helyben és Ausszig­­. bél szállítva állandó. Készáru 29.35 K. Időjárás: Szép. Trieszt, jan 8 Centrifugai Pilé állandó..Kész­áru 357 „—36.75, ápr.—aug.-ra 357/,—36.75. Magdeburg, jan. 8. 88 fokos nyerscukor állandó, 12.75—12.90. 75 fokos 10.60—10.80; őrölt finomitvány hordóval szilárd, 22b —225/ ; őrölt elsőrendű melisz 217-,—22'>, A határidőpiac szilárd; jan.-ra 12 87. febr.-ra 12.97, márc.-ra 13.02. máj.-ra 13.15, aug.-ra 13.32 Hamburg, jan. 8. Az irány állandó, jan,-ra 12.72, febr.-ra 12.87, márc.-ra 12.95, ápr.-ra 13.—, máj.-ra 13 05. jun-ra 13.10 100 kilónkint. Idő: Borús. Páris. jan 8. Nyerscukor állandó, 33 50—33.75 fr. (15.99—1611 KA Fehércukor állandó, jan.-ra 37.50 fr (17.90 KA febr.-ra 37.50 tr. (17 90 KA, márc.—jun.-ra 37‘ , fr. (18.07 KA, máj.—aug.-ra 38.— fr (18.13 K.), Finomitvány 66.50 —67,— fr. (31.75 —31.99 KA London, jan. 8. Az irány szilárd. Répacukor 128/4, Jávacukor 13'3, osztrák és magyar granulált cukor —Tates in Cubes. 1. sz. 21*1'/* Kivé. Hamburg, jan. 8. Santos < good Average, márc.-ra 36 75. mái.-ra 37 25, szept.-re 3675, dec.-re 36 50 Az irányzat nyugodt. Havre, jan. 8. Santos good Average, márc.-ra 48.25, máj.-ra 47.75. Petróleum. Budapest, jan. 8. (Hesz Izidor és társa.) Jegy­zéseink : Standard petróleum 27 korona. 2 keresztes petróleum 27 korona. 3 keresztes petróleum 28.-korona. 1 keresztes petróleum 30 korona. Amerikai császárolaj ottani finomítás 62 korona. Belföldi császárolaj 40 ko­rona. Az árak 100 kilogramonként készpénzfizetés mel­lett, 20 százalék göngysullyal, az itteni vasúti állomás­hoz szállítva értendők. Kékgálic elsőrendű vasmentes 100 klgr. 58 korona. Zöldmálié 100 kilgr. 11 korona. Carbolineum I. rendű 100 klgr. 15 korona. Carbolineum II. rendű 100 klgr. 13 korona. Bacu gépolaj (orosz) 100 klgr. 48 korona. Oliva gépolaj I. rendű 96 korona. Öliva gépolaj II. rendű 100 klgr. 80 korona. Sűrített gépke­nőcs I. rendű 100 klgr. 6S korona. Sűrített gépkenőcs . II. rendű 100 klgr. 54 korona. Pormentes!tő padlóolaj 100 klgr. 50 korona. Benzin közönséges 100 klgr. 38 ko­rona. Benzin szagtalan 100 klgr. 50 korona. Ligroin 100 klgr. 80 korona. Naftalin pikkelyekben 100 klgr. 40 korona. Hamburg, jan. 8. Petróleum kedvtelen; hely­ben 6.30 (3 71). Anvers, jan. S. Petróleum nyugodt;- helyben 22.- (10.52). Gyapjn. Budapest, jan. S. (Saját tudósítónktól.) AZ el­múlt év vége felé piacunkon még mintegy 800 zsák kü­lönböző minőségű kisebb tételből álló gyapjú adatott el. melyért az eddigi árat fizették. A még az év fordultával eladatlan készlet csupán nyers-árnból meghaladja a 7000 zsákot. Ezenkívül a vidéken körülbelül ugyanily nagy a mennyiség. A héten egyáltalán nem történt adás-vevés. Nyersbőr. „ Budapest, jan. 8. (Ifj. Leitersdorfer Lápét). A lefolyt héten befejezték az újévi vásárt, a mely főképpen kecskebőrből való forgalomra szorítkozott. Fölhoztak kö­rülbelül 40.—50.000 darab kecskebőrt, de e mennyiség­nek alig a fele adódott el. Az eladott tételek erdélyi és eredeti származású áruból állottak, mig a vegyes, vagy a nem egészen tiszta áru, a rendkívüli nagy árkövetelés folytán eladatlan maradt. Az elért ár, jó minőségért 500—550 koronára rúgott-, mig a meg nem felelő minő­ség nem kelt el. Marhabőr irányzata változatlanul szi­lárd és inkább évi kötésekről szólhatunk, a melyeket vi­déki és helybeli gyárosaink létesítettek, miután, mig a nagy ár tart, nyersbörüzletüket biztosítani akarják. Rémetgyapjas juhbőr iránya kissé lanyhább, a mi azon­ban a kései évadnak tudható be. Szőrmeárura cs vad­­bőrre a kilátás továbbra is jó. Állatvásár. Budapest, jan. 8. Zárt sertésvásár. (Hivatalos jelentés.) A vásár közepes, az árak változatlanok. Vásári forgalom: Előző napról eladatlan állomány 397 darab sertés. Mai napi fölhajtás 503 darab sertés, 55 da­rab süldő. Összesen 900 darab sertés, 55 darab süldő. Eladatott 860 darab sertés, 32 darab süldő. El­adatlanul visszamaradt 40 darab sertés, 23 darab süldő. Napi árak: Zsirsertés, fiatal nehéz 300 kilogramon felül 150—160 korona, közép 220—300 kilogramig 148—160 korona, könnyű 220 kilogramig 153—160 korona (Élő­súly levonás szerinti ár kilogramonkint.) Hússertés, süldő 132—134 fillér (Élősúly szerinti ár kilogra­monkint,) Budapest, jan. 8. (Az Első Magyar Sertéshizlaló ■ Részvénytársaság.) Az üzlet késreérett áruban szilárd volt. Heti átlagárak: Magyar első minőségű áru 320— 380 kilograin nehéz 154—158 fillér. Magyar első niinő­­• ségü 280—300 klgr- nehéz 154—156 fillér. Szedett ser­tés vaggonból átvéve 148—154 fillér, tiszta kilogfam­­páronkint 45 kilogram életsnlv levonás és 4 százalék en­gedmény szokásos. Eleség árak: Tengeri 15.20 korona, árpa 15 korona Kőbányán átvéve. Helyi állomány: de­cember hónap 24-én maradt 22.220 darab. Fölhajtás: Belföldről 1788 darab. Összesen 24.008 darab. Elhajtás Belföldről 1788 darab. Összesen 24.008 darab. Elhajtás: Budapesti fogyasztásra 302 darab. Belföldre 672 darab. Bécsbe 530 darab. Osztrák tartományokba 153 darab. Szappangyárba földolgoztatott 14 darab. Összesen 1671 darab. Maradt állomány 22.337 darab. A részvény szál­lásokban elhelyezve 5359 darab. r Eríékniac. — Budapesti értéktőzsde, jan. 8. Az elmúlt hóién a külföldi jelentések kevés kivétellel igen kedvezők voltak, Berlinben nagy hoszmozgalom van a napirenden, a mit a német bankok azzál sem akadályozhattak meg. hogy feleiket körlevélben arra szólították föl. hogy óvatosabban járjanak el a be­vásárlásnál. mert a tőzsdén jegyzett ár nem felel meg az ipar és kereskedelm üzletmenetében tapasz­talt előmenetelnek. Nálunk a politikai fordulat kevés emóciót keltett. A válság megoldásával a börzén sincsenek jobban megelégedve, mint a nagy közönség köré­ben. a mely a határidőniacon csak néhány értékkel foglalkozott, mig a nemzetközi piacon csak elvétve vásárolt, Mindazáltal a nemzetközi piac értékei sor­ban emelkedtek, kiváltképpen az Osztrák-magyar államvasutrészvény, a melyet a bécsi piacon nagy tételben és tetemesen drágább áron vásároltak. A’ heleyi piacon a rimamurányi részvény és a közúti vasutrészvény óriási árjavulása ragadta meg a néző figyelmét, a mit ezúttal nem lehet mással megokolni, mint külföldi megbízásból tett óriási vásárlással. A városi villámos vasút, a jelzálogbankrészvény, végül a leszámitolóbankrészvény is tetemesen emelkedett néhány nap óta, mert a kereslet áru hiányában csak nehezen volt kielégíthető. A vezető piac jó kedve átcsapott a készárupiacra is, a hol az üzlet for­galma sokkal mozgalmasabb volt, mint az előző időben. A pénzintézeti részvények kereslete nem szűnt meg, mert a legközelebb közzéteendő mérlegek eredményéről igen kedvező hirt kolportáltak. Azon­kívül még számos kőszén és épitőiparérték cserélt gazdát, valamennyi jóval drágábban.” Említésre méltó még néhány viílámossági iparvállalat részvé­nyének, az Adriának, a magyar vasúti forgalmi részvénynek, a magyar ruggyantarészvénynek, né­hány serfőzőrészvénynek és számos más iparválla­lat részvényének árjavulása, a mit tisztán tőkebefek­tetésre eszközölt vásárlásnak köszönhetett. Csak a járadékpiac mozdulatlansága tűnt föl, bár a ma­­gyár aranyjáradék néhány nap óta 60 fillérrel drá­gult, a nélkül hogy a börzén említésre méltó tranz­akció lett Volna belőle. A többi járadék is fokoza­tosan javult, az osztrák 140 millió névértékű járadék kibocsátása azonban nem tett hatást, mert a Roth­­schild-csoport nem részesült az üzletből. A valuta és ércváltő az egész vonalon olcsóbbodott. Ma is igen szilárd és élénk volt, kedvező kül­földi jelentések nyomán, az előtözsde iránya. A nem­zetközi piacon azonban a magyar bitélrészyény ára lemorzsolódott, mert a bécsi piacon nem szíve­sen fogadták Lukács László kabinetalakitásának a nehézségeit, ellenben az Osztrák-magyar államvasut­­részvény, a melyet egyfolytában nagy tételben' vá­sároltak, fokozatosan drágult. A helyi piacon a köz­úti vasutrészvény 10 koronával drágult,' utóbb azon­ban árnyereségét nyereségrealizálás következtében részben elveszítette. A többi helyi érték is drágább áron került forgalomba. A zárlat szilárd berlini taksádéval egyetértésben kedvező volt. Délben a berlini jelentés nyomán újra szilárdabbá lett az üz­let iránya, a nemzetközi értékek újra javultak, végül azonban kedvezőtlen magyar politikai hir következ­tében az üzlet iránya gyöngült. A nemzetközi piacon •a magvar hitelrészvény 2—3 koronával olcsóbbo­dott. Állítólag Lukács lemondott arról, hogy kabi­netet alakítson. Másik verzió szerint Lukács és a Justh-csoport között megindított tárgyalás sikerte­lenül végződött. A kedvtelen hangulat utóbb a helyi piacon is egyik-másik értéknek olcsóbbodásában jutott befejezésre, de mélyre menő hatást nem tett. A készárnpiac újra igen élénk és' szilárd volt. Szá­mos pénzintézeti részvényen kívül ma kiváltképpen az épitőiparértékeket favorizálták, azonkívül még a magyar vasúti forgalmi részvény és a magyar rug­gyantarészvényt tetemes áremelkedése áltál. A jára­dékpiac üzlettelen, de tartott volt. Az előtőzsde élénk és szilárd. Kötöttek: Magyar hitelrészvény 793.75—795. Osztrák hitelrészvéuy 676—!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék