Budapesti Hírlap, 1910. szeptember (30. évfolyam, 207-232. szám)

1910-09-10 / 215. szám

BUDAPESTI HÍRLAP (215. ez.) 13 1910. szeptemty er 10. Negyed angol mérföldes síkfutás. 1. Kienkó 'János (J. T. K.) 58.8 mp., 2. Piláty Béla (F. I. A. K.), 3. Szuoboda Konrád (F. I. A. K.). Távolugxás. 1. Rónai Zoltán (J. T. K.) 5 m. 83 cm., 2. Szenes József (J. T. K.) 5 m. 49 cm., 3. Lovas Ambrus (J. T. K.) 5 m. 45 cm. Egy angol mérföldes síkfutás, 1. Érti Géza (F. I. rÁ. K.) 5 mp., 2. Katona Viktor (J. T. K.), 3. Miszog Iád,'József (F. I. A. K.). » . Ezer (méteres staféta (400+300+200+100). 1. Józsefvárosi Torna Klub B) csapata (Békési, Ger­gely, Binder, Décsy). 2. Józsefvárosi Torna Klub A) csapata (Krenkó, Miihályka, Rónai, Lovas). Az egyesületek közötti pontversenyt a József­városi Torna Klub nyerte 35 ponttal a F- /. A. K. Í1Z pontja ellenében. * Lan-tennisz verseny Balatonlellén. A baltonlellei fürdőegyesület a napokban fejezte be fé­nyesen sikerült tennisz-versenyét, a mely iránt oly nagy volt az érdeklődés, hogy a szomszédos fürdők­ből is. sokan eljöttek a szép küzdelmek megtekinté­sére. A verseny eredménye ez: . Férfi egyes verseny Lelle bajnokságáért. (Hom- bostel Milicent és Hegedűs Pálné tiszteletdija). Első Göncz Lajos, ki a döntőben Izsák Tibort, a múlt évi bajnokot 6:3, 6:3-ra győzte le, második Cristofoli Gildó., harmadik Eisen Tibor. Női egyes-verseny. Bajnokság. (Cristofoli Olvin tiszteletdija). Bajnok: Izsák Ilona. Vegyes páros hendikep. Első Izsák Ilona— Göncz Lajos, második Jankovich Szöszi—Cristofoli Gildó pár (6:5, 6:1). t Férfi páros'hendikep. (Zilahy Dezső tisztelet- dija)'. Első Szentgyörgyi P.—Cséry M., második Szűcs J.—Eisen pár. (6:3, 6:2,), * Fodor vivóiskolája. A legnépszerűbb ma­gyar vivómester. Fodor Károly vivóiskoláját holnap, szombaton este ünnepség keretében nyitják meg. A nyári vakáció alatt alaposan átalakították az iskolát. 'A koronaherceg-utcái nagy átjáróház egész középső traktusát, első és második emeletét foglalja el Fodor vivóiskolája: hatalmas, világos és jól szellőztetett •helyiségek, kényelmes és barátságos öltözők, elegáns szalónok. fürdők és mosdók. A többi helyiségektől teljesen elkülönítve, a modern igényeknek megfele­lően rendezték be a női osztályt, melyben állandó női fölügyelet mellett oktatják a vívásra a hölgyeket 'és a leánygyermekeket. Fodor Károly személye, nagyszerű vivóiskolája, híressé, vált rendszere, a gyermekvivás terén és a műegyetemen elért eredmé­nyei garantálják a magyar vívásnak az egész monar- kiára kiterjedő felsőbbségét. A tanítás a mester ve­zetése mellett megkezdődött. A beírások folynak. Az iskola ünnepi megnyitásán vendégeket szívesen látnak. t * Bajnoki mérkőzés. A Terézvárosi Torna 'Klub és a Budapesti Atlétikai Klub vasárnap, szep­tember 11-én, délután 4 órakor a soroksári-uti ver­senypályán rendezi bajnoki mérkőzését. Mind a két csapat erősen készül első bajnoki küzdelmére. A mér­kőzést Lacius Károly vezeti. — Előzőén a második csapatok mérkőznek, délelőtt pedig a' T. T. K. ifjú­sági csapatai a Józsefvárosi Sport Klub első, illetően második csapata ellen játszanak. A Budapesti Torna Klub és a Törekvés Sport 'Egyesület bajnoki mérkőzése vasárnap délután fél 5 órakor lesz a millénáris versenypályán. A kitűnő formában levő Törekvés nem csak egyenlő erejű el­lenfele lestf a B. T. K.-nak, hanem könyen győzelmet Js arathat fölötte. A B. T. K. ismét megváltoztatott csatázósorral megy a küzdelembe. A mérkőzés előtt a M. T. K. II. csapata játszik valamelyik Il-od osz­tályú csapattal. — Délelőtt lesz a B. T. K. II.—Tö­rekvés II. szövetségi-dij mérkőzés a millénáris ver­senypályán. A 33-aS Futball Klub és az Újpesti Torna Egyesület bajnoki mérkőzése vasárnap délután fél 5 órakor kerül döntésre a Népszigeten. Biró: Schubert M. Ferenc. Előzőén az egyesületek II. csapatai ját­szanak a szövetségi díjért. * Vivás a M. A. K.-ban. Lassankint meg­élénkül az élet a vívótermekben is. A Magyar Atlé­tikai Klubban szeptember 15-én kezdődik a vívás a Nemzeti Lovagló helyiségeiben a szokásos hétfő, szerda és pénteki esti órákban. A kezdők kiképzését Schlotzer Gáspár, a haladókét Santelli Italo lovag fogja ismét átvenni. A M. A. K. az idén is meg­tartja a két év előtt fényes sikert aratott csapat- yersenyét. * Atlétikai verseny. A Ludovikai Torna 'Klub a napokban igen jól sikerült atlétikai ver­senyt rendezett alábbi eredménnyel: 100 méteres síkfutás. Első Vanicsek Béla, második Drexler Sándor, harmadik Heaui János. Magasugrás. Első Holló János 152 cm., máso­dik Madács Ede 147 cm., harmadik Gáspár Imre •144 cm. Negyed angol mérföldes síkfutás. Első Szob- rinnek Géza 1 p., második Drexler Sándor. Egy angol mérföldes síkfutás. Első Tódor Vince, második Elsner Béla, harmadik Vanicsek Béla. Idő 5 p. 13 mp. Távolugrás* Első Vanicsek Béla 5 m. 20 cm., második Szabó Endre, harmadik Frcdler J. Húsz kilométeres futás. Első Elsner Béla 1 óra 47 p. 20 mp., második Unoár Dezső, harmadik Schneider Oszkár. * A Ferencvárosi Torna Klub Székesfehér­váron. A F. T. K. csapata tegnap délután Székesfe­hérváron mérkőzött a Székesfehérvári Torna Klub­bal és azt 13:0 arányban legyőzte. TÖRVÉNYSZÉKI CSARNOK. A szécsényi dráma. A szécsényi dráma tárgyalása, mint már em­lítettük, Balassagyarmaton szeptember 14-én kerül az ottani esküdtszék elé. A tárgyalást Klotzár Lajos elnökhelyettes fogja vezetni, a közvádat Héray An­dor dr. királyi ügyész képviseli. A vádlott védelmét Kenedi Géza dr. budapesti és Feledi Jenő dr. balassa- gyarmati ügyvéd látja el. Á védők föladatukat egy­más közt megosztották. A tárgyalást az esküdtbiró- ság a megyeház első emeletén lévő, alig harminc főnyi hallgatóságnak helytadó főtárgyalási terembe tűzte ki, ez azonban a teremnek alkalmatlanságánál fogva szinte kivihetetlennek tetszik s a törvényszék előreláthatólag a vármegyének ugyanott lévő nagy és díszes közgyűlési termét lesz kénytelen kölcsön kérni. Szőke Jenő dr. ezidő szerint a balassagyarmati királyi ügyészség fogházában várja sorsának eldőlé- sét. Most már közel három hónap óta van vizsgálati fogságban. A közvádló vádirata Szőke Jenő ellen a Btk. 279. szakaszába ütköző szándékos emberölés miatt emelt vádat azért, mivel junius 25-én Reök István dr. járásbirósági jegyzőt, bár előre meg nem fontolt szándékkal, forgópisztolyból irányzott lövé­sekkel megölte. Ismeretes, hogy Szőke e tettét felesége állítóla­gos elcsábítása miatt követte el s neje ellen azóta a válópert meg is indította a balassagyarmati törvény­szék előtt, két kis gyermeke, az apa sorsának el- dőltéig az anya gondviselése alatt van és a fogva lévő apa levél utján érintkezik velük, de elfogatása óta egyszer sem látta őket. Á vádirat ellen a védők, hogy a vádlott ügyét ne késleltessék, nem tettek ki­fogást, de védelmi bizonyítékaikat a főtárgyalási el­nöknél már bejelentették. Szőke Jenőné a főtárgya­láson.! szintén meg fog jelenni; a vizsgálat során azonban még nem vallott. Az asszony >— hir sze­rint — a katasztrófából rá nehezedő felelősséget az esküdtszék előtt mindenben kész magára vállalni s a maga részéről is hozzá kíván járulni a teljes igazság kiderítéséhez. Egyáltalán a por egyik nagy érdekes­sége lesz, hogy a védelem mindenben a teljes való­ság kiderítését akarja. A vádiratból kiemeljük a következő részleteket: Szőke Jenő dr. 1904 március elején vette el Grün Arankát, a mikor Szécsényben ügyvédi irodát nyitott. A megnyerő fiatal leány Szécsényben látogatóban volt s ekkor szeretett bele Szőke s nyom­ban meg is kérte a kezét. Kezdetben jó viszonyban éltek egymással s ennek a jó viszonynak látszatát később is megtartották, noha utóbb az őszinte benső- ség a házasságból már hiányzott. Szőke feleségére állandóan féltékenykedett s viselkedését nem találta háziasnak. Az első komoly összeütközés 1907. év nyarán volt köztük, a mikor Hoffmann Sándor bérlőt gyanúsította Szőke azzal, hogy feleségével szerelmi vilzonya van. Ennek következtében párbajt is viv- tsne egymással. A házasfelek kibékültek és tovább éltek együtt. Házuknál többször jöttek össze vendé­gek, a kiket Szőke féltékenységénél fogva nem igen szívesen látott. Ilyen alkalmakkor többnyire el is távozott hazulról. Az asszony azonban szerette a társaságot. A vendégek között volt Reök István dr. bírósági jegyző is. a ki Szécsénybe jötte óra sűrűn járt Szőkeék házához. Maga Szőke is igen jó baráti viszonyba került vele s ez igy is maradt ez év junius 23-áig, a mikor Szókéné, férje akarata ellenére, este ismerőseivel az utcán sétált, mig férje fáradtan a szobában busult azon, hogy felesége oly soká kinn marad. Szomorúságát észrevette Nagy Margit, a gyermekek nevelőnője, s vele szánalomból beszédbe ereszkedvén, elárulta, hogy neje nem méltó bizal­mára, mivel május 20-án éjjel, a mikor Szőke távol volt. Reök Istvánt magához beeresztette. Ennek ő tanúja volt. Szőke erre nejét azalatt az ürügy alatt, hogy kis fűik nem tud aludni, az utcáról azonnal hazahívta, s mint vallomásában előadja, felesége hosszas faggatására bevallotta előtte, hogy Reök ekkor nála volt. Szőke Jenő elkeseredésében másnap táviratilag Szécsénybe hivta neje anyját, nővéreit és sógorait. A nevelőnőt azonnal elbocsátották. Szőke pedig Besztercebányára utazott, hogy a rokonokkal minéT hamarabb találkozzék. Este visszatérve, a rokonokat már együtt találta, de ekkor Szókéné le­tagadta beismerését s különösen anyja előtt nem akart nyilatkozni. A férj azonban junius 24-én éjjel újra vallatóra fogta feleségét, a ki most már a haj­nali órákban megtörve végleg bevallotta a valóságot Szőke forgópisztolyát magához véve távozott hazul­ról s az utcán Reök Istvánnal találkozva, ennek elébe vágott és mintegy két lépésnyi távolságból szó nélkül agyonlőtte. Az első golyó Reök kezébe fúró­dott. Reök erre megkapta Szőke kezét s rákiáltott,: „Mit csinálsz?" Aztán előre esett, azonban nyomban fölkelt és egy akácfa mögé húzódott. Ekkor az elei-: siető Kiss Pál kocsis Szőke kezét megkapta, de az‘ ügyvéd lerázta magáról és újra lőtt. A második golyó az akácfába hatolt, a harmadik löveg azonban Reököt mellen találta. Szőke még két lövést intézett mene­külő áldozata után. Akart még többször is lőni. de a fegyver csütörtököt mondott. A tanuk szerint a véres eset után Szőke nyugodtan hazatért s állítólag azt mondta: „így kell az olyan emberrel elbánni, a ki más embernek a családi boldogságát földulja." Reök másnap reggel ártatlanságát hangoztatva meg­halt. Szőke a tett után azonnal jelentkezett a bíró­ságnál és a fegyvert átadva, vizsgálati fogságba ke­rült. A házasságtörés nincs bizonyítva, sőt ennek több körülmény ellene szó. Szókéné eddig nem vallott a bíróság előtt, de azt föltéve Is, Szőke cselekményei: a forgópisztoly magáhozvétele. az utcára menés, stb. arra vallanak, hogy szándékosan lőtte agyon Reök Istvánt. Az ügyészség ezért vádját a Btk. 279. Szaka­szára alapítja. Á közvádló összesen 38 tanút idéztetett be, köztük Reök István dr. apját, Reök Iván országos képviselőt. Szókéné anyját, több rokonát. Nagy Mar­git nevelőnőt, a ki Szőkének neje hűtlenségét el­árulta, és Reök lelövésének valamennyi szemtanúját. ’A védelem is több lényeges tanúnak és két szakértő ■ orvosnak a kihallgatását kérte, úgy hogy a pörben szereplők száma meghaladja a hatvanat. — A szegedi közjegyzői kamara, mint Sze­gedről jelentik, mai közgyűlésén elnökké Mezei Zsig- mond kulai, titkárul Jedlicska Béla szegedi közjegy­zőt választotta meg. — Fegyelmi panasz tőzsdetanácsosok el­len. Egy tőzsdelátogató fegyelmi följelentést tett több budapesti tőzsdetanácsos, mint a budapesti áru- és értéktőzsde választott bíróságának tagjai el­len, azon az alapon, mert egy pőrében a tőzsde- biróság nem alkalmazta azt az elvet, melyet egy más pörben alkalmazott, hanem ezzel a jogelvvel homlokegyenest ellentétesen döntött. Ezzel szerinte törvényt sértett, kötelességét megszegte és igy az okozott kár megtérítésével tartozik. A panaszos kérte a kárkereshetőség megállapítása végett az Ítélethozatalban résztvett bírósági tagok ellen a fe­gyelmi vétség megállapítását. A budapesti királyi Ítélőtábla a fegyelmi eljárás megindítását mellőzte, okul azt hozván föl. hogy a panaszból kétségtelen, hogy panaszos a választott bíróság független Ítél­kezését. bírói meggyőződését támadja meg. Már pe­dig a bíróságnak független, kellően megokolt bírói meggyőződése, ha téves lenne is, fegyelmi eljárás alapjául nem szolgálhat. A Kúria, mint az Ügyvé­dek Lapja írja. a minap helybenhagyta a királyi tábla határozatát. — Világossy József dr. bűnügye. A buda­pesti büntetőtörvényszék vizsgálóbirája ma hallgatta ki a lipótvárosi bazilika eltűnt alapítványának ügyé­ben a lipótvárosi bazilika plébánosát és segédlelké­szét. A mai napra Világossy József dr. bűnügyében több más tanút is idéztek meg kihallgatásra. — Orvos és tanár. A mezőtúri református presbitériumnál Nyitray Pál dr. orvos és presbiter azzal vádolta Szőke Kálmán gimnáziumi tanárt, hogy az alkohol rabja s nem méltó arra a tisztes állásra, melyet visel, mert ittas állapotban botrá­nyosan viselkedik. A presbitérium fegyelmi választ­mánya a vád alól fölmentette a tanárt. Szőke Kál­mán panaszára erre a szolnoki törvényszék Nyitray Pált rágalmazás vétsége miatt százhúsz korona pénzbüntetésre Ítélte. A budapesti királyi tábla má­sodik büntető tanácsa ma Trciger Zsigmond előadása után a vádlottat fölmentette. — A szabadon bocsátott aradi kereskedő. Aradról táviratozzák: Az aradi törvényszék vádta­nácsa ma foglalkozott Reiner Sándor aradi nagy- kereskedő fölfolyamodásával, a melyben Reiner szabadlábra való helyezését kérte. A vádtanács Rei­ner Sándort azzal a megokolással helyezte szabad­lábra, hogy szökéstől nem kell tartani, mert vagyo­nos és a kiszabandó büntetés nem olyan n*—*. hogy szökésétől tartani lehetne. A vizsgálat Reiner ellen tovább folyik. — A kasszafurék. A múlt év végén másfél hónap alatt hét kasszafurás történt a fővárosban. Október 7-én éjjel betörtek Radványi Oltó doboz­gyárosnak a Csepreghy- és Mária-utca sarkán lévő műhelyébe és több helyen megfúrták a kasszát, de pénzt nem vittek el a betörők, mert a belső vasle­mezt nem tudták megnyitni. Néhány nappal ké­sőbb. október 15-én éjjel a Somogyi és Stranszky cég Podmaniczky-utca 75. szám alatt lévő pincehe­lyiségében fúrták meg a vasszekrényt és 920 korona készpénzt és értékpapírokat vittek el. Október 27-én

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék