Budapesti Hírlap, 1910. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1910-01-09 / 7. szám

20 BUDAPESTI HÍRLAP (7. ez.) 1910. január 9. EGYESÜLETEK. Az Országos Protestáns Patronázs Egyesület január 5-én Ráday Gedeon gróf elnöklésével választ- Jnányi ülést tartott. Az egyesület a tavasz folyamán nyitja meg huszonöt gyermek befogadására alkalmas szeretetházát Duna-Almáson, Komárom megyében. A széretetház céljaira szükséges épületet egy ismeret­len jóllevő szerezte meg. s egyelőre teljesen ingyen bocsátja az egyesület rendelkezésére. A választmány bálás köszönetét fejezte ki a nagylelkű adományozó­nak s Antal Gábor püspöknek is közreműködéséért. Á szeretetházi felügyelő-bizottság tagiaivá megvá­lasztották Antal Gábor püspök elnöklése alatt Ba­logh Jenő egyetemi tanárt, Pekáry Ferenc főkapi­tányhelyettest, Nagy Kornél lelkészt és Lázár Andor ügyvéd főtitkárt. Kaczián János esperes elnök a vi­déki propagandára hívta föl a választmány figyel­mét A választmány elhatározta, hogy a vidék al- kalmas városaiban fölolvasások rendezése utján közreműködik patronázs egyesületek alakításában. Ezután Lázár Andor főtitkár előterjesztette jelentését az egyesület működéséről, mely különösen a párt­fogás alá vett gyermekek munkához juttatásában s a bíróság elé kerülő fiatalkorúak környezetének ta­nulmányozásában ért el eredményeket. Jelentést tett az igazságügyminisztériumtól nverendő átalány ügyéről, a íöldmivelésiigyi minisztérium segítségéről s egyéb folyó ügyekről. A választmány örömmel vette tudomásul az izraelita patronázs egyesület megalakulását is, mellyel ekként a patronázs szerve* zetek alakulási munkája be van fejezve. * A Vili. kerületi felső kereskedelmi iskola volt tanítványainak szövetsége január 16-án délelőtt ti- zenegy órakor a Demokrata-körben (Liszt Ferenc- tér 1.) matinét rendez. * A lipótvárosi kaszinó választmánya ma este Bánify Dezső báró elnöklésével ülést tartott. Az ülésen elhatározták, hogy a kaszinó részfvesz a Mikszáth-jubileunion és a jubileumi Mikszáth-disz- miiböl 25 példányt rendelnek meg a kaszinó kAnw- tára részére. Elhatározták továbbá, hogy a kaszinó belép alapitó tagul a Kisfaludy-társaságba és a Ma­gyar Történelmi Társaságba. * A Magyar Gyermektanulmányi Társaság ja­nuár 13-án, csütörtökön este hat órakor az újvá­rosháza (Váci-utca 62—64) közgyűlési termében nyilvános gyermektanulmányi értekezletet tart. Az értekezlet tárgya: A fogyatékos érzékű (vak és si­ketnéma) gyermekek erkölcsi világa Az előadó: tferádek Károly, a vakok országos intézetének igaz­gatója. * Az I. kerületi krisztinavárosi szegény iskolás­gyermekeket fölruházó egyesület, elnökké dévai SznHösy István gyógyszerészt, jegyzővé Vitái Ödön fővárosi tanítót, pénztárossá Fehérváry Ferenc ta­nárt választotta meg. A tisztikar tagjainak állandó, szorgos munkálkodása tette lehetővé, hogy az isko­laszék körzetébe tartozó iskolákból 2 89 szegény gyermeket láthatott el meleg ruhával. közgazdaság.-— Az osztrák-magyar-szerb kereskedelmi szerződés. Belgrádból jelentik nekünk: A leg­utóbbi miniszteri tanács arról tanácskozott, hogy miképpen lehetne Ausztriával és Magyarországgal a kereskedelmi szerződési tárgyalást folytatni. A miniszteri tanács azzal bizta meg Milovánovicsot, hogy Berlinből visszajövet Becsben látogassa meg Aehrenthal grófot és terjessze eléje a szerb kor­mány kívánságait. — Pángrermán bank. Temesvári tudósítónk jelenti: A nagyszebeni szász bankkörök azzal a terv­vel foglalkoznak, hogy Temesváron pénzintézetet alapítanak, a melynek célja kétségtelenül a délvi­déki svábságnak anyagi érdekkapcsolatokkal való meghódítása volna a pángermánizmus részére. A nagyszebeni kiküldöttek néhány nap múlva Temes­várra érkeznek, hogy megkezdjék a tárgyalást. i — A dalmát vasutak. Félhivatalosan jelen­tik; Egy este megjelenő napilap mai számában a dalmát vasutakkal foglalkozván, úgy tünteti föl a dolgot, mintha a kereskedelemügyi minisztérium rendkívüli módon sürgetné a tervek elkészítését, hogy még a mostani kormány működéséhez fűződjék a dalmát vasút kérdésének megoldása és ennek kap­csán azt állítja, hogy a minisztériumnak ez a szán­déka meghiúsult, mert a tervek minden sürgetés mel­lett sem készülhetnek el. Illetékes helyen kijelentik, hogy az említett lap csak egyszerű kombinációkkal foglalkozik. A dalmát vasutak tervet az engedményes pénzcsoport még a múlt év augusztus havának végén terjesztette elő és azt kövétőleg a megállapított idő­ben a vonatkozó- költségvetést is. A terveknek és a költségvetésnek felülbirálala csak a kereskedelem­figvi minisztérium föladata, a mellvel hónapok óta foglalkozik nyolc államvasuti mérnök s ez a munka a maga rendjén halad előre. Tény az. hogy az enged­ményes pénzcsoport, a mely a vasutat épiteni is fogja, mert nem állami, hanem helyi érdekű vasutak- ról van szó. 225 millió koronára tervezte a vasút költségvetését és éppen azt végzi most a kereske- delemt'igvj minisztérium vasúti műszaki osztálya a legaprólékosabb gondossággal, liogv ezeket a költsé­geket a lehető legnagyobb mértékben a való szük­ségletnek megfelelően mérsékelje. Csak ha ezl a munkálatot befelezik, a mi tavaszra várható, akkor lesz a vasút engedeimezésére vonatkozó tárgyalás az összes illetékes tényezők bevonásával megtartható és igv sző sem lehet arról, hogv a jelenlegi kormány azzal a gondolattal foglalkozhatnék, hogy az ő mű­ködése alatt állapíttassák meg e vasút énitésének költsége és hogv a jelenlegi kormány létesítse még ezt a vasutat. Gabonaniac. — Budapesti gabonatőzsde, ián. 8. A héten, ; bár közben ünnep is volt. nemcsak a készáruvásáron, hanem a határidőpiacon is sokkal jelentékenyebb volt a forgalom, mint az azelőtti héten. A külföldi piacon, a folyton kedvezőtlen argen­tínai terméstudósitás folvtán. általánosságban szilárd volt az irány. Argentínában tudniillik a csénlőnróha eredménye nem kielégítő és az esős időjárás nemcsak a búza minőségére, hanem a terméshozam mennyisé­gére is kedvezőtlen hálást lesz. Ennélfogva teljesen figyelmen kívül hagyták Ausztrália kedvező termés- eredményét és India élénkehb export-törekvéseit Eszakamerikában tartősan szilárd az irány, mert a kínálat gyönge és az ellenőrizhető árukészlet is csök­kent. A berlini tőzsde iránya szintén szilárd volt. egyrészt a külföldi jelentések hatása alatt, másrészt mert a kínálat gyönge, a fogyasztó-kereslet pedig élénkehb. Az angol és a francia piacon ugyanebből az okból szilárdult meg a búza ára. Az orosz export elég élénk ugyan, de az árkövetelés már sokkal drágább. Magyarországon kezdetben borús, enyhe, ké­sőbb szárazabb és hűvösebb volt az idő. A készbuza a hét elején nyugodt irányú volt. mert az üzemre­dukciót tervező malmok nagyon tartózkodók; voltak a vétellel. A hét második felében azonban, a mikor a határidőpiac iránya megszilárdult, a vételkedv is megélénkült, az itt lévő idegen búzát szivesen meg­vették. mert a magyar búzából állandóan csekély a kínálat. Az összes forgalom 60.000 métermázsa. A rozsból a kínálat is. a fogyasztás is mérsékelt, mind­össze külföldi számlára volt helyenként élénkehb ér­deklődés. Budapesti paritásra 19.30—19.40 koronán jegyzik. A takarmányárpa úgyszólván teljesen üzlet- télén. Inkább csak névleg 13.60—13.90 koronán jegy. zik budapesti paritásra. A zabot. minőség szerint 15 —15.40 koronán fizetik helyben. A kínálat mérsékelt, a fogyasztás normális. Az ó-tengeribői nincs üzlet. Az uj-tengeriből is gyönge a forgalom, mert nem is­merik még az uj fuvardíjat. Budapesti paritásra azonnal való szállításra 12—12.20 koronán fizetik. A mai készáruvásáron 10 fillérrel olcsóbb áron 2200 métermázsa búza kelt el. A többi cikknek az ára nem változott. A statisztikai hivatal mai kimutatása szerint az elmúlt 24 órában fölhoztak a fővárosba 922 méter­mázsa búzát. 851 métermázsa rozsot. 2126 méter­mázsa árpát. 923 métermázsa zabot, 347 métermázsa tengerit, innen pedig elszállítottak 5681 métermázsa lisztet és 2208 métermázsa korpát. A határidőpiacon eleinte lanyhább volt a búza ára a malmok mérsékelt vételkedve és az enyhe idő folytán. Lassanként azonban javult az irány, mert a külföldről folyton szilárd jegyzés érkezett és a ked­vezőtlen argentínai terméshir is nyugtalanított. Azon­kívül a hozatal is állandóan jelentéktelen maradt, a malmok pedig élénkebben fogtak a vételhez. A leg­szilárdabb Vizkereszt után volt az üzlet, a mikor nemcsak a drágább külföldi jegyzés folytán, hanem azért is erősen javult a búza ára, mert a malmok, állítólag újabb liszt ellenében, szintén vásárolták a papiros-búzát. Az arbitrázs is sok buzatételt födö- zött, mert a régebben vásárolt idegen, orosz és ar­gentínai búzából nagyobb mennyiséget storniroz- tak a külföldi kereskedők részéről. A vidéki malmok is élénken vásárolják az idegen búzát, de azért ma mégis lanyhább volt az irány. Meg vannak ugyan győződve, hogy az argentínai termés eredménye mintegy három millió kvartettel kevesebb lesz, mint tavaly, de mégis nyugodtabban Ítélték meg a hely­zetet. mert az amerikai és a berlini jegyzés is olcsóbb volt. Azonkívül figyelembe vették azt is, hogy az argentínai termés kisebb eredményét, az Uniónak, Kanadának és Oroszországnak nagy termésered­ménye. úgy a hogy, ellensulvozza majd. A malmok is sokkal kevesebbet vásároltak mint tegnap, igy tehát meglehetősen élénk volt a lebonyolító kedv. de azért végeredményben az árcsökkenés aránylag jelen­téktelen. mert a zárlatnál ismét szilárdabb volt az üzlet A jegyzés ez: Az áprilisi búza 28.44. 46. 34, 46. zárul 28.42— 28.44 koronán. A májusi búza 28.04. 06. 27.98. 28.04, zárul 28 04—28.06 koronán. Az októberi búza 23.72, 74, 70. 80. zárul 23.76—23.78 koronán. Az áprilisi rozs 19.88, 86. 90. 84. zárul 19.84—19.86 koronán. Az októberi rozs 17.88, 90, zárul 17.92—17.94 koro­nán. A májusi tengeri 13.34. 36. 32. 30. zárul 13.32— 13.34 koronán. Az áprilisi zab 15.24, zárul 15.24— 15.26 koronán. A repce zárul 27—27 20 koronán. Eladatott: Búza. Tiszavidéki: 1000 mm. 78.6 b. 29.35 K., felső. — Pestvidéki: 350 mm. 80 k. 29.85 K., 300 mm. 78.6 k. 29.70 K„ 100 mm. 79 k. 29.70 K., 250 mm. 78 k. 29.40 K. — Fejérmegvei: 200 mm. 77 k. 29.20 K. Rozs. 200 mm 19 10 K., 300 mm. 19.20 K., 200 ram 19.25 K., 650 mm 19.25 K., mind készpénzfizetés mellett, paritásra. Zab. 100 mm. 15.50 K., 200 mm. 15.40 K., mind készpénzfizetés mellett. B n s a kilós Ara 100 kgr kilós Ara 100 kgr. Itstattcieki 75 79 29.80 244.70 73 —. ..... 60 29.40 — 29.80 77 28.73- 29.10 81 ... . _._ 78 28.95- 29.80 B2 ... __ t thérmegp ti . 75 ... 79 29.10­29.45 73 *“• 80 •29,30 . 29.70 77 28.30-29.­Sí . 78 28.80- 29.80 ... Bésiudel 75 —»-­79 2940 29.45 73 —y— — — 80 29.40 _ 29.70 77 23,70- 29.05 81 . ... 7a 28.85- 28.30 82 — _._ Bá nsági 73 — __ 79 29,20 29.55 73 _ ... 80 ■29.40 — 29.70 77 73.75-29.­31 _ 73 28.20 — 29.80 62 _ . — Bdcslaé 74 mm —^ 73 23,90 _ 29 .30 • 75 79 29.^0 29.60 73 28.40- *-.90 so 77 38.75- 28.10 fel _.. _. . .. S **rb 7i 79 .-­R omán 79 SC ___ B nfrjár 78 . w i. 79 _ _,_ R ozs elsőrendű (uí) . . 19.50 _ 19.65 _ böz^nminős asrü (ni) 19.40 árpa takarmány elsőrendű (ni. •. U.20 . t4.5C „ másodrendű _ 14.10 Köles . . . _._ . 15.90- közép minős égrü . • • • » » • f . 15­15.40 Te&grer) belföldi. _ 14.60 (oj) . . 12.20 . 12JS0 Káposztarepce (ni) • • • • • • * « • • • • • --l­—v. Reparepoe — A batáridő-üzlet iránya lanyhult. Fél két éra­kor zárult: pénz áru korona Bnza ............. 23.48 23.44 21.04 2-.06 23.76 23.78 Rozs .............. 19.84 19.*5ö 9 ...... 1 7.92 17.94 Tengeri .... .... 1910 má'usra 13.32 13.34 Zab ................. . ... 1910 áprilisra 15.24 15.26 Káposztarepce 1910 augusztusra 27— 27.20 Bées, jan. 8. (Saját tudósitónktól.) Gabonatőzsde. Minthogy az olcsóbb amerikai jegyzést teljesen ellensú­lyozta a nyugateurópai piacok szilárdabb iránya, ennél­fogva tegnaphoz képest változatlan maradt az üzlet. A múlt heti árakkal összehasonlítva azonban az első ausz­triai és orosz búza 30—40 fillérrel drágult. A rozs is 10 fillérrel drágább, mint a múlt héten. Az árpa keresettebb az iránya tartott. A tengeri 20—40 fillérrel drágább. —• Ma jegyeztek 50 kilónkint: Búza: Tiszavidéki 15.10— 15.45 K. Bánsági 14.75—15.10 K. Moson- és györmegvei 14.20—14.65 K. Felsö-magvarországi 14.15—14.50 K, Déli vasúti 14.30—14.70 K. Alsó-ausztriai 13.70—14.10 K. Román 14.70—14.90 K. Oroszországi 14.40—14.90 K. — Rozs: Felsö-magyarországi 10—10.20 K. Csalló­közi 9.95—10.15 K. Pestvidéki 10.10—10.20 K.. Külön­féle magyarországi 9.45—10.15 K. Déli vasúti 9,95—10.20 K. Ausztriai 9 90—10.15 K. — Árpa: Morvaországi 8 —8.75 K. Morvavidéki 7.40—7.80 K. Györvidéki 6.90— 7.30 K. Felsö-magyarországi 7—8.30 K. Csallóközi 7— 7.40 K. Budapest—mohácsi állomásokról 7—7.25 K Déli vasúti 7 25—8.20 K. Észak-magyarországi 0.80— .7.60 K. Tiszavidéki 6.80—7.20 K. Serf6z5 és daraárpa 6.80—7.10 K. — Tengeri: Magyarországi 7.70—7.95 K, uj 6.65—6.95 K. Cinquantin uj 8.55—9 K. — Zab: Ma> gvarországi, csekély minőségű 7.90—8.50 K. Szemelt minőségű 8.50—8.75 K. Csehországi 7.65—.8 K. Berlin, jan. 8. Gabonatőzsde. Zárlat. Búza bá­gyadt. Májusra 227.75 márka (13.41 K.), júliusra 228 márka (13 43 K.) Rozs bágyadt. Májusra 176 márka (10.36 K.)t júliusra 178.50 márka (10.51 K.) Zab nyu­godt; májusra 165.25 márka (9 74 K.), júliusra 167.75 márka (9.88 K.). Tengeri renyhe. Időjárás borús. Pária. jan. 8. Gabontózsde. Megnyitás. Búza szi­lárd; januárra 24.35 frank (11.65 K.), februárra 24.55 frank (11.74 K.), március—júniusra 25.10 frank (12.01 K.), május—augusztusra 25.10 frank (12.01 K.) Rozs nyugodt: januárra 16.20 frank (7.78 K.), februárra 16.25 frank (7.78 K.), március—júniusra 16.85 frank (8.05 K.), május—augusztusra 17.— frank (8.13 K.) Liszt bágyadt; januárra 31.85 frank (15.23 K.), februárra 32 frank (15.31 K.) máreius-ejuniusra 32.40 frank (15.57 K.), május—augusztusra 32.70 frank (15.64 K.). Időjá­rás: hideg. Hamburg', jan. S. Gabonatőzsde. Búza szilárd. Holsteint 228----m. (13.4:5------.— K.). Rozs szilárd, m eklenburgi 152—170 m. (8.95—10.01 K.), orosz 137.—— —m. (8.0?—.— K.). Időjárás: Szód.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék