Budapesti Hírlap, 1910. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1910-01-09 / 7. szám

22 BUDAPESTI HÍRLAP (7. sz.) 1910. január 9. 676.75. Osztrák-magyar államvasut részvény 759—760. Déli. vasúti részvény 127. Városi villamos részvény 321.50— 325.75. Budapesti közúti vasúti részvény 640— 648. Magyar agrár bankrészvény 443—445.50. Magyar kereskedelmi részvény 657—639; Belvárosi takarékpénz­tár részvény 636—637. Hazai takarékrészvény 19.000— 19.085. Drasehe-íéle téglagyár részvény 566—568. Új­laki téglagyár .részvény 349-—352. Hazai bankrészvény 293.50— 294.90. .Magyar jelzálog bankrészvény 469 —470.75. Magyar leszámítoló bankrészvény' 539—540. Rimamurányi vasmürészvény 673.50—674.50. Budapesti villámossági részvény 500—502. Ruggyanta részvény 430—435. Vasúti forgalmi részvény 421—428. Magyar villámossági részvény 368—369.50; A déli tőzsde tartott, végül gyöngébb. Határidőre kötöttek: Magyar hitelrészvény 791—793.75. Osztrák hi­­telrészvény 675.50—677. Osztrák-magyar államvasut részvény 759.50—761.50. Déli . vasút részvény 126.50— 127.50. Városi villámos vasút részvény 321.50—322.75. Budapesti közúti villámos vasút részvény 638.75—646. Hazai bankrészvény 293.50—294. Magyar jelzálog bank­­részvény 4687-470, Magyar leszámítoló bankrészvény 535—538.50. Rimamurányi vasmürészvény 673.50— 674.50. — Forgalomba került továbbá: Budapesti általá­nos villámossági részvény 498—502. Magyar vasúti for­galmi részvény 425—427. Magyar villámossági részvény 367—369.—. Magyar agrár bankrészvény 444—444.50. Magyar kereskedelmi részvény 654—658. Belvárosi takarékrészvény 636—638. Fővárosi takarék­részvény 2070. Középponti takarékrészvény 1700—1710. Hazai takarékpénztári részvény 19.075—19.100. Dras'che­­féle téglagyár részvény 564—568. Salgótarjáni részvény 630—631. Athenaeum részvény 230—232. Az utótőzsdén nyugodtabb volt az irány, az ér­tékek ára csekély üzlet mellett kissé lemorzsolódott. A zárlat csöndes. Kötöttek: Osztrák hitelrészvény 676.50 —675.50. Magyar bitelrészvény 792—791.50. Rimamurá­nyi vasmű 672.50. Államvasut 760—750. Közúti vasút 640—641. ■— Végül maradt: Osztrák hitelrészvény 675,75.: Magyar hitelrészvény 791.50. Államvasut részvény 759. Közúti villámos vasút részvény 640. Bijbiztositás. Osztrák hitelrészvényből holnapra 4—5 korona, nyolc napra 8—10 korona, január, végére 18—20 korona; Osztrák-magyar államvasut részvényből január vécére 18—20 korona. Bécg, j^n. 8. (Tőzsdei tudósítás.) Szilárd, lefolyás után gyöngébb budapesti eladásokra. Bécs, jan. 8. (Saját tudósítónktól.) Értéktőzsde. Síivel Taft elnök üzenete nem volt olyan kedvezőtlen, mint hitték ég a külföld jegyzése is szilárdabb, a mai elötözsdén kedvezőbb volt az üzlet irányd, annál inkább, mrrt a nemzetközi pénzpiac helyzete javult és a német vaspiaeon is sziárd az irány. Éppen ezért az alpesiből és a rimamurányiból élénkebb forgalom volt. Az állam­­vasúti, a bánya és kohó, a fegyvergyár, mindkét vasúti forgalmi társaság, a kárpáti olaj és fezrészvényt is élénken vásárolták. A magyar minisztérium nehéz meg-; alakulása később kedvezőtlenségét okozott, a forgalom is csökkent és az irány is ellanyhult egyes értékeknél, de általánosságban mégis szilárd maradt az üzlet. A jára­dék tartott. A déli tőzsdén, a drágább berlini jegyzés következtében, kedvező volt az üzlet menete, mert Ber­linben kedvezően Ítélték meg az amerikai elnök üzene­tét. Skoda 347.50, a salgótarjáni 630 korona. A hitel­­résgvényt élénkebben keresték. A Lloyd 565 korona. A járadék nypgpdt. A zárlat az olcsóbb berlini jegyzés kö­vetkeztében lanyhább. A hitelrészvényből több lebonyo­lítás volt. A párisi tőzsde jegyzése szilárdabb. A magvar járadék lanyhuló. A magánkamatláb Bécsben 3J/ii Berlin­ben 3yit Londonban 3s/„ százalék. Utótőzsde. Osztr. hitelr. 675.50. Magyar hitel 793.25. Angol bank 317.—. Bankverein 549.—. Unió­bank 595.—. Landerbank 508.—. Osztrák államvasut 758.50 Déli vasút 126.—. Elbavölgyi vasút 368.—. Dohányrészvény —.—. Eimamurányi 673.—. Alpesi hányarészvény 756.25. Májusi járadék 95.—. Magyar korouajáradék 92.40. Török sorsjegy 228.50. Márka készpénzért 117.67. Ultiméra 117.60. Napóleon —.—. Orosz járadék 101.60 Magyar értékek zárlata; 4°/o aranyjáradék 114.05. Tiszai és szegedi kölcsön-sorsjegy 155.—. Magyar hitelbank-részvény 792.75. Magyar leszámítoló és pénzváltóbank-részv. 536.50 Eimamurányi vasmű r. 672.75 . Magyar cukoripar----.—. Magyar korona­járadék 92.40. 4% magyar földtehermentesitő-kötvény —.—. Magy. nyereménykölcsön-sorsjegy 217.—. Kassa­­oderbergi vasút részvény —,—. Magyar kereskedelmi bankrészvény —.—. Adria hajózási r. t. —.— Magy. jelzálogbank 367.— korona- — Osztrák értékek zár­lata: 4*2 százalékos papirjáradék 95.—. 4 százalékos osztrák aranyjáradók 117.60. 1860. sorsjegy 172.75. Osztrák hitelsorsjegy —.— Angol-osztrák bank 316.75. Bécsi Bankverein 548.75. Osztrák-magyar bank —.—. Déli vasút 125.90 Duuagózhajós-társ. 1039.—. Dohány­részvény —.—. Császári királyi arany, (vert) 11.38. Német bankváltók 117.67. 4'2% ezüstjáradék 95. — — 99.15. Osztrák korona járadék 94.95. 1864. sorsjegy 329.—..Osztrák hitel 675 25. Unionbank 594.50 Osztrák Landerbank 607.70. Osztrák-magyar államvasut 75-\25. Elbavölgyi vasút —.—. Alpesi részvény 757.75. 20 frankos arany 19.13. Londoni váltóár 240.50. Lipót­­kohó —-. Osztrák Lloyd 561.—. Török sorsjegyek 228.25. Az irányzat szilárd. Berlin, jan. 8. (Értéktőzsde.) A megnyugtató ha­tás, melyet Taft elnök üzenete a tegnapi newyorki tőzs­dére tett, a német vasárak újabb emelkedése és a pénz viszonyok kedvező alakulása a piac szilárd alapirányza­tát a mai megnyitási forgalomban erősebben észrevehe­tővé tette. Bányaértékeken kívül, a melyek 1 százalékon túlmenően is emelkedtek, bankértékek iránt, melyek az utóbbi időben többé-kevésbbé el voltak hanyagolva, nagy­fokú érdeklődés nyilvánult, a mely százalékonként való javulást eredményezett. A többi piacon is általános, ha­bár csekély volt a javulás. Csak osztrák vasutak voltak elhanyagolva. Élénkebb érdeklődés nyilvánult meg to­vábbá Trust-dynamit részvények iránt. Siemens és Halske részvényeknél 8 százalékos levonás veendő figye­lembe. Járadékok realizációk kedvezőtlen hatása alatt állottak. A további folyamatban nyereségrealizációk ál­talános gyengülést vontak maguk után, az üzlet azonban nyugodt volt. A készpénzpiac ipari értékei élénkek és szilárdak voltak. Napi pénz 4 százalék, magánleszámito­­lási kamatláb 3J/S százalék. Berlin, jan 8. Értéktőzsde. Zárlat. 4.2 száza­lékos papirjáradék —4 százalékos osztrák arany­­járadéií 100.10 Osztrák hitelrészvény 218.20 Déli vasút 23.60 Orosz bankjegyek 216.40. 4 száz. uj orosz köl­csön 89 70. Disconto Commandit 197.50. Dinamit Trust 180 50 Harpeni 215.50. 4'2 száz. ezüstjáradék 95 20. 4 száz. magyar aranyjáradék 95.90. Magyar korona­­járadék 92.70. Osztrák-magyar államvasut 16210. Bécsi váltóár 84 90. Olasz járadék —.—. Alt villa­mos. Edison 161.—. Gelsenkircheni 222 50 Laura-kohó 201 90. Unifikélt török jár. 94.50 Az irányzat szilárd. Pária, jan. 8. Értéktőzsde. Zárlat. 8°/n trancia járadék 99 25. Magyar aranyjáradék 97.85. 83/,*/9 olasz járadék 103.35. 5% marokkói járadék —.—. 4°í0 kons. amort. román járadék 95.25. 5°/„ orosz jár. 1906.101.35. 4°/0 szerb jár 1906. —.—. 4° „ nn ifi kait török járadék 95.45. Török dohányrészvény 395.—. Osztrák Lánder­­bank 550.—. Magyar Jelzálog-bank 503.—. Banque Ottomane 725.—. Déli vasnt —.—. Keleti vasutak —.—. Eio Tinto 19.87. Tula 347.—. Chartered 42.—. East Eand 138.—. Transvaal Land Company 78.—, Váltó német piacokra (rövid) 123.12. Váltó Belgiumra (rövid) Váltó Svájcra (rövid) %. Osztrák arany­­járadék 101.80. 5°/0 bolgár kötelezvény 1896 —.—. Déli vasnt elsőbbségi kötv. 518.—. 4°/, 1890. román köl­csön 93 60. 4% amort román járadék 1905. 104.10. 4%% 1909 orosz járadék —.—. 4°/n spanyol járadék 96.75. Török sorsjegy 218110. Osztrák földhitelintézet 1230.—. Magyar Agrárbank —.—. Banque de Paris 1790.—. Osztrák-magyar államvasut —.—. Meridiónal vasnt 682 —. Hartmann-gépgyár 559.—. Sncrerie d’Egypte 39.—. Urikányi kőszén 176.—. De Beers 498.50. Jagersfontein 213.—. Váltó Amszterdamra (rö­vid) 207.87. Váltó Bécsre (rövid) 104.56 Olasz arany­váltó (rövid) Csek Londonra 251.75, Magánkamat­láb 2%. Az irányzat szilárd. Frankfart, jan. 8. Értéktőzsde. Zárlat. 4‘2 százalékos papirjáradék —.—. 4 százalékos osz­trák aranyjáradék 99.90, 4 százalékos magyar arany­­járadék 95.75 Osztrák hitelintézeti, részvény 212.30. Osztrák-magyar államvasut 162.10 Eszaknvugati vasnt —. Bustiehradi vasnt —.—. Londoni váltóár 204.22. Bécsi Bankverein 139.—. Villamos-részvény —. 3 száz. magyar arany kölcsön —.—. 4-2 száz. ezüst­­járadék 99.—. Osztrák koronajáradék —.—. Magyar koronajáradék 92.95. Osztrák-magyar bankrészv. 128.—. Déli vasnt 23.60. Bécsi váltóár 849.25. Párisi váltóár 811.75. Union-bankrészvény —.—. Alpesi bányarészv. 380.—. Az irányzat szilárd. Hamburg:, jan. 8. Zárlat. 4'2%-os ezüstjára­dék 98.60. 1860. sorsjegy 173.75. Déli vasnt 23.50, 4 száz. osztrák aranyjáradék 99.60. Osztrák hitelrészv. 212.60. Osztrák-magyar államvasut 161.75. Olasz jára­dék 104.20 4 száz. magyar aranyjáradék 96.70, Az irányzat szilárd. London, jaru 8. Értéktőzsde. Zárlat. Angol consolok 82'1/,,. Japán járadék 91%. 4 száz. magyar aranyjáradók 94'/,. Ezüst 24'/,. Olasz járadék 102—. Chartered 15.6. Eandiontein 212.—. De Beers 199l13. 4ll/(1-os rúpia 62%, Spanyol járadék 95—, Leszámitolási kamatláb 8® M. Déli vasút 5%. , Bécsi váltóár —.—. East Eand 5.43 Eandmines 9.31. Canada Pacificvasut 1851/,. Az irányzat nyugodt. Felelős szerkesztő: •Isajiilaay Ferenc. Kéziratot nem ad vissza a szerkasztőség. A hivatalos lapból. ) — Január 8. — Kinevezés. Á király pesti Szegedy-Maszák Ala­dár dr. kormánytanácsost, a magyarországi udvarnagyi hivatal hivatalvezetőjét udvari tanácsossá, Szabó Imre pénzügyminisztériumi osztálytanácsost a közigazgatási bírósághoz itélőbiróvá; a miniszterelnök Manasteriotti Heliodor dr. és Csörglieő Zoltán miniszteri osztálytaná­csosi címmel és jelleggel fölruházott miniszteri .itkáro­­kat a fiumei kormányzóság előadóivá; az igazságiisrvmi­­nisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök Vajda Gábor szentendrei és Virágh József tiszalöki jarásbiró­­sági telekkönyvvezetőket, eddigi alkalmazásuk helyen a IX. fizetési osztályba sorozott telekkönyvvezetőkké, Leszenszkg József komáromi járásbirósági dijno.<ot a kecskeméti törvényszékhez Írnokká; a király fölövász­­mestere Kleischrodt Nép. János udvari főállatorvost udvari törzsállatorvossá, Hannbeck Rezső udvari állat­orvost udvari főállatorvossá és Krainz Ferenc kladrnbi udvari ménesi állatorvost kladrubi udvari ménesi fő­állatorvossá ; a földmivelésügyi miniszter < Gallubich Gyula, Szabó József és SzepeSsy József szőlészeti és borászati gyakornokokat ideiglenes minőségű fizetéste­­len szőlészeti és borászati segéd-felügyelőkké, Asztalos Zsigmond őrmester és Temesvári János őrmester, iga­­zolványos altiszteket a vezetése alatt álló minisztérium­hoz ideiglenes minőségű hivatalszolgákká; a kereskede­lemügyi miniszter Auguszt Alajos őrmestert, Molnár János honvédőrmestert, Friedriah Jusztus tűzmestert és Körösi János nyugalmazott csendőrőrmestert, törvé­nyes igazolvánnyal ellátott altiszteket ideiglenes mi­nőségű utmesterekké; a budapesti Ítélőtábla elnöke Kovács Zoltán dr. nagykőrösi lakos, ügyvédjelöltet a bu­dapesti Ítélőtábla területére díjas joggyakornokká; a budapestvidéki pénzügyigazgatóság Volósik János pénz­ügyőri fővigyázót az alsó-dabasi adóhivatalhoz hivatal­­szolgává; a győri főügyész Káldy Kálmán szombathelyi törvényszéki fogházőrt a komáromi törvényszéki fogház­hoz fogházörmesterré nevezte ki. Kirendelés. Az igazságügyminisztérium vezetésé­vel megbízott miniszterelnök Gerle Jakab buziás-fürdői járásbirósági betétszerkesztő birót a nagykőrösi, Tóth Mihály perlaszi járásbirósági betétszerkesztö -birót a miavai, Bernhardt Károly dr. szabadkai törvény­­széki betétszerkesztő birót a malackai és Ujváry Béla nyírbátori járásbirósági betétszerkesztő birót a kulai járásbíróság mint telekkönyvi hatósághoz;. Ba­ranyi Károly püspökladányi járásbirósági betétszer­­kesztő telekkönyvvezetőt a csornai, Nadányi Andor nyír­bátori járásbirósági betétszerkesztő telekkönyvvezetőt a bácsalmási, Rajczy János magyaróvári járásbirósági betétszerkesztő telekkönyvvezetőt a malackai, Heimann József szabadkai törvényszéki betétszerkesztö telek­könyvvezetőt a miavai és Rónai Károly bácsalmási já­rásbirósági betétszerkesztő telekkönyvvezetöt a vág­­újhelyi járásbíróság mint telekkönyvi hatósághoz, Werb János dunavecsei és Sextius Lajos királyhelmeci járás­birósági, önálló működési körrel fölruházott betétszer­kesztő Írnokokat a paksi, továbbá Fálmai István kisvár­­dai járásbirósági, önálló működési körrel fölruházott betétszerkesztő Írnokot a nezsideri és Schwarcz Mózes ökörmezői járásbirósági, önálló működési körrel {ölru­házott betétszerkesztő Írnokot a kiskunhalasi járásbí­róság mint telekkönyvi hatósághoz hivatalból kirendelte. Megerősítés. Az igazságügyminisztérium vezeté­sével megbízott miniszterelnök Székely Ernő kassai javítóintézeti ideiglenes gondnokot ebben az állásában végleg megerősitétte. Áthelyezés. A király TJjfalussy Béla temesvári Ítélőtáblái bírónak a kassai Ítélőtáblához saját kérelmére leendő áthelyezését megengedte; a vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter Teleky László hódmezővásárhelyi állami polgári leányiskolái igazgató-tanítót eddigi minőségében a szegedi állami polgári leányiskolához helyezte át. Pályázat. Az aknaszlatinai főbányahivatal má­zsatiszti állásra négy hét alatt; Felőr községben posta­ügynöki állásra február 5-ig; a betleni adóhivatalnál ellenőri állásra két hét alatt; a dési pénzügyigazgató­ságnál fogalmazói állásra tizennéey nap alatt; a buda­pesti ügyészségnél irnoki állásra február 18-ig; a szabad­kai adóhivatalnál ellenőri állásra tizennégy nap alatt; a kézdivásórhelyi törvényszéknél diinoki állásra két hét alatt, a vajdahunyadi járásbíróságnál dijnoki ál­lásra tizennégy nap alatt; Kiskozákon postaügvnöki ál­lásra január 28-ig; a szekszárdi adóhivatalnál ellenőri állásra tizennégy nap alatt; a szatmárnémeti törvény­széknél román tolmácsl állásra négy hét alatt. VÍZÁLLÁS. Január 8. Tun : Schárding * Duna: Passau * « • Linz . . • « Bécs . . • . Pozsony » • Komárom • Budapest, • Földvár • • Mohács, • • .Gombos • • Újvidék « • Zimony . • Panosova , Drenkova « Orsóvá , « , Vá«r: Zsolna . ♦ * Trencsén# • Szered « • « Rába: Sárvár • • • Győr • , • • Drávái Zákány, • • * Barcs • • • Eszék < 1 • Szávai Sziszek • » • Mitrovica • « Tisza 1 M,-Sziget. * , Tekebáza • • Tisza-Ujlak ♦ V.-Namóny , Záhony (Csap) Tokaj . . * Tisza-Fürod . fretiméter C* 4. 74 > 1 — 2 282 > 8 — — 84 > 6 —- U > 7 + 4- 174 > 14 -4- 230 > 10 — + & >H-4- 346 > 24 + 4- 499 > 6 — 4- 358 > 4- 418 —-f S93 — 4- 834 — , 4- 388 > 4 ­- 1 t + 10 > < — 2 4 10 > 8— 0 4 53 > 8 - 0 4 22 > 10 6 4- 243 > 8 + 2 — 44 > 2 — 4- 23 > 4- + 159 > 9 4 333 > 32 — 2 4- 545 > 4—2 4- 8 > 8 - 10 4-40 — 5 4- 21 > a — 6 + 40 >17 - 6 143 >41-4 133 > 48 - 8 ünŰBÍler C6 , 4 > 50 -4 £58 > 52 4 809 > 35 4. 4 320 > 13 - 4 399 > 8 ­Tisza: Szolnok • , Csonkád • Szeved . • • Török-Becse Titel . . . . Szamosi Deés . , . • Szatmár '. , Krasztia: Nagy-Majtény 4 73 < 34 — 4 latorca: Munkács ... 4 Ondova-Tapoly: Bártfa .... 4 80 — Sztropkó... 4- 2t > 1 — Hoór . .... — 86 — 4+ 10 > 4 -52 > 18 ­£0 > 5 — 5 Bodrog I Ladmóo .-.4 16S > 27 — 6 4 2> *> í £6 > ' 4 > IC . 162 > 3: 126 > 6í Berettyó : B.-üitalu Kőrös: lén: N.-V4rad — Fekete: Tenko 4 frtír Borosjénő — Kettős: Békés 4 HármasGyoma 4 31 áros: Branyioska. . Arad ... . • Makó. » • • * Temes : Kis-Kostély . 4 98 > 14 — 5 Béta: Kiszetó ... Temesvár . . N.-Becskerek 46 > 2-19 82 > 10 6 e6 > 14 — 3 54 > 18 — 3 60 > 4 — 5 13 > 13 — 0 JeleU magyarázata: * jegesvtz, + null fölött, — null alatt < áradt, > apadt, ? kétséges. C” hőmérsék Celziusz meUett, COGNAC a legrégibb és hirneves Gróf Keglevich István utódai S^romontorsi cognacgyárból (alapittatott 188?.) <h;í. »»», Extra, S. O. és V. S. O. P. jelzésű minőségekben mindenütt kapható. “99 Bel-mint külföldön kizárólag díszoklevelekkel lett kitüntetve NAPIREND. Naptár. Vasárnap, január 9. Római ka­tolikus : Juliska. — Protestáns: Juliska. - Görög-orosz* (december 27.) D. Istv. föd. — Zsidó: Teb. 28. — Nap kél reggel 7 óra 48 perckor, nyngszik este 4 óra 25 perc­kor. — Hold kel reggel 6 óra 19 perckor, nyugszik délután 2 óra 10 perckor. - \ miniszterek nem lo^adnnli. — Tlfívésiliíiz kiállításának ünnepies megnyitása d. e. lt órakor — T*Uí kiállítás a Müesarnokbaii. Nyitva délelőtti 9 órától délutáni 3 óráig. Belépődíj 1 korona, 1 órától 3 óráig 40 fillér. — A Könyves Kálmán impresszionista kiállítása (Nagy­mező-utca 87- 89.) nyitva 9-től 7-ig. Belépődíj nincs. — A Petótl-báz (ereklye-mnzeum, Bajza-utca iái.). Nyitva napon* ként, vásár- é3 ünnepnapokon is, délelőtt 10 órától d. m 2 óráig. Belépődíj 1 korona. Minden kedden szabad bemenet. — A Kossuth-manzolenm nyitva d. e. 10 órától d. \j. 5 óráig.— Jlagyar Nemzeti Jfuzeum: Délelőtt 9 órától délután 2 óráig láthatók: Héttőn és csütörtökön álfattár, kedden és pénteken rógisegtár, szerdán és szombaton ásványtár, vasárnap délelőtt 9—12-ig az összes tárak nyitva. A növénytár (V., Szecbenyi-utca 1» szám) hétköznaponként szakemberek számára délelőtt 9 órától délután 1 óráig es vasárnap délelőtt 9-től déli 12-ig nyitva áll, A muzeum zárva levő osztályai hétköznap személyenként és osztályonként 1 korona belépődíj mellett tekinthetők meg. Belépőjegyek a portásnál válthatók. — f Szép művészeti Muzeum képtárai közül nyitva van: a) a régi képtár: keddén és csütörtökön délelőtt 10 órától tél 2-ig; b| modern képtár* szerdán es pénteken délelőtt 10 órától fel 2-ig; c) vasárnap és ünnepnapokon mind a két képtár ugyanazon időben. Hétlön és szombaton a képtárak zárva vannak. A zarva levő gyűjtemé­nyek 1 korona belépődíj mellett mindig megtekinthetők. — Fölfltani intézet miizenraa (Stefánia-ut 14.) a közönségnek díjtalanul nyitva áll minden vasárnap és csütörtök délelőtt 10 órától délután 1-ig; délután 1 órától 2-ig egy korona be­lépődíj mellett. Más napokon hétfő és pontek kivételével dél­előtt 10 óráig 1 korona belépődíj mellett tekinthető meg. — Az országos levéltár oklevél-kiállítása a belügyminisz* tóriumban nyitva délelőtt 9 órától délután 4 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék